FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DTT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DTT] 14/05/2019 12 12 12 12 1.400 Bán
2 [HOSE.DTT] 10/05/2019 12 12 12 12 10 Theo dõi
3 [HOSE.DTT] 09/05/2019 12 12 12 12 10 Theo dõi
4 [HOSE.DTT] 08/05/2019 12.4 12.4 12.4 12.4 40 Mua
5 [HOSE.DTT] 06/05/2019 12.1 12.1 12.4 12.4 1.060 Mua
6 [HOSE.DTT] 02/05/2019 12.35 12.35 12.35 12.35 20 Mua
7 [HOSE.DTT] 26/04/2019 12 12 12 12 460 Mua
8 [HOSE.DTT] 24/04/2019 12 12 12 12 670 Mua
9 [HOSE.DTT] 23/04/2019 12 12 12.9 12.9 140 Mua
10 [HOSE.DTT] 19/04/2019 12.1 12.1 12.1 12.1 300 Mua
11 [HOSE.DTT] 18/04/2019 12.1 12.05 12.1 12.1 90 Mua
12 [HOSE.DTT] 11/04/2019 12.55 12.55 12.55 12.55 50 Mua
13 [HOSE.DTT] 10/04/2019 11.75 11.75 12.55 12.55 60 Mua
14 [HOSE.DTT] 09/04/2019 11.75 11.75 11.75 11.75 40 Mua
15 [HOSE.DTT] 08/04/2019 10 10 11 11 20 Theo dõi
16 [HOSE.DTT] 05/04/2019 10.75 10.75 10.75 10.75 10 Theo dõi
17 [HOSE.DTT] 27/03/2019 10.05 10.05 10.05 10.05 310 Theo dõi
18 [HOSE.DTT] 26/03/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 10 Bán
19 [HOSE.DTT] 20/03/2019 8.76 8.76 10.05 10.05 190 Bán
20 [HOSE.DTT] 14/03/2019 9.41 9.41 9.41 9.41 10 Bán