FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXV] 17/07/2018 3.99 3.75 3.99 3.75 20 Mua
2 [HOSE.DXV] 16/07/2018 3.75 3.75 3.75 3.75 170 Theo dõi
3 [HOSE.DXV] 13/07/2018 3.78 3.78 3.78 3.78 10 Mua
4 [HOSE.DXV] 12/07/2018 3.55 3.54 3.55 3.55 3.100 Bán
5 [HOSE.DXV] 11/07/2018 3.79 3.79 3.79 3.79 10 Mua
6 [HOSE.DXV] 09/07/2018 3.69 3.65 3.69 3.65 9.010 Bán
7 [HOSE.DXV] 06/07/2018 3.69 3.69 3.69 3.69 10 Bán
8 [HOSE.DXV] 03/07/2018 3.5 3.5 3.5 3.5 710 Bán
9 [HOSE.DXV] 02/07/2018 3.5 3.5 3.7 3.7 2.210 Bán
10 [HOSE.DXV] 29/06/2018 3.6 3.6 3.6 3.6 5.000 Bán
11 [HOSE.DXV] 28/06/2018 3.82 3.82 3.82 3.82 20 Theo dõi
12 [HOSE.DXV] 26/06/2018 3.61 3.6 3.61 3.6 3.390 Bán
13 [HOSE.DXV] 25/06/2018 3.8 3.8 3.8 3.8 10 Bán
14 [HOSE.DXV] 21/06/2018 3.6 3.6 3.6 3.6 10 Bán
15 [HOSE.DXV] 18/06/2018 3.84 3.61 3.84 3.8 3.520 Bán
16 [HOSE.DXV] 15/06/2018 3.88 3.88 3.88 3.88 50 Theo dõi
17 [HOSE.DXV] 12/06/2018 3.9 3.9 3.9 3.9 10 Theo dõi
18 [HOSE.DXV] 11/06/2018 3.88 3.88 3.88 3.88 10 Theo dõi
19 [HOSE.DXV] 08/06/2018 3.7 3.65 4.17 3.65 19.060 Bán
20 [HOSE.DXV] 07/06/2018 3.61 3.6 3.9 3.9 2.210 Theo dõi