FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTA] 23/03/2018 7.35 6.79 7.35 7.2 7.510 Bán
2 [HOSE.DTA] 22/03/2018 6.58 6.58 7.3 7.3 7.210 Bán
3 [HOSE.DTA] 21/03/2018 7.08 7.07 7.25 7.07 25.470 Bán
4 [HOSE.DTA] 20/03/2018 7.07 7.07 7.6 7.6 9.340 Bán
5 [HOSE.DTA] 16/03/2018 7.6 7.21 7.6 7.6 4.110 Bán
6 [HOSE.DTA] 15/03/2018 7.98 7.43 7.98 7.75 7.850 Bán
7 [HOSE.DTA] 14/03/2018 7.99 7.51 8 7.98 10.500 Bán
8 [HOSE.DTA] 13/03/2018 7.27 7.26 8 8 5.920 Bán
9 [HOSE.DTA] 09/03/2018 7.41 7.4 7.89 7.8 5.510 Bán
10 [HOSE.DTA] 08/03/2018 7.45 7.39 7.95 7.95 2.920 Bán
11 [HOSE.DTA] 07/03/2018 8.4 7.94 8.4 7.94 120 Bán
12 [HOSE.DTA] 05/03/2018 7.85 7.32 8 8 3.090 Bán
13 [HOSE.DTA] 02/03/2018 7.99 7.19 8 7.85 40.450 Bán
14 [HOSE.DTA] 01/03/2018 7.9 7.7 7.9 7.7 70 Bán
15 [HOSE.DTA] 28/02/2018 8.18 8.18 8.18 8.18 23.090 Bán
16 [HOSE.DTA] 27/02/2018 8.79 8.79 8.79 8.79 10 Theo dõi
17 [HOSE.DTA] 26/02/2018 8.9 8.04 8.9 8.55 1.850 Theo dõi
18 [HOSE.DTA] 23/02/2018 8.65 8.05 8.65 8.64 41.700 Theo dõi
19 [HOSE.DTA] 22/02/2018 8.66 8.65 8.66 8.65 4.240 Theo dõi
20 [HOSE.DTA] 21/02/2018 9.9 8.66 9.9 9.3 1.790 Mua