FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTA] 20/11/2018 6.7 6.7 6.7 6.7 10 Bán
2 [HOSE.DTA] 19/11/2018 6.7 6.7 7.2 7.2 1.010 Mua
3 [HOSE.DTA] 16/11/2018 6.8 6.8 7.2 7.2 1.110 Mua
4 [HOSE.DTA] 15/11/2018 6.36 6.36 7.27 7.27 20 Mua
5 [HOSE.DTA] 14/11/2018 6.83 6.83 6.83 6.83 10 Bán
6 [HOSE.DTA] 13/11/2018 7.26 6.33 7.26 6.4 3.310 Bán
7 [HOSE.DTA] 12/11/2018 7.31 6.8 7.31 6.8 50 Theo dõi
8 [HOSE.DTA] 09/11/2018 6.82 6.82 7.31 7.31 30 Mua
9 [HOSE.DTA] 08/11/2018 6.84 6.84 7.33 7.33 320 Mua
10 [HOSE.DTA] 07/11/2018 7.35 6.83 7.35 7.35 1.120 Mua
11 [HOSE.DTA] 06/11/2018 6.84 6.84 7.34 7.34 20 Mua
12 [HOSE.DTA] 05/11/2018 7.35 7.35 7.35 7.35 10 Mua
13 [HOSE.DTA] 01/11/2018 6.42 6.42 6.9 6.9 20 Bán
14 [HOSE.DTA] 30/10/2018 6.5 6.5 6.9 6.9 20 Bán
15 [HOSE.DTA] 29/10/2018 6.98 6.98 6.98 6.98 10 Theo dõi
16 [HOSE.DTA] 26/10/2018 6.6 6.6 6.6 6.6 10 Bán
17 [HOSE.DTA] 25/10/2018 5.88 5.88 6.2 6.2 2.730 Bán
18 [HOSE.DTA] 24/10/2018 5.88 5.88 5.88 5.88 1.760 Bán
19 [HOSE.DTA] 23/10/2018 6.4 6.31 6.4 6.31 11.350 Bán
20 [HOSE.DTA] 22/10/2018 6.78 6.78 6.78 6.78 580 Theo dõi