FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTA] 22/08/2019 5.7 5.6 5.99 5.7 16.050 Bán
2 [HOSE.DTA] 21/08/2019 5.96 5.6 5.96 5.6 6.880 Bán
3 [HOSE.DTA] 20/08/2019 5.99 5.7 5.99 5.7 940 Bán
4 [HOSE.DTA] 16/08/2019 6 6 6 6 10 Theo dõi
5 [HOSE.DTA] 14/08/2019 6.06 5.33 6.06 5.97 1.410 Theo dõi
6 [HOSE.DTA] 13/08/2019 5.67 5.65 5.67 5.67 2.540 Bán
7 [HOSE.DTA] 12/08/2019 5.5 5.23 5.7 5.67 3.790 Bán
8 [HOSE.DTA] 09/08/2019 5.9 5.62 5.9 5.62 3.200 Bán
9 [HOSE.DTA] 08/08/2019 5.99 5.59 5.99 5.9 320 Bán
10 [HOSE.DTA] 07/08/2019 5.7 5.45 6 6 20 Theo dõi
11 [HOSE.DTA] 06/08/2019 5.7 5.7 5.86 5.86 360 Bán
12 [HOSE.DTA] 05/08/2019 5.7 5.7 5.7 5.7 3.050 Theo dõi
13 [HOSE.DTA] 02/08/2019 5.7 5.7 5.8 5.8 18.190 Theo dõi
14 [HOSE.DTA] 01/08/2019 6 5.8 6.2 6.05 290 Theo dõi
15 [HOSE.DTA] 31/07/2019 6.1 5.92 6.25 6.23 940 Mua
16 [HOSE.DTA] 30/07/2019 6.38 6 6.38 6.36 970 Mua
17 [HOSE.DTA] 29/07/2019 6.38 6.2 6.39 6.38 4.230 Mua
18 [HOSE.DTA] 26/07/2019 6.8 5.97 6.8 6.4 3.250 Mua
19 [HOSE.DTA] 25/07/2019 6.75 6.41 6.75 6.41 2.510 Mua
20 [HOSE.DTA] 24/07/2019 6.15 6.1 6.41 6.41 11.450 Mua