FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FPT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FPT] 22/03/2019 45.1 45.05 45.4 45.05 687.690 Theo dõi
2 [HOSE.FPT] 21/03/2019 45.8 45.1 45.8 45.1 825.740 Theo dõi
3 [HOSE.FPT] 20/03/2019 45.6 45.25 45.9 45.45 797.270 Mua
4 [HOSE.FPT] 19/03/2019 46.2 45.7 46.3 45.7 914.720 Mua
5 [HOSE.FPT] 18/03/2019 46.3 45.95 46.45 46.2 994.080 Mua
6 [HOSE.FPT] 15/03/2019 46.25 45.75 46.3 46 1.041.840 Mua
7 [HOSE.FPT] 14/03/2019 46.2 46 46.5 46.25 533.480 Mua
8 [HOSE.FPT] 13/03/2019 46.5 46.2 46.7 46.2 1.001.890 Mua
9 [HOSE.FPT] 12/03/2019 44.75 44.75 46.5 46.5 1.930.870 Mua
10 [HOSE.FPT] 11/03/2019 44.65 44.45 44.85 44.5 364.520 Bán
11 [HOSE.FPT] 08/03/2019 44.7 44.45 44.8 44.65 693.180 Bán
12 [HOSE.FPT] 07/03/2019 44.6 44.6 45 44.75 374.340 Theo dõi
13 [HOSE.FPT] 06/03/2019 44.95 44.45 45.1 44.6 695.230 Theo dõi
14 [HOSE.FPT] 05/03/2019 45 44.8 45.2 44.9 824.300 Mua
15 [HOSE.FPT] 04/03/2019 44.6 44.6 45.2 45 806.770 Mua
16 [HOSE.FPT] 01/03/2019 44.55 44.15 44.6 44.6 590.780 Theo dõi
17 [HOSE.FPT] 28/02/2019 45.1 44.2 45.1 44.2 1.372.190 Theo dõi
18 [HOSE.FPT] 27/02/2019 45.2 44.9 45.45 45.1 485.650 Mua
19 [HOSE.FPT] 26/02/2019 45.6 45 45.6 45.2 663.220 Mua
20 [HOSE.FPT] 25/02/2019 45.55 45.45 46.2 45.5 1.023.660 Mua