FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXG] 20/11/2018 25.4 25.3 25.8 25.6 1.027.330 Theo dõi
2 [HOSE.DXG] 19/11/2018 25.2 25.1 25.8 25.7 1.670.150 Theo dõi
3 [HOSE.DXG] 16/11/2018 25.1 24.65 25.3 25 1.315.460 Bán
4 [HOSE.DXG] 15/11/2018 24.85 24.7 25.3 24.85 958.180 Theo dõi
5 [HOSE.DXG] 14/11/2018 24.9 24.75 25.4 24.85 1.208.610 Theo dõi
6 [HOSE.DXG] 13/11/2018 23.7 23.7 25.2 25 1.367.450 Theo dõi
7 [HOSE.DXG] 12/11/2018 24.5 24 24.85 24.65 1.386.520 Theo dõi
8 [HOSE.DXG] 09/11/2018 25.7 25 25.9 25 1.085.740 Theo dõi
9 [HOSE.DXG] 08/11/2018 26 25.75 26.15 25.95 1.769.480 Theo dõi
10 [HOSE.DXG] 07/11/2018 25.7 25.3 26.1 25.55 1.027.540 Theo dõi
11 [HOSE.DXG] 06/11/2018 26.3 25.6 26.4 26 1.322.300 Bán
12 [HOSE.DXG] 05/11/2018 25.8 25.4 26.2 26.1 1.690.800 Bán
13 [HOSE.DXG] 02/11/2018 25.1 25 26.3 26.15 2.483.810 Bán
14 [HOSE.DXG] 01/11/2018 24.5 24.45 25.5 25 3.270.000 Bán
15 [HOSE.DXG] 31/10/2018 23.7 23.4 24.3 24.3 3.304.540 Bán
16 [HOSE.DXG] 30/10/2018 23.6 22.75 24.2 22.75 3.661.370 Bán
17 [HOSE.DXG] 29/10/2018 25.1 23.5 25.2 24.1 1.777.890 Bán
18 [HOSE.DXG] 26/10/2018 26 25.1 26.4 25.1 1.839.610 Bán
19 [HOSE.DXG] 25/10/2018 25 25 26 25.4 2.399.580 Bán
20 [HOSE.DXG] 24/10/2018 27.7 26.4 27.7 26.55 1.873.950 Bán