FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DSN] 15/12/2017 60.2 59.2 60.2 59.8 410 Mua
2 [HOSE.DSN] 14/12/2017 59.8 59 60.1 59.8 4.940 Mua
3 [HOSE.DSN] 13/12/2017 59.6 59.6 59.9 59.8 11.540 Mua
4 [HOSE.DSN] 12/12/2017 60 59.3 60.4 59.8 8.760 Mua
5 [HOSE.DSN] 11/12/2017 59.7 59.7 60.2 60.1 7.270 Mua
6 [HOSE.DSN] 08/12/2017 59.8 59 59.8 59.7 1.070 Mua
7 [HOSE.DSN] 07/12/2017 59.9 59.8 60.3 59.9 8.430 Mua
8 [HOSE.DSN] 06/12/2017 59 59 60 59.9 17.160 Mua
9 [HOSE.DSN] 05/12/2017 58.3 58.1 59 59 12.870 Mua
10 [HOSE.DSN] 04/12/2017 58 57.9 58.2 58.2 20.890 Theo dõi
11 [HOSE.DSN] 01/12/2017 58.5 57.9 58.5 58 16.070 Theo dõi
12 [HOSE.DSN] 30/11/2017 58 58 58.4 58.3 5.750 Mua
13 [HOSE.DSN] 29/11/2017 58.8 58 58.8 58 6.140 Theo dõi
14 [HOSE.DSN] 28/11/2017 58.6 58.2 59 58.9 8.930 Mua
15 [HOSE.DSN] 27/11/2017 58.9 58.3 58.9 58.6 4.240 Mua
16 [HOSE.DSN] 24/11/2017 58.1 58.1 58.8 58.7 6.300 Mua
17 [HOSE.DSN] 23/11/2017 58.5 58.3 58.5 58.3 3.060 Mua
18 [HOSE.DSN] 22/11/2017 58.6 58.5 58.9 58.7 6.270 Mua
19 [HOSE.DSN] 21/11/2017 58.9 58.7 59 58.7 7.790 Mua
20 [HOSE.DSN] 20/11/2017 59 58 59 58.9 6.490 Mua