FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DVP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DVP] 18/05/2018 48.95 48.95 51.6 51.4 3.870 Quá bán
2 [HOSE.DVP] 17/05/2018 52.3 52 52.3 52.2 5.930 Quá bán
3 [HOSE.DVP] 16/05/2018 52.7 52.3 54.8 52.5 5.130 Quá bán
4 [HOSE.DVP] 15/05/2018 53 52 54.9 54.9 5.310 Bán
5 [HOSE.DVP] 14/05/2018 53.6 53.6 55 55 170 Bán
6 [HOSE.DVP] 11/05/2018 55 54 55.5 55 760 Bán
7 [HOSE.DVP] 10/05/2018 55 55 55.6 55.5 5.600 Bán
8 [HOSE.DVP] 09/05/2018 57 55.6 57 55.6 380 Bán
9 [HOSE.DVP] 08/05/2018 57 55.5 57 57 540 Bán
10 [HOSE.DVP] 07/05/2018 57.4 56.2 59 57.7 480 Bán
11 [HOSE.DVP] 04/05/2018 56.9 56.9 56.9 56.9 100 Bán
12 [HOSE.DVP] 03/05/2018 57.3 56.9 57.3 56.9 530 Bán
13 [HOSE.DVP] 02/05/2018 56.9 55.1 56.9 56.9 80 Bán
14 [HOSE.DVP] 27/04/2018 57.2 57.2 57.2 57.2 280 Bán
15 [HOSE.DVP] 26/04/2018 58 57 58 57.2 4.200 Bán
16 [HOSE.DVP] 24/04/2018 57.8 57.5 59.2 58 1.590 Bán
17 [HOSE.DVP] 23/04/2018 58 58 59.4 59.4 1.310 Bán
18 [HOSE.DVP] 20/04/2018 60.7 58 60.7 60.4 1.760 Bán
19 [HOSE.DVP] 19/04/2018 58.2 58 60.2 59.9 630 Bán
20 [HOSE.DVP] 18/04/2018 58.7 58 61.3 61.3 1.710 Bán