FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTT] 20/08/2019 11.8 11.8 11.8 11.8 50 Bán
2 [HOSE.DTT] 09/08/2019 12.65 12.65 12.65 12.65 10 Theo dõi
3 [HOSE.DTT] 30/07/2019 13.55 13.55 13.55 13.55 10 Mua
4 [HOSE.DTT] 25/07/2019 12.7 12.7 12.7 12.7 1.200 Mua
5 [HOSE.DTT] 24/07/2019 12.7 12.7 12.7 12.7 10 Mua
6 [HOSE.DTT] 18/07/2019 12.5 12.5 12.5 12.5 150 Mua
7 [HOSE.DTT] 09/07/2019 12.5 12.5 12.5 12.5 140 Mua
8 [HOSE.DTT] 08/07/2019 12.5 12.5 12.5 12.5 10 Mua
9 [HOSE.DTT] 05/07/2019 12.5 12.5 12.5 12.5 100 Mua
10 [HOSE.DTT] 01/07/2019 12.4 12.4 12.4 12.4 30 Mua
11 [HOSE.DTT] 21/06/2019 12.3 12.3 12.4 12.4 40 Mua
12 [HOSE.DTT] 17/06/2019 12.5 12.5 12.5 12.5 10 Mua
13 [HOSE.DTT] 06/06/2019 13 13 13 13 10 Mua
14 [HOSE.DTT] 03/06/2019 13.25 13.25 13.25 13.25 10 Mua
15 [HOSE.DTT] 28/05/2019 12.4 12.4 12.4 12.4 40 Mua
16 [HOSE.DTT] 23/05/2019 12.4 12.4 12.4 12.4 10 Mua
17 [HOSE.DTT] 14/05/2019 12 12 12 12 1.400 Bán
18 [HOSE.DTT] 10/05/2019 12 12 12 12 10 Theo dõi
19 [HOSE.DTT] 09/05/2019 12 12 12 12 10 Theo dõi
20 [HOSE.DTT] 08/05/2019 12.4 12.4 12.4 12.4 40 Mua