FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTL] 23/03/2018 54.5 54.5 54.5 54.5 1.000 Quá mua
2 [HOSE.DTL] 22/03/2018 54.5 54.5 54.5 54.5 1.000 Quá mua
3 [HOSE.DTL] 21/03/2018 54.5 54.5 54.5 54.5 500 Quá mua
4 [HOSE.DTL] 20/03/2018 54.4 54.4 54.5 54.5 1.680 Quá mua
5 [HOSE.DTL] 19/03/2018 54.3 54 54.3 54 2.070 Quá mua
6 [HOSE.DTL] 15/03/2018 54 54 54 54 100 Quá mua
7 [HOSE.DTL] 14/03/2018 54 54 54 54 4.370 Quá mua
8 [HOSE.DTL] 13/03/2018 54.2 54.2 54.2 54.2 150 Quá mua
9 [HOSE.DTL] 12/03/2018 53 54 54 54 1.000 Quá mua
10 [HOSE.DTL] 09/03/2018 53 53 53 53 300 Quá mua
11 [HOSE.DTL] 08/03/2018 52.8 52.8 52.8 52.8 330 Quá mua
12 [HOSE.DTL] 07/03/2018 52.5 52.5 52.5 52.5 1.000 Quá mua
13 [HOSE.DTL] 06/03/2018 52 52 52 52 720 Quá mua
14 [HOSE.DTL] 05/03/2018 52 52 52 52 1.000 Quá mua
15 [HOSE.DTL] 01/03/2018 51.5 51.5 51.5 51.5 300 Quá mua
16 [HOSE.DTL] 27/02/2018 51.5 51.5 51.5 51.5 500 Quá mua
17 [HOSE.DTL] 26/02/2018 51.2 51.2 51.2 51.2 30 Quá mua
18 [HOSE.DTL] 23/02/2018 51.2 51.2 51.2 51.2 350 Quá mua
19 [HOSE.DTL] 22/02/2018 51 51 51 51 2.000 Quá mua
20 [HOSE.DTL] 21/02/2018 51 51 51 51 500 Quá mua