FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DVP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DVP] 22/03/2019 39.15 39 39.3 39.2 2.310 Theo dõi
2 [HOSE.DVP] 21/03/2019 39.2 39.1 39.5 39.15 10.280 Theo dõi
3 [HOSE.DVP] 20/03/2019 39.4 39.1 39.4 39.2 10.820 Theo dõi
4 [HOSE.DVP] 19/03/2019 39.2 38.5 39.5 39.4 11.240 Mua
5 [HOSE.DVP] 18/03/2019 39.3 39 39.8 39.5 6.440 Mua
6 [HOSE.DVP] 15/03/2019 39 38.7 39.4 39.3 3.330 Mua
7 [HOSE.DVP] 14/03/2019 39.8 39.2 39.8 39.5 20.420 Mua
8 [HOSE.DVP] 13/03/2019 39.7 39.2 39.7 39.45 22.110 Mua
9 [HOSE.DVP] 12/03/2019 40 39 40 39.3 6.200 Mua
10 [HOSE.DVP] 11/03/2019 39.9 38.85 40.3 39.3 22.810 Mua
11 [HOSE.DVP] 08/03/2019 39.3 38.2 39.7 38.9 20.410 Mua
12 [HOSE.DVP] 07/03/2019 38.95 38.15 39.4 39.4 27.450 Mua
13 [HOSE.DVP] 06/03/2019 38.2 38.2 38.5 38.5 7.890 Theo dõi
14 [HOSE.DVP] 05/03/2019 38.15 37.9 38.35 38.35 9.900 Theo dõi
15 [HOSE.DVP] 04/03/2019 38.2 37.5 38.35 38 32.760 Bán
16 [HOSE.DVP] 01/03/2019 37.65 37.55 38.15 38 7.970 Bán
17 [HOSE.DVP] 28/02/2019 38.3 37.5 38.35 37.65 16.120 Bán
18 [HOSE.DVP] 27/02/2019 38.4 37.8 38.4 37.8 27.650 Bán
19 [HOSE.DVP] 26/02/2019 38.4 37.95 38.5 38.4 7.550 Bán
20 [HOSE.DVP] 25/02/2019 37.95 37.7 38.2 38 27.710 Bán