FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXG] 17/07/2018 21.8 21.8 23.75 23.75 3.207.700 Theo dõi
2 [HOSE.DXG] 16/07/2018 22.25 21.7 22.5 22.2 3.397.070 Bán
3 [HOSE.DXG] 13/07/2018 21.7 21.7 22.5 22.35 4.450.930 Bán
4 [HOSE.DXG] 12/07/2018 21.1 19.75 21.45 21.1 3.057.210 Bán
5 [HOSE.DXG] 11/07/2018 20.1 19.65 20.2 20.1 6.369.770 Bán
6 [HOSE.DXG] 10/07/2018 22.6 21.05 23 21.1 4.454.670 Bán
7 [HOSE.DXG] 09/07/2018 24.1 22.5 24.45 22.6 3.475.250 Bán
8 [HOSE.DXG] 06/07/2018 21.6 21.6 24.4 23.8 6.150.780 Bán
9 [HOSE.DXG] 05/07/2018 25 23.2 25 23.2 6.715.490 Bán
10 [HOSE.DXG] 04/07/2018 24.5 23.4 25.1 24.9 3.190.590 Bán
11 [HOSE.DXG] 03/07/2018 25.85 24.5 27 24.5 4.233.750 Bán
12 [HOSE.DXG] 02/07/2018 26.9 25.25 27.2 26.3 7.095.120 Bán
13 [HOSE.DXG] 29/06/2018 26.8 26.75 27.8 27.15 2.620.260 Bán
14 [HOSE.DXG] 28/06/2018 27.7 26.5 28.2 26.8 4.794.410 Bán
15 [HOSE.DXG] 27/06/2018 29.25 28 29.5 28.3 3.530.950 Bán
16 [HOSE.DXG] 26/06/2018 29.2 29.05 29.5 29.35 2.058.900 Bán
17 [HOSE.DXG] 25/06/2018 30 29.75 30.25 30 2.216.480 Bán
18 [HOSE.DXG] 22/06/2018 28.5 28.45 29.9 29.85 2.209.830 Bán
19 [HOSE.DXG] 21/06/2018 30.3 29 30.3 29.2 2.671.300 Bán
20 [HOSE.DXG] 20/06/2018 29 28.6 30.5 30.5 4.640.530 Bán