FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRL] 20/03/2018 55 54.5 55 54.5 840 Mua
2 [HOSE.DRL] 19/03/2018 54 54 54.4 54.4 850 Mua
3 [HOSE.DRL] 16/03/2018 54.4 54.4 54.4 54.4 60 Mua
4 [HOSE.DRL] 09/03/2018 54.4 54.4 54.4 54.4 230 Mua
5 [HOSE.DRL] 08/03/2018 53.8 53.8 54.5 54.4 4.270 Mua
6 [HOSE.DRL] 07/03/2018 54.5 53.8 54.5 53.8 210 Mua
7 [HOSE.DRL] 06/03/2018 53.9 53.8 53.9 53.8 1.070 Mua
8 [HOSE.DRL] 05/03/2018 54.5 53.8 55.5 53.8 1.080 Mua
9 [HOSE.DRL] 02/03/2018 54 54 54.5 54.5 320 Mua
10 [HOSE.DRL] 28/02/2018 53.5 53.5 53.5 53.5 10 Mua
11 [HOSE.DRL] 27/02/2018 53.9 53.1 54.1 53.1 530 Mua
12 [HOSE.DRL] 26/02/2018 53 53 53.5 53.5 840 Mua
13 [HOSE.DRL] 23/02/2018 53 53 53 53 740 Mua
14 [HOSE.DRL] 22/02/2018 52.2 52 52.2 52.2 1.960 Mua
15 [HOSE.DRL] 13/02/2018 51.8 51.8 51.8 51.8 300 Mua
16 [HOSE.DRL] 12/02/2018 51.5 51.5 51.7 51.7 900 Mua
17 [HOSE.DRL] 09/02/2018 51 51 51.5 51.5 3.900 Theo dõi
18 [HOSE.DRL] 08/02/2018 51 51 51 51 1.080 Bán
19 [HOSE.DRL] 07/02/2018 51 51 51 51 1.000 Bán
20 [HOSE.DRL] 06/02/2018 51 51 51 51 1.080 Bán