FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FLC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FLC] 13/06/2019 4.35 4.33 4.4 4.36 2.793.150 Theo dõi
2 [HOSE.FLC] 12/06/2019 4.32 4.3 4.41 4.35 5.281.290 Bán
3 [HOSE.FLC] 11/06/2019 4.36 4.32 4.38 4.32 2.534.620 Bán
4 [HOSE.FLC] 10/06/2019 4.4 4.35 4.4 4.35 4.315.650 Bán
5 [HOSE.FLC] 07/06/2019 4.36 4.35 4.4 4.37 3.012.430 Bán
6 [HOSE.FLC] 06/06/2019 4.4 4.32 4.41 4.36 2.337.030 Bán
7 [HOSE.FLC] 05/06/2019 4.36 4.35 4.43 4.38 4.663.390 Bán
8 [HOSE.FLC] 04/06/2019 4.45 4.35 4.47 4.35 7.087.480 Bán
9 [HOSE.FLC] 03/06/2019 4.52 4.45 4.53 4.45 4.078.150 Bán
10 [HOSE.FLC] 31/05/2019 4.52 4.51 4.59 4.52 2.971.770 Bán
11 [HOSE.FLC] 30/05/2019 4.51 4.51 4.53 4.53 2.696.990 Bán
12 [HOSE.FLC] 29/05/2019 4.53 4.51 4.56 4.53 1.853.780 Bán
13 [HOSE.FLC] 28/05/2019 4.6 4.52 4.6 4.54 2.043.750 Theo dõi
14 [HOSE.FLC] 27/05/2019 4.55 4.54 4.59 4.56 2.833.270 Theo dõi
15 [HOSE.FLC] 24/05/2019 4.56 4.54 4.58 4.55 3.139.040 Theo dõi
16 [HOSE.FLC] 23/05/2019 4.6 4.56 4.6 4.58 2.323.710 Theo dõi
17 [HOSE.FLC] 22/05/2019 4.6 4.59 4.65 4.6 2.748.600 Theo dõi
18 [HOSE.FLC] 21/05/2019 4.7 4.62 4.71 4.62 3.473.190 Bán
19 [HOSE.FLC] 20/05/2019 4.66 4.63 4.7 4.67 3.987.120 Theo dõi
20 [HOSE.FLC] 17/05/2019 4.75 4.66 4.75 4.66 3.241.760 Theo dõi