FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXV] 10/01/2019 3.53 3.53 3.53 3.53 200 Bán
2 [HOSE.DXV] 08/01/2019 3.59 3.59 3.79 3.79 30 Mua
3 [HOSE.DXV] 04/01/2019 3.6 3.36 3.85 3.85 7.790 Mua
4 [HOSE.DXV] 02/01/2019 3.6 3.6 3.6 3.6 170 Bán
5 [HOSE.DXV] 28/12/2018 3.6 3.6 3.6 3.6 650 Bán
6 [HOSE.DXV] 20/12/2018 3.6 3.6 3.6 3.6 70 Bán
7 [HOSE.DXV] 14/12/2018 3.65 3.65 3.65 3.65 100 Theo dõi
8 [HOSE.DXV] 13/12/2018 3.61 3.61 3.65 3.65 230 Theo dõi
9 [HOSE.DXV] 07/12/2018 3.5 3.49 3.88 3.88 4.510 Mua
10 [HOSE.DXV] 05/12/2018 3.74 3.74 3.74 3.74 50 Mua
11 [HOSE.DXV] 29/11/2018 3.5 3.5 3.5 3.5 3.360 Bán
12 [HOSE.DXV] 27/11/2018 3.72 3.72 3.72 3.72 200 Theo dõi
13 [HOSE.DXV] 20/11/2018 3.85 3.85 4 4 20 Mua
14 [HOSE.DXV] 16/11/2018 3.65 3.65 3.83 3.83 1.720 Theo dõi
15 [HOSE.DXV] 13/11/2018 3.58 3.58 3.58 3.58 50 Bán
16 [HOSE.DXV] 12/11/2018 3.58 3.58 3.58 3.58 60 Bán
17 [HOSE.DXV] 09/11/2018 3.35 3.35 3.35 3.35 1.000 Bán
18 [HOSE.DXV] 02/11/2018 3.59 3.59 3.59 3.59 300 Bán
19 [HOSE.DXV] 30/10/2018 3.85 3.85 3.85 3.85 30 Mua
20 [HOSE.DXV] 29/10/2018 3.61 3.61 3.61 3.61 10 Bán