FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EMC] 11/01/2019 11.1 11.1 12.35 12.35 30 Bán
2 [HOSE.EMC] 10/01/2019 11.55 11.55 11.55 11.55 100 Bán
3 [HOSE.EMC] 09/01/2019 10.8 10.8 10.8 10.8 20 Bán
4 [HOSE.EMC] 08/01/2019 11.3 11.3 11.3 11.3 10 Theo dõi
5 [HOSE.EMC] 04/01/2019 13.65 12.1 13.65 12.1 20 Theo dõi
6 [HOSE.EMC] 03/01/2019 12.8 12.8 12.8 12.8 10 Theo dõi
7 [HOSE.EMC] 02/01/2019 14.75 13.75 13.75 13.75 270 Mua
8 [HOSE.EMC] 27/12/2018 14.5 14.5 14.75 14.75 2.950 Mua
9 [HOSE.EMC] 26/12/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 340 Mua
10 [HOSE.EMC] 25/12/2018 13 13 13 13 10 Mua
11 [HOSE.EMC] 24/12/2018 13.95 13.95 13.95 13.95 20 Mua
12 [HOSE.EMC] 19/12/2018 13.25 13.25 13.4 13.4 2.100 Theo dõi
13 [HOSE.EMC] 17/12/2018 12.6 12.6 12.6 12.6 20 Bán
14 [HOSE.EMC] 13/12/2018 13.4 12.25 13.4 12.25 20 Bán
15 [HOSE.EMC] 11/12/2018 13.1 13.1 13.15 13.15 30 Mua
16 [HOSE.EMC] 10/12/2018 12.3 12.3 12.3 12.3 240 Bán
17 [HOSE.EMC] 07/12/2018 12.85 12.85 12.85 12.85 10 Theo dõi
18 [HOSE.EMC] 04/12/2018 13 12.1 13.5 12.2 190 Bán
19 [HOSE.EMC] 03/12/2018 12.45 12.45 13 13 130 Bán
20 [HOSE.EMC] 29/11/2018 12.45 11.7 12.45 12.45 250 Bán