FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FLC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FLC] 22/03/2019 5.22 5.16 5.25 5.2 8.059.480 Bán
2 [HOSE.FLC] 21/03/2019 5.32 5.2 5.33 5.2 6.283.180 Bán
3 [HOSE.FLC] 20/03/2019 5.31 5.28 5.34 5.31 6.871.690 Bán
4 [HOSE.FLC] 19/03/2019 5.43 5.31 5.44 5.31 10.620.190 Bán
5 [HOSE.FLC] 18/03/2019 5.4 5.37 5.42 5.42 6.209.980 Bán
6 [HOSE.FLC] 15/03/2019 5.4 5.36 5.45 5.37 6.744.660 Bán
7 [HOSE.FLC] 14/03/2019 5.41 5.37 5.47 5.4 6.197.480 Theo dõi
8 [HOSE.FLC] 13/03/2019 5.49 5.4 5.49 5.4 11.047.490 Theo dõi
9 [HOSE.FLC] 12/03/2019 5.5 5.44 5.53 5.46 7.410.250 Mua
10 [HOSE.FLC] 11/03/2019 5.48 5.44 5.51 5.46 7.568.740 Mua
11 [HOSE.FLC] 08/03/2019 5.52 5.45 5.54 5.45 10.508.880 Mua
12 [HOSE.FLC] 07/03/2019 5.69 5.55 5.74 5.55 14.043.350 Mua
13 [HOSE.FLC] 06/03/2019 5.57 5.56 5.7 5.65 16.686.810 Mua
14 [HOSE.FLC] 05/03/2019 5.46 5.43 5.66 5.54 19.170.800 Mua
15 [HOSE.FLC] 04/03/2019 5.47 5.42 5.52 5.46 10.345.340 Mua
16 [HOSE.FLC] 01/03/2019 5.41 5.4 5.49 5.45 6.104.160 Mua
17 [HOSE.FLC] 28/02/2019 5.63 5.38 5.7 5.38 15.590.670 Mua
18 [HOSE.FLC] 27/02/2019 5.46 5.41 5.71 5.6 26.159.620 Mua
19 [HOSE.FLC] 26/02/2019 5.37 5.35 5.48 5.41 15.963.280 Mua
20 [HOSE.FLC] 25/02/2019 5.38 5.34 5.39 5.34 5.618.860 Mua