FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXV] 19/09/2018 3.9 3.9 3.9 3.9 550 Mua
2 [HOSE.DXV] 18/09/2018 3.9 3.9 3.9 3.9 100 Mua
3 [HOSE.DXV] 13/09/2018 3.9 3.9 3.9 3.9 1.000 Mua
4 [HOSE.DXV] 11/09/2018 3.8 3.72 3.8 3.72 3.110 Theo dõi
5 [HOSE.DXV] 10/09/2018 3.99 3.99 3.99 3.99 80 Mua
6 [HOSE.DXV] 07/09/2018 3.99 3.99 3.99 3.99 100 Mua
7 [HOSE.DXV] 06/09/2018 3.99 3.99 3.99 3.99 300 Mua
8 [HOSE.DXV] 04/09/2018 3.99 3.99 3.99 3.99 10 Mua
9 [HOSE.DXV] 23/08/2018 3.85 3.85 3.99 3.99 50 Mua
10 [HOSE.DXV] 21/08/2018 3.85 3.85 3.85 3.85 120 Mua
11 [HOSE.DXV] 17/08/2018 3.85 3.85 3.85 3.85 10 Mua
12 [HOSE.DXV] 14/08/2018 3.8 3.7 3.8 3.7 160 Theo dõi
13 [HOSE.DXV] 13/08/2018 3.6 3.6 3.88 3.88 40 Mua
14 [HOSE.DXV] 03/08/2018 3.65 3.65 3.65 3.65 900 Theo dõi
15 [HOSE.DXV] 02/08/2018 3.65 3.65 3.65 3.65 1.630 Theo dõi
16 [HOSE.DXV] 27/07/2018 3.75 3.75 3.75 3.75 100 Mua
17 [HOSE.DXV] 26/07/2018 3.7 3.7 3.7 3.7 800 Theo dõi
18 [HOSE.DXV] 24/07/2018 3.75 3.75 3.75 3.75 4.500 Mua
19 [HOSE.DXV] 17/07/2018 3.99 3.75 3.99 3.75 20 Mua
20 [HOSE.DXV] 16/07/2018 3.75 3.75 3.75 3.75 170 Theo dõi