FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EVG] 18/09/2018 4.04 4.01 4.04 4.03 207.430 Bán
2 [HOSE.EVG] 17/09/2018 4.07 4.03 4.1 4.04 162.060 Bán
3 [HOSE.EVG] 14/09/2018 4.12 4.05 4.12 4.07 151.890 Bán
4 [HOSE.EVG] 13/09/2018 4.05 4.05 4.12 4.08 243.120 Bán
5 [HOSE.EVG] 12/09/2018 4.18 4.04 4.18 4.06 274.340 Bán
6 [HOSE.EVG] 11/09/2018 4.1 4.06 4.14 4.09 333.560 Bán
7 [HOSE.EVG] 10/09/2018 4.17 4.05 4.17 4.05 360.600 Bán
8 [HOSE.EVG] 07/09/2018 4.18 4.16 4.2 4.17 128.900 Bán
9 [HOSE.EVG] 06/09/2018 4.22 4.16 4.22 4.2 147.790 Bán
10 [HOSE.EVG] 05/09/2018 4.23 4.16 4.23 4.16 190.820 Bán
11 [HOSE.EVG] 04/09/2018 4.26 4.2 4.26 4.23 158.680 Bán
12 [HOSE.EVG] 31/08/2018 4.15 4.15 4.24 4.2 160.900 Bán
13 [HOSE.EVG] 30/08/2018 4.25 4.15 4.27 4.16 279.670 Bán
14 [HOSE.EVG] 29/08/2018 4.34 4.23 4.34 4.23 264.930 Bán
15 [HOSE.EVG] 28/08/2018 4.37 4.27 4.37 4.3 245.440 Bán
16 [HOSE.EVG] 27/08/2018 4.33 4.29 4.36 4.33 196.000 Bán
17 [HOSE.EVG] 24/08/2018 4.31 4.29 4.39 4.29 111.910 Bán
18 [HOSE.EVG] 23/08/2018 4.3 4.29 4.47 4.31 109.410 Theo dõi
19 [HOSE.EVG] 22/08/2018 4.31 4.3 4.35 4.34 111.160 Theo dõi
20 [HOSE.EVG] 21/08/2018 4.33 4.29 4.39 4.34 155.970 Theo dõi