FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCM] 14/11/2018 6.04 5.96 6.15 6.01 38.760 Theo dõi
2 [HOSE.FCM] 13/11/2018 6.1 5.83 6.1 6.04 28.010 Theo dõi
3 [HOSE.FCM] 12/11/2018 6.01 6 6.11 6.11 20.310 Theo dõi
4 [HOSE.FCM] 09/11/2018 6.06 6.03 6.15 6.14 17.550 Mua
5 [HOSE.FCM] 08/11/2018 6.14 6.09 6.19 6.15 24.790 Mua
6 [HOSE.FCM] 07/11/2018 6.1 6.05 6.14 6.09 7.400 Mua
7 [HOSE.FCM] 06/11/2018 6.14 6.01 6.14 6.09 22.590 Mua
8 [HOSE.FCM] 05/11/2018 6.09 6 6.19 6.01 22.080 Theo dõi
9 [HOSE.FCM] 02/11/2018 6.09 6 6.19 6.19 34.910 Mua
10 [HOSE.FCM] 01/11/2018 6.14 5.98 6.14 6.09 28.720 Theo dõi
11 [HOSE.FCM] 31/10/2018 6 5.91 6.05 6.05 79.920 Theo dõi
12 [HOSE.FCM] 30/10/2018 5.94 5.8 5.94 5.9 57.960 Bán
13 [HOSE.FCM] 29/10/2018 5.71 5.71 5.97 5.88 12.950 Bán
14 [HOSE.FCM] 26/10/2018 5.67 5.67 6.04 5.98 38.900 Bán
15 [HOSE.FCM] 25/10/2018 5.45 5.45 5.9 5.89 89.040 Bán
16 [HOSE.FCM] 24/10/2018 5.89 5.8 6 5.8 78.380 Bán
17 [HOSE.FCM] 23/10/2018 6.04 5.8 6.04 5.89 44.020 Bán
18 [HOSE.FCM] 22/10/2018 6.05 5.98 6.09 6.05 71.830 Bán
19 [HOSE.FCM] 19/10/2018 6.1 5.81 6.1 5.99 50.550 Bán
20 [HOSE.FCM] 18/10/2018 6.1 5.71 6.21 6.1 154.780 Bán