FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCM] 18/05/2018 5.6 5.52 5.65 5.62 77.560 Theo dõi
2 [HOSE.FCM] 17/05/2018 5.7 5.6 5.72 5.6 188.580 Theo dõi
3 [HOSE.FCM] 16/05/2018 5.81 5.8 6.03 6.02 206.500 Mua
4 [HOSE.FCM] 15/05/2018 5.81 5.8 5.85 5.81 43.380 Mua
5 [HOSE.FCM] 14/05/2018 5.85 5.81 5.94 5.81 23.620 Mua
6 [HOSE.FCM] 11/05/2018 5.76 5.76 5.85 5.82 259.040 Mua
7 [HOSE.FCM] 10/05/2018 5.8 5.75 5.84 5.78 115.820 Mua
8 [HOSE.FCM] 09/05/2018 5.74 5.74 5.85 5.77 47.390 Mua
9 [HOSE.FCM] 08/05/2018 5.9 5.73 5.9 5.74 92.720 Theo dõi
10 [HOSE.FCM] 07/05/2018 5.8 5.76 5.9 5.85 31.500 Theo dõi
11 [HOSE.FCM] 04/05/2018 5.6 5.57 5.79 5.72 101.910 Theo dõi
12 [HOSE.FCM] 03/05/2018 5.64 5.55 5.64 5.6 107.070 Bán
13 [HOSE.FCM] 02/05/2018 5.56 5.55 5.65 5.56 10.660 Bán
14 [HOSE.FCM] 27/04/2018 5.55 5.5 5.6 5.6 129.750 Bán
15 [HOSE.FCM] 26/04/2018 5.74 5.6 5.74 5.6 165.070 Bán
16 [HOSE.FCM] 24/04/2018 5.69 5.63 5.78 5.7 95.890 Bán
17 [HOSE.FCM] 23/04/2018 5.9 5.68 5.9 5.7 193.940 Bán
18 [HOSE.FCM] 20/04/2018 5.55 5.55 5.8 5.8 104.900 Theo dõi
19 [HOSE.FCM] 19/04/2018 5.79 5.65 5.79 5.73 138.010 Theo dõi
20 [HOSE.FCM] 18/04/2018 5.99 5.71 5.99 5.79 55.290 Theo dõi