FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FPT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FPT] 03/01/2019 41.45 40.7 41.45 40.8 716.600 Bán
2 [HOSE.FPT] 02/01/2019 41.2 41.15 42.15 41.2 459.120 Bán
3 [HOSE.FPT] 28/12/2018 42.05 41.8 42.2 42.2 387.170 Bán
4 [HOSE.FPT] 27/12/2018 42.1 41.8 42.25 41.8 454.860 Bán
5 [HOSE.FPT] 26/12/2018 41.5 41.4 41.85 41.4 333.590 Bán
6 [HOSE.FPT] 25/12/2018 41.4 41 41.5 41.5 732.310 Bán
7 [HOSE.FPT] 24/12/2018 42.6 42 42.8 42 212.530 Bán
8 [HOSE.FPT] 21/12/2018 41.9 41.9 42.5 42.5 453.810 Bán
9 [HOSE.FPT] 20/12/2018 42.3 42.05 42.4 42.05 461.210 Bán
10 [HOSE.FPT] 19/12/2018 42 41.85 42.6 42.1 471.580 Bán
11 [HOSE.FPT] 18/12/2018 42.35 41.85 42.8 42 1.125.660 Bán
12 [HOSE.FPT] 17/12/2018 44.1 43 44.1 43 777.640 Theo dõi
13 [HOSE.FPT] 14/12/2018 44.6 44.1 44.8 44.15 787.920 Mua
14 [HOSE.FPT] 13/12/2018 44.95 44.5 45.25 44.6 780.570 Mua
15 [HOSE.FPT] 12/12/2018 44.05 44.05 44.55 44.45 664.120 Mua
16 [HOSE.FPT] 11/12/2018 44.3 43.9 44.5 44.05 382.700 Mua
17 [HOSE.FPT] 10/12/2018 44.8 44.2 45 44.2 694.990 Mua
18 [HOSE.FPT] 07/12/2018 44.6 44.6 45.35 45.1 763.170 Mua
19 [HOSE.FPT] 06/12/2018 44.5 44.05 44.8 44.4 484.120 Mua
20 [HOSE.FPT] 05/12/2018 44.45 44.4 44.95 44.6 605.880 Mua