FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ELC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ELC] 15/12/2017 15.1 14.5 15.1 14.8 63.660 Bán
2 [HOSE.ELC] 14/12/2017 14.5 14.5 15 14.7 89.910 Bán
3 [HOSE.ELC] 13/12/2017 15 14.5 15 14.7 77.950 Bán
4 [HOSE.ELC] 12/12/2017 15 14.5 15 14.9 62.770 Bán
5 [HOSE.ELC] 11/12/2017 15 14.75 15 14.9 97.070 Bán
6 [HOSE.ELC] 08/12/2017 14.9 14.8 15.1 14.9 82.860 Bán
7 [HOSE.ELC] 07/12/2017 15.05 14.9 15.1 15 131.450 Bán
8 [HOSE.ELC] 06/12/2017 15 14.75 15.1 15 86.090 Bán
9 [HOSE.ELC] 05/12/2017 15 14.3 15.1 15 118.040 Bán
10 [HOSE.ELC] 04/12/2017 15.5 14.95 15.55 15 178.920 Bán
11 [HOSE.ELC] 01/12/2017 15.85 15.5 16 15.55 100.620 Bán
12 [HOSE.ELC] 30/11/2017 15.5 15.4 15.9 15.85 87.680 Theo dõi
13 [HOSE.ELC] 29/11/2017 15.2 15.2 15.6 15.5 94.750 Bán
14 [HOSE.ELC] 28/11/2017 15.2 15.2 15.6 15.2 73.570 Bán
15 [HOSE.ELC] 27/11/2017 14.6 14.6 15.5 15.2 84.930 Bán
16 [HOSE.ELC] 24/11/2017 15 14.9 15.7 15 70.350 Bán
17 [HOSE.ELC] 23/11/2017 15.8 14.9 15.8 14.9 88.870 Theo dõi
18 [HOSE.ELC] 22/11/2017 15.65 15.5 15.9 15.8 102.250 Theo dõi
19 [HOSE.ELC] 21/11/2017 16 15.65 17 15.65 193.440 Theo dõi
20 [HOSE.ELC] 20/11/2017 16.2 16 16.9 16.7 151.080 Mua