FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FPT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FPT] 25/06/2019 45 44.8 46.55 46.5 3.269.450 Mua
2 [HOSE.FPT] 24/06/2019 45.4 45.15 45.45 45.15 726.160 Theo dõi
3 [HOSE.FPT] 21/06/2019 45.5 45.25 45.6 45.4 872.460 Mua
4 [HOSE.FPT] 20/06/2019 44.85 44.65 45.4 45.4 1.356.030 Mua
5 [HOSE.FPT] 19/06/2019 44.65 44.2 44.7 44.65 530.820 Mua
6 [HOSE.FPT] 18/06/2019 44.35 43.75 44.45 44.05 763.680 Theo dõi
7 [HOSE.FPT] 17/06/2019 44.1 43.9 44.5 44.05 1.013.550 Theo dõi
8 [HOSE.FPT] 14/06/2019 44.6 44.4 44.9 44.4 559.800 Theo dõi
9 [HOSE.FPT] 13/06/2019 45.05 44.5 45.1 44.55 856.270 Theo dõi
10 [HOSE.FPT] 12/06/2019 45.2 45 45.6 45.05 1.284.520 Mua
11 [HOSE.FPT] 11/06/2019 45.1 44.9 45.6 45.2 1.296.500 Theo dõi
12 [HOSE.FPT] 10/06/2019 45.5 44.8 45.7 45.1 1.227.340 Theo dõi
13 [HOSE.FPT] 07/06/2019 44.8 44.7 45.25 45.2 1.304.680 Theo dõi
14 [HOSE.FPT] 06/06/2019 43.8 43.6 44.7 44.5 922.740 Bán
15 [HOSE.FPT] 05/06/2019 43.5 43.5 43.9 43.6 500.100 Bán
16 [HOSE.FPT] 04/06/2019 43.5 43.25 43.7 43.3 537.160 Bán
17 [HOSE.FPT] 03/06/2019 44 43.5 44.1 43.5 881.810 Bán
18 [HOSE.FPT] 31/05/2019 44.6 44.1 44.8 44.1 611.860 Bán
19 [HOSE.FPT] 30/05/2019 44.1 43.9 44.7 44.55 986.450 Bán
20 [HOSE.FPT] 29/05/2019 44.85 44 44.85 44.1 1.505.300 Bán