FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EVE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EVE] 18/05/2018 17.85 17.2 17.85 17.5 124.690 Bán
2 [HOSE.EVE] 17/05/2018 17.75 17.15 17.75 17.15 114.060 Bán
3 [HOSE.EVE] 16/05/2018 17.8 17.1 17.9 17.5 103.700 Bán
4 [HOSE.EVE] 15/05/2018 17.6 17.6 18.25 17.8 67.330 Bán
5 [HOSE.EVE] 14/05/2018 17.3 17.3 18 17.9 94.850 Bán
6 [HOSE.EVE] 11/05/2018 17.35 17.1 17.6 17.3 116.460 Theo dõi
7 [HOSE.EVE] 10/05/2018 17.4 17.3 17.7 17.4 65.940 Theo dõi
8 [HOSE.EVE] 09/05/2018 17.9 17.4 18.15 17.4 83.210 Theo dõi
9 [HOSE.EVE] 08/05/2018 18.95 18.5 18.95 18.6 178.980 Mua
10 [HOSE.EVE] 07/05/2018 19.4 18.8 19.4 19 79.270 Mua
11 [HOSE.EVE] 04/05/2018 19.45 18.9 19.45 19.1 203.530 Mua
12 [HOSE.EVE] 03/05/2018 17.8 17.8 18.95 18.95 303.050 Mua
13 [HOSE.EVE] 02/05/2018 17.75 17.7 18.4 17.75 209.380 Mua
14 [HOSE.EVE] 27/04/2018 17.5 17.35 18.4 17.7 196.730 Theo dõi
15 [HOSE.EVE] 26/04/2018 18.5 17.6 18.85 17.6 197.550 Theo dõi
16 [HOSE.EVE] 24/04/2018 18.6 18.1 18.9 18.45 155.970 Mua
17 [HOSE.EVE] 23/04/2018 18.4 18.35 19 18.4 349.520 Mua
18 [HOSE.EVE] 20/04/2018 18.2 17.55 18.2 17.95 156.710 Mua
19 [HOSE.EVE] 19/04/2018 17.5 17.15 17.7 17.45 101.480 Bán
20 [HOSE.EVE] 18/04/2018 17.85 17.45 17.85 17.45 56.720 Bán