FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ELC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ELC] 22/03/2019 6.93 6.61 6.93 6.68 41.770 Bán
2 [HOSE.ELC] 21/03/2019 6.96 6.75 6.96 6.9 7.680 Bán
3 [HOSE.ELC] 20/03/2019 6.73 6.73 6.99 6.8 45.080 Bán
4 [HOSE.ELC] 19/03/2019 7 6.8 7 6.8 60.540 Bán
5 [HOSE.ELC] 18/03/2019 7 6.95 7.06 6.99 70.630 Theo dõi
6 [HOSE.ELC] 15/03/2019 7.21 7.03 7.3 7.04 191.490 Theo dõi
7 [HOSE.ELC] 14/03/2019 7.7 7.3 7.7 7.55 104.590 Mua
8 [HOSE.ELC] 13/03/2019 8 7.7 8 7.8 152.290 Mua
9 [HOSE.ELC] 12/03/2019 7.05 7.05 7.54 7.54 104.560 Mua
10 [HOSE.ELC] 11/03/2019 7 6.98 7.05 7.05 19.270 Theo dõi
11 [HOSE.ELC] 08/03/2019 7 6.98 7.05 7 38.610 Bán
12 [HOSE.ELC] 07/03/2019 7.03 6.98 7.15 6.98 50.950 Bán
13 [HOSE.ELC] 06/03/2019 7 7 7.04 7 5.240 Bán
14 [HOSE.ELC] 05/03/2019 7.1 6.98 7.1 7 36.620 Bán
15 [HOSE.ELC] 04/03/2019 7.1 6.96 7.29 7 15.570 Bán
16 [HOSE.ELC] 01/03/2019 7 7 7.29 7.1 4.840 Bán
17 [HOSE.ELC] 28/02/2019 7.1 7 7.1 7 6.020 Bán
18 [HOSE.ELC] 27/02/2019 7.35 7.1 7.35 7.1 2.850 Bán
19 [HOSE.ELC] 26/02/2019 7.1 7.1 7.13 7.12 3.540 Bán
20 [HOSE.ELC] 25/02/2019 7.1 7 7.1 7.1 5.830 Bán