FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.E1VFVN30
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.E1VFVN30] 07/02/2018 17 16.8 17.1 16.94 357.550 Quá mua
2 [HOSE.E1VFVN30] 12/04/2017 11.4 11.37 11.4 11.38 23.800 Mua
3 [HOSE.E1VFVN30] 29/03/2017 11.25 11.25 11.33 11.32 14.900 Mua
4 [HOSE.E1VFVN30] 06/02/2017 10.6 10.6 10.6 10.6 12.240 Mua
5 [HOSE.E1VFVN30] 15/11/2016 10.25 10.25 10.31 10.31 390 Theo dõi
6 [HOSE.E1VFVN30] 02/11/2016 10.4 10.38 10.4 10.38 6.820 Theo dõi
7 [HOSE.E1VFVN30] 25/10/2016 10.4 10.4 10.45 10.45 2.900 Mua
8 [HOSE.E1VFVN30] 21/10/2016 10.64 10.64 10.64 10.64 10 Mua
9 [HOSE.E1VFVN30] 19/10/2016 10.6 10.6 10.6 10.6 232.000 Mua
10 [HOSE.E1VFVN30] 06/10/2016 10.8 10.77 10.8 10.77 80.420 Quá mua
11 [HOSE.E1VFVN30] 26/09/2016 10.8 10.8 10.8 10.8 3.010 Quá mua
12 [HOSE.E1VFVN30] 20/09/2016 10.4 10.4 10.4 10.4 2.000 Mua
13 [HOSE.E1VFVN30] 23/08/2016 10.4 10.4 10.4 10.4 200 Mua
14 [HOSE.E1VFVN30] 17/08/2016 10.4 10.4 10.4 10.4 500 Mua
15 [HOSE.E1VFVN30] 16/08/2016 10.3 10.3 10.3 10.3 200 Mua
16 [HOSE.E1VFVN30] 11/08/2016 10.2 10.1 10.2 10.1 10.360 Mua
17 [HOSE.E1VFVN30] 27/07/2016 10.2 10.2 10.2 10.2 810 Mua
18 [HOSE.E1VFVN30] 11/07/2016 10.2 10.2 10.3 10.2 44.990 Mua
19 [HOSE.E1VFVN30] 16/06/2016 9.9 9.9 9.9 9.9 20 Mua
20 [HOSE.E1VFVN30] 06/06/2016 9.9 9.9 9.9 9.9 100.000 Mua