FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXG] 15/01/2019 23.15 23 23.6 23.2 748.700 Theo dõi
2 [HOSE.DXG] 14/01/2019 23.25 22.9 23.3 23 757.220 Bán
3 [HOSE.DXG] 11/01/2019 23.55 23.25 23.65 23.25 755.740 Theo dõi
4 [HOSE.DXG] 10/01/2019 23.6 23.4 23.8 23.55 890.730 Theo dõi
5 [HOSE.DXG] 09/01/2019 22.5 22.5 23.6 23.6 1.161.510 Theo dõi
6 [HOSE.DXG] 08/01/2019 22.95 22.3 22.95 22.5 738.800 Bán
7 [HOSE.DXG] 07/01/2019 23.6 22.85 23.6 22.95 965.850 Bán
8 [HOSE.DXG] 04/01/2019 22.3 21.6 23.2 22.7 1.337.680 Bán
9 [HOSE.DXG] 03/01/2019 22.8 22.45 23.35 22.5 1.444.880 Bán
10 [HOSE.DXG] 02/01/2019 23.05 22.9 23.8 23.05 959.030 Bán
11 [HOSE.DXG] 28/12/2018 23.6 23.5 23.9 23.8 2.928.550 Bán
12 [HOSE.DXG] 27/12/2018 23.6 23.4 23.7 23.7 1.179.160 Bán
13 [HOSE.DXG] 26/12/2018 23.4 22.75 23.5 23 1.800.910 Bán
14 [HOSE.DXG] 25/12/2018 23 22.75 23.55 23.45 2.246.260 Bán
15 [HOSE.DXG] 24/12/2018 24.2 23.85 24.2 24.1 1.839.360 Bán
16 [HOSE.DXG] 21/12/2018 24 23.65 24.25 24.2 3.411.200 Bán
17 [HOSE.DXG] 20/12/2018 23.4 23.35 24.4 24.4 1.199.340 Bán
18 [HOSE.DXG] 19/12/2018 23.8 23.2 24.1 23.55 1.370.360 Bán
19 [HOSE.DXG] 18/12/2018 24 23.3 24.25 24 2.833.580 Bán
20 [HOSE.DXG] 17/12/2018 25.3 24.5 25.3 24.5 1.701.390 Theo dõi