FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FDC] 25/06/2019 14 13.7 14.1 14.1 800 Theo dõi
2 [HOSE.FDC] 24/06/2019 13.8 13.8 14.1 14.1 1.180 Theo dõi
3 [HOSE.FDC] 21/06/2019 13.7 13.7 14.1 14.1 2.430 Theo dõi
4 [HOSE.FDC] 20/06/2019 13.8 13.6 13.85 13.7 2.010 Theo dõi
5 [HOSE.FDC] 19/06/2019 14 13.5 14 14 3.800 Theo dõi
6 [HOSE.FDC] 18/06/2019 13.5 13.4 14.1 14.1 2.990 Theo dõi
7 [HOSE.FDC] 17/06/2019 14.25 14.25 14.65 14.25 5.550 Mua
8 [HOSE.FDC] 14/06/2019 14.15 14.1 15 14.75 8.210 Mua
9 [HOSE.FDC] 13/06/2019 14.1 14.1 14.75 14.75 10.250 Mua
10 [HOSE.FDC] 12/06/2019 13.9 13.8 14.85 14.75 9.900 Mua
11 [HOSE.FDC] 11/06/2019 13.5 13.5 13.95 13.95 11.220 Theo dõi
12 [HOSE.FDC] 10/06/2019 13.6 13.5 13.6 13.55 6.610 Bán
13 [HOSE.FDC] 07/06/2019 13.5 13.5 13.6 13.6 1.860 Mua
14 [HOSE.FDC] 06/06/2019 13.5 13.5 13.5 13.5 320 Bán
15 [HOSE.FDC] 05/06/2019 13.45 13.45 13.75 13.5 5.200 Bán
16 [HOSE.FDC] 04/06/2019 13.35 13 13.5 13.45 2.230 Bán
17 [HOSE.FDC] 03/06/2019 13.8 13.5 13.8 13.5 4.050 Bán
18 [HOSE.FDC] 31/05/2019 13.3 13.25 13.8 13.8 1.320 Mua
19 [HOSE.FDC] 29/05/2019 13.2 13.2 13.8 13.8 3.410 Theo dõi
20 [HOSE.FDC] 28/05/2019 13.3 13.2 13.5 13.45 3.380 Bán