FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FDC] 22/03/2019 13 13 13 13 170 Bán
2 [HOSE.FDC] 21/03/2019 12.5 12.4 13 13 3.010 Bán
3 [HOSE.FDC] 20/03/2019 12.55 12.5 13 13 170 Bán
4 [HOSE.FDC] 18/03/2019 13.3 13.3 13.3 13.3 50 Bán
5 [HOSE.FDC] 15/03/2019 13.35 13.35 13.35 13.35 660 Bán
6 [HOSE.FDC] 13/03/2019 12.9 12.6 13.45 13.45 840 Bán
7 [HOSE.FDC] 12/03/2019 12.75 12.7 13.5 13.5 630 Bán
8 [HOSE.FDC] 11/03/2019 13.6 13.55 13.95 13.55 700 Bán
9 [HOSE.FDC] 07/03/2019 13.9 13.9 14.75 14.55 130 Bán
10 [HOSE.FDC] 06/03/2019 13.9 13.9 13.9 13.9 310 Bán
11 [HOSE.FDC] 05/03/2019 14.95 14.9 14.95 14.9 30 Bán
12 [HOSE.FDC] 01/03/2019 14.9 14.9 14.9 14.9 20 Bán
13 [HOSE.FDC] 27/02/2019 15 15 15 15 30 Bán
14 [HOSE.FDC] 26/02/2019 14 14 14.9 14.9 20 Bán
15 [HOSE.FDC] 25/02/2019 15.5 14.3 15.5 15 3.020 Bán
16 [HOSE.FDC] 14/02/2019 14.45 14.45 15.35 15.35 210 Bán
17 [HOSE.FDC] 13/02/2019 15.1 15.1 16 15.5 1.280 Theo dõi
18 [HOSE.FDC] 25/12/2018 15.1 15.1 16.2 16.2 220 Mua
19 [HOSE.FDC] 24/12/2018 15.15 15.15 16.2 16.2 700 Mua
20 [HOSE.FDC] 19/12/2018 15.2 15.2 16.25 16.25 150 Mua