FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRL] 03/01/2019 50 46.6 50 46.6 1.970 Theo dõi
2 [HOSE.DRL] 02/01/2019 48 50 50 50 30 Mua
3 [HOSE.DRL] 28/12/2018 51.6 48 51.6 48 210 Theo dõi
4 [HOSE.DRL] 27/12/2018 51.4 51.4 51.6 51.5 1.450 Mua
5 [HOSE.DRL] 26/12/2018 50 50 51 50.5 900 Mua
6 [HOSE.DRL] 25/12/2018 50.1 50 51 51 6.130 Mua
7 [HOSE.DRL] 24/12/2018 48.5 48.5 50.7 50.7 2.420 Mua
8 [HOSE.DRL] 21/12/2018 50 47.4 50 47.4 610 Theo dõi
9 [HOSE.DRL] 20/12/2018 47.25 47.25 47.25 47.25 100 Bán
10 [HOSE.DRL] 19/12/2018 47.25 44.2 47.25 44.2 2.070 Bán
11 [HOSE.DRL] 18/12/2018 50.3 44.2 50.7 44.2 2.400 Theo dõi
12 [HOSE.DRL] 17/12/2018 49 47.45 49.1 47.45 1.570 Theo dõi
13 [HOSE.DRL] 14/12/2018 51 51 51 51 700 Mua
14 [HOSE.DRL] 13/12/2018 49.3 49.3 49.8 49.5 1.270 Mua
15 [HOSE.DRL] 12/12/2018 49.2 49.2 49.2 49.2 60 Mua
16 [HOSE.DRL] 11/12/2018 49.2 49.2 49.2 49.2 2.360 Mua
17 [HOSE.DRL] 10/12/2018 48.5 48.5 49.5 49.5 270 Mua
18 [HOSE.DRL] 07/12/2018 49 48.8 49 48.9 4.290 Mua
19 [HOSE.DRL] 06/12/2018 49.8 48 49.8 48.5 2.230 Mua
20 [HOSE.DRL] 05/12/2018 47.4 47.4 49.9 49.9 290 Mua