FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DVP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DVP] 13/06/2019 39.5 39.35 39.55 39.5 17.020 Mua
2 [HOSE.DVP] 12/06/2019 39.7 39.4 39.7 39.5 1.690 Mua
3 [HOSE.DVP] 11/06/2019 38.8 38.8 39.8 39.7 59.070 Mua
4 [HOSE.DVP] 10/06/2019 38.7 38.6 38.7 38.6 6.320 Mua
5 [HOSE.DVP] 07/06/2019 38.4 38.4 38.6 38.5 13.990 Mua
6 [HOSE.DVP] 06/06/2019 38.7 38.25 38.7 38.4 12.420 Mua
7 [HOSE.DVP] 05/06/2019 38.5 38.2 38.5 38.4 11.550 Mua
8 [HOSE.DVP] 04/06/2019 37.8 37.8 38.6 38.2 7.070 Mua
9 [HOSE.DVP] 03/06/2019 38.6 37.8 38.6 37.8 15.870 Mua
10 [HOSE.DVP] 31/05/2019 38.9 38.4 38.9 38.6 5.870 Mua
11 [HOSE.DVP] 30/05/2019 38.5 38.25 38.5 38.4 6.180 Mua
12 [HOSE.DVP] 29/05/2019 38.7 38.2 38.75 38.7 19.410 Mua
13 [HOSE.DVP] 28/05/2019 38 38 38.75 38.7 20.040 Mua
14 [HOSE.DVP] 27/05/2019 38.15 37.5 38.2 38 9.220 Mua
15 [HOSE.DVP] 24/05/2019 38 37.4 38.4 37.8 20.830 Mua
16 [HOSE.DVP] 23/05/2019 38.8 38 38.8 38.4 14.670 Mua
17 [HOSE.DVP] 22/05/2019 38.75 37.25 38.8 38.75 46.490 Mua
18 [HOSE.DVP] 21/05/2019 35.75 35.75 37.4 37.25 36.560 Mua
19 [HOSE.DVP] 20/05/2019 35.6 35.25 35.8 35.8 19.000 Bán
20 [HOSE.DVP] 17/05/2019 35.85 34 35.85 35.6 39.760 Bán