FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCM] 15/01/2019 6.8 6.55 6.87 6.55 4.000 Bán
2 [HOSE.FCM] 14/01/2019 6.9 6.86 6.9 6.9 6.520 Theo dõi
3 [HOSE.FCM] 11/01/2019 6.86 6.86 6.86 6.86 3.010 Theo dõi
4 [HOSE.FCM] 10/01/2019 6.7 6.7 6.78 6.78 6.010 Bán
5 [HOSE.FCM] 09/01/2019 6.8 6.77 6.8 6.78 2.950 Theo dõi
6 [HOSE.FCM] 08/01/2019 6.5 6.29 6.74 6.74 252.970 Bán
7 [HOSE.FCM] 07/01/2019 6.65 6.65 6.7 6.67 16.850 Bán
8 [HOSE.FCM] 04/01/2019 6.61 6.5 6.7 6.69 273.210 Bán
9 [HOSE.FCM] 03/01/2019 6.86 6.7 6.86 6.86 50.020 Bán
10 [HOSE.FCM] 02/01/2019 6.7 6.7 7.1 6.7 113.200 Bán
11 [HOSE.FCM] 28/12/2018 6.85 6.74 6.99 6.74 34.480 Bán
12 [HOSE.FCM] 27/12/2018 7 6.86 7.1 7 12.040 Bán
13 [HOSE.FCM] 26/12/2018 6.83 6.83 7.19 6.84 31.250 Bán
14 [HOSE.FCM] 25/12/2018 6.9 6.85 7.13 6.85 60.910 Bán
15 [HOSE.FCM] 24/12/2018 7.17 6.98 7.17 7.14 16.320 Bán
16 [HOSE.FCM] 21/12/2018 7.2 7 7.22 7.17 301.820 Bán
17 [HOSE.FCM] 20/12/2018 7.15 7.11 7.25 7.23 45.760 Mua
18 [HOSE.FCM] 19/12/2018 7.28 7.11 7.28 7.11 96.430 Bán
19 [HOSE.FCM] 18/12/2018 7.1 7.1 7.2 7.17 50.360 Theo dõi
20 [HOSE.FCM] 17/12/2018 7.16 7.15 7.22 7.15 74.820 Bán