FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.EVG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.EVG] 19/07/2018 5.3 5.18 5.33 5.23 976.550 Mua
2 [HOSE.EVG] 18/07/2018 5.3 5.3 5.49 5.35 955.280 Mua
3 [HOSE.EVG] 17/07/2018 5.5 5.23 5.59 5.23 1.053.910 Mua
4 [HOSE.EVG] 16/07/2018 4.9 4.89 5.23 5.23 1.534.470 Mua
5 [HOSE.EVG] 13/07/2018 4.8 4.61 4.89 4.89 184.500 Bán
6 [HOSE.EVG] 12/07/2018 4.8 4.69 4.82 4.8 177.740 Bán
7 [HOSE.EVG] 11/07/2018 4.86 4.72 4.86 4.8 164.420 Bán
8 [HOSE.EVG] 10/07/2018 5 4.81 5 4.93 203.410 Bán
9 [HOSE.EVG] 09/07/2018 4.98 4.82 4.98 4.93 282.610 Theo dõi
10 [HOSE.EVG] 06/07/2018 5 4.98 5.34 5.34 297.330 Mua
11 [HOSE.EVG] 05/07/2018 4.95 4.91 5.1 5 346.830 Theo dõi
12 [HOSE.EVG] 04/07/2018 5 4.88 5 4.95 195.460 Theo dõi
13 [HOSE.EVG] 03/07/2018 5.16 4.92 5.18 5 255.910 Theo dõi
14 [HOSE.EVG] 02/07/2018 5.12 5.08 5.28 5.16 362.170 Mua
15 [HOSE.EVG] 29/06/2018 5.1 5.08 5.13 5.09 192.750 Mua
16 [HOSE.EVG] 28/06/2018 5.12 5 5.12 5.09 217.590 Theo dõi
17 [HOSE.EVG] 27/06/2018 5.12 5.08 5.17 5.11 348.160 Mua
18 [HOSE.EVG] 26/06/2018 4.96 4.95 5.19 5.1 252.910 Theo dõi
19 [HOSE.EVG] 25/06/2018 4.92 4.92 5.24 5.14 378.200 Theo dõi
20 [HOSE.EVG] 22/06/2018 4.93 4.8 4.93 4.9 116.860 Bán