FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FPT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FPT] 17/07/2018 40.7 40.55 41.9 41.9 1.297.460 Theo dõi
2 [HOSE.FPT] 16/07/2018 41.1 40.65 41.5 40.9 645.230 Theo dõi
3 [HOSE.FPT] 13/07/2018 39.5 39.3 40.8 40.6 1.060.620 Theo dõi
4 [HOSE.FPT] 12/07/2018 38.8 38.5 39.65 38.8 684.480 Bán
5 [HOSE.FPT] 11/07/2018 39.5 38.6 40 39.2 801.770 Bán
6 [HOSE.FPT] 10/07/2018 40.3 40 40.7 40.4 249.100 Theo dõi
7 [HOSE.FPT] 09/07/2018 41 39.8 41.35 40.15 583.920 Bán
8 [HOSE.FPT] 06/07/2018 39 38.9 41.7 40.8 913.260 Bán
9 [HOSE.FPT] 05/07/2018 40 38.5 40.1 39.5 711.240 Bán
10 [HOSE.FPT] 04/07/2018 39.05 38.5 40 40 980.200 Bán
11 [HOSE.FPT] 03/07/2018 40.2 39 40.65 39 1.351.030 Bán
12 [HOSE.FPT] 02/07/2018 41.5 40 41.9 40.2 979.030 Bán
13 [HOSE.FPT] 29/06/2018 42.5 41.5 43 41.5 759.780 Bán
14 [HOSE.FPT] 28/06/2018 44.3 42.5 44.3 42.5 1.175.250 Bán
15 [HOSE.FPT] 27/06/2018 44.9 44.25 44.9 44.3 256.990 Bán
16 [HOSE.FPT] 26/06/2018 44.5 44.3 44.8 44.5 240.850 Bán
17 [HOSE.FPT] 25/06/2018 45.4 44.9 45.4 45.1 511.540 Bán
18 [HOSE.FPT] 22/06/2018 44.3 43.9 45 45 375.270 Bán
19 [HOSE.FPT] 21/06/2018 45.4 44.1 45.4 44.4 349.770 Bán
20 [HOSE.FPT] 20/06/2018 44.9 44 45.4 45.4 650.560 Bán