FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FLC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FLC] 25/05/2018 5.01 4.87 5.04 4.87 3.810.170 Bán
2 [HOSE.FLC] 24/05/2018 5.12 5.04 5.13 5.04 2.391.000 Bán
3 [HOSE.FLC] 23/05/2018 5.07 5.05 5.11 5.1 3.497.360 Bán
4 [HOSE.FLC] 22/05/2018 5.27 5.05 5.29 5.08 7.004.380 Bán
5 [HOSE.FLC] 21/05/2018 5.32 5.29 5.34 5.29 2.274.080 Bán
6 [HOSE.FLC] 18/05/2018 5.35 5.28 5.38 5.32 4.076.180 Theo dõi
7 [HOSE.FLC] 17/05/2018 5.35 5.32 5.39 5.32 2.881.310 Theo dõi
8 [HOSE.FLC] 16/05/2018 5.3 5.28 5.4 5.31 4.303.840 Bán
9 [HOSE.FLC] 15/05/2018 5.31 5.28 5.32 5.28 2.159.620 Bán
10 [HOSE.FLC] 14/05/2018 5.33 5.28 5.34 5.28 1.755.550 Bán
11 [HOSE.FLC] 11/05/2018 5.26 5.24 5.31 5.31 3.970.500 Bán
12 [HOSE.FLC] 10/05/2018 5.38 5.26 5.39 5.26 5.606.960 Bán
13 [HOSE.FLC] 09/05/2018 5.45 5.38 5.53 5.38 3.188.620 Bán
14 [HOSE.FLC] 08/05/2018 5.37 5.35 5.5 5.45 4.543.900 Bán
15 [HOSE.FLC] 07/05/2018 5.35 5.27 5.39 5.37 3.099.350 Bán
16 [HOSE.FLC] 04/05/2018 5.26 5.21 5.31 5.29 3.002.690 Bán
17 [HOSE.FLC] 03/05/2018 5.36 5.21 5.36 5.21 5.616.970 Bán
18 [HOSE.FLC] 02/05/2018 5.35 5.35 5.47 5.35 4.317.640 Bán
19 [HOSE.FLC] 27/04/2018 5.35 5.34 5.52 5.42 4.374.460 Bán
20 [HOSE.FLC] 26/04/2018 5.56 5.3 5.56 5.35 5.654.570 Bán