FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EMC] 15/12/2017 15.7 14.5 15.75 14.5 42.660 Theo dõi
2 [HOSE.EMC] 14/12/2017 14.9 14.75 15.7 14.75 21.200 Mua
3 [HOSE.EMC] 13/12/2017 14.7 14.7 14.9 14.7 4.070 Mua
4 [HOSE.EMC] 12/12/2017 15 14.7 15 14.7 3.460 Mua
5 [HOSE.EMC] 11/12/2017 15.5 14.65 15.5 14.65 27.080 Mua
6 [HOSE.EMC] 08/12/2017 15.5 14.4 15.5 14.5 16.170 Mua
7 [HOSE.EMC] 07/12/2017 15.45 14.5 15.45 14.5 24.690 Theo dõi
8 [HOSE.EMC] 06/12/2017 14.4 14.4 15.4 14.45 28.940 Theo dõi
9 [HOSE.EMC] 05/12/2017 14.4 14.4 15.4 14.4 17.890 Theo dõi
10 [HOSE.EMC] 04/12/2017 14.4 14.4 14.4 14.4 17.060 Bán
11 [HOSE.EMC] 01/12/2017 14.3 13.5 14.4 13.5 44.460 Bán
12 [HOSE.EMC] 30/11/2017 13.6 13.1 14.5 13.5 31.420 Bán
13 [HOSE.EMC] 29/11/2017 14.95 13.9 14.95 13.9 31.350 Bán
14 [HOSE.EMC] 28/11/2017 14.4 13.8 14.45 14 26.150 Bán
15 [HOSE.EMC] 27/11/2017 14.3 13.55 14.35 13.55 19.380 Bán
16 [HOSE.EMC] 24/11/2017 14.3 13.4 14.3 13.45 1.040 Bán
17 [HOSE.EMC] 23/11/2017 15.2 13.4 15.2 13.4 40.960 Bán
18 [HOSE.EMC] 22/11/2017 16.35 14.25 16.35 14.25 65.520 Theo dõi
19 [HOSE.EMC] 21/11/2017 16.4 15.3 16.4 15.3 15.570 Theo dõi
20 [HOSE.EMC] 20/11/2017 16.4 14.5 16.4 16.4 50.240 Mua