FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FMC] 18/05/2018 23.2 22.5 23.2 22.85 68.950 Bán
2 [HOSE.FMC] 17/05/2018 22.65 22.65 23 22.85 83.220 Bán
3 [HOSE.FMC] 16/05/2018 23.3 22.65 23.3 22.65 142.120 Bán
4 [HOSE.FMC] 15/05/2018 23.2 23 23.6 23 85.690 Bán
5 [HOSE.FMC] 14/05/2018 23.4 22.9 23.4 23.2 40.610 Bán
6 [HOSE.FMC] 11/05/2018 22.7 22.7 23.4 23 140.080 Bán
7 [HOSE.FMC] 10/05/2018 24.25 22.5 24.25 23.3 124.520 Bán
8 [HOSE.FMC] 09/05/2018 24.5 23.8 24.7 23.9 202.640 Bán
9 [HOSE.FMC] 08/05/2018 23.45 23 24.7 24.5 323.970 Bán
10 [HOSE.FMC] 07/05/2018 22.9 22.5 23.5 23.45 128.600 Bán
11 [HOSE.FMC] 04/05/2018 22.9 22.25 23.2 22.7 98.990 Bán
12 [HOSE.FMC] 03/05/2018 22.05 20.85 22.7 22.7 518.630 Bán
13 [HOSE.FMC] 02/05/2018 22.4 22.4 23.7 22.4 133.400 Bán
14 [HOSE.FMC] 27/04/2018 23.9 23 23.95 23.7 211.490 Bán
15 [HOSE.FMC] 26/04/2018 27 23.9 27 23.95 260.430 Bán
16 [HOSE.FMC] 24/04/2018 27.8 27.15 27.8 27.15 272.020 Bán
17 [HOSE.FMC] 23/04/2018 30.1 27.8 30.1 27.8 139.800 Bán
18 [HOSE.FMC] 20/04/2018 28.9 28.7 29.45 29.45 77.520 Bán
19 [HOSE.FMC] 19/04/2018 29.7 28.9 29.8 28.9 223.670 Bán
20 [HOSE.FMC] 18/04/2018 29.8 29.25 30 29.7 228.860 Bán