FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ELC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ELC] 25/05/2018 10.05 9.7 10.1 10 61.000 Theo dõi
2 [HOSE.ELC] 24/05/2018 10.05 10 10.45 10.1 171.090 Theo dõi
3 [HOSE.ELC] 23/05/2018 10.3 9.8 10.3 10.05 111.020 Theo dõi
4 [HOSE.ELC] 22/05/2018 10 9.98 10.55 10.3 139.070 Theo dõi
5 [HOSE.ELC] 21/05/2018 10.4 10.3 10.85 10.6 173.420 Mua
6 [HOSE.ELC] 18/05/2018 11 10.5 11 10.85 204.700 Theo dõi
7 [HOSE.ELC] 17/05/2018 10.4 10.3 10.95 10.75 172.520 Theo dõi
8 [HOSE.ELC] 16/05/2018 10 10 10.5 10.4 165.360 Theo dõi
9 [HOSE.ELC] 15/05/2018 10 9.85 10.15 9.99 85.650 Bán
10 [HOSE.ELC] 14/05/2018 10 9.95 10 10 68.390 Bán
11 [HOSE.ELC] 11/05/2018 10.15 9.95 10.15 10 94.710 Bán
12 [HOSE.ELC] 10/05/2018 10.25 10 10.4 10 73.480 Bán
13 [HOSE.ELC] 09/05/2018 10.35 10 10.35 10.1 95.630 Bán
14 [HOSE.ELC] 08/05/2018 10.35 10.15 10.5 10.3 126.220 Bán
15 [HOSE.ELC] 07/05/2018 10.2 10 10.45 10.35 117.490 Bán
16 [HOSE.ELC] 04/05/2018 10.25 9.81 10.65 9.81 100.630 Quá bán
17 [HOSE.ELC] 03/05/2018 10.55 10.25 10.55 10.45 99.560 Quá bán
18 [HOSE.ELC] 02/05/2018 10.6 10.25 11.35 10.6 122.030 Bán
19 [HOSE.ELC] 27/04/2018 10.1 10.1 11.35 10.65 63.340 Bán
20 [HOSE.ELC] 26/04/2018 11.4 10.65 11.4 10.65 124.780 Bán