FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ELC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ELC] 19/03/2018 13.5 13.2 13.5 13.2 128.250 Bán
2 [HOSE.ELC] 16/03/2018 13.35 13.2 13.55 13.35 92.130 Bán
3 [HOSE.ELC] 15/03/2018 13.4 13.2 13.4 13.35 51.220 Bán
4 [HOSE.ELC] 14/03/2018 13.3 13.2 13.4 13.2 70.050 Bán
5 [HOSE.ELC] 13/03/2018 13.4 13.25 13.6 13.25 91.240 Bán
6 [HOSE.ELC] 12/03/2018 13.4 13.35 13.55 13.4 110.020 Bán
7 [HOSE.ELC] 09/03/2018 13.6 13.4 13.75 13.5 93.370 Bán
8 [HOSE.ELC] 08/03/2018 13.6 13.4 13.6 13.5 83.260 Bán
9 [HOSE.ELC] 07/03/2018 13.75 13.45 13.85 13.6 76.350 Bán
10 [HOSE.ELC] 06/03/2018 13.95 13.3 13.95 13.75 87.050 Theo dõi
11 [HOSE.ELC] 05/03/2018 13.7 13.45 13.7 13.45 121.300 Theo dõi
12 [HOSE.ELC] 02/03/2018 13.7 13.5 13.8 13.65 79.110 Theo dõi
13 [HOSE.ELC] 01/03/2018 13.65 13.55 13.9 13.65 73.640 Theo dõi
14 [HOSE.ELC] 28/02/2018 14.05 13.55 14.05 13.65 77.570 Theo dõi
15 [HOSE.ELC] 27/02/2018 13.6 13.4 13.8 13.75 84.170 Theo dõi
16 [HOSE.ELC] 26/02/2018 14 13.8 14 13.8 89.450 Mua
17 [HOSE.ELC] 23/02/2018 14 13.6 14.1 14 86.310 Theo dõi
18 [HOSE.ELC] 22/02/2018 13.7 13.4 13.9 13.75 92.740 Theo dõi
19 [HOSE.ELC] 21/02/2018 13.3 13.3 14.1 14 14.490 Theo dõi
20 [HOSE.ELC] 13/02/2018 13.65 13.3 13.9 13.7 123.470 Bán