FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXV] 22/08/2019 2.82 2.7 2.83 2.83 40 Bán
2 [HOSE.DXV] 21/08/2019 2.71 2.7 3.02 2.7 7.010 Bán
3 [HOSE.DXV] 20/08/2019 2.88 2.88 2.88 2.88 10 Theo dõi
4 [HOSE.DXV] 19/08/2019 2.6 2.6 2.95 2.7 130 Bán
5 [HOSE.DXV] 16/08/2019 2.78 2.78 2.78 2.78 20 Bán
6 [HOSE.DXV] 15/08/2019 2.61 2.61 2.61 2.61 30 Bán
7 [HOSE.DXV] 14/08/2019 2.61 2.61 2.98 2.72 30 Bán
8 [HOSE.DXV] 13/08/2019 2.9 2.71 2.9 2.8 130 Theo dõi
9 [HOSE.DXV] 12/08/2019 2.84 2.84 2.84 2.84 10 Bán
10 [HOSE.DXV] 09/08/2019 2.85 2.85 3.09 3.05 50 Mua
11 [HOSE.DXV] 08/08/2019 2.86 2.86 3.06 3.06 550 Mua
12 [HOSE.DXV] 07/08/2019 2.9 2.9 3.07 3.07 100 Mua
13 [HOSE.DXV] 06/08/2019 2.67 2.67 2.88 2.88 820 Bán
14 [HOSE.DXV] 02/08/2019 2.54 2.54 2.87 2.87 870 Bán
15 [HOSE.DXV] 01/08/2019 2.7 2.56 2.7 2.7 390 Bán
16 [HOSE.DXV] 31/07/2019 2.85 2.7 2.85 2.7 2.200 Bán
17 [HOSE.DXV] 30/07/2019 2.9 2.9 2.9 2.9 190 Theo dõi
18 [HOSE.DXV] 29/07/2019 3 2.9 3 2.9 20 Theo dõi
19 [HOSE.DXV] 26/07/2019 2.9 2.9 2.9 2.9 260 Theo dõi
20 [HOSE.DXV] 25/07/2019 3.07 2.86 3.07 3.07 2.300 Mua