FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXV] 13/11/2018 3.58 3.58 3.58 3.58 50 Bán
2 [HOSE.DXV] 12/11/2018 3.58 3.58 3.58 3.58 60 Bán
3 [HOSE.DXV] 09/11/2018 3.35 3.35 3.35 3.35 1.000 Bán
4 [HOSE.DXV] 02/11/2018 3.59 3.59 3.59 3.59 300 Bán
5 [HOSE.DXV] 30/10/2018 3.85 3.85 3.85 3.85 30 Mua
6 [HOSE.DXV] 29/10/2018 3.61 3.61 3.61 3.61 10 Bán
7 [HOSE.DXV] 25/10/2018 3.88 3.88 3.88 3.88 1.450 Mua
8 [HOSE.DXV] 24/10/2018 4 3.63 4 3.63 2.310 Bán
9 [HOSE.DXV] 12/10/2018 3.9 3.9 3.9 3.9 10 Theo dõi
10 [HOSE.DXV] 08/10/2018 3.7 3.7 3.7 3.7 20 Bán
11 [HOSE.DXV] 05/10/2018 3.7 3.7 3.7 3.7 20 Bán
12 [HOSE.DXV] 03/10/2018 3.8 3.7 3.8 3.7 940 Bán
13 [HOSE.DXV] 02/10/2018 3.7 3.7 3.7 3.7 120 Bán
14 [HOSE.DXV] 01/10/2018 3.8 3.8 3.8 3.8 180 Theo dõi
15 [HOSE.DXV] 28/09/2018 3.65 3.65 3.65 3.65 3.830 Bán
16 [HOSE.DXV] 27/09/2018 3.85 3.85 3.85 3.85 80 Theo dõi
17 [HOSE.DXV] 26/09/2018 3.71 3.71 3.71 3.71 300 Bán
18 [HOSE.DXV] 25/09/2018 3.98 3.75 3.98 3.98 20 Mua
19 [HOSE.DXV] 24/09/2018 3.79 3.75 3.8 3.75 2.140 Bán
20 [HOSE.DXV] 21/09/2018 3.65 3.65 3.65 3.65 1.420 Bán