FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTL] 15/12/2017 42 42 42 42 3.300 Quá mua
2 [HOSE.DTL] 14/12/2017 39.9 39.9 42 42 3.170 Quá mua
3 [HOSE.DTL] 13/12/2017 39.8 39.8 39.8 39.8 2.000 Quá mua
4 [HOSE.DTL] 12/12/2017 39.6 39.6 39.6 39.6 1.500 Quá mua
5 [HOSE.DTL] 11/12/2017 39.6 39.6 39.6 39.6 1.500 Quá mua
6 [HOSE.DTL] 08/12/2017 39.6 39.6 39.6 39.6 1.500 Quá mua
7 [HOSE.DTL] 07/12/2017 39.5 39.5 39.5 39.5 1.500 Quá mua
8 [HOSE.DTL] 06/12/2017 39.3 39.3 39.3 39.3 2.300 Quá mua
9 [HOSE.DTL] 05/12/2017 39 39 39.2 39.2 2.500 Quá mua
10 [HOSE.DTL] 04/12/2017 39 39 39 39 1.500 Quá mua
11 [HOSE.DTL] 01/12/2017 38.3 38.3 39 39 2.150 Quá mua
12 [HOSE.DTL] 30/11/2017 38.2 38.2 38.2 38.2 1.010 Quá mua
13 [HOSE.DTL] 29/11/2017 38 38 38 38 530 Quá mua
14 [HOSE.DTL] 28/11/2017 37.8 37.8 37.8 37.8 1.000 Quá mua
15 [HOSE.DTL] 27/11/2017 39 37.8 39 37.8 2.010 Quá mua
16 [HOSE.DTL] 24/11/2017 37.8 37.8 37.8 37.8 1.000 Quá mua
17 [HOSE.DTL] 23/11/2017 37.6 37.6 37.6 37.6 2.000 Quá mua
18 [HOSE.DTL] 22/11/2017 37.5 37.5 37.5 37.5 1.000 Quá mua
19 [HOSE.DTL] 21/11/2017 37.5 37.5 37.5 37.5 2.000 Quá mua
20 [HOSE.DTL] 20/11/2017 37.5 37.5 37.5 37.5 2.000 Quá mua