FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXV] 16/05/2019 3 2.99 3.4 3.4 4.910 Theo dõi
2 [HOSE.DXV] 15/05/2019 3.19 3.19 3.19 3.19 140 Bán
3 [HOSE.DXV] 14/05/2019 3 2.99 3 2.99 200 Bán
4 [HOSE.DXV] 13/05/2019 3.18 3.18 3.18 3.18 410 Bán
5 [HOSE.DXV] 10/05/2019 3.2 3.2 3.4 3.4 5.560 Mua
6 [HOSE.DXV] 08/05/2019 3.41 3.41 3.41 3.41 10 Theo dõi
7 [HOSE.DXV] 07/05/2019 3.2 3.2 3.2 3.2 10 Bán
8 [HOSE.DXV] 02/05/2019 3.44 3.44 3.44 3.44 10 Theo dõi
9 [HOSE.DXV] 23/04/2019 3.07 3.07 3.5 3.5 1.910 Mua
10 [HOSE.DXV] 22/04/2019 3.3 3.3 3.3 3.3 5.220 Bán
11 [HOSE.DXV] 19/04/2019 3.3 3.3 3.3 3.3 6.800 Bán
12 [HOSE.DXV] 18/04/2019 3.3 3.3 3.3 3.3 10 Bán
13 [HOSE.DXV] 17/04/2019 3.35 3.35 3.45 3.45 2.000 Theo dõi
14 [HOSE.DXV] 12/04/2019 3.53 3.3 3.53 3.3 250 Bán
15 [HOSE.DXV] 11/04/2019 3.53 3.53 3.53 3.53 900 Theo dõi
16 [HOSE.DXV] 10/04/2019 3.53 3.3 3.53 3.3 370 Bán
17 [HOSE.DXV] 09/04/2019 3.1 3.1 3.4 3.3 6.100 Bán
18 [HOSE.DXV] 08/04/2019 3.3 3.3 3.3 3.3 1.450 Bán
19 [HOSE.DXV] 05/04/2019 3.5 3.5 3.5 3.5 10 Bán
20 [HOSE.DXV] 02/04/2019 3.4 3.4 3.5 3.4 1.130 Bán