FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTL] 17/07/2018 42 42 42 42 1.000 Quá bán
2 [HOSE.DTL] 16/07/2018 42.5 42.5 42.5 42.5 1.000 Quá bán
3 [HOSE.DTL] 13/07/2018 42 42 42.5 42.5 1.040 Quá bán
4 [HOSE.DTL] 12/07/2018 45.3 42.9 43 42.9 1.400 Quá bán
5 [HOSE.DTL] 09/07/2018 45.3 45.3 45.3 45.3 1.000 Quá bán
6 [HOSE.DTL] 25/06/2018 48.3 48.3 48.3 48.3 20 Theo dõi
7 [HOSE.DTL] 22/06/2018 48.3 48.3 48.3 48.3 1.200 Theo dõi
8 [HOSE.DTL] 20/06/2018 48 48 48 48 1.000 Bán
9 [HOSE.DTL] 13/06/2018 47.6 47.6 47.6 47.6 1.300 Quá bán
10 [HOSE.DTL] 11/06/2018 47.8 47.8 47.8 47.8 1.000 Quá bán
11 [HOSE.DTL] 08/06/2018 47.8 47.8 47.8 47.8 1.000 Quá bán
12 [HOSE.DTL] 04/06/2018 47.8 47.8 47.8 47.8 1.180 Quá bán
13 [HOSE.DTL] 01/06/2018 47.8 47.8 47.8 47.8 1.200 Quá bán
14 [HOSE.DTL] 31/05/2018 48 48 48 48 1.000 Bán
15 [HOSE.DTL] 30/05/2018 48.5 48.5 48.5 48.5 1.000 Bán
16 [HOSE.DTL] 29/05/2018 49 49 49 49 800 Bán
17 [HOSE.DTL] 28/05/2018 49 49 49 49 800 Theo dõi
18 [HOSE.DTL] 25/05/2018 49.4 49.4 49.4 49.4 800 Theo dõi
19 [HOSE.DTL] 24/05/2018 49.5 49.5 49.5 49.5 500 Theo dõi
20 [HOSE.DTL] 23/05/2018 49.7 49.6 49.7 49.6 1.900 Theo dõi