FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ELC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ELC] 19/07/2018 9.25 8.95 9.25 9.1 42.360 Bán
2 [HOSE.ELC] 18/07/2018 9.25 8.93 9.25 9.05 46.520 Bán
3 [HOSE.ELC] 17/07/2018 9 8.8 9.15 9.05 76.460 Bán
4 [HOSE.ELC] 16/07/2018 9.3 9 9.3 9 114.660 Bán
5 [HOSE.ELC] 13/07/2018 9.2 9.19 9.25 9.2 100.200 Bán
6 [HOSE.ELC] 12/07/2018 9.19 9.19 9.4 9.19 136.510 Bán
7 [HOSE.ELC] 11/07/2018 9.3 8.8 9.4 9.19 118.620 Bán
8 [HOSE.ELC] 10/07/2018 9.3 9.2 9.5 9.4 123.700 Bán
9 [HOSE.ELC] 09/07/2018 9.4 9.2 9.5 9.2 129.110 Bán
10 [HOSE.ELC] 06/07/2018 9.5 9.1 9.5 9.1 110.010 Bán
11 [HOSE.ELC] 05/07/2018 9.7 9.21 9.7 9.45 73.180 Bán
12 [HOSE.ELC] 04/07/2018 9.5 9.21 9.5 9.21 97.000 Bán
13 [HOSE.ELC] 03/07/2018 9.9 9.42 10 9.42 67.050 Bán
14 [HOSE.ELC] 02/07/2018 10.2 9.7 10.2 9.9 60.060 Bán
15 [HOSE.ELC] 29/06/2018 10 9.6 10.2 10 101.630 Bán
16 [HOSE.ELC] 28/06/2018 10.4 9.9 10.4 10 92.900 Bán
17 [HOSE.ELC] 27/06/2018 10.2 10.15 10.5 10.4 147.380 Bán
18 [HOSE.ELC] 26/06/2018 10.4 10 10.4 10.3 95.300 Bán
19 [HOSE.ELC] 25/06/2018 10.4 10.1 10.6 10.1 127.140 Bán
20 [HOSE.ELC] 22/06/2018 10.4 10.1 10.5 10.1 105.810 Theo dõi