FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DSN] 25/05/2018 57 56.5 57 56.8 330 Bán
2 [HOSE.DSN] 24/05/2018 57.2 57 57.2 57 1.400 Theo dõi
3 [HOSE.DSN] 23/05/2018 56.9 56.8 57 56.9 910 Bán
4 [HOSE.DSN] 22/05/2018 56.8 56.8 57.4 56.8 1.180 Bán
5 [HOSE.DSN] 21/05/2018 56.8 56.8 57.3 57.3 650 Theo dõi
6 [HOSE.DSN] 18/05/2018 57 56.6 57 57 3.520 Bán
7 [HOSE.DSN] 17/05/2018 56.7 56.6 57 57 1.180 Bán
8 [HOSE.DSN] 16/05/2018 57.1 56.5 57.1 57 270 Bán
9 [HOSE.DSN] 15/05/2018 57.5 56.5 57.5 57.1 1.340 Bán
10 [HOSE.DSN] 14/05/2018 56.5 56.5 57.5 57.5 2.830 Bán
11 [HOSE.DSN] 11/05/2018 57 56.5 57 56.5 810 Bán
12 [HOSE.DSN] 10/05/2018 57 56.5 58 56.5 2.360 Bán
13 [HOSE.DSN] 09/05/2018 57.8 56.9 57.8 56.9 740 Bán
14 [HOSE.DSN] 08/05/2018 56.2 56 57.8 57.8 5.030 Bán
15 [HOSE.DSN] 07/05/2018 58 57.6 58 57.6 770 Bán
16 [HOSE.DSN] 04/05/2018 58.9 57.8 58.9 57.8 1.040 Bán
17 [HOSE.DSN] 03/05/2018 57 56.1 57.5 57.4 2.030 Bán
18 [HOSE.DSN] 02/05/2018 57.5 57 57.5 57.5 6.570 Bán
19 [HOSE.DSN] 27/04/2018 56.4 56.4 57.3 57 1.180 Bán
20 [HOSE.DSN] 26/04/2018 58.9 57.2 58.9 57.8 4.620 Theo dõi