FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.E1VFVN30
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.E1VFVN30] 22/03/2019 15.11 15.01 15.4 15.4 1.692.150 Mua
2 [HOSE.E1VFVN30] 21/03/2019 15.4 15.11 15.4 15.11 625.180 Theo dõi
3 [HOSE.E1VFVN30] 20/03/2019 15.34 15.15 15.34 15.24 1.005.180 Theo dõi
4 [HOSE.E1VFVN30] 19/03/2019 15.5 15.3 15.5 15.3 281.980 Theo dõi
5 [HOSE.E1VFVN30] 18/03/2019 15.4 15.39 15.46 15.41 1.591.850 Mua
6 [HOSE.E1VFVN30] 15/03/2019 15.48 15.3 15.5 15.35 1.586.970 Mua
7 [HOSE.E1VFVN30] 14/03/2019 15.55 15.4 15.55 15.48 288.880 Mua
8 [HOSE.E1VFVN30] 13/03/2019 15.35 15.35 15.51 15.46 443.660 Mua
9 [HOSE.E1VFVN30] 12/03/2019 15.3 15.23 15.3 15.3 515.580 Bán
10 [HOSE.E1VFVN30] 11/03/2019 15.2 15.08 15.2 15.2 241.630 Bán
11 [HOSE.E1VFVN30] 08/03/2019 15.4 15.12 15.4 15.22 1.588.510 Bán
12 [HOSE.E1VFVN30] 07/03/2019 15.3 15.3 15.41 15.4 592.610 Mua
13 [HOSE.E1VFVN30] 06/03/2019 15.1 15.1 15.39 15.3 193.700 Mua
14 [HOSE.E1VFVN30] 05/03/2019 15.44 15.22 15.44 15.3 700.230 Mua
15 [HOSE.E1VFVN30] 04/03/2019 15.28 15.2 15.4 15.39 906.110 Mua
16 [HOSE.E1VFVN30] 01/03/2019 15 15 15.25 15.2 426.010 Mua
17 [HOSE.E1VFVN30] 28/02/2019 15.99 15 15.99 15 98.050 Theo dõi
18 [HOSE.E1VFVN30] 27/02/2019 15.4 15.33 15.49 15.44 95.180 Mua
19 [HOSE.E1VFVN30] 26/02/2019 15.5 15.25 15.56 15.37 102.470 Mua
20 [HOSE.E1VFVN30] 25/02/2019 15.4 15.4 15.6 15.55 481.560 Mua