FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EVE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EVE] 22/03/2019 15.9 15.65 15.9 15.75 6.920 Bán
2 [HOSE.EVE] 21/03/2019 15.8 15.6 16.05 15.75 67.670 Bán
3 [HOSE.EVE] 20/03/2019 15.6 15.55 15.9 15.65 48.630 Bán
4 [HOSE.EVE] 19/03/2019 16 15.6 16 15.65 33.610 Bán
5 [HOSE.EVE] 18/03/2019 15.8 15.7 16 15.7 108.480 Bán
6 [HOSE.EVE] 15/03/2019 15.8 15.8 16 16 27.230 Theo dõi
7 [HOSE.EVE] 14/03/2019 15.8 15.7 16 15.9 22.010 Theo dõi
8 [HOSE.EVE] 13/03/2019 16 15.7 16.1 15.8 315.320 Theo dõi
9 [HOSE.EVE] 12/03/2019 15.8 15.7 16.05 16 102.820 Mua
10 [HOSE.EVE] 11/03/2019 16 15.55 16 15.8 63.120 Theo dõi
11 [HOSE.EVE] 08/03/2019 16.3 15.85 16.3 16 71.240 Mua
12 [HOSE.EVE] 07/03/2019 16.65 16.35 16.9 16.35 82.120 Mua
13 [HOSE.EVE] 06/03/2019 16.7 16.3 16.8 16.7 69.750 Mua
14 [HOSE.EVE] 05/03/2019 16.6 16.35 17.3 16.7 196.180 Mua
15 [HOSE.EVE] 04/03/2019 16.2 15.9 16.8 16.7 251.590 Mua
16 [HOSE.EVE] 01/03/2019 15.9 15.9 16.2 16.2 59.110 Mua
17 [HOSE.EVE] 28/02/2019 15.9 15.7 16.25 15.9 115.170 Mua
18 [HOSE.EVE] 27/02/2019 15.4 15.4 15.8 15.7 121.640 Theo dõi
19 [HOSE.EVE] 26/02/2019 15.35 15.3 15.6 15.4 59.870 Bán
20 [HOSE.EVE] 25/02/2019 15.6 15.35 15.6 15.35 59.190 Bán