FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DSN] 23/03/2018 57.9 57.9 58 57.9 1.430 Theo dõi
2 [HOSE.DSN] 22/03/2018 58.6 58.3 58.6 58.3 15.290 Mua
3 [HOSE.DSN] 21/03/2018 58.7 58.4 58.7 58.6 3.320 Theo dõi
4 [HOSE.DSN] 20/03/2018 58.7 58 58.7 58.7 13.250 Theo dõi
5 [HOSE.DSN] 19/03/2018 58.5 58.5 58.7 58.7 10.180 Theo dõi
6 [HOSE.DSN] 16/03/2018 58.3 57.9 58.5 58.3 11.580 Bán
7 [HOSE.DSN] 15/03/2018 58 57.7 58 57.7 1.960 Bán
8 [HOSE.DSN] 14/03/2018 57.6 57.6 58 57.7 2.790 Bán
9 [HOSE.DSN] 13/03/2018 57.3 57.3 57.7 57.6 11.400 Bán
10 [HOSE.DSN] 12/03/2018 57.3 57.3 57.6 57.3 13.400 Bán
11 [HOSE.DSN] 09/03/2018 58 57.5 58 57.5 9.530 Bán
12 [HOSE.DSN] 08/03/2018 58.5 58.2 58.5 58.3 13.350 Bán
13 [HOSE.DSN] 07/03/2018 58.4 58.4 58.5 58.4 10.700 Theo dõi
14 [HOSE.DSN] 06/03/2018 58.5 58.2 58.5 58.4 11.990 Theo dõi
15 [HOSE.DSN] 05/03/2018 60.5 60 60.6 60 32.810 Mua
16 [HOSE.DSN] 02/03/2018 61 60.1 61 60.4 6.430 Mua
17 [HOSE.DSN] 01/03/2018 60.5 60 60.7 60.7 7.840 Mua
18 [HOSE.DSN] 28/02/2018 60.9 60.2 60.9 60.7 9.980 Mua
19 [HOSE.DSN] 27/02/2018 60.6 60.5 60.9 60.9 10.870 Mua
20 [HOSE.DSN] 26/02/2018 60.8 60.5 61 60.9 8.980 Mua