FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRL] 25/06/2019 54.5 50.3 54.6 50.3 2.720 Theo dõi
2 [HOSE.DRL] 24/06/2019 54 54 54 54 550 Mua
3 [HOSE.DRL] 21/06/2019 53.3 53.3 53.3 53.3 820 Mua
4 [HOSE.DRL] 20/06/2019 54.9 53.2 54.9 53.2 1.410 Mua
5 [HOSE.DRL] 19/06/2019 54 54 54 54 1.040 Mua
6 [HOSE.DRL] 17/06/2019 53.5 53.5 53.5 53.5 100 Mua
7 [HOSE.DRL] 12/06/2019 53.1 53.1 53.2 53.2 1.790 Mua
8 [HOSE.DRL] 11/06/2019 53.5 53.2 53.5 53.2 3.860 Mua
9 [HOSE.DRL] 10/06/2019 53 53 53.2 53.2 830 Mua
10 [HOSE.DRL] 07/06/2019 53.1 53.1 53.1 53.1 3.930 Mua
11 [HOSE.DRL] 06/06/2019 53 53 53 53 370 Theo dõi
12 [HOSE.DRL] 05/06/2019 53 53 53 53 10 Theo dõi
13 [HOSE.DRL] 04/06/2019 53 52.6 53 52.6 5.280 Bán
14 [HOSE.DRL] 03/06/2019 52.5 52.5 54 52.5 3.020 Bán
15 [HOSE.DRL] 31/05/2019 52.2 52.1 52.5 52.5 1.100 Bán
16 [HOSE.DRL] 29/05/2019 54.8 54.8 54.8 54.8 10 Mua
17 [HOSE.DRL] 28/05/2019 52.5 52.5 52.5 52.5 2.000 Bán
18 [HOSE.DRL] 27/05/2019 52.1 52 52.6 52.5 5.050 Theo dõi
19 [HOSE.DRL] 23/05/2019 52.6 52.5 52.6 52.5 1.090 Theo dõi
20 [HOSE.DRL] 22/05/2019 53.8 53.8 53.8 53.8 10 Mua