FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXV] 20/03/2018 4.29 4.29 4.3 4.3 850 Theo dõi
2 [HOSE.DXV] 19/03/2018 4.29 4.29 4.6 4.6 20 Mua
3 [HOSE.DXV] 16/03/2018 4.6 4.36 4.6 4.6 130 Mua
4 [HOSE.DXV] 15/03/2018 4.1 4.1 4.68 4.68 830 Mua
5 [HOSE.DXV] 14/03/2018 4.36 4.36 4.68 4.38 540 Theo dõi
6 [HOSE.DXV] 13/03/2018 4.21 4.21 4.68 4.68 40 Mua
7 [HOSE.DXV] 12/03/2018 4.4 3.9 4.4 4.4 2.860 Theo dõi
8 [HOSE.DXV] 09/03/2018 4.07 4.07 4.12 4.12 110 Bán
9 [HOSE.DXV] 08/03/2018 4.37 4.37 4.37 4.37 20 Theo dõi
10 [HOSE.DXV] 07/03/2018 4.1 4.1 4.68 4.68 180 Mua
11 [HOSE.DXV] 06/03/2018 3.9 3.9 4.4 4.4 90 Bán
12 [HOSE.DXV] 05/03/2018 4.38 4.16 4.38 4.16 90 Bán
13 [HOSE.DXV] 02/03/2018 4.38 4.38 4.38 4.38 3.580 Bán
14 [HOSE.DXV] 01/03/2018 4.7 4.7 4.7 4.7 10 Mua
15 [HOSE.DXV] 28/02/2018 4.6 4.12 4.6 4.59 30 Theo dõi
16 [HOSE.DXV] 27/02/2018 4 3.97 4.44 4.43 2.020 Bán
17 [HOSE.DXV] 26/02/2018 4.27 4.2 4.27 4.2 1.140 Bán
18 [HOSE.DXV] 23/02/2018 4.58 4.27 4.58 4.27 2.010 Bán
19 [HOSE.DXV] 22/02/2018 4.57 4.26 4.57 4.3 1.370 Bán
20 [HOSE.DXV] 12/02/2018 4.58 4.58 4.58 4.58 20 Theo dõi