FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FDC] 25/05/2018 20 20 20 20 110 Bán
2 [HOSE.FDC] 24/05/2018 20.1 18.9 20.1 20 1.330 Bán
3 [HOSE.FDC] 23/05/2018 18.9 18.9 18.9 18.9 90 Bán
4 [HOSE.FDC] 22/05/2018 18.9 18.1 18.9 18.9 340 Bán
5 [HOSE.FDC] 21/05/2018 19.35 16.85 19.35 18.9 250 Bán
6 [HOSE.FDC] 18/05/2018 18.3 18.1 19.3 18.1 680 Bán
7 [HOSE.FDC] 17/05/2018 19.4 19.4 20.85 19.4 1.720 Bán
8 [HOSE.FDC] 16/05/2018 20.85 18.85 20.85 20.85 420 Bán
9 [HOSE.FDC] 15/05/2018 20.25 20.25 21.75 20.25 4.330 Bán
10 [HOSE.FDC] 14/05/2018 21.95 19.95 21.95 21.75 1.830 Bán
11 [HOSE.FDC] 11/05/2018 21.4 21.4 21.4 21.4 160 Bán
12 [HOSE.FDC] 10/05/2018 23 23 23 23 830 Bán
13 [HOSE.FDC] 09/05/2018 21.4 21.4 23 23 460 Bán
14 [HOSE.FDC] 08/05/2018 22 22 23 23 2.090 Bán
15 [HOSE.FDC] 07/05/2018 22.2 22 23.6 23.6 6.810 Bán
16 [HOSE.FDC] 04/05/2018 24.4 22.1 24.4 22.1 5.160 Bán
17 [HOSE.FDC] 03/05/2018 23.75 23.75 23.75 23.75 10 Bán
18 [HOSE.FDC] 02/05/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 500 Theo dõi
19 [HOSE.FDC] 27/04/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 510 Theo dõi
20 [HOSE.FDC] 26/04/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 10 Bán