FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRL] 25/05/2018 51 51 51.6 51.6 110 Bán
2 [HOSE.DRL] 24/05/2018 51 51 51 51 30 Bán
3 [HOSE.DRL] 23/05/2018 51 51 51.5 51 330 Bán
4 [HOSE.DRL] 22/05/2018 51.5 51 51.5 51 110 Bán
5 [HOSE.DRL] 21/05/2018 53 52.7 53 52.7 90 Bán
6 [HOSE.DRL] 17/05/2018 53 53 53 53 20 Bán
7 [HOSE.DRL] 15/05/2018 53.5 53 53.5 53 150 Bán
8 [HOSE.DRL] 11/05/2018 54.1 53 54.1 53 1.970 Theo dõi
9 [HOSE.DRL] 10/05/2018 54.5 54 54.5 54 540 Mua
10 [HOSE.DRL] 09/05/2018 54.5 54 54.5 54.3 2.080 Mua
11 [HOSE.DRL] 08/05/2018 54.5 54.5 54.5 54.5 200 Mua
12 [HOSE.DRL] 04/05/2018 54.5 54.5 54.5 54.5 30 Mua
13 [HOSE.DRL] 03/05/2018 54 54 54 54 500 Theo dõi
14 [HOSE.DRL] 02/05/2018 53.7 54 54.5 54 3.600 Theo dõi
15 [HOSE.DRL] 27/04/2018 54 53.7 54 53.7 1.000 Theo dõi
16 [HOSE.DRL] 26/04/2018 52 52 53.3 53.2 1.600 Bán
17 [HOSE.DRL] 24/04/2018 51.5 51 51.5 51.5 590 Bán
18 [HOSE.DRL] 23/04/2018 52.2 51 52.2 51 620 Bán
19 [HOSE.DRL] 20/04/2018 51 51 51 51 300 Bán
20 [HOSE.DRL] 19/04/2018 53.2 53.1 53.2 53.1 460 Bán