FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTT] 20/03/2019 8.76 8.76 10.05 10.05 190 Bán
2 [HOSE.DTT] 14/03/2019 9.41 9.41 9.41 9.41 10 Bán
3 [HOSE.DTT] 12/03/2019 9.4 9.4 10.1 10.1 350 Bán
4 [HOSE.DTT] 11/03/2019 9.35 9.35 9.95 9.95 260 Bán
5 [HOSE.DTT] 08/03/2019 10.8 10.05 10.8 10.05 790 Bán
6 [HOSE.DTT] 07/03/2019 10.8 10.8 10.8 10.8 600 Bán
7 [HOSE.DTT] 06/03/2019 11.6 11.6 11.6 11.6 10 Mua
8 [HOSE.DTT] 26/02/2019 10.85 10.85 10.85 10.85 10 Theo dõi
9 [HOSE.DTT] 25/02/2019 10.5 10.5 10.5 10.5 490 Theo dõi
10 [HOSE.DTT] 22/02/2019 10.5 10.5 11.25 10.5 1.150 Theo dõi
11 [HOSE.DTT] 21/02/2019 11.25 11.25 11.25 11.25 20 Theo dõi
12 [HOSE.DTT] 18/02/2019 12.05 12.05 12.05 12.05 10 Mua
13 [HOSE.DTT] 14/02/2019 11.1 11.1 11.85 11.85 110 Mua
14 [HOSE.DTT] 12/02/2019 11.2 10.45 11.95 11.9 260 Mua
15 [HOSE.DTT] 11/02/2019 11.2 11.2 11.2 11.2 580 Theo dõi
16 [HOSE.DTT] 01/02/2019 12 10.95 12 12 30 Mua
17 [HOSE.DTT] 31/01/2019 10.3 10.3 11.75 11.75 230 Mua
18 [HOSE.DTT] 30/01/2019 10.3 10.3 11.05 11.05 20 Mua
19 [HOSE.DTT] 29/01/2019 10.3 10.3 11.05 11.05 20 Mua
20 [HOSE.DTT] 28/01/2019 9.77 9.77 11.05 11.05 220 Mua