FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FLC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FLC] 03/01/2019 5.11 4.9 5.14 5.05 6.074.050 Bán
2 [HOSE.FLC] 02/01/2019 5.11 5.1 5.19 5.11 2.788.640 Bán
3 [HOSE.FLC] 28/12/2018 5.17 5.14 5.2 5.14 4.754.080 Bán
4 [HOSE.FLC] 27/12/2018 5.28 5.16 5.28 5.16 2.135.950 Bán
5 [HOSE.FLC] 26/12/2018 5.21 5.14 5.21 5.15 4.127.560 Bán
6 [HOSE.FLC] 25/12/2018 5.25 5.14 5.26 5.15 7.822.240 Bán
7 [HOSE.FLC] 24/12/2018 5.35 5.3 5.41 5.3 2.819.930 Theo dõi
8 [HOSE.FLC] 21/12/2018 5.3 5.25 5.35 5.33 3.800.250 Theo dõi
9 [HOSE.FLC] 20/12/2018 5.31 5.28 5.36 5.33 4.344.270 Theo dõi
10 [HOSE.FLC] 19/12/2018 5.4 5.35 5.41 5.36 2.661.710 Theo dõi
11 [HOSE.FLC] 18/12/2018 5.42 5.34 5.45 5.38 4.988.210 Mua
12 [HOSE.FLC] 17/12/2018 5.41 5.4 5.61 5.46 11.653.410 Mua
13 [HOSE.FLC] 14/12/2018 5.39 5.35 5.4 5.37 3.562.920 Mua
14 [HOSE.FLC] 13/12/2018 5.44 5.38 5.47 5.4 4.657.760 Mua
15 [HOSE.FLC] 12/12/2018 5.32 5.32 5.42 5.38 4.830.760 Mua
16 [HOSE.FLC] 11/12/2018 5.33 5.3 5.37 5.31 4.048.590 Theo dõi
17 [HOSE.FLC] 10/12/2018 5.36 5.32 5.37 5.32 3.133.920 Theo dõi
18 [HOSE.FLC] 07/12/2018 5.32 5.32 5.44 5.36 4.689.610 Mua
19 [HOSE.FLC] 06/12/2018 5.35 5.29 5.39 5.3 2.841.690 Bán
20 [HOSE.FLC] 05/12/2018 5.33 5.31 5.37 5.33 3.863.460 Theo dõi