FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FPT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FPT] 23/03/2018 59 58 59.6 58.6 2.833.670 Bán
2 [HOSE.FPT] 22/03/2018 61 60.1 61.4 60.1 1.264.760 Bán
3 [HOSE.FPT] 21/03/2018 61.3 61 61.8 61 999.470 Theo dõi
4 [HOSE.FPT] 20/03/2018 60.2 60 62.3 61.3 2.921.440 Mua
5 [HOSE.FPT] 19/03/2018 60.2 59.9 60.6 60.5 1.337.110 Bán
6 [HOSE.FPT] 16/03/2018 60.1 59.7 60.8 60.1 1.426.890 Bán
7 [HOSE.FPT] 15/03/2018 61 60.3 61.1 60.6 1.189.330 Theo dõi
8 [HOSE.FPT] 14/03/2018 60.1 59.4 60.8 60.8 2.070.230 Theo dõi
9 [HOSE.FPT] 13/03/2018 61.2 59.4 61.2 60.1 4.159.670 Theo dõi
10 [HOSE.FPT] 12/03/2018 61.4 61.4 62.6 61.4 1.611.250 Mua
11 [HOSE.FPT] 09/03/2018 62.7 61.5 63.1 61.6 2.068.410 Mua
12 [HOSE.FPT] 08/03/2018 62 61.3 62.5 62.2 1.316.600 Mua
13 [HOSE.FPT] 07/03/2018 63.5 61.5 63.7 62.2 2.000.410 Mua
14 [HOSE.FPT] 06/03/2018 62.5 61.7 63.3 63.3 2.577.540 Mua
15 [HOSE.FPT] 05/03/2018 61.3 61.3 64.5 61.5 6.025.340 Mua
16 [HOSE.FPT] 02/03/2018 60.5 60 61.3 61.1 1.840.930 Mua
17 [HOSE.FPT] 01/03/2018 59.4 59.1 61.2 60.8 2.114.250 Mua
18 [HOSE.FPT] 28/02/2018 59.2 59.1 60.4 59.8 1.835.710 Mua
19 [HOSE.FPT] 27/02/2018 60.7 59.5 60.8 59.8 1.415.610 Mua
20 [HOSE.FPT] 26/02/2018 61 60.4 61.8 60.4 2.467.750 Mua