FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EVE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EVE] 17/07/2018 15.7 15 15.8 15.6 47.060 Bán
2 [HOSE.EVE] 16/07/2018 15.8 15.6 16.1 15.8 18.850 Bán
3 [HOSE.EVE] 13/07/2018 15.9 15.6 16.2 16 32.420 Bán
4 [HOSE.EVE] 12/07/2018 15.85 15.4 15.85 15.85 17.860 Bán
5 [HOSE.EVE] 11/07/2018 15.6 15.3 15.8 15.65 42.430 Bán
6 [HOSE.EVE] 10/07/2018 16 15.65 16 15.8 47.260 Bán
7 [HOSE.EVE] 09/07/2018 15.6 15.6 16.1 16 34.390 Bán
8 [HOSE.EVE] 06/07/2018 16.05 15.5 16.1 16 93.870 Bán
9 [HOSE.EVE] 05/07/2018 16.1 15.65 16.3 15.9 50.610 Bán
10 [HOSE.EVE] 04/07/2018 15.4 15.4 16.25 16.1 31.910 Bán
11 [HOSE.EVE] 03/07/2018 16.2 15.85 16.4 15.9 175.090 Bán
12 [HOSE.EVE] 02/07/2018 16.4 16 16.5 16.35 41.720 Bán
13 [HOSE.EVE] 29/06/2018 16.6 16.4 16.6 16.5 26.910 Bán
14 [HOSE.EVE] 28/06/2018 16.5 16.35 16.65 16.6 46.430 Bán
15 [HOSE.EVE] 27/06/2018 16.8 16.4 16.8 16.5 46.890 Bán
16 [HOSE.EVE] 26/06/2018 16.6 16.35 16.8 16.8 72.420 Bán
17 [HOSE.EVE] 25/06/2018 16.35 16.35 16.7 16.55 43.610 Bán
18 [HOSE.EVE] 22/06/2018 16.2 16.2 16.9 16.35 98.050 Bán
19 [HOSE.EVE] 21/06/2018 17.1 16.4 17.1 16.6 16.890 Bán
20 [HOSE.EVE] 20/06/2018 17.4 16.4 17.4 16.8 34.060 Theo dõi