FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCM] 25/06/2019 6.99 6.8 6.99 6.98 630 Theo dõi
2 [HOSE.FCM] 24/06/2019 6.75 6.7 7.2 6.99 7.420 Bán
3 [HOSE.FCM] 21/06/2019 6.77 6.67 6.78 6.76 1.510 Bán
4 [HOSE.FCM] 20/06/2019 6.73 6.66 6.74 6.66 25.010 Bán
5 [HOSE.FCM] 19/06/2019 6.75 6.61 6.76 6.75 3.350 Bán
6 [HOSE.FCM] 18/06/2019 6.7 6.6 6.8 6.76 56.780 Bán
7 [HOSE.FCM] 17/06/2019 6.89 6.67 6.89 6.8 2.130 Bán
8 [HOSE.FCM] 14/06/2019 7.17 6.65 7.17 6.85 3.920 Bán
9 [HOSE.FCM] 13/06/2019 6.66 6.66 6.88 6.86 1.100 Bán
10 [HOSE.FCM] 12/06/2019 6.8 6.65 7.12 7.08 26.610 Bán
11 [HOSE.FCM] 11/06/2019 7.2 7.15 7.29 7.2 42.330 Theo dõi
12 [HOSE.FCM] 10/06/2019 7.29 7.18 7.29 7.29 700 Theo dõi
13 [HOSE.FCM] 07/06/2019 7.39 7.29 7.39 7.3 570 Mua
14 [HOSE.FCM] 06/06/2019 7.15 7.15 7.39 7.29 6.220 Mua
15 [HOSE.FCM] 05/06/2019 7.33 7.15 7.33 7.32 7.160 Mua
16 [HOSE.FCM] 04/06/2019 7.37 7.16 7.37 7.29 2.460 Theo dõi
17 [HOSE.FCM] 03/06/2019 7.38 7.15 7.58 7.3 17.650 Theo dõi
18 [HOSE.FCM] 31/05/2019 7.3 7.2 7.4 7.37 19.400 Mua
19 [HOSE.FCM] 30/05/2019 7.36 7.2 7.36 7.2 10.120 Bán
20 [HOSE.FCM] 29/05/2019 7.16 7.15 7.23 7.2 73.320 Bán