FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DSN] 13/07/2018 52.8 52.8 52.9 52.9 390 Bán
2 [HOSE.DSN] 12/07/2018 52.8 52.6 53.6 52.6 2.480 Bán
3 [HOSE.DSN] 11/07/2018 52.8 52.8 53.8 52.8 1.550 Bán
4 [HOSE.DSN] 10/07/2018 53.9 52.6 53.9 52.6 1.730 Bán
5 [HOSE.DSN] 09/07/2018 53.7 53.4 55.4 53.4 1.530 Bán
6 [HOSE.DSN] 06/07/2018 53.5 52 53.5 53.3 3.840 Bán
7 [HOSE.DSN] 05/07/2018 54.5 53.5 54.5 53.5 3.380 Bán
8 [HOSE.DSN] 04/07/2018 54.9 54.5 54.9 54.5 6.440 Bán
9 [HOSE.DSN] 03/07/2018 54.5 54.4 55.2 54.5 4.120 Bán
10 [HOSE.DSN] 02/07/2018 55 54 55.3 54.5 11.240 Bán
11 [HOSE.DSN] 29/06/2018 56 55.1 56 55.6 5.110 Bán
12 [HOSE.DSN] 28/06/2018 56 56 56.8 56 8.320 Bán
13 [HOSE.DSN] 27/06/2018 56.3 56 57 56 11.830 Bán
14 [HOSE.DSN] 26/06/2018 56.4 56.1 56.4 56.1 2.010 Bán
15 [HOSE.DSN] 22/06/2018 56.5 56.1 56.5 56.5 750 Theo dõi
16 [HOSE.DSN] 21/06/2018 56.4 56 56.5 56.5 4.100 Theo dõi
17 [HOSE.DSN] 20/06/2018 56 56 56.3 56 14.250 Theo dõi
18 [HOSE.DSN] 19/06/2018 56.3 56 56.7 56.4 5.230 Theo dõi
19 [HOSE.DSN] 18/06/2018 56.8 56.3 57 56.3 5.920 Theo dõi
20 [HOSE.DSN] 15/06/2018 56.8 56.4 56.8 56.5 1.430 Mua