FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXG] 22/03/2019 22.8 22.35 22.9 22.7 1.939.840 Bán
2 [HOSE.DXG] 21/03/2019 23.5 22.5 23.65 22.5 1.722.530 Bán
3 [HOSE.DXG] 20/03/2019 23.4 23.3 23.7 23.45 1.076.860 Bán
4 [HOSE.DXG] 19/03/2019 24.4 23.5 24.55 23.5 2.622.900 Bán
5 [HOSE.DXG] 18/03/2019 24.3 24.15 24.7 24.3 1.168.610 Bán
6 [HOSE.DXG] 15/03/2019 24.6 24.1 24.65 24.2 1.588.040 Bán
7 [HOSE.DXG] 14/03/2019 24.5 24.35 24.7 24.6 920.630 Bán
8 [HOSE.DXG] 13/03/2019 24.8 24.5 24.95 24.5 1.031.020 Theo dõi
9 [HOSE.DXG] 12/03/2019 25.15 24.5 25.25 24.7 1.144.960 Theo dõi
10 [HOSE.DXG] 11/03/2019 24.2 24.15 24.85 24.75 1.083.290 Theo dõi
11 [HOSE.DXG] 08/03/2019 24.6 24.15 24.9 24.15 2.733.170 Theo dõi
12 [HOSE.DXG] 07/03/2019 26.2 25 26.2 25 2.626.490 Mua
13 [HOSE.DXG] 06/03/2019 25.6 25.4 25.95 25.85 1.120.910 Mua
14 [HOSE.DXG] 05/03/2019 26 25.4 26.2 25.6 2.387.140 Mua
15 [HOSE.DXG] 04/03/2019 25.2 25 26.15 26.05 3.790.460 Mua
16 [HOSE.DXG] 01/03/2019 24.5 24.5 24.95 24.95 864.910 Mua
17 [HOSE.DXG] 28/02/2019 25.1 24.5 25.3 24.5 1.882.450 Theo dõi
18 [HOSE.DXG] 27/02/2019 24.3 24.3 25.25 24.95 2.662.110 Mua
19 [HOSE.DXG] 26/02/2019 24.75 24.3 24.85 24.3 1.134.910 Theo dõi
20 [HOSE.DXG] 25/02/2019 24.8 24.5 24.95 24.75 1.445.440 Mua