FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRL] 19/07/2018 51.3 51.3 51.3 51.3 260 Bán
2 [HOSE.DRL] 18/07/2018 52.3 50.5 52.3 50.5 460 Bán
3 [HOSE.DRL] 17/07/2018 55 52 55 52 1.130 Bán
4 [HOSE.DRL] 16/07/2018 52.8 52.8 52.8 52.8 50 Bán
5 [HOSE.DRL] 13/07/2018 52 52 52 52 400 Bán
6 [HOSE.DRL] 12/07/2018 52 50 51.5 50 840 Bán
7 [HOSE.DRL] 11/07/2018 52 52 52 52 1.060 Bán
8 [HOSE.DRL] 10/07/2018 52 52 52 52 1.250 Bán
9 [HOSE.DRL] 09/07/2018 54 54 54 54 40 Theo dõi
10 [HOSE.DRL] 06/07/2018 55 54 55 54 510 Theo dõi
11 [HOSE.DRL] 05/07/2018 54 54 54 54 200 Theo dõi
12 [HOSE.DRL] 04/07/2018 54 54 54 54 320 Theo dõi
13 [HOSE.DRL] 03/07/2018 55 55 55 55 40 Mua
14 [HOSE.DRL] 29/06/2018 56 56 56 56 770 Mua
15 [HOSE.DRL] 28/06/2018 56 56 56 56 500 Mua
16 [HOSE.DRL] 27/06/2018 55 55 55 55 510 Mua
17 [HOSE.DRL] 26/06/2018 55 55 55 55 380 Mua
18 [HOSE.DRL] 22/06/2018 54.3 54.3 54.3 54.3 520 Mua
19 [HOSE.DRL] 21/06/2018 54.5 54.3 54.5 54.3 870 Mua
20 [HOSE.DRL] 20/06/2018 56 54.3 56 55 980 Mua