FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EMC] 17/07/2018 12.5 11.8 12.5 12.45 100 Bán
2 [HOSE.EMC] 13/07/2018 12 12 12 12 20 Bán
3 [HOSE.EMC] 12/07/2018 11.5 10.8 11.5 11.5 160 Bán
4 [HOSE.EMC] 11/07/2018 12.3 10.8 12.3 10.8 270 Bán
5 [HOSE.EMC] 10/07/2018 11.55 11.55 11.55 11.55 170 Bán
6 [HOSE.EMC] 09/07/2018 12.4 12.4 12.4 12.4 360 Bán
7 [HOSE.EMC] 06/07/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 130 Theo dõi
8 [HOSE.EMC] 03/07/2018 14.25 14.25 14.25 14.25 10 Mua
9 [HOSE.EMC] 29/06/2018 13.45 13.45 13.45 13.45 10 Theo dõi
10 [HOSE.EMC] 27/06/2018 13.45 13.45 14.45 14.45 3.530 Mua
11 [HOSE.EMC] 26/06/2018 13.25 13.25 14.45 14.45 130 Mua
12 [HOSE.EMC] 22/06/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 10 Mua
13 [HOSE.EMC] 21/06/2018 14.45 13.95 14.45 13.95 30 Mua
14 [HOSE.EMC] 20/06/2018 13.95 13.95 13.95 13.95 10 Mua
15 [HOSE.EMC] 19/06/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 10 Mua
16 [HOSE.EMC] 18/06/2018 13.4 13.4 13.4 13.4 350 Theo dõi
17 [HOSE.EMC] 15/06/2018 14.35 14.35 14.35 14.35 10 Mua
18 [HOSE.EMC] 14/06/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 10 Mua
19 [HOSE.EMC] 13/06/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 10 Mua
20 [HOSE.EMC] 12/06/2018 13.1 13.1 13.1 13.1 30 Theo dõi