FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ELC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ELC] 21/11/2018 7.9 7.6 7.9 7.6 46.650 Bán
2 [HOSE.ELC] 20/11/2018 7.81 7.8 7.93 7.93 31.900 Mua
3 [HOSE.ELC] 19/11/2018 7.81 7.5 7.98 7.9 45.250 Mua
4 [HOSE.ELC] 16/11/2018 7.9 7.8 7.9 7.8 19.310 Theo dõi
5 [HOSE.ELC] 15/11/2018 7.83 7.81 7.99 7.81 36.540 Theo dõi
6 [HOSE.ELC] 14/11/2018 7.99 7.81 7.99 7.81 28.510 Theo dõi
7 [HOSE.ELC] 13/11/2018 7.81 7.8 7.87 7.81 44.280 Theo dõi
8 [HOSE.ELC] 12/11/2018 7.81 7.8 7.88 7.88 64.030 Mua
9 [HOSE.ELC] 09/11/2018 7.81 7.8 7.9 7.8 38.810 Theo dõi
10 [HOSE.ELC] 08/11/2018 7.8 7.8 7.9 7.8 46.010 Theo dõi
11 [HOSE.ELC] 07/11/2018 7.9 7.8 7.98 7.8 45.730 Theo dõi
12 [HOSE.ELC] 06/11/2018 7.9 7.8 7.97 7.9 52.870 Theo dõi
13 [HOSE.ELC] 05/11/2018 7.99 7.8 7.99 7.97 28.320 Theo dõi
14 [HOSE.ELC] 02/11/2018 7.6 7.4 8 7.89 62.850 Bán
15 [HOSE.ELC] 01/11/2018 7.62 7.58 7.68 7.58 67.860 Bán
16 [HOSE.ELC] 31/10/2018 7.6 7.56 7.7 7.61 36.450 Bán
17 [HOSE.ELC] 30/10/2018 7.7 7.6 7.86 7.6 61.260 Bán
18 [HOSE.ELC] 29/10/2018 7.75 7.68 8 7.77 63.310 Bán
19 [HOSE.ELC] 26/10/2018 7.8 7.62 7.9 7.74 132.320 Bán
20 [HOSE.ELC] 25/10/2018 7.8 7.62 7.9 7.62 88.320 Bán