FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXG] 25/05/2018 29.45 28.1 30.2 28.1 1.871.730 Bán
2 [HOSE.DXG] 24/05/2018 29.85 29.4 30.1 29.8 1.275.030 Bán
3 [HOSE.DXG] 23/05/2018 28.1 28 29.85 29.85 1.670.420 Bán
4 [HOSE.DXG] 22/05/2018 31 29 31.2 29 5.032.560 Bán
5 [HOSE.DXG] 21/05/2018 36.5 34.75 36.5 35.2 2.889.630 Mua
6 [HOSE.DXG] 18/05/2018 35.8 34.8 36 36 2.699.990 Mua
7 [HOSE.DXG] 17/05/2018 36.3 35.3 36.3 35.8 2.136.750 Mua
8 [HOSE.DXG] 16/05/2018 35.8 35.4 36.35 36.3 3.470.200 Mua
9 [HOSE.DXG] 15/05/2018 35.3 35.2 36.2 35.95 3.024.070 Mua
10 [HOSE.DXG] 14/05/2018 33.9 33.7 35 35 2.593.590 Mua
11 [HOSE.DXG] 11/05/2018 32.2 32 33.8 33.5 1.830.460 Theo dõi
12 [HOSE.DXG] 10/05/2018 34 32.8 34.65 33 1.956.590 Bán
13 [HOSE.DXG] 09/05/2018 33.5 33.4 34.65 34.4 3.495.650 Theo dõi
14 [HOSE.DXG] 08/05/2018 33.7 33.3 34.35 33.7 3.663.980 Bán
15 [HOSE.DXG] 07/05/2018 31.5 31.45 33.7 33.7 2.817.940 Bán
16 [HOSE.DXG] 04/05/2018 31.2 31 32 31.5 2.099.170 Bán
17 [HOSE.DXG] 03/05/2018 30.1 28.65 30.8 30.8 3.605.810 Bán
18 [HOSE.DXG] 02/05/2018 30.6 30.6 33.3 30.6 2.268.700 Bán
19 [HOSE.DXG] 27/04/2018 31 30.75 32.9 32.9 2.627.470 Bán
20 [HOSE.DXG] 26/04/2018 34.5 32.1 34.7 32.1 3.348.690 Bán