FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXG] 15/12/2017 19.5 19.35 19.75 19.7 2.022.640 Theo dõi
2 [HOSE.DXG] 14/12/2017 18.7 18.7 19.5 19.5 2.422.900 Bán
3 [HOSE.DXG] 13/12/2017 19.2 18.5 19.2 18.8 4.148.650 Bán
4 [HOSE.DXG] 12/12/2017 19.65 18.25 19.85 19.2 6.927.220 Theo dõi
5 [HOSE.DXG] 11/12/2017 19.75 19.6 20.25 19.6 3.856.870 Theo dõi
6 [HOSE.DXG] 08/12/2017 20 19.75 20.4 19.95 3.045.840 Mua
7 [HOSE.DXG] 07/12/2017 20.1 19.6 20.35 20 3.165.640 Mua
8 [HOSE.DXG] 06/12/2017 20.1 19.7 20.4 20.1 4.668.740 Mua
9 [HOSE.DXG] 05/12/2017 21 20.3 21.35 20.3 6.693.410 Mua
10 [HOSE.DXG] 04/12/2017 20.6 20.3 21 21 5.697.100 Mua
11 [HOSE.DXG] 01/12/2017 19.75 19.7 20.5 20.25 5.209.770 Mua
12 [HOSE.DXG] 30/11/2017 20.1 19.7 20.25 19.7 3.198.120 Mua
13 [HOSE.DXG] 29/11/2017 19.7 19.45 20.25 20.05 4.023.390 Mua
14 [HOSE.DXG] 28/11/2017 19.9 19.55 20 19.8 3.671.190 Mua
15 [HOSE.DXG] 27/11/2017 20.15 19.8 20.3 20.05 4.390.710 Mua
16 [HOSE.DXG] 24/11/2017 18.5 18.5 19.75 19.75 7.140.690 Mua
17 [HOSE.DXG] 23/11/2017 18.3 18.15 18.9 18.5 4.060.920 Mua
18 [HOSE.DXG] 22/11/2017 18.1 18.05 18.35 18.2 1.786.970 Theo dõi
19 [HOSE.DXG] 21/11/2017 18.45 18.1 18.65 18.1 3.615.220 Theo dõi
20 [HOSE.DXG] 20/11/2017 18.5 18.3 18.7 18.4 1.817.860 Mua