FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FMC] 15/12/2017 23.1 22.7 23.45 22.7 310.270 Bán
2 [HOSE.FMC] 14/12/2017 22.9 22.5 23.2 23.1 304.340 Theo dõi
3 [HOSE.FMC] 13/12/2017 23.1 22.4 23.4 22.9 142.140 Theo dõi
4 [HOSE.FMC] 12/12/2017 23 22 23.25 22.8 368.170 Theo dõi
5 [HOSE.FMC] 11/12/2017 23.6 22.7 23.8 23.1 173.450 Theo dõi
6 [HOSE.FMC] 08/12/2017 24.4 23.7 24.4 24 310.930 Mua
7 [HOSE.FMC] 07/12/2017 23.3 23.3 24.5 24 353.710 Mua
8 [HOSE.FMC] 06/12/2017 23.6 23 23.8 23.3 305.050 Mua
9 [HOSE.FMC] 05/12/2017 24.6 23.2 24.65 23.6 417.560 Mua
10 [HOSE.FMC] 04/12/2017 23.5 23.5 24.8 24.55 483.760 Mua
11 [HOSE.FMC] 01/12/2017 23.1 22.85 23.45 23.35 697.380 Mua
12 [HOSE.FMC] 30/11/2017 22.5 22.4 23.3 23.1 929.880 Mua
13 [HOSE.FMC] 29/11/2017 22.5 22.2 22.55 22.35 343.500 Mua
14 [HOSE.FMC] 28/11/2017 22.55 22.3 22.6 22.45 234.810 Mua
15 [HOSE.FMC] 27/11/2017 22.3 22 22.6 22.45 320.390 Mua
16 [HOSE.FMC] 24/11/2017 22.2 21.9 22.3 22.1 434.960 Mua
17 [HOSE.FMC] 23/11/2017 22.8 22 22.8 22.3 350.320 Mua
18 [HOSE.FMC] 22/11/2017 22.5 21.85 22.8 22.8 781.530 Mua
19 [HOSE.FMC] 21/11/2017 23 22 23 22.5 386.680 Mua
20 [HOSE.FMC] 20/11/2017 22.8 22.65 23.1 23 326.990 Mua