FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DVP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DVP] 20/09/2018 47.3 47.2 47.5 47.5 250 Theo dõi
2 [HOSE.DVP] 19/09/2018 47.3 47 47.3 47.2 1.760 Bán
3 [HOSE.DVP] 18/09/2018 46.6 46.6 47.2 47.2 380 Bán
4 [HOSE.DVP] 17/09/2018 46.3 45.6 47.8 46.95 1.450 Bán
5 [HOSE.DVP] 14/09/2018 45.9 45.8 46.7 46.3 2.210 Bán
6 [HOSE.DVP] 13/09/2018 46.6 44.5 47.55 45.7 1.990 Bán
7 [HOSE.DVP] 12/09/2018 47.8 47.8 47.8 47.8 200 Bán
8 [HOSE.DVP] 11/09/2018 47.85 47.85 47.85 47.85 100 Bán
9 [HOSE.DVP] 10/09/2018 46.5 46.5 47.9 47.9 8.060 Bán
10 [HOSE.DVP] 07/09/2018 47.95 47.35 48 47.35 490 Bán
11 [HOSE.DVP] 06/09/2018 47.5 47.5 48 48 130 Bán
12 [HOSE.DVP] 05/09/2018 48 47.9 48 48 1.070 Bán
13 [HOSE.DVP] 04/09/2018 49.3 47.55 49.3 48 3.300 Bán
14 [HOSE.DVP] 31/08/2018 48.6 48 48.6 48 7.270 Theo dõi
15 [HOSE.DVP] 30/08/2018 48.5 48.3 49.2 48.3 650 Theo dõi
16 [HOSE.DVP] 29/08/2018 48.2 48.2 48.45 48.45 70 Mua
17 [HOSE.DVP] 28/08/2018 48.4 48.4 48.4 48.4 570 Theo dõi
18 [HOSE.DVP] 27/08/2018 48.45 47.9 48.5 48.5 410 Mua
19 [HOSE.DVP] 24/08/2018 48 48 49.45 49.45 280 Mua
20 [HOSE.DVP] 23/08/2018 47 47 48 48 50 Bán