FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FLC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FLC] 20/09/2018 6.08 6.05 6.1 6.05 5.485.940 Bán
2 [HOSE.FLC] 19/09/2018 6.1 6.06 6.13 6.07 5.949.780 Bán
3 [HOSE.FLC] 18/09/2018 6.02 6.02 6.1 6.06 5.031.600 Bán
4 [HOSE.FLC] 17/09/2018 6.12 6.05 6.12 6.05 6.871.330 Bán
5 [HOSE.FLC] 14/09/2018 6.15 6.12 6.18 6.12 5.094.040 Bán
6 [HOSE.FLC] 13/09/2018 6.22 6.14 6.27 6.14 4.641.280 Theo dõi
7 [HOSE.FLC] 12/09/2018 6.14 6.13 6.29 6.18 7.857.050 Theo dõi
8 [HOSE.FLC] 11/09/2018 6 6 6.13 6.11 6.784.780 Bán
9 [HOSE.FLC] 10/09/2018 6.15 6.01 6.18 6.01 8.957.860 Bán
10 [HOSE.FLC] 07/09/2018 6.21 6.13 6.21 6.16 5.540.080 Bán
11 [HOSE.FLC] 06/09/2018 6.13 6.11 6.23 6.15 8.771.410 Bán
12 [HOSE.FLC] 05/09/2018 6.25 6.08 6.3 6.11 11.293.250 Bán
13 [HOSE.FLC] 04/09/2018 6.44 6.27 6.48 6.27 10.964.750 Theo dõi
14 [HOSE.FLC] 31/08/2018 6.52 6.45 6.58 6.45 9.154.770 Mua
15 [HOSE.FLC] 30/08/2018 6.45 6.45 6.6 6.55 8.175.240 Mua
16 [HOSE.FLC] 29/08/2018 6.4 6.33 6.54 6.45 11.111.740 Mua
17 [HOSE.FLC] 28/08/2018 6.52 6.41 6.58 6.42 10.491.470 Mua
18 [HOSE.FLC] 27/08/2018 6.66 6.51 6.67 6.51 10.778.230 Mua
19 [HOSE.FLC] 24/08/2018 6.48 6.45 6.61 6.56 11.128.710 Mua
20 [HOSE.FLC] 23/08/2018 6.6 6.52 6.66 6.52 14.116.170 Mua