FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FDC] 19/07/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 20 Bán
2 [HOSE.FDC] 18/07/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 300 Theo dõi
3 [HOSE.FDC] 17/07/2018 18 18 18 18 10 Theo dõi
4 [HOSE.FDC] 04/07/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 10 Mua
5 [HOSE.FDC] 02/07/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 10 Mua
6 [HOSE.FDC] 29/06/2018 17.7 17.7 17.7 17.7 10 Bán
7 [HOSE.FDC] 26/06/2018 18.7 18.7 18.7 18.7 10 Theo dõi
8 [HOSE.FDC] 22/06/2018 18.55 18.55 18.55 18.55 10 Theo dõi
9 [HOSE.FDC] 21/06/2018 17.5 17.5 18.65 17.55 200 Bán
10 [HOSE.FDC] 20/06/2018 17.5 17.5 18.65 18.65 70 Theo dõi
11 [HOSE.FDC] 18/06/2018 18.7 17.65 18.7 18.7 40 Theo dõi
12 [HOSE.FDC] 15/06/2018 17.65 17.65 17.65 17.65 130 Bán
13 [HOSE.FDC] 14/06/2018 18.25 17.5 18.65 18.65 160 Bán
14 [HOSE.FDC] 13/06/2018 18.9 17.6 18.9 17.6 100 Bán
15 [HOSE.FDC] 12/06/2018 18.65 17.25 18.65 18.65 150 Bán
16 [HOSE.FDC] 11/06/2018 18.9 17.5 18.9 17.5 30 Bán
17 [HOSE.FDC] 08/06/2018 19 18 19 18 450 Bán
18 [HOSE.FDC] 07/06/2018 19.95 18.6 19.95 18.6 710 Theo dõi
19 [HOSE.FDC] 06/06/2018 20 20 20 20 600 Mua
20 [HOSE.FDC] 05/06/2018 18.7 18.7 18.7 18.7 180 Theo dõi