FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCM] 15/12/2017 6.19 6.18 6.35 6.25 118.320 Theo dõi
2 [HOSE.FCM] 14/12/2017 6.19 6.09 6.25 6.2 95.390 Bán
3 [HOSE.FCM] 13/12/2017 6.15 6.03 6.18 6.15 110.110 Bán
4 [HOSE.FCM] 12/12/2017 6.15 6.05 6.26 6.1 242.220 Bán
5 [HOSE.FCM] 11/12/2017 6.21 6.19 6.28 6.19 189.510 Theo dõi
6 [HOSE.FCM] 08/12/2017 6.4 6.2 6.4 6.28 98.350 Theo dõi
7 [HOSE.FCM] 07/12/2017 6.29 6.28 6.44 6.35 104.350 Theo dõi
8 [HOSE.FCM] 06/12/2017 6.45 6.25 6.45 6.29 270.560 Theo dõi
9 [HOSE.FCM] 05/12/2017 6.5 6.42 6.55 6.45 284.880 Mua
10 [HOSE.FCM] 04/12/2017 6.5 6.4 6.6 6.5 369.830 Mua
11 [HOSE.FCM] 01/12/2017 6.3 6.3 6.51 6.45 674.200 Mua
12 [HOSE.FCM] 30/11/2017 6.49 6.3 6.49 6.31 384.110 Mua
13 [HOSE.FCM] 29/11/2017 6.45 6.32 6.65 6.32 362.540 Theo dõi
14 [HOSE.FCM] 28/11/2017 6.59 6.4 6.64 6.45 418.760 Theo dõi
15 [HOSE.FCM] 27/11/2017 6.2 6.19 6.49 6.4 578.090 Theo dõi
16 [HOSE.FCM] 24/11/2017 6.15 6.1 6.2 6.2 175.730 Bán
17 [HOSE.FCM] 23/11/2017 6.25 6.16 6.25 6.2 502.330 Bán
18 [HOSE.FCM] 22/11/2017 6.25 6.1 6.25 6.17 142.000 Theo dõi
19 [HOSE.FCM] 21/11/2017 6.29 6.15 6.29 6.21 161.990 Theo dõi
20 [HOSE.FCM] 20/11/2017 6.3 6.2 6.3 6.21 69.820 Theo dõi