FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTT] 19/03/2018 10.15 10.15 10.15 10.15 30 Bán
2 [HOSE.DTT] 16/03/2018 10.2 9.49 9.49 9.49 10 Bán
3 [HOSE.DTT] 13/03/2018 10.2 10.2 10.2 10.2 10 Theo dõi
4 [HOSE.DTT] 09/03/2018 10.95 10.95 10.95 10.95 10 Mua
5 [HOSE.DTT] 08/03/2018 10.25 10.25 10.25 10.25 10 Theo dõi
6 [HOSE.DTT] 07/03/2018 10.25 10.25 11 11 120 Mua
7 [HOSE.DTT] 06/03/2018 11 11 11 11 230 Mua
8 [HOSE.DTT] 26/02/2018 11 11 11 11 120 Mua
9 [HOSE.DTT] 22/02/2018 11 11 11 11 10 Mua
10 [HOSE.DTT] 21/02/2018 10.7 10.7 10.7 10.7 100 Mua
11 [HOSE.DTT] 13/02/2018 10 10 10 10 10 Bán
12 [HOSE.DTT] 12/02/2018 9.77 9.77 9.77 9.77 10 Bán
13 [HOSE.DTT] 09/02/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 50 Theo dõi
14 [HOSE.DTT] 08/02/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 840 Bán
15 [HOSE.DTT] 07/02/2018 9.72 9.72 11.15 10.5 840 Bán
16 [HOSE.DTT] 05/02/2018 10.45 9.09 10.45 10.45 150 Bán
17 [HOSE.DTT] 02/02/2018 10.5 9.77 10.5 9.77 20 Bán
18 [HOSE.DTT] 31/01/2018 10.45 9.74 10.5 10.5 30 Bán
19 [HOSE.DTT] 30/01/2018 10.45 10.45 10.45 10.45 30 Bán
20 [HOSE.DTT] 29/01/2018 9.81 9.81 9.81 9.81 820 Bán