FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DVP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DVP] 13/07/2018 48.5 47.5 48.5 47.5 160 Bán
2 [HOSE.DVP] 12/07/2018 47.95 47.45 47.95 47.95 90 Bán
3 [HOSE.DVP] 11/07/2018 48 48 48 48 100 Bán
4 [HOSE.DVP] 10/07/2018 47 47 48 48 230 Bán
5 [HOSE.DVP] 09/07/2018 49.3 46.8 49.3 48.5 930 Bán
6 [HOSE.DVP] 06/07/2018 49.4 47.95 49.4 48 90 Bán
7 [HOSE.DVP] 05/07/2018 48.4 46.8 48.5 48.5 200 Bán
8 [HOSE.DVP] 04/07/2018 49.5 48 50 48.5 1.280 Bán
9 [HOSE.DVP] 03/07/2018 46.8 46.15 48.5 48.5 2.360 Bán
10 [HOSE.DVP] 02/07/2018 47.1 46 49.4 49.4 2.900 Theo dõi
11 [HOSE.DVP] 29/06/2018 49 48 49 48.5 1.240 Bán
12 [HOSE.DVP] 28/06/2018 48 47.2 49.9 49.4 3.980 Theo dõi
13 [HOSE.DVP] 27/06/2018 47 47 48.5 48.5 540 Bán
14 [HOSE.DVP] 26/06/2018 47.2 47.1 48.5 48.4 380 Bán
15 [HOSE.DVP] 25/06/2018 49 48.5 49 48.5 400 Bán
16 [HOSE.DVP] 22/06/2018 46.7 46.7 49 49 740 Bán
17 [HOSE.DVP] 21/06/2018 49.9 49.9 49.9 49.9 110 Theo dõi
18 [HOSE.DVP] 20/06/2018 49.9 48.5 49.9 48.6 60 Bán
19 [HOSE.DVP] 19/06/2018 48.5 48 48.5 48.5 2.150 Theo dõi
20 [HOSE.DVP] 18/06/2018 49 48 49 49 2.240 Theo dõi