FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCM] 17/07/2018 5.89 5.89 5.93 5.9 12.660 Theo dõi
2 [HOSE.FCM] 16/07/2018 6 5.55 6 5.55 17.810 Bán
3 [HOSE.FCM] 13/07/2018 5.45 5.38 5.8 5.8 53.360 Bán
4 [HOSE.FCM] 12/07/2018 5.62 5.62 5.69 5.69 2.030 Bán
5 [HOSE.FCM] 11/07/2018 5.51 5.27 5.62 5.62 17.290 Bán
6 [HOSE.FCM] 10/07/2018 5.63 5.62 6 5.62 29.020 Bán
7 [HOSE.FCM] 09/07/2018 6 5.9 6 5.95 10.550 Bán
8 [HOSE.FCM] 06/07/2018 5.6 5.6 6.08 6.08 13.840 Bán
9 [HOSE.FCM] 05/07/2018 5.4 5.25 5.9 5.69 36.800 Bán
10 [HOSE.FCM] 04/07/2018 6.1 5.53 6.22 5.54 70.440 Bán
11 [HOSE.FCM] 03/07/2018 5.9 5.82 6.17 5.82 77.080 Bán
12 [HOSE.FCM] 02/07/2018 6.28 6.1 6.28 6.25 7.750 Bán
13 [HOSE.FCM] 29/06/2018 6.2 6 6.28 6.28 3.910 Bán
14 [HOSE.FCM] 28/06/2018 6.35 6.2 6.35 6.28 38.380 Bán
15 [HOSE.FCM] 27/06/2018 6.8 6.05 6.8 6.05 41.290 Bán
16 [HOSE.FCM] 26/06/2018 6.5 6.5 6.7 6.5 46.300 Bán
17 [HOSE.FCM] 25/06/2018 6.7 6.7 7.2 6.72 17.840 Bán
18 [HOSE.FCM] 22/06/2018 6.75 6.73 7.15 7.15 2.680 Theo dõi
19 [HOSE.FCM] 21/06/2018 6.8 6.66 7.19 7.19 25.950 Theo dõi
20 [HOSE.FCM] 20/06/2018 7 6.8 7.16 7.16 115.770 Theo dõi