FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTL] 02/01/2019 40.2 40.5 40.5 40.5 1.200 Bán
2 [HOSE.DTL] 27/12/2018 40.2 40.2 40.2 40.2 950 Bán
3 [HOSE.DTL] 26/12/2018 40.3 40.3 40.3 40.3 1.000 Theo dõi
4 [HOSE.DTL] 24/12/2018 40.5 40.5 40.5 40.5 1.000 Theo dõi
5 [HOSE.DTL] 21/12/2018 40.6 40.6 40.6 40.6 1.000 Theo dõi
6 [HOSE.DTL] 19/12/2018 40.8 40.8 40.8 40.8 800 Theo dõi
7 [HOSE.DTL] 18/12/2018 41 41 41 41 950 Mua
8 [HOSE.DTL] 14/12/2018 41.3 41.3 41.3 41.3 950 Mua
9 [HOSE.DTL] 12/12/2018 41.25 41.25 41.25 41.25 850 Mua
10 [HOSE.DTL] 07/12/2018 41 41 41 41 1.090 Mua
11 [HOSE.DTL] 06/12/2018 40.9 40.9 40.9 40.9 1.300 Theo dõi
12 [HOSE.DTL] 05/12/2018 40.8 40.8 40.8 40.8 950 Theo dõi
13 [HOSE.DTL] 04/12/2018 40.6 40.6 40.6 40.6 850 Theo dõi
14 [HOSE.DTL] 03/12/2018 40.5 40.5 40.5 40.5 1.000 Bán
15 [HOSE.DTL] 29/11/2018 40.3 40.3 40.3 40.3 860 Quá bán
16 [HOSE.DTL] 28/11/2018 40.4 40.4 40.4 40.4 850 Quá bán
17 [HOSE.DTL] 27/11/2018 40.3 40.3 40.3 40.3 600 Quá bán
18 [HOSE.DTL] 26/11/2018 40.2 40.2 40.2 40.2 950 Quá bán
19 [HOSE.DTL] 23/11/2018 40.15 40.15 40.15 40.15 1.000 Quá bán
20 [HOSE.DTL] 22/11/2018 40.3 40.3 40.3 40.3 950 Quá bán