FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCN] 22/03/2019 15.15 14.9 15.2 15 394.980 Bán
2 [HOSE.FCN] 21/03/2019 15.25 15.05 15.5 15.05 437.130 Bán
3 [HOSE.FCN] 20/03/2019 15.2 15.15 15.5 15.25 422.990 Bán
4 [HOSE.FCN] 19/03/2019 15.4 15.1 15.5 15.2 296.740 Theo dõi
5 [HOSE.FCN] 18/03/2019 15.4 15.4 15.7 15.4 179.110 Theo dõi
6 [HOSE.FCN] 15/03/2019 15.55 15.3 15.55 15.3 255.470 Theo dõi
7 [HOSE.FCN] 14/03/2019 15.6 15.55 15.85 15.55 471.290 Mua
8 [HOSE.FCN] 13/03/2019 15.55 15.55 15.7 15.6 271.250 Mua
9 [HOSE.FCN] 12/03/2019 15.8 15.55 15.85 15.55 386.820 Mua
10 [HOSE.FCN] 11/03/2019 15.4 15.3 15.8 15.7 659.020 Mua
11 [HOSE.FCN] 08/03/2019 15.65 15.25 15.9 15.25 711.370 Mua
12 [HOSE.FCN] 07/03/2019 16 15.8 16.05 16 427.990 Mua
13 [HOSE.FCN] 06/03/2019 15.5 15.4 15.95 15.95 839.650 Mua
14 [HOSE.FCN] 05/03/2019 15.2 14.95 15.7 15.7 1.080.710 Mua
15 [HOSE.FCN] 04/03/2019 15 14.95 15.5 15.35 672.750 Mua
16 [HOSE.FCN] 01/03/2019 14.7 14.5 15.05 14.95 369.960 Mua
17 [HOSE.FCN] 28/02/2019 14.9 14.45 15.05 14.5 383.200 Theo dõi
18 [HOSE.FCN] 27/02/2019 14.9 14.65 15.15 14.9 463.750 Mua
19 [HOSE.FCN] 26/02/2019 14.7 14.6 14.95 14.8 292.720 Mua
20 [HOSE.FCN] 25/02/2019 14.2 14.1 14.95 14.6 477.570 Mua