FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCN] 25/05/2018 15.5 14.45 15.85 14.45 1.015.280 Bán
2 [HOSE.FCN] 24/05/2018 16.2 15.5 16.2 15.5 360.530 Bán
3 [HOSE.FCN] 23/05/2018 15.9 15.6 16.1 16.05 252.640 Bán
4 [HOSE.FCN] 22/05/2018 16.4 15.8 16.4 15.9 602.490 Theo dõi
5 [HOSE.FCN] 21/05/2018 16.5 16.35 16.9 16.45 318.080 Theo dõi
6 [HOSE.FCN] 18/05/2018 16.95 16.3 17 16.5 660.000 Theo dõi
7 [HOSE.FCN] 17/05/2018 17.3 16.55 17.3 16.7 699.360 Theo dõi
8 [HOSE.FCN] 16/05/2018 17.4 17 17.75 17.3 713.710 Mua
9 [HOSE.FCN] 15/05/2018 17.6 17 17.75 17.4 516.160 Mua
10 [HOSE.FCN] 14/05/2018 17.2 17.1 17.8 17.6 772.360 Theo dõi
11 [HOSE.FCN] 11/05/2018 17 16.75 17.2 16.9 513.700 Theo dõi
12 [HOSE.FCN] 10/05/2018 17.45 17 18.15 17 820.540 Bán
13 [HOSE.FCN] 09/05/2018 16.3 16.25 17.35 17.35 1.107.490 Bán
14 [HOSE.FCN] 08/05/2018 16.55 16.25 16.55 16.25 796.570 Bán
15 [HOSE.FCN] 07/05/2018 16.45 16.25 16.6 16.6 321.930 Bán
16 [HOSE.FCN] 04/05/2018 16.8 16.4 16.8 16.4 537.700 Bán
17 [HOSE.FCN] 03/05/2018 16.45 16.2 16.8 16.75 328.270 Bán
18 [HOSE.FCN] 02/05/2018 16.55 16.5 17 16.55 467.580 Bán
19 [HOSE.FCN] 27/04/2018 17.15 16.5 17.3 16.5 767.870 Quá bán
20 [HOSE.FCN] 26/04/2018 17.7 16.8 18 16.8 790.580 Bán