FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ELC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ELC] 03/01/2019 7.54 7.3 7.55 7.4 10.170 Bán
2 [HOSE.ELC] 02/01/2019 7.53 7.53 8 7.53 17.640 Bán
3 [HOSE.ELC] 28/12/2018 7.75 7.5 7.75 7.68 18.570 Theo dõi
4 [HOSE.ELC] 27/12/2018 7.8 7.5 7.8 7.75 7.140 Mua
5 [HOSE.ELC] 26/12/2018 7.39 7.39 7.69 7.68 27.080 Theo dõi
6 [HOSE.ELC] 25/12/2018 7.4 7.3 7.4 7.4 44.950 Bán
7 [HOSE.ELC] 24/12/2018 7.5 7.4 7.6 7.4 24.590 Bán
8 [HOSE.ELC] 21/12/2018 7.7 7.5 7.7 7.5 39.170 Bán
9 [HOSE.ELC] 20/12/2018 7.77 7.6 7.79 7.7 36.200 Bán
10 [HOSE.ELC] 19/12/2018 7.72 7.7 7.8 7.7 51.500 Theo dõi
11 [HOSE.ELC] 18/12/2018 7.72 7.6 7.8 7.72 42.650 Theo dõi
12 [HOSE.ELC] 17/12/2018 7.9 7.72 7.94 7.72 38.020 Theo dõi
13 [HOSE.ELC] 14/12/2018 7.9 7.71 7.95 7.9 42.850 Mua
14 [HOSE.ELC] 13/12/2018 7.71 7.52 8.1 7.9 41.250 Mua
15 [HOSE.ELC] 12/12/2018 7.72 7.71 7.8 7.71 49.370 Theo dõi
16 [HOSE.ELC] 11/12/2018 8 7.71 8 7.71 28.960 Theo dõi
17 [HOSE.ELC] 10/12/2018 7.77 7.54 7.9 7.9 60.100 Mua
18 [HOSE.ELC] 07/12/2018 7.8 7.54 7.8 7.54 20.580 Theo dõi
19 [HOSE.ELC] 06/12/2018 7.8 7.77 7.88 7.77 37.240 Mua
20 [HOSE.ELC] 05/12/2018 7.8 7.75 7.86 7.86 36.710 Mua