FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRL] 22/03/2019 50.1 50.1 50.1 50.1 10 Bán
2 [HOSE.DRL] 21/03/2019 50.8 50.8 50.8 50.8 600 Mua
3 [HOSE.DRL] 20/03/2019 51 47.5 51 47.5 110 Bán
4 [HOSE.DRL] 19/03/2019 51 50.9 51 50.9 3.200 Mua
5 [HOSE.DRL] 18/03/2019 50.9 50.9 50.9 50.9 200 Mua
6 [HOSE.DRL] 15/03/2019 50.9 50.9 50.9 50.9 2.450 Theo dõi
7 [HOSE.DRL] 14/03/2019 50.9 50.9 50.9 50.9 500 Mua
8 [HOSE.DRL] 13/03/2019 50.8 50.8 50.9 50.9 1.600 Mua
9 [HOSE.DRL] 12/03/2019 50.9 50.9 50.9 50.9 3.930 Mua
10 [HOSE.DRL] 11/03/2019 51 51 51 51 3.000 Mua
11 [HOSE.DRL] 08/03/2019 50.9 50.9 50.9 50.9 2.600 Mua
12 [HOSE.DRL] 07/03/2019 51 50.9 53 50.9 2.040 Mua
13 [HOSE.DRL] 06/03/2019 51 51 51 51 1.000 Mua
14 [HOSE.DRL] 05/03/2019 50.7 50.7 51 51 890 Mua
15 [HOSE.DRL] 04/03/2019 50.6 50.6 50.7 50.7 1.930 Mua
16 [HOSE.DRL] 01/03/2019 50.7 50.6 50.7 50.6 1.990 Mua
17 [HOSE.DRL] 28/02/2019 51 51 51 51 40 Mua
18 [HOSE.DRL] 27/02/2019 51 51 51 51 2.600 Mua
19 [HOSE.DRL] 26/02/2019 50.7 50.7 51 51 420 Mua
20 [HOSE.DRL] 22/02/2019 50.7 50.7 50.7 50.7 130 Mua