FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.E1VFVN30
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.E1VFVN30] 13/06/2019 14.3 14.27 14.36 14.3 209.960 Bán
2 [HOSE.E1VFVN30] 12/06/2019 14.54 14.3 14.54 14.3 195.340 Bán
3 [HOSE.E1VFVN30] 11/06/2019 14.6 14.43 14.6 14.49 457.800 Bán
4 [HOSE.E1VFVN30] 10/06/2019 14.6 14.32 14.6 14.32 649.830 Bán
5 [HOSE.E1VFVN30] 07/06/2019 14.49 14.3 14.49 14.38 486.500 Bán
6 [HOSE.E1VFVN30] 06/06/2019 14.37 14.18 14.37 14.21 1.227.250 Bán
7 [HOSE.E1VFVN30] 05/06/2019 14.5 14.36 14.5 14.37 625.900 Bán
8 [HOSE.E1VFVN30] 04/06/2019 14.4 14.27 14.4 14.39 2.022.320 Bán
9 [HOSE.E1VFVN30] 03/06/2019 14.55 14.1 14.55 14.1 482.740 Bán
10 [HOSE.E1VFVN30] 31/05/2019 14.75 14.55 14.75 14.55 97.070 Bán
11 [HOSE.E1VFVN30] 30/05/2019 14.65 14.62 14.78 14.78 10.380 Mua
12 [HOSE.E1VFVN30] 29/05/2019 14.81 14.64 14.81 14.7 247.960 Theo dõi
13 [HOSE.E1VFVN30] 28/05/2019 14.75 14.65 14.81 14.81 430.640 Mua
14 [HOSE.E1VFVN30] 27/05/2019 14.82 14.67 14.82 14.75 306.240 Mua
15 [HOSE.E1VFVN30] 24/05/2019 14.84 14.69 14.9 14.79 1.925.740 Mua
16 [HOSE.E1VFVN30] 23/05/2019 14.84 14.8 14.9 14.84 668.060 Mua
17 [HOSE.E1VFVN30] 22/05/2019 14.8 14.8 15.01 14.8 1.177.340 Mua
18 [HOSE.E1VFVN30] 21/05/2019 14.9 14.9 15.03 14.98 664.510 Mua
19 [HOSE.E1VFVN30] 20/05/2019 14.75 14.72 14.94 14.94 821.380 Mua
20 [HOSE.E1VFVN30] 17/05/2019 14.82 14.75 14.82 14.77 325.050 Mua