FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXG] 20/09/2018 29.2 28.8 29.3 29.15 2.125.420 Mua
2 [HOSE.DXG] 19/09/2018 28.9 28.9 29.45 29.15 4.603.220 Mua
3 [HOSE.DXG] 18/09/2018 28 27.8 28.85 28.8 3.744.130 Mua
4 [HOSE.DXG] 17/09/2018 27.95 27.8 28.3 28.2 4.525.040 Mua
5 [HOSE.DXG] 14/09/2018 28.1 28 28.35 28 4.159.350 Mua
6 [HOSE.DXG] 13/09/2018 28.2 28 28.4 28.15 2.841.510 Mua
7 [HOSE.DXG] 12/09/2018 28.6 28 28.7 28 3.675.870 Mua
8 [HOSE.DXG] 11/09/2018 27.5 27.5 28.5 28.5 4.021.220 Mua
9 [HOSE.DXG] 10/09/2018 27.7 27.55 28.1 27.8 3.202.100 Theo dõi
10 [HOSE.DXG] 07/09/2018 26.95 26.9 27.85 27.7 2.697.330 Bán
11 [HOSE.DXG] 06/09/2018 27.1 26.85 27.2 26.95 1.240.740 Theo dõi
12 [HOSE.DXG] 05/09/2018 27 26.5 27.3 26.95 4.252.430 Theo dõi
13 [HOSE.DXG] 04/09/2018 28.1 26.8 28.2 27.2 5.934.440 Theo dõi
14 [HOSE.DXG] 31/08/2018 28.9 28.2 29.05 28.4 3.262.910 Mua
15 [HOSE.DXG] 30/08/2018 28.6 28.45 29.05 29 3.317.980 Mua
16 [HOSE.DXG] 29/08/2018 27.65 27.65 28.9 28.65 5.835.930 Mua
17 [HOSE.DXG] 28/08/2018 27.9 27.65 28 27.65 2.520.030 Theo dõi
18 [HOSE.DXG] 27/08/2018 28.1 27.75 28.2 27.8 3.336.660 Mua
19 [HOSE.DXG] 24/08/2018 27.9 27.5 28.15 27.8 2.967.750 Mua
20 [HOSE.DXG] 23/08/2018 27.85 27.5 28.1 27.9 1.919.620 Mua