FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FCN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FCN] 03/01/2019 14.45 14.1 14.6 14.1 782.060 Bán
2 [HOSE.FCN] 02/01/2019 14.5 14.4 15 14.5 417.950 Bán
3 [HOSE.FCN] 28/12/2018 15.05 14.9 15.1 14.9 325.570 Bán
4 [HOSE.FCN] 27/12/2018 15.5 14.95 15.5 15.05 571.760 Bán
5 [HOSE.FCN] 26/12/2018 15 14.7 15.1 15 488.120 Bán
6 [HOSE.FCN] 25/12/2018 14.5 14.5 15.3 15.05 1.020.310 Bán
7 [HOSE.FCN] 24/12/2018 15.15 15.05 15.35 15.05 990.150 Bán
8 [HOSE.FCN] 21/12/2018 15.05 14.95 15.25 15.15 475.320 Bán
9 [HOSE.FCN] 20/12/2018 15.1 15 15.25 15.2 432.490 Bán
10 [HOSE.FCN] 19/12/2018 15.1 15.05 15.4 15.05 520.330 Bán
11 [HOSE.FCN] 18/12/2018 15.35 14.95 15.45 15.15 1.139.480 Theo dõi
12 [HOSE.FCN] 17/12/2018 16.25 15.7 16.25 15.7 1.694.770 Theo dõi
13 [HOSE.FCN] 14/12/2018 16.55 16.3 16.6 16.3 594.090 Mua
14 [HOSE.FCN] 13/12/2018 16.4 16.4 16.75 16.55 1.496.180 Mua
15 [HOSE.FCN] 12/12/2018 16.4 16.3 16.55 16.4 724.580 Mua
16 [HOSE.FCN] 11/12/2018 16.3 16.1 16.45 16.4 844.630 Mua
17 [HOSE.FCN] 10/12/2018 16.5 16.25 16.5 16.3 642.360 Mua
18 [HOSE.FCN] 07/12/2018 16.8 16.45 16.8 16.5 938.980 Mua
19 [HOSE.FCN] 06/12/2018 16 16 16.7 16.6 3.329.290 Mua
20 [HOSE.FCN] 05/12/2018 15.8 15.7 16 16 398.490 Mua