FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTA] 14/01/2019 5.77 5.77 6.2 6.2 650 Bán
2 [HOSE.DTA] 11/01/2019 6.2 6.2 6.2 6.2 330 Bán
3 [HOSE.DTA] 10/01/2019 6.66 6.66 6.66 6.66 50 Bán
4 [HOSE.DTA] 28/12/2018 6.7 6.7 7.16 7.16 20 Mua
5 [HOSE.DTA] 27/12/2018 5.85 5.85 6.7 6.7 12.770 Bán
6 [HOSE.DTA] 26/12/2018 6.29 6.29 6.29 6.29 1.030 Bán
7 [HOSE.DTA] 24/12/2018 6.76 6.76 6.76 6.76 10 Theo dõi
8 [HOSE.DTA] 12/12/2018 6.78 6.78 7.26 7.26 1.050 Mua
9 [HOSE.DTA] 06/12/2018 6.63 6.63 7.28 7.28 1.000 Mua
10 [HOSE.DTA] 04/12/2018 7.12 7.12 7.12 7.12 10 Theo dõi
11 [HOSE.DTA] 03/12/2018 6.67 6.67 6.67 6.67 2.000 Bán
12 [HOSE.DTA] 29/11/2018 6.71 6.71 6.71 6.71 10 Bán
13 [HOSE.DTA] 28/11/2018 7.21 7.21 7.21 7.21 10 Mua
14 [HOSE.DTA] 27/11/2018 6.75 6.75 6.75 6.75 220 Bán
15 [HOSE.DTA] 26/11/2018 6.62 6.62 7.25 7.25 1.010 Mua
16 [HOSE.DTA] 23/11/2018 7.11 7.11 7.11 7.11 10 Theo dõi
17 [HOSE.DTA] 22/11/2018 6.66 6.66 6.66 6.66 10 Bán
18 [HOSE.DTA] 21/11/2018 7.16 7.16 7.16 7.16 10 Mua
19 [HOSE.DTA] 20/11/2018 6.7 6.7 6.7 6.7 10 Bán
20 [HOSE.DTA] 19/11/2018 6.7 6.7 7.2 7.2 1.010 Mua