FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FMC] 22/03/2019 28.1 27 28.1 27.6 156.580 Bán
2 [HOSE.FMC] 21/03/2019 28.6 28.2 28.8 28.2 53.870 Bán
3 [HOSE.FMC] 20/03/2019 28.75 28.3 29 28.6 88.970 Bán
4 [HOSE.FMC] 19/03/2019 28.6 28.6 28.9 28.75 62.580 Bán
5 [HOSE.FMC] 18/03/2019 28.85 28.5 28.85 28.6 89.290 Bán
6 [HOSE.FMC] 15/03/2019 29 28.4 29.1 28.9 122.660 Bán
7 [HOSE.FMC] 14/03/2019 29.1 28.9 29.1 28.95 86.950 Bán
8 [HOSE.FMC] 13/03/2019 29.15 29.05 29.4 29.1 110.060 Bán
9 [HOSE.FMC] 12/03/2019 29.3 29.05 29.3 29.15 70.500 Bán
10 [HOSE.FMC] 11/03/2019 29.1 29.1 29.4 29.3 45.060 Bán
11 [HOSE.FMC] 08/03/2019 29.15 28.85 29.4 29.05 90.570 Bán
12 [HOSE.FMC] 07/03/2019 28.8 28.8 29.4 28.85 202.380 Bán
13 [HOSE.FMC] 06/03/2019 29 28.7 29.05 28.8 71.930 Bán
14 [HOSE.FMC] 05/03/2019 29.3 28.75 29.35 28.75 333.300 Bán
15 [HOSE.FMC] 04/03/2019 29.4 29.2 29.7 29.3 104.530 Bán
16 [HOSE.FMC] 01/03/2019 29.3 29.2 29.7 29.4 77.450 Bán
17 [HOSE.FMC] 28/02/2019 29.6 29.15 29.7 29.15 89.930 Bán
18 [HOSE.FMC] 27/02/2019 29.9 29.5 30 29.6 36.740 Bán
19 [HOSE.FMC] 26/02/2019 29.2 28.9 29.9 29.9 97.570 Bán
20 [HOSE.FMC] 25/02/2019 29.85 29.1 29.85 29.2 161.680 Bán