FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXV] 12/12/2017 4.53 4.53 4.54 4.54 3.280 Bán
2 [HOSE.DXV] 08/12/2017 4.54 4.54 4.54 4.54 20 Bán
3 [HOSE.DXV] 05/12/2017 4.56 4.56 4.56 4.56 2.170 Bán
4 [HOSE.DXV] 01/12/2017 4.56 4.56 4.56 4.56 210 Bán
5 [HOSE.DXV] 30/11/2017 4.4 4.4 4.4 4.4 50 Bán
6 [HOSE.DXV] 29/11/2017 4.35 4.35 4.58 4.58 15.130 Bán
7 [HOSE.DXV] 28/11/2017 4.67 4.36 4.67 4.36 410 Bán
8 [HOSE.DXV] 27/11/2017 4.38 4.38 4.38 4.38 11.920 Bán
9 [HOSE.DXV] 24/11/2017 4.7 4.7 4.7 4.7 10 Theo dõi
10 [HOSE.DXV] 23/11/2017 4.44 4.44 4.59 4.59 5.030 Theo dõi
11 [HOSE.DXV] 15/11/2017 4.77 4.77 4.77 4.77 10 Mua
12 [HOSE.DXV] 14/11/2017 4.56 4.56 4.56 4.56 130 Theo dõi
13 [HOSE.DXV] 13/11/2017 4.9 4.9 4.9 4.9 20 Mua
14 [HOSE.DXV] 06/11/2017 4.9 4.9 4.9 4.9 10 Mua
15 [HOSE.DXV] 03/11/2017 4.9 4.9 4.9 4.9 20 Mua
16 [HOSE.DXV] 02/11/2017 4.97 4.9 4.97 4.9 3.020 Mua
17 [HOSE.DXV] 31/10/2017 4.65 4.65 4.65 4.65 610 Bán
18 [HOSE.DXV] 30/10/2017 5 5 5 5 10 Mua
19 [HOSE.DXV] 27/10/2017 4.5 4.5 4.7 4.7 110 Theo dõi
20 [HOSE.DXV] 25/10/2017 4.8 4.5 4.8 4.5 1.860 Bán