FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EVG] 20/03/2018 5.63 5.24 5.63 5.26 835.110 Theo dõi
2 [HOSE.EVG] 19/03/2018 5.48 5.41 5.78 5.63 757.580 Mua
3 [HOSE.EVG] 16/03/2018 5.78 5.6 5.96 5.78 680.530 Mua
4 [HOSE.EVG] 15/03/2018 6.3 5.96 6.49 5.96 1.623.330 Mua
5 [HOSE.EVG] 14/03/2018 6.5 6.15 6.58 6.4 1.994.770 Mua
6 [HOSE.EVG] 13/03/2018 6.15 6.15 6.15 6.15 535.510 Mua
7 [HOSE.EVG] 12/03/2018 5.38 5.74 5.75 5.75 2.158.650 Mua
8 [HOSE.EVG] 09/03/2018 5.04 5.04 5.38 5.38 2.685.840 Mua
9 [HOSE.EVG] 08/03/2018 5.11 5 5.12 5.03 165.880 Bán
10 [HOSE.EVG] 07/03/2018 4.92 4.92 5.11 5.11 337.180 Bán
11 [HOSE.EVG] 06/03/2018 5.11 4.85 5.11 5.11 128.800 Bán
12 [HOSE.EVG] 05/03/2018 5.16 4.85 5.16 5.11 144.070 Bán
13 [HOSE.EVG] 02/03/2018 5.15 5.14 5.19 5.15 149.920 Mua
14 [HOSE.EVG] 01/03/2018 5.09 5.09 5.24 5.15 111.570 Mua
15 [HOSE.EVG] 28/02/2018 5.09 5 5.09 5.08 92.810 Theo dõi
16 [HOSE.EVG] 27/02/2018 5.13 5 5.13 5.09 109.990 Theo dõi
17 [HOSE.EVG] 26/02/2018 5.19 5.01 5.19 5.13 126.910 Bán
18 [HOSE.EVG] 23/02/2018 5.23 5 5.23 5.19 57.880 Bán
19 [HOSE.EVG] 22/02/2018 5.26 5.01 5.26 5.18 62.510 Theo dõi
20 [HOSE.EVG] 21/02/2018 5.24 4.85 5.28 5.21 53.670 Theo dõi