FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EMC] 16/05/2019 11.6 11.6 11.6 11.6 500 Bán
2 [HOSE.EMC] 14/05/2019 11.9 11.9 12.5 12.45 150 Bán
3 [HOSE.EMC] 13/05/2019 10.85 10.85 11.9 11.9 2.020 Bán
4 [HOSE.EMC] 10/05/2019 11.5 11.5 11.5 11.5 750 Bán
5 [HOSE.EMC] 09/05/2019 11.6 11.6 12.35 12.35 400 Bán
6 [HOSE.EMC] 08/05/2019 12.45 11.65 12.95 12.45 1.450 Bán
7 [HOSE.EMC] 06/05/2019 11.75 10.95 12.5 12.5 1.500 Bán
8 [HOSE.EMC] 03/05/2019 11 10.6 11.75 11.75 130 Bán
9 [HOSE.EMC] 02/05/2019 11.2 11.2 11.2 11.2 10 Bán
10 [HOSE.EMC] 26/04/2019 13.45 11.9 13.45 11.9 890 Bán
11 [HOSE.EMC] 25/04/2019 12.8 12.75 12.8 12.75 150 Theo dõi
12 [HOSE.EMC] 24/04/2019 12.8 12.8 13.7 13.7 100 Mua
13 [HOSE.EMC] 23/04/2019 13.05 13.05 13.95 13.75 50 Mua
14 [HOSE.EMC] 22/04/2019 13.6 13.6 14 14 20 Mua
15 [HOSE.EMC] 19/04/2019 12 12 13.7 13.6 1.020 Mua
16 [HOSE.EMC] 17/04/2019 12.85 12.85 12.85 12.85 20 Theo dõi
17 [HOSE.EMC] 12/04/2019 13.8 13.7 13.8 13.8 370 Mua
18 [HOSE.EMC] 11/04/2019 13.9 13.9 13.9 13.9 100 Mua
19 [HOSE.EMC] 10/04/2019 13 11.65 13 13 680 Theo dõi
20 [HOSE.EMC] 09/04/2019 12.8 12.15 12.8 12.15 40 Bán