FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FPT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FPT] 15/12/2017 56 55.5 56.8 56.5 1.611.640 Theo dõi
2 [HOSE.FPT] 14/12/2017 54.5 54.5 55.9 55.9 1.276.430 Theo dõi
3 [HOSE.FPT] 13/12/2017 54.3 53.7 54.8 54.7 1.625.860 Bán
4 [HOSE.FPT] 12/12/2017 54.1 50.8 54.7 53.7 3.113.980 Bán
5 [HOSE.FPT] 11/12/2017 54.5 53.5 55.2 53.5 2.736.380 Bán
6 [HOSE.FPT] 08/12/2017 56 55.1 56.5 55.5 1.924.190 Bán
7 [HOSE.FPT] 07/12/2017 56.8 55.8 57.5 56.1 1.655.580 Theo dõi
8 [HOSE.FPT] 06/12/2017 57 56 57.3 56.8 3.522.030 Theo dõi
9 [HOSE.FPT] 05/12/2017 58.8 57.3 59.3 57.3 3.558.740 Theo dõi
10 [HOSE.FPT] 04/12/2017 58.5 58.3 59.1 58.8 2.204.370 Mua
11 [HOSE.FPT] 01/12/2017 58.2 57.7 58.6 58.4 1.829.280 Mua
12 [HOSE.FPT] 30/11/2017 59.9 58.4 60 58.4 3.002.720 Mua
13 [HOSE.FPT] 29/11/2017 58 57.4 59.7 59.3 3.845.300 Mua
14 [HOSE.FPT] 28/11/2017 58 57.2 58.2 57.5 2.292.500 Mua
15 [HOSE.FPT] 27/11/2017 58 58 59.7 58.2 2.653.980 Mua
16 [HOSE.FPT] 24/11/2017 57.5 57 58 57.9 2.370.820 Mua
17 [HOSE.FPT] 23/11/2017 58 57.2 58.8 57.6 3.536.130 Mua
18 [HOSE.FPT] 22/11/2017 57 57 58 58 2.596.350 Mua
19 [HOSE.FPT] 21/11/2017 58.2 57.2 58.8 57.2 3.385.720 Mua
20 [HOSE.FPT] 20/11/2017 56.1 55.9 58 57.9 3.802.520 Quá mua