FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DSN] 25/06/2019 58 57.9 58 58 170 Bán
2 [HOSE.DSN] 24/06/2019 58.1 57.5 58.1 57.9 8.420 Bán
3 [HOSE.DSN] 21/06/2019 58.3 58 58.3 58 2.530 Bán
4 [HOSE.DSN] 20/06/2019 58.5 57.9 58.5 58.2 4.910 Bán
5 [HOSE.DSN] 19/06/2019 58 58 58.4 58 4.860 Bán
6 [HOSE.DSN] 18/06/2019 58.6 58.4 58.6 58.4 310 Bán
7 [HOSE.DSN] 17/06/2019 58.8 58 58.8 58.4 4.700 Bán
8 [HOSE.DSN] 14/06/2019 58.8 57.7 58.8 58.7 5.360 Bán
9 [HOSE.DSN] 13/06/2019 58.5 58.5 58.9 58.8 4.350 Theo dõi
10 [HOSE.DSN] 12/06/2019 58.8 58.5 58.8 58.5 2.400 Bán
11 [HOSE.DSN] 11/06/2019 58.8 58.7 59 58.8 2.800 Theo dõi
12 [HOSE.DSN] 10/06/2019 59 58.8 59 59 4.000 Mua
13 [HOSE.DSN] 07/06/2019 58.5 58.5 58.8 58.8 4.160 Bán
14 [HOSE.DSN] 06/06/2019 58.7 58.5 58.8 58.5 1.530 Bán
15 [HOSE.DSN] 05/06/2019 58.8 58.7 59 58.8 3.260 Bán
16 [HOSE.DSN] 04/06/2019 59 58.7 59 59 470 Theo dõi
17 [HOSE.DSN] 03/06/2019 59 58.7 59 58.7 2.760 Bán
18 [HOSE.DSN] 31/05/2019 58.9 58.7 58.9 58.7 1.200 Bán
19 [HOSE.DSN] 30/05/2019 58.8 58.7 58.8 58.8 1.430 Bán
20 [HOSE.DSN] 29/05/2019 59.5 58.7 59.5 58.8 1.710 Bán