FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DSN] 15/01/2019 59 58.9 59.9 59.9 400 Bán
2 [HOSE.DSN] 14/01/2019 59.9 59 61 59.9 3.960 Bán
3 [HOSE.DSN] 11/01/2019 60 59.5 60 59.9 4.440 Bán
4 [HOSE.DSN] 10/01/2019 59.8 59.8 60 59.8 960 Bán
5 [HOSE.DSN] 09/01/2019 59.2 59.2 59.5 59.3 3.540 Bán
6 [HOSE.DSN] 08/01/2019 59 59 59.5 59.2 720 Bán
7 [HOSE.DSN] 07/01/2019 59 58.8 61 59.4 7.070 Bán
8 [HOSE.DSN] 04/01/2019 58.5 58.5 58.8 58.6 22.600 Bán
9 [HOSE.DSN] 03/01/2019 58.5 58.4 58.5 58.5 4.380 Bán
10 [HOSE.DSN] 02/01/2019 58.5 58.5 59.5 58.5 3.860 Bán
11 [HOSE.DSN] 28/12/2018 62.8 62.7 63 62.9 2.580 Mua
12 [HOSE.DSN] 27/12/2018 62.5 62.5 63 62.8 920 Theo dõi
13 [HOSE.DSN] 26/12/2018 63 62 63 62.5 550 Bán
14 [HOSE.DSN] 25/12/2018 60 60 63.2 63 5.810 Mua
15 [HOSE.DSN] 24/12/2018 63 62 63.3 62 6.180 Bán
16 [HOSE.DSN] 21/12/2018 62.5 62 62.8 62.8 4.690 Mua
17 [HOSE.DSN] 20/12/2018 62.8 62.1 63 62.5 6.340 Theo dõi
18 [HOSE.DSN] 19/12/2018 62.9 62 62.9 62.8 110 Mua
19 [HOSE.DSN] 18/12/2018 62.9 62.6 63 63 2.460 Mua
20 [HOSE.DSN] 17/12/2018 63 62 63 63 4.870 Mua