FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DVP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DVP] 07/12/2018 43.55 42.5 43.55 42.9 10.890 Bán
2 [HOSE.DVP] 06/12/2018 43 42.9 43.5 43 11.590 Bán
3 [HOSE.DVP] 05/12/2018 43.95 43 43.95 43 24.410 Bán
4 [HOSE.DVP] 04/12/2018 45 43.5 45.05 43.65 10.690 Bán
5 [HOSE.DVP] 03/12/2018 45.6 45.3 45.65 45.35 32.280 Mua
6 [HOSE.DVP] 29/11/2018 44.95 44.5 44.95 44.6 12.440 Bán
7 [HOSE.DVP] 28/11/2018 44.65 44.65 44.9 44.8 7.350 Theo dõi
8 [HOSE.DVP] 27/11/2018 44.8 44.8 45 44.8 20.190 Theo dõi
9 [HOSE.DVP] 26/11/2018 44.8 44.6 44.95 44.8 8.790 Theo dõi
10 [HOSE.DVP] 23/11/2018 44.65 44.65 45 44.8 2.860 Theo dõi
11 [HOSE.DVP] 22/11/2018 45.2 44.8 45.2 44.8 22.370 Theo dõi
12 [HOSE.DVP] 21/11/2018 45.4 44 45.4 44.7 18.760 Bán
13 [HOSE.DVP] 20/11/2018 45.65 44.4 45.7 44.75 16.260 Bán
14 [HOSE.DVP] 19/11/2018 45.4 44.3 45.4 44.6 18.780 Bán
15 [HOSE.DVP] 16/11/2018 45 44.6 45 44.6 17.740 Bán
16 [HOSE.DVP] 15/11/2018 44.5 44.5 45.9 44.9 26.810 Bán
17 [HOSE.DVP] 14/11/2018 45 44.5 45 44.5 18.910 Bán
18 [HOSE.DVP] 13/11/2018 45 44.5 45.9 45 44.700 Theo dõi
19 [HOSE.DVP] 12/11/2018 45 44.55 45 45 30.190 Theo dõi
20 [HOSE.DVP] 09/11/2018 45.9 44.8 45.9 45 6.960 Theo dõi