FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXG] 23/03/2018 36.7 36.6 37.8 36.8 4.755.760 Theo dõi
2 [HOSE.DXG] 22/03/2018 38.15 38 38.75 38.2 2.981.900 Mua
3 [HOSE.DXG] 21/03/2018 38.6 37.9 38.7 38.2 2.587.760 Mua
4 [HOSE.DXG] 20/03/2018 38.2 38 39.2 38.4 2.067.540 Mua
5 [HOSE.DXG] 19/03/2018 36.5 36.2 38.4 38.4 6.653.820 Mua
6 [HOSE.DXG] 16/03/2018 35.9 35.75 36.45 35.9 2.784.000 Mua
7 [HOSE.DXG] 15/03/2018 35.5 35.5 36.3 36.3 1.555.890 Mua
8 [HOSE.DXG] 14/03/2018 36.5 36.15 37.1 36.15 1.585.240 Mua
9 [HOSE.DXG] 13/03/2018 34.2 34.15 36.5 36.5 2.394.680 Mua
10 [HOSE.DXG] 12/03/2018 34.7 34.6 36.5 34.7 4.056.870 Mua
11 [HOSE.DXG] 09/03/2018 37.1 36 37.2 36 2.168.300 Mua
12 [HOSE.DXG] 08/03/2018 36.2 36.1 37.15 36.9 3.241.230 Mua
13 [HOSE.DXG] 07/03/2018 36.7 36.3 37.1 36.6 3.888.230 Mua
14 [HOSE.DXG] 06/03/2018 35.9 35.2 37.2 37 3.680.000 Mua
15 [HOSE.DXG] 05/03/2018 35.8 35.5 36.75 35.9 6.315.160 Mua
16 [HOSE.DXG] 02/03/2018 32.6 32.5 35.3 35.3 6.665.070 Mua
17 [HOSE.DXG] 01/03/2018 33 32.5 33.95 33 2.660.470 Mua
18 [HOSE.DXG] 28/02/2018 31.8 31.65 33.45 33.3 3.578.320 Mua
19 [HOSE.DXG] 27/02/2018 32.7 31.7 32.9 32.3 3.726.030 Mua
20 [HOSE.DXG] 26/02/2018 34 32.4 34.1 32.5 4.779.870 Mua