FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCN] 17/07/2018 15.3 15.2 15.5 15.3 302.910 Bán
2 [HOSE.FCN] 16/07/2018 15.3 15.25 15.7 15.3 164.670 Bán
3 [HOSE.FCN] 13/07/2018 15.35 15.15 15.4 15.3 409.420 Bán
4 [HOSE.FCN] 12/07/2018 15.2 15.15 15.4 15.2 385.840 Bán
5 [HOSE.FCN] 11/07/2018 15.7 15 15.7 15.2 335.220 Bán
6 [HOSE.FCN] 10/07/2018 16 15.5 16 15.7 223.300 Bán
7 [HOSE.FCN] 09/07/2018 16.3 15.85 16.35 15.85 223.150 Bán
8 [HOSE.FCN] 06/07/2018 15.25 15.1 16.4 15.9 275.200 Bán
9 [HOSE.FCN] 05/07/2018 15.85 15.3 16.25 15.4 320.070 Bán
10 [HOSE.FCN] 04/07/2018 15.95 15.8 16.5 15.85 619.960 Bán
11 [HOSE.FCN] 03/07/2018 16.5 15.9 16.6 15.95 1.110.690 Bán
12 [HOSE.FCN] 02/07/2018 17.05 16.25 17.05 16.5 457.280 Theo dõi
13 [HOSE.FCN] 29/06/2018 16.95 16.95 17.1 16.95 508.690 Theo dõi
14 [HOSE.FCN] 28/06/2018 17.1 16.9 17.35 17 1.013.450 Theo dõi
15 [HOSE.FCN] 27/06/2018 17.05 17.05 17.45 17.3 275.520 Mua
16 [HOSE.FCN] 26/06/2018 17.1 17.1 17.5 17.2 352.660 Mua
17 [HOSE.FCN] 25/06/2018 17.45 17.25 17.5 17.5 331.470 Mua
18 [HOSE.FCN] 22/06/2018 16.65 16.65 17.35 17.2 183.870 Mua
19 [HOSE.FCN] 21/06/2018 17 16.8 17.6 16.85 1.591.020 Mua
20 [HOSE.FCN] 20/06/2018 16.7 16.3 17.15 16.9 317.060 Mua