FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXG] 25/06/2019 18.8 18.8 19 18.85 521.410 Mua
2 [HOSE.DXG] 24/06/2019 19.2 18.85 19.2 18.9 884.750 Mua
3 [HOSE.DXG] 21/06/2019 18.55 18.55 19.35 19.1 1.581.700 Mua
4 [HOSE.DXG] 20/06/2019 18.2 18.2 18.6 18.55 720.900 Mua
5 [HOSE.DXG] 19/06/2019 18.2 18.15 18.45 18.2 652.030 Theo dõi
6 [HOSE.DXG] 18/06/2019 17.9 17.9 18.1 18 462.630 Theo dõi
7 [HOSE.DXG] 17/06/2019 18.3 17.9 18.35 17.9 354.480 Theo dõi
8 [HOSE.DXG] 14/06/2019 18.5 18.3 18.55 18.3 421.050 Bán
9 [HOSE.DXG] 13/06/2019 18.3 18.25 18.5 18.4 421.850 Theo dõi
10 [HOSE.DXG] 12/06/2019 18.55 18.4 18.65 18.5 462.100 Theo dõi
11 [HOSE.DXG] 11/06/2019 18.65 18.55 18.9 18.6 866.740 Theo dõi
12 [HOSE.DXG] 10/06/2019 18.3 18.3 18.75 18.55 774.500 Theo dõi
13 [HOSE.DXG] 07/06/2019 18.1 17.95 18.25 18.25 537.390 Theo dõi
14 [HOSE.DXG] 06/06/2019 18 17.85 18.3 17.9 541.430 Bán
15 [HOSE.DXG] 05/06/2019 18.15 18 18.25 18 604.690 Bán
16 [HOSE.DXG] 04/06/2019 17.7 17.65 18 17.8 781.440 Bán
17 [HOSE.DXG] 03/06/2019 18.25 17.7 18.4 17.7 1.226.910 Bán
18 [HOSE.DXG] 31/05/2019 18.95 18.3 19.05 18.3 781.830 Bán
19 [HOSE.DXG] 30/05/2019 18.9 18.8 19.1 18.95 411.040 Theo dõi
20 [HOSE.DXG] 29/05/2019 18.8 18.7 19.1 18.95 583.710 Theo dõi