FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EVG] 18/05/2018 5.22 5.15 5.5 5.21 572.130 Bán
2 [HOSE.EVG] 17/05/2018 5.54 5.22 5.58 5.24 397.580 Theo dõi
3 [HOSE.EVG] 16/05/2018 5.6 5.41 5.6 5.41 521.080 Mua
4 [HOSE.EVG] 15/05/2018 5.4 5.3 5.75 5.6 1.366.170 Mua
5 [HOSE.EVG] 14/05/2018 5.29 5.23 5.39 5.38 1.011.620 Mua
6 [HOSE.EVG] 11/05/2018 5.29 5.1 5.32 5.23 599.450 Bán
7 [HOSE.EVG] 10/05/2018 5.39 5.25 5.39 5.29 355.130 Bán
8 [HOSE.EVG] 09/05/2018 5.3 5.2 5.39 5.3 535.280 Bán
9 [HOSE.EVG] 08/05/2018 5.25 5.15 5.38 5.27 536.170 Bán
10 [HOSE.EVG] 07/05/2018 5.1 5.1 5.3 5.19 340.350 Bán
11 [HOSE.EVG] 04/05/2018 5.03 5.03 5.24 5.18 280.680 Bán
12 [HOSE.EVG] 03/05/2018 5.26 5.1 5.3 5.1 382.380 Bán
13 [HOSE.EVG] 02/05/2018 5.3 5.17 5.43 5.3 372.230 Bán
14 [HOSE.EVG] 27/04/2018 5.3 5.22 5.44 5.43 456.930 Mua
15 [HOSE.EVG] 26/04/2018 5.29 5.2 5.66 5.4 626.240 Mua
16 [HOSE.EVG] 24/04/2018 5.35 4.93 5.35 5.29 831.230 Theo dõi
17 [HOSE.EVG] 23/04/2018 5.44 5.06 5.44 5.29 853.320 Theo dõi
18 [HOSE.EVG] 20/04/2018 5.47 5.3 5.54 5.44 502.530 Mua
19 [HOSE.EVG] 19/04/2018 5.5 5.3 5.5 5.36 397.530 Theo dõi
20 [HOSE.EVG] 18/04/2018 5.7 5.5 5.79 5.5 496.800 Mua