FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRL] 21/11/2018 41.5 40 41.9 40 6.190 Bán
2 [HOSE.DRL] 20/11/2018 43.05 40.8 43.1 40.8 21.510 Bán
3 [HOSE.DRL] 19/11/2018 41.4 40 43.95 43.85 8.400 Bán
4 [HOSE.DRL] 16/11/2018 46.9 41.4 46.9 41.4 6.310 Bán
5 [HOSE.DRL] 15/11/2018 49 44.2 50 44.2 4.530 Bán
6 [HOSE.DRL] 14/11/2018 54 47.5 54 47.5 1.170 Bán
7 [HOSE.DRL] 13/11/2018 50.9 50.9 50.9 50.9 15.790 Bán
8 [HOSE.DRL] 12/11/2018 53 50 54.7 54.7 4.270 Theo dõi
9 [HOSE.DRL] 09/11/2018 53 53 53 53 30 Bán
10 [HOSE.DRL] 08/11/2018 53.2 53.2 53.2 53.2 30 Bán
11 [HOSE.DRL] 07/11/2018 55.5 55.5 55.5 55.5 100 Mua
12 [HOSE.DRL] 06/11/2018 50 50 55 55 750 Mua
13 [HOSE.DRL] 05/11/2018 52.2 52 52.2 52 960 Bán
14 [HOSE.DRL] 25/10/2018 54.5 54.5 54.5 54.5 310 Theo dõi
15 [HOSE.DRL] 19/10/2018 52.2 52.2 52.2 52.2 60 Bán
16 [HOSE.DRL] 16/10/2018 54 53 54 53 100 Theo dõi
17 [HOSE.DRL] 11/10/2018 54 54 54 54 330 Theo dõi
18 [HOSE.DRL] 10/10/2018 54.5 54 54.5 54 32.830 Theo dõi
19 [HOSE.DRL] 09/10/2018 55 55 55.5 55 37.600 Theo dõi
20 [HOSE.DRL] 08/10/2018 58 58 58 58 10 Mua