FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTL] 13/06/2019 29 29 29 29 30 Bán
2 [HOSE.DTL] 11/06/2019 29.25 29.25 30.95 29.25 30 Bán
3 [HOSE.DTL] 10/06/2019 32.25 28.1 32.25 31.45 30 Bán
4 [HOSE.DTL] 07/06/2019 30.2 30.2 30.2 30.2 10 Bán
5 [HOSE.DTL] 04/06/2019 30 30 32.45 32.45 20 Bán
6 [HOSE.DTL] 03/06/2019 30.4 26.55 30.4 30.4 1.650 Bán
7 [HOSE.DTL] 31/05/2019 30.65 28.5 32.7 28.5 410 Bán
8 [HOSE.DTL] 30/05/2019 30.6 30.6 30.6 30.6 10 Bán
9 [HOSE.DTL] 29/05/2019 32.85 32.85 32.85 32.85 60 Bán
10 [HOSE.DTL] 28/05/2019 35.3 35.3 35.3 35.3 1.370 Bán
11 [HOSE.DTL] 27/05/2019 37.95 37.95 37.95 37.95 10 Theo dõi
12 [HOSE.DTL] 24/05/2019 35.55 35.5 40.8 40.8 2.010 Mua
13 [HOSE.DTL] 23/05/2019 38.15 38.15 38.15 38.15 50 Theo dõi
14 [HOSE.DTL] 09/05/2019 41 41 41 41 10 Mua
15 [HOSE.DTL] 13/03/2019 39.55 39.5 41 41 630 Mua
16 [HOSE.DTL] 12/03/2019 39.5 39.5 39.5 39.5 800 Mua
17 [HOSE.DTL] 08/03/2019 39.5 39.45 39.5 39.45 800 Mua
18 [HOSE.DTL] 07/03/2019 40 39.9 40 39.9 1.000 Mua
19 [HOSE.DTL] 06/03/2019 40.1 40.1 40.1 40.1 200 Mua
20 [HOSE.DTL] 05/03/2019 40.5 40 40.5 40 600 Mua