FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DVP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DVP] 23/03/2018 60.1 59 61.2 61.2 1.670 Bán
2 [HOSE.DVP] 22/03/2018 61.6 61.6 61.6 61.6 170 Bán
3 [HOSE.DVP] 21/03/2018 61.8 60.6 61.9 61.6 210 Bán
4 [HOSE.DVP] 20/03/2018 61 61 61.9 61.1 840 Bán
5 [HOSE.DVP] 19/03/2018 61.5 60 61.9 61.7 900 Bán
6 [HOSE.DVP] 16/03/2018 61.3 59.7 61.3 61.2 620 Bán
7 [HOSE.DVP] 15/03/2018 60.3 60.3 61.3 61.3 250 Bán
8 [HOSE.DVP] 14/03/2018 60.4 60.1 62.5 62.3 420 Theo dõi
9 [HOSE.DVP] 13/03/2018 62.9 62.6 62.9 62.6 80 Theo dõi
10 [HOSE.DVP] 12/03/2018 62.9 61 62.9 62 330 Bán
11 [HOSE.DVP] 09/03/2018 61 61 63 62.9 170 Theo dõi
12 [HOSE.DVP] 08/03/2018 60.6 60.6 60.6 60.6 20 Bán
13 [HOSE.DVP] 07/03/2018 61 60.6 61 60.6 3.830 Theo dõi
14 [HOSE.DVP] 06/03/2018 63 63 63 63 30 Mua
15 [HOSE.DVP] 05/03/2018 63.9 62.3 63.9 63 160 Mua
16 [HOSE.DVP] 02/03/2018 63.9 63.8 63.9 63.8 210 Mua
17 [HOSE.DVP] 01/03/2018 63.9 61 64 61 1.150 Theo dõi
18 [HOSE.DVP] 28/02/2018 63.2 63.2 64.6 64.3 2.070 Mua
19 [HOSE.DVP] 27/02/2018 61.1 61.1 65.9 65.9 2.850 Mua
20 [HOSE.DVP] 26/02/2018 62.8 62 62.8 62 520 Theo dõi