FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DSN] 22/03/2019 59.5 58 59.5 59.5 1.770 Theo dõi
2 [HOSE.DSN] 21/03/2019 59.5 59.4 59.6 59.5 2.330 Mua
3 [HOSE.DSN] 20/03/2019 59.1 59 59.5 59.4 1.060 Theo dõi
4 [HOSE.DSN] 19/03/2019 59.7 59 59.9 59 6.650 Theo dõi
5 [HOSE.DSN] 18/03/2019 59.6 59.6 59.8 59.7 2.690 Mua
6 [HOSE.DSN] 15/03/2019 59.5 59.5 59.7 59.6 2.790 Mua
7 [HOSE.DSN] 14/03/2019 59.2 58.5 59.8 59.5 2.560 Theo dõi
8 [HOSE.DSN] 13/03/2019 59.9 59 60 59.8 2.330 Mua
9 [HOSE.DSN] 12/03/2019 59.1 59 59.9 59.9 4.160 Mua
10 [HOSE.DSN] 11/03/2019 58.3 58.3 60 59.1 7.330 Bán
11 [HOSE.DSN] 08/03/2019 59.7 59 59.7 59.5 7.100 Bán
12 [HOSE.DSN] 07/03/2019 59.1 59.1 59.7 59.7 4.270 Bán
13 [HOSE.DSN] 06/03/2019 59.5 58.7 59.5 59.5 890 Bán
14 [HOSE.DSN] 05/03/2019 59.4 59 59.5 59.5 9.110 Bán
15 [HOSE.DSN] 04/03/2019 58 58 59.3 59 4.340 Bán
16 [HOSE.DSN] 01/03/2019 57.5 57.5 58 58 3.880 Bán
17 [HOSE.DSN] 28/02/2019 58 57.6 58.1 57.7 2.070 Bán
18 [HOSE.DSN] 27/02/2019 58.4 56.5 58.4 58 1.920 Bán
19 [HOSE.DSN] 26/02/2019 58.8 56.6 58.8 58.4 4.800 Bán
20 [HOSE.DSN] 25/02/2019 59 59 59.7 59.2 5.250 Theo dõi