FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCN] 23/03/2018 20.5 20.1 20.6 20.3 641.350 Bán
2 [HOSE.FCN] 22/03/2018 21 20.75 21.4 20.8 450.600 Bán
3 [HOSE.FCN] 21/03/2018 20.95 20.85 21.3 21 436.790 Theo dõi
4 [HOSE.FCN] 20/03/2018 21.35 20.6 21.35 20.85 735.450 Theo dõi
5 [HOSE.FCN] 19/03/2018 21.2 21.15 21.9 21.4 264.360 Theo dõi
6 [HOSE.FCN] 16/03/2018 21.2 20.95 21.6 21.2 487.080 Theo dõi
7 [HOSE.FCN] 15/03/2018 22.2 21.4 22.2 21.4 407.500 Theo dõi
8 [HOSE.FCN] 14/03/2018 22.5 21.8 22.55 22 362.100 Mua
9 [HOSE.FCN] 13/03/2018 22 21.8 22.5 22.3 433.990 Mua
10 [HOSE.FCN] 12/03/2018 21.9 21.05 21.9 21.9 814.130 Mua
11 [HOSE.FCN] 09/03/2018 21.45 21.05 21.5 21.3 500.430 Mua
12 [HOSE.FCN] 08/03/2018 21 21 21.5 21.15 352.920 Mua
13 [HOSE.FCN] 07/03/2018 21.55 20.8 21.55 21 413.970 Theo dõi
14 [HOSE.FCN] 06/03/2018 21 20.8 21.4 21.35 326.760 Theo dõi
15 [HOSE.FCN] 05/03/2018 20.8 20.8 21.7 20.85 767.500 Theo dõi
16 [HOSE.FCN] 02/03/2018 20.6 20.5 21.25 20.7 908.890 Theo dõi
17 [HOSE.FCN] 01/03/2018 20.4 20.3 20.6 20.6 488.930 Bán
18 [HOSE.FCN] 28/02/2018 20.6 20.3 20.9 20.4 333.170 Bán
19 [HOSE.FCN] 27/02/2018 20.65 20.25 20.8 20.5 281.230 Bán
20 [HOSE.FCN] 26/02/2018 21.5 20.2 21.5 20.7 281.450 Bán