FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FPT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FPT] 25/05/2018 51 48.9 51 48.9 788.360 Bán
2 [HOSE.FPT] 24/05/2018 60.9 59.5 61.2 59.5 1.035.660 Theo dõi
3 [HOSE.FPT] 23/05/2018 60 59.5 61 60.6 1.077.080 Mua
4 [HOSE.FPT] 22/05/2018 61 59.5 61.5 59.7 1.101.490 Theo dõi
5 [HOSE.FPT] 21/05/2018 61.2 61 62.4 61 1.483.830 Mua
6 [HOSE.FPT] 18/05/2018 60.6 58.8 61 60.8 979.930 Mua
7 [HOSE.FPT] 17/05/2018 60.4 60.4 61.4 60.6 719.700 Mua
8 [HOSE.FPT] 16/05/2018 61 60.5 61.4 60.5 672.930 Mua
9 [HOSE.FPT] 15/05/2018 62 61 62 61.4 910.810 Mua
10 [HOSE.FPT] 14/05/2018 60.1 59.6 61.7 61.6 2.012.550 Mua
11 [HOSE.FPT] 11/05/2018 58 58 59.5 59.5 1.169.610 Mua
12 [HOSE.FPT] 10/05/2018 58.4 58 59.4 58.3 1.546.130 Bán
13 [HOSE.FPT] 09/05/2018 58.6 58.1 59.1 58.4 1.004.740 Bán
14 [HOSE.FPT] 08/05/2018 59.2 58.8 59.6 59 1.114.210 Theo dõi
15 [HOSE.FPT] 07/05/2018 58.8 58.6 59.6 59.6 878.040 Theo dõi
16 [HOSE.FPT] 04/05/2018 58.5 58.2 59 58.8 1.171.180 Bán
17 [HOSE.FPT] 03/05/2018 56.8 55.7 58 58 2.162.850 Bán
18 [HOSE.FPT] 02/05/2018 57 56.8 58 57 1.370.180 Bán
19 [HOSE.FPT] 27/04/2018 55 54.9 57.4 57 1.597.710 Bán
20 [HOSE.FPT] 26/04/2018 56.9 55 57.7 55 2.031.810 Bán