FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTL] 25/05/2018 49.4 49.4 49.4 49.4 800 Theo dõi
2 [HOSE.DTL] 24/05/2018 49.5 49.5 49.5 49.5 500 Theo dõi
3 [HOSE.DTL] 23/05/2018 49.7 49.6 49.7 49.6 1.900 Theo dõi
4 [HOSE.DTL] 22/05/2018 50 50 50 50 600 Theo dõi
5 [HOSE.DTL] 21/05/2018 50.3 50.3 50.3 50.3 800 Mua
6 [HOSE.DTL] 16/05/2018 50.2 50.2 50.2 50.2 500 Mua
7 [HOSE.DTL] 15/05/2018 50.2 50.2 50.2 50.2 700 Mua
8 [HOSE.DTL] 14/05/2018 50 50 50 50 1.420 Theo dõi
9 [HOSE.DTL] 11/05/2018 49.9 49.9 50 49.9 1.200 Bán
10 [HOSE.DTL] 10/05/2018 49.5 49.5 49.7 49.7 1.000 Bán
11 [HOSE.DTL] 09/05/2018 49.5 49.5 49.5 49.5 600 Bán
12 [HOSE.DTL] 08/05/2018 49.3 49.3 49.3 49.3 600 Bán
13 [HOSE.DTL] 07/05/2018 49.4 49.2 49.4 49.2 1.100 Bán
14 [HOSE.DTL] 04/05/2018 49.2 49.2 49.2 49.2 500 Bán
15 [HOSE.DTL] 02/05/2018 49 49 49 49 500 Quá bán
16 [HOSE.DTL] 26/04/2018 49 49 49 49 800 Quá bán
17 [HOSE.DTL] 24/04/2018 49.6 49.5 49.6 49.5 3.100 Bán
18 [HOSE.DTL] 23/04/2018 50 50 50 50 1.000 Bán
19 [HOSE.DTL] 20/04/2018 50 50 50.2 50.2 3.010 Bán
20 [HOSE.DTL] 19/04/2018 50.9 50.9 50.9 50.9 2.000 Bán