FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EMC] 25/05/2018 12.4 12.4 12.5 12.5 60 Bán
2 [HOSE.EMC] 24/05/2018 13.95 13.15 13.95 13.15 30 Bán
3 [HOSE.EMC] 23/05/2018 13.05 13.05 13.05 13.05 2.900 Bán
4 [HOSE.EMC] 22/05/2018 12.8 12.2 13.65 12.2 290 Bán
5 [HOSE.EMC] 21/05/2018 13.9 12.8 13.9 12.8 430 Bán
6 [HOSE.EMC] 18/05/2018 13.3 13.3 14.1 13.5 40 Bán
7 [HOSE.EMC] 17/05/2018 13.35 13.3 14.1 13.9 150 Theo dõi
8 [HOSE.EMC] 16/05/2018 13.25 13.25 14.2 14.2 150 Mua
9 [HOSE.EMC] 15/05/2018 12.9 12.9 14.2 14.2 60 Mua
10 [HOSE.EMC] 14/05/2018 13.5 13.45 13.55 13.55 620 Theo dõi
11 [HOSE.EMC] 11/05/2018 13.45 12.7 13.5 12.7 80 Bán
12 [HOSE.EMC] 10/05/2018 13.7 13.1 14 13.1 210 Bán
13 [HOSE.EMC] 09/05/2018 13.7 13.4 13.8 13.4 170 Theo dõi
14 [HOSE.EMC] 08/05/2018 14 13.85 14 13.85 250 Theo dõi
15 [HOSE.EMC] 07/05/2018 13.25 13.25 13.85 13.85 50 Theo dõi
16 [HOSE.EMC] 04/05/2018 13.2 13.2 14 14 410 Theo dõi
17 [HOSE.EMC] 03/05/2018 13.1 13.1 14 14 1.100 Theo dõi
18 [HOSE.EMC] 02/05/2018 14 13.4 14 14 120 Theo dõi
19 [HOSE.EMC] 27/04/2018 12.2 12.15 13.4 13.4 220 Bán
20 [HOSE.EMC] 26/04/2018 13.05 13 13.05 13 530 Bán