FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FMC] 13/07/2018 20.1 19.65 20.1 19.75 59.600 Bán
2 [HOSE.FMC] 12/07/2018 19.65 19.6 20.1 19.65 103.880 Bán
3 [HOSE.FMC] 11/07/2018 20.25 19.5 20.25 19.7 46.130 Bán
4 [HOSE.FMC] 10/07/2018 20.3 20 20.5 20.1 41.040 Bán
5 [HOSE.FMC] 09/07/2018 20.1 19.85 20.7 20.1 101.400 Bán
6 [HOSE.FMC] 06/07/2018 19.25 19.25 19.95 19.85 57.130 Bán
7 [HOSE.FMC] 05/07/2018 20.3 19.25 20.3 19.25 111.870 Bán
8 [HOSE.FMC] 04/07/2018 19.6 19.5 20 19.95 84.880 Bán
9 [HOSE.FMC] 03/07/2018 20 19.5 20.1 19.6 136.660 Bán
10 [HOSE.FMC] 02/07/2018 20.2 19.5 20.2 20.1 144.830 Bán
11 [HOSE.FMC] 29/06/2018 20.4 19.8 20.6 20.2 108.450 Bán
12 [HOSE.FMC] 28/06/2018 21 20.4 21.4 20.4 68.080 Bán
13 [HOSE.FMC] 27/06/2018 21.4 21 21.4 21 37.580 Bán
14 [HOSE.FMC] 26/06/2018 21.5 21.1 21.6 21.2 19.970 Bán
15 [HOSE.FMC] 25/06/2018 21.3 21.1 21.5 21.4 22.680 Bán
16 [HOSE.FMC] 22/06/2018 20.8 20.8 21.5 21.1 68.990 Bán
17 [HOSE.FMC] 21/06/2018 21.5 21 21.5 21 26.830 Bán
18 [HOSE.FMC] 20/06/2018 20.5 20.5 21.9 21.45 88.440 Bán
19 [HOSE.FMC] 19/06/2018 22.2 20.45 22.2 21 139.570 Theo dõi
20 [HOSE.FMC] 18/06/2018 22.7 21.95 22.7 21.95 29.580 Theo dõi