FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EMC] 20/08/2019 12.2 11.6 12.2 11.6 110 Theo dõi
2 [HOSE.EMC] 16/08/2019 12.2 12.2 12.2 12.2 20 Theo dõi
3 [HOSE.EMC] 15/08/2019 12.95 12.95 12.95 12.95 3.730 Mua
4 [HOSE.EMC] 14/08/2019 12.5 12.5 13.9 13.9 20 Mua
5 [HOSE.EMC] 13/08/2019 13.2 13.2 13.2 13.2 10 Mua
6 [HOSE.EMC] 12/08/2019 14.3 12.5 14.3 14.1 120 Mua
7 [HOSE.EMC] 09/08/2019 12.3 12.3 13.4 13.4 50 Mua
8 [HOSE.EMC] 08/08/2019 13 13 13 13 520 Mua
9 [HOSE.EMC] 07/08/2019 13.9 13.9 13.9 13.9 40 Mua
10 [HOSE.EMC] 05/08/2019 13.1 12.4 13.15 13.15 1.280 Mua
11 [HOSE.EMC] 01/08/2019 12.3 11.65 12.3 12.3 110 Theo dõi
12 [HOSE.EMC] 31/07/2019 12.55 11.5 12.55 11.5 30 Bán
13 [HOSE.EMC] 30/07/2019 11.75 11.75 11.75 11.75 10 Bán
14 [HOSE.EMC] 26/07/2019 11.95 11 11.95 11 50 Bán
15 [HOSE.EMC] 25/07/2019 12.15 11.2 12.15 11.2 20 Bán
16 [HOSE.EMC] 24/07/2019 11.4 11.4 11.4 11.4 2.180 Bán
17 [HOSE.EMC] 19/07/2019 12.3 11.3 12.3 11.3 20 Bán
18 [HOSE.EMC] 18/07/2019 12.5 11.5 12.5 11.5 20 Bán
19 [HOSE.EMC] 17/07/2019 13 11.7 13.35 11.7 2.780 Theo dõi
20 [HOSE.EMC] 10/07/2019 12.5 12.5 12.5 12.5 100 Theo dõi