FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FDC] 19/03/2018 18 18 18 18 40 Bán
2 [HOSE.FDC] 16/03/2018 19.35 18 19.35 19 8.570 Theo dõi
3 [HOSE.FDC] 15/03/2018 18.5 18.5 19.35 19.35 5.010 Theo dõi
4 [HOSE.FDC] 14/03/2018 18.5 17.5 20.05 19.4 18.650 Theo dõi
5 [HOSE.FDC] 13/03/2018 18 18 18.8 18.75 1.050 Theo dõi
6 [HOSE.FDC] 12/03/2018 19 18.7 20 19 3.620 Theo dõi
7 [HOSE.FDC] 09/03/2018 18.7 18.7 18.7 18.7 10 Bán
8 [HOSE.FDC] 08/03/2018 18 17.5 18 18 60 Bán
9 [HOSE.FDC] 07/03/2018 18.9 18 19 18 1.010 Bán
10 [HOSE.FDC] 06/03/2018 17.8 17.8 18.9 18.9 330 Bán
11 [HOSE.FDC] 05/03/2018 18 17.7 19 19 1.480 Bán
12 [HOSE.FDC] 02/03/2018 18.3 18.3 19.5 19 2.070 Bán
13 [HOSE.FDC] 01/03/2018 18.5 18.5 19.65 19.65 1.550 Bán
14 [HOSE.FDC] 28/02/2018 20.1 18.8 20.1 19.85 450 Theo dõi
15 [HOSE.FDC] 27/02/2018 18.8 18.8 20.1 20.1 1.830 Theo dõi
16 [HOSE.FDC] 26/02/2018 20.7 18.8 20.9 18.8 1.880 Bán
17 [HOSE.FDC] 23/02/2018 19.9 19.9 20.2 20.2 120 Theo dõi
18 [HOSE.FDC] 22/02/2018 18.4 18.4 20.35 20.35 60 Theo dõi
19 [HOSE.FDC] 13/02/2018 19.8 17.7 19.8 19.7 50 Bán
20 [HOSE.FDC] 12/02/2018 19 19 19 19 70 Bán