FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DVP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DVP] 15/12/2017 67.4 64 67.4 64.2 1.810 Bán
2 [HOSE.DVP] 14/12/2017 66.9 66.9 66.9 66.9 3.710 Bán
3 [HOSE.DVP] 13/12/2017 66.4 63.5 67.3 66.9 2.410 Bán
4 [HOSE.DVP] 12/12/2017 66.5 63.7 66.5 66.4 3.220 Bán
5 [HOSE.DVP] 11/12/2017 67.4 66.8 68.8 67.8 260 Theo dõi
6 [HOSE.DVP] 08/12/2017 65.8 65.8 66.8 66.8 40 Bán
7 [HOSE.DVP] 07/12/2017 65.8 65.7 67.6 67.2 1.290 Bán
8 [HOSE.DVP] 06/12/2017 67.8 67 67.8 67 120 Bán
9 [HOSE.DVP] 05/12/2017 65.3 65.3 67.2 67.2 170 Bán
10 [HOSE.DVP] 04/12/2017 66.2 66 67.8 67.4 3.790 Bán
11 [HOSE.DVP] 01/12/2017 66 66 67.9 67.7 1.190 Bán
12 [HOSE.DVP] 30/11/2017 67.4 66 67.4 67.4 980 Bán
13 [HOSE.DVP] 29/11/2017 68 66 68 67.4 5.050 Bán
14 [HOSE.DVP] 27/11/2017 68 66.4 68 68 1.970 Bán
15 [HOSE.DVP] 24/11/2017 68.5 64.1 68.5 68 9.490 Bán
16 [HOSE.DVP] 23/11/2017 69 68.2 69 68.7 1.430 Bán
17 [HOSE.DVP] 22/11/2017 69.8 67.2 69.8 67.2 1.770 Bán
18 [HOSE.DVP] 21/11/2017 69 68.3 70 68.3 2.370 Bán
19 [HOSE.DVP] 20/11/2017 70.4 69.3 70.4 69.5 2.580 Bán
20 [HOSE.DVP] 17/11/2017 69 68.3 70 70 3.180 Theo dõi