FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXV] 19/03/2019 3.5 3.5 3.5 3.5 1.000 Bán
2 [HOSE.DXV] 18/03/2019 3.6 3.5 3.6 3.5 1.450 Bán
3 [HOSE.DXV] 15/03/2019 3.6 3.5 3.6 3.6 1.910 Bán
4 [HOSE.DXV] 14/03/2019 3.55 3.55 3.55 3.55 10 Bán
5 [HOSE.DXV] 13/03/2019 3.55 3.5 3.55 3.5 11.090 Bán
6 [HOSE.DXV] 11/03/2019 3.52 3.52 3.65 3.65 510 Bán
7 [HOSE.DXV] 08/03/2019 3.45 3.45 3.45 3.45 1.000 Bán
8 [HOSE.DXV] 07/03/2019 3.66 3.5 3.66 3.6 1.270 Bán
9 [HOSE.DXV] 06/03/2019 3.6 3.6 3.6 3.6 1.350 Theo dõi
10 [HOSE.DXV] 05/03/2019 3.78 3.78 3.78 3.78 210 Mua
11 [HOSE.DXV] 04/03/2019 3.78 3.78 3.78 3.78 100 Mua
12 [HOSE.DXV] 28/02/2019 3.65 3.65 3.65 3.65 10 Theo dõi
13 [HOSE.DXV] 27/02/2019 3.6 3.54 3.6 3.6 1.530 Theo dõi
14 [HOSE.DXV] 26/02/2019 3.54 3.54 3.54 3.54 10 Theo dõi
15 [HOSE.DXV] 22/02/2019 3.8 3.8 3.8 3.8 10 Mua
16 [HOSE.DXV] 20/02/2019 3.79 3.79 3.79 3.79 10 Mua
17 [HOSE.DXV] 19/02/2019 3.86 3.7 3.86 3.7 800 Mua
18 [HOSE.DXV] 18/02/2019 3.88 3.88 3.88 3.88 10 Mua
19 [HOSE.DXV] 15/02/2019 3.19 3.19 3.67 3.67 60 Theo dõi
20 [HOSE.DXV] 12/02/2019 3.43 3.43 3.43 3.43 40 Bán