FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EVE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EVE] 25/06/2019 14 13.8 14 13.8 25.410 Bán
2 [HOSE.EVE] 24/06/2019 14 13.8 14 13.8 4.700 Bán
3 [HOSE.EVE] 21/06/2019 14 13.95 14 14 17.030 Bán
4 [HOSE.EVE] 20/06/2019 14.2 13.85 14.2 13.85 25.380 Bán
5 [HOSE.EVE] 19/06/2019 14.2 14 14.4 14.2 15.640 Bán
6 [HOSE.EVE] 18/06/2019 14.2 13.9 14.2 14 70.190 Bán
7 [HOSE.EVE] 17/06/2019 14.05 13.8 14.4 14.25 48.210 Bán
8 [HOSE.EVE] 14/06/2019 14.4 14.2 14.5 14.4 31.470 Bán
9 [HOSE.EVE] 13/06/2019 14.3 14.2 14.45 14.4 3.660 Bán
10 [HOSE.EVE] 12/06/2019 14.5 14.15 14.5 14.45 7.770 Bán
11 [HOSE.EVE] 11/06/2019 14.25 14.25 14.6 14.6 7.370 Bán
12 [HOSE.EVE] 10/06/2019 14.5 14.5 14.7 14.65 17.410 Bán
13 [HOSE.EVE] 07/06/2019 14.7 14.25 14.75 14.6 5.100 Bán
14 [HOSE.EVE] 06/06/2019 14.1 14.1 14.9 14.7 28.520 Bán
15 [HOSE.EVE] 05/06/2019 15.2 15.2 15.9 15.9 85.740 Mua
16 [HOSE.EVE] 04/06/2019 15.2 15.15 15.4 15.15 26.250 Bán
17 [HOSE.EVE] 03/06/2019 15.35 15.25 16 15.4 14.450 Bán
18 [HOSE.EVE] 31/05/2019 15.4 15.35 15.5 15.35 64.060 Bán
19 [HOSE.EVE] 30/05/2019 15.35 15.25 15.5 15.35 14.730 Bán
20 [HOSE.EVE] 29/05/2019 15.35 15.2 15.55 15.5 13.090 Bán