FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTL] 21/11/2018 40.5 40.5 40.5 40.5 1.000 Quá bán
2 [HOSE.DTL] 19/11/2018 40.8 40.8 40.8 40.8 200 Quá bán
3 [HOSE.DTL] 16/11/2018 41 41 41 41 1.100 Quá bán
4 [HOSE.DTL] 15/11/2018 41 41 41 41 1.000 Quá bán
5 [HOSE.DTL] 14/11/2018 41.2 41.2 41.2 41.2 1.010 Quá bán
6 [HOSE.DTL] 13/11/2018 41.5 41.5 41.5 41.5 1.060 Quá bán
7 [HOSE.DTL] 12/11/2018 42 42 42 42 1.010 Quá bán
8 [HOSE.DTL] 08/11/2018 42.2 42.2 42.2 42.2 1.000 Bán
9 [HOSE.DTL] 07/11/2018 42.6 42.6 42.6 42.6 1.060 Bán
10 [HOSE.DTL] 06/11/2018 43 43 43 43 1.000 Bán
11 [HOSE.DTL] 02/11/2018 43.55 43.55 43.55 43.55 300 Bán
12 [HOSE.DTL] 30/10/2018 46.8 46.8 46.8 46.8 290 Mua
13 [HOSE.DTL] 26/10/2018 46.8 46.7 46.8 46.7 2.930 Theo dõi
14 [HOSE.DTL] 23/10/2018 46.8 46.8 46.8 46.8 1.000 Mua
15 [HOSE.DTL] 22/10/2018 46.8 46.8 46.8 46.8 1.020 Mua
16 [HOSE.DTL] 19/10/2018 46.8 46.8 46.8 46.8 1.000 Mua
17 [HOSE.DTL] 18/10/2018 46.8 46.8 46.8 46.8 950 Mua
18 [HOSE.DTL] 17/10/2018 46.75 46.75 46.75 46.75 1.000 Mua
19 [HOSE.DTL] 15/10/2018 46.75 46.75 46.75 46.75 1.000 Mua
20 [HOSE.DTL] 12/10/2018 46.75 46.75 46.75 46.75 1.500 Mua