FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCM] 22/03/2019 7.4 7.35 7.45 7.45 170.440 Theo dõi
2 [HOSE.FCM] 21/03/2019 7.42 7.35 7.48 7.36 203.950 Bán
3 [HOSE.FCM] 20/03/2019 7.41 7.41 7.49 7.42 11.690 Bán
4 [HOSE.FCM] 19/03/2019 7.5 7.4 7.5 7.49 158.130 Bán
5 [HOSE.FCM] 18/03/2019 7.5 7.36 7.7 7.49 67.580 Bán
6 [HOSE.FCM] 15/03/2019 7.59 7.36 7.59 7.36 3.440 Bán
7 [HOSE.FCM] 14/03/2019 7.45 7.43 7.61 7.45 47.580 Bán
8 [HOSE.FCM] 13/03/2019 7.46 7.45 7.7 7.45 23.150 Theo dõi
9 [HOSE.FCM] 12/03/2019 7.5 7.4 7.63 7.58 40.650 Mua
10 [HOSE.FCM] 11/03/2019 7.5 7.36 7.64 7.63 223.300 Mua
11 [HOSE.FCM] 08/03/2019 7.36 7.36 7.5 7.5 29.270 Mua
12 [HOSE.FCM] 07/03/2019 7.48 7.45 7.59 7.45 35.530 Mua
13 [HOSE.FCM] 06/03/2019 7.31 7.24 7.59 7.49 54.540 Mua
14 [HOSE.FCM] 05/03/2019 7.7 7.21 7.7 7.61 54.700 Mua
15 [HOSE.FCM] 04/03/2019 7.78 7.5 7.78 7.69 10.100 Mua
16 [HOSE.FCM] 01/03/2019 7.5 7.5 7.79 7.75 29.670 Mua
17 [HOSE.FCM] 28/02/2019 7.2 7.2 7.8 7.79 330.450 Mua
18 [HOSE.FCM] 27/02/2019 7.4 7.15 7.4 7.37 39.960 Mua
19 [HOSE.FCM] 26/02/2019 7.4 7.1 7.4 7.38 81.350 Mua
20 [HOSE.FCM] 25/02/2019 7 6.85 7.4 7.4 156.150 Mua