FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FRT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FRT] 22/03/2019 51.9 50.1 51.9 51 20.370 Quá bán
2 [HOSE.FRT] 21/03/2019 52 51.2 53 51.2 15.770 Quá bán
3 [HOSE.FRT] 20/03/2019 54 52.9 56 53 25.750 Quá bán
4 [HOSE.FRT] 19/03/2019 55 53.8 55.3 54.5 15.450 Quá bán
5 [HOSE.FRT] 18/03/2019 55.7 55 55.7 55 11.530 Quá bán
6 [HOSE.FRT] 15/03/2019 56.6 55.5 57 55.5 20.760 Quá bán
7 [HOSE.FRT] 14/03/2019 56.1 56.1 57.9 57 13.680 Bán
8 [HOSE.FRT] 13/03/2019 58.5 57.7 59.3 58 6.220 Bán
9 [HOSE.FRT] 12/03/2019 58 57.4 58.1 57.9 25.290 Bán
10 [HOSE.FRT] 11/03/2019 58 57.5 58.1 57.5 1.920 Quá bán
11 [HOSE.FRT] 08/03/2019 59.9 58 60 58 7.960 Bán
12 [HOSE.FRT] 07/03/2019 58.6 58.6 59 59 2.740 Bán
13 [HOSE.FRT] 06/03/2019 61.5 59.8 61.5 59.8 15.960 Bán
14 [HOSE.FRT] 05/03/2019 58.6 58.5 60.1 59.8 7.810 Bán
15 [HOSE.FRT] 04/03/2019 60 58 60.9 60.1 10.700 Bán
16 [HOSE.FRT] 01/03/2019 61.5 61.5 61.5 61.5 720 Bán
17 [HOSE.FRT] 28/02/2019 63.8 61 63.8 61.5 24.620 Bán
18 [HOSE.FRT] 27/02/2019 61.7 61.7 62.8 62.8 1.200 Bán
19 [HOSE.FRT] 26/02/2019 60.8 60.8 61.4 61.4 8.100 Bán
20 [HOSE.FRT] 25/02/2019 60.2 60.2 60.9 60.4 20.000 Quá bán