FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ELC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ELC] 13/06/2019 6.8 6.78 7 6.82 52.130 Theo dõi
2 [HOSE.ELC] 12/06/2019 6.8 6.77 6.95 6.79 58.030 Theo dõi
3 [HOSE.ELC] 11/06/2019 6.8 6.8 6.9 6.8 36.420 Theo dõi
4 [HOSE.ELC] 10/06/2019 7.01 6.74 7.02 6.9 34.250 Mua
5 [HOSE.ELC] 07/06/2019 6.96 6.96 7 6.96 25.310 Mua
6 [HOSE.ELC] 06/06/2019 6.95 6.95 6.96 6.96 17.450 Mua
7 [HOSE.ELC] 05/06/2019 7.03 6.8 7.03 6.95 19.280 Mua
8 [HOSE.ELC] 04/06/2019 7.1 6.72 7.1 7.03 20.430 Mua
9 [HOSE.ELC] 03/06/2019 6.81 6.62 6.81 6.72 6.500 Theo dõi
10 [HOSE.ELC] 31/05/2019 7 6.81 7 6.81 27.120 Mua
11 [HOSE.ELC] 30/05/2019 6.82 6.81 6.9 6.81 70.140 Mua
12 [HOSE.ELC] 29/05/2019 6.62 6.62 7 6.9 18.650 Mua
13 [HOSE.ELC] 28/05/2019 6.85 6.6 6.85 6.63 12.600 Bán
14 [HOSE.ELC] 27/05/2019 6.6 6.59 6.6 6.6 6.700 Bán
15 [HOSE.ELC] 24/05/2019 6.52 6.52 6.76 6.6 10.610 Bán
16 [HOSE.ELC] 23/05/2019 6.9 6.52 6.9 6.54 9.430 Bán
17 [HOSE.ELC] 22/05/2019 6.6 6.51 6.62 6.6 34.570 Bán
18 [HOSE.ELC] 21/05/2019 6.89 6.62 6.89 6.62 3.460 Bán
19 [HOSE.ELC] 20/05/2019 7 6.7 7 6.7 5.200 Bán
20 [HOSE.ELC] 17/05/2019 7 6.71 7 6.89 80 Mua