FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FLC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FLC] 20/11/2018 5.32 5.3 5.41 5.38 4.366.370 Theo dõi
2 [HOSE.FLC] 19/11/2018 5.3 5.3 5.45 5.41 4.721.300 Theo dõi
3 [HOSE.FLC] 16/11/2018 5.29 5.07 5.33 5.26 19.432.950 Theo dõi
4 [HOSE.FLC] 15/11/2018 5.48 5.17 5.51 5.22 15.079.830 Theo dõi
5 [HOSE.FLC] 14/11/2018 5.64 5.48 5.75 5.48 5.344.960 Mua
6 [HOSE.FLC] 13/11/2018 5.7 5.65 5.84 5.65 7.908.480 Mua
7 [HOSE.FLC] 12/11/2018 5.6 5.59 5.71 5.6 5.548.440 Mua
8 [HOSE.FLC] 09/11/2018 5.99 5.76 6.03 5.79 16.355.350 Mua
9 [HOSE.FLC] 08/11/2018 5.6 5.55 5.78 5.68 16.058.990 Mua
10 [HOSE.FLC] 07/11/2018 5.19 5.12 5.41 5.41 5.846.360 Mua
11 [HOSE.FLC] 06/11/2018 5.21 5.17 5.27 5.19 4.114.320 Theo dõi
12 [HOSE.FLC] 05/11/2018 5.26 5.12 5.27 5.19 4.214.490 Theo dõi
13 [HOSE.FLC] 02/11/2018 5.01 5.01 5.26 5.26 5.864.920 Theo dõi
14 [HOSE.FLC] 01/11/2018 5.01 4.98 5.08 4.98 4.570.230 Bán
15 [HOSE.FLC] 31/10/2018 4.95 4.95 5.06 5.01 4.531.270 Bán
16 [HOSE.FLC] 30/10/2018 4.99 4.94 5.03 4.94 3.730.360 Quá bán
17 [HOSE.FLC] 29/10/2018 5.07 4.99 5.07 5 5.725.220 Bán
18 [HOSE.FLC] 26/10/2018 5.15 5.02 5.16 5.02 5.815.780 Bán
19 [HOSE.FLC] 25/10/2018 5.1 5.02 5.15 5.08 5.844.450 Bán
20 [HOSE.FLC] 24/10/2018 5.25 5.23 5.34 5.25 3.080.600 Bán