FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DXV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DXV] 18/05/2018 3.72 3.72 4.13 4.13 1.010 Mua
2 [HOSE.DXV] 15/05/2018 3.8 3.8 3.88 3.88 540 Bán
3 [HOSE.DXV] 14/05/2018 3.73 3.73 3.98 3.8 4.160 Bán
4 [HOSE.DXV] 11/05/2018 3.72 3.72 3.99 3.99 50 Theo dõi
5 [HOSE.DXV] 10/05/2018 3.82 3.82 4 4 890 Mua
6 [HOSE.DXV] 09/05/2018 3.85 3.85 3.9 3.9 1.020 Bán
7 [HOSE.DXV] 08/05/2018 3.72 3.72 4 4 2.540 Theo dõi
8 [HOSE.DXV] 07/05/2018 3.7 3.7 4 4 70 Theo dõi
9 [HOSE.DXV] 04/05/2018 3.77 3.7 3.85 3.84 1.950 Bán
10 [HOSE.DXV] 03/05/2018 3.96 3.96 3.96 3.96 320 Bán
11 [HOSE.DXV] 02/05/2018 3.99 3.8 4.26 4.25 40 Mua
12 [HOSE.DXV] 27/04/2018 4.2 3.77 4.2 3.99 360 Bán
13 [HOSE.DXV] 26/04/2018 3.72 3.72 4 4 8.290 Bán
14 [HOSE.DXV] 24/04/2018 4 4 4 4 50 Bán
15 [HOSE.DXV] 23/04/2018 3.75 3.72 3.9 3.9 5.610 Bán
16 [HOSE.DXV] 20/04/2018 4 4 4 4 10 Bán
17 [HOSE.DXV] 19/04/2018 4 3.9 4 3.91 10.460 Bán
18 [HOSE.DXV] 18/04/2018 4.05 4 4.05 4 90 Bán
19 [HOSE.DXV] 17/04/2018 3.71 3.71 4.15 4.15 20 Theo dõi
20 [HOSE.DXV] 16/04/2018 4 3.8 4 3.9 80 Theo dõi