FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EMC] 21/03/2019 12.6 12.6 12.6 12.6 20 Bán
2 [HOSE.EMC] 18/03/2019 13.5 13.5 13.5 13.5 20 Theo dõi
3 [HOSE.EMC] 13/03/2019 14.5 14 14.5 14 110 Mua
4 [HOSE.EMC] 12/03/2019 13.85 13.85 13.95 13.95 1.520 Mua
5 [HOSE.EMC] 08/03/2019 13.05 13.05 13.9 13.05 1.440 Theo dõi
6 [HOSE.EMC] 07/03/2019 13.95 13.95 14 14 120 Mua
7 [HOSE.EMC] 04/03/2019 13.9 13.9 15 15 150 Mua
8 [HOSE.EMC] 01/03/2019 13.4 13.4 14.9 14.9 40 Mua
9 [HOSE.EMC] 28/02/2019 12.7 12.7 14.4 14.4 150 Mua
10 [HOSE.EMC] 27/02/2019 14.2 13.55 14.2 13.55 100 Mua
11 [HOSE.EMC] 26/02/2019 13.15 13.05 14.55 14.55 30 Mua
12 [HOSE.EMC] 22/02/2019 14.8 14 14.85 14 120 Mua
13 [HOSE.EMC] 21/02/2019 12.2 12.2 13.9 13.9 8.280 Mua
14 [HOSE.EMC] 20/02/2019 13 13 13 13 770 Mua
15 [HOSE.EMC] 19/02/2019 12.15 11.4 12.15 12.15 510 Mua
16 [HOSE.EMC] 18/02/2019 11.4 10.8 11.4 11.4 100 Theo dõi
17 [HOSE.EMC] 14/02/2019 9.3 9.3 10.7 10.7 20 Theo dõi
18 [HOSE.EMC] 13/02/2019 10 10 10 10 10 Bán
19 [HOSE.EMC] 11/02/2019 9.36 9.36 9.36 9.36 10 Bán
20 [HOSE.EMC] 01/02/2019 8.75 8.75 8.75 8.75 10 Bán