FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FRT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FRT] 18/10/2018 72.5 72.5 72.5 72.5 1.700 Bán
2 [HOSE.FRT] 17/10/2018 73.3 73 76 73.3 31.600 Bán
3 [HOSE.FRT] 16/10/2018 71.8 71.5 73.7 73.5 16.370 Bán
4 [HOSE.FRT] 15/10/2018 72 71.7 72.2 71.7 2.940 Bán
5 [HOSE.FRT] 12/10/2018 71 71 74 74 2.920 Bán
6 [HOSE.FRT] 11/10/2018 73 71.1 75.9 73 11.320 Bán
7 [HOSE.FRT] 10/10/2018 75.8 70.7 75.8 75.6 9.980 Mua
8 [HOSE.FRT] 09/10/2018 74 74 75 75 6.540 Theo dõi
9 [HOSE.FRT] 08/10/2018 76.2 74.1 76.2 74.1 630 Theo dõi
10 [HOSE.FRT] 05/10/2018 76 74 76 74 7.160 Theo dõi
11 [HOSE.FRT] 04/10/2018 75 75 77.9 76 19.150 Mua
12 [HOSE.FRT] 03/10/2018 75 74.5 75.5 75.5 32.660 Mua
13 [HOSE.FRT] 02/10/2018 76 74.5 76 75.9 5.920 Mua
14 [HOSE.FRT] 01/10/2018 77.9 75 77.9 76 7.800 Mua
15 [HOSE.FRT] 28/09/2018 75 75 76.3 76.1 39.560 Mua
16 [HOSE.FRT] 27/09/2018 75.9 74.5 75.9 74.5 1.740 Theo dõi
17 [HOSE.FRT] 26/09/2018 75.9 75 75.9 75 430 Mua
18 [HOSE.FRT] 25/09/2018 75.9 74.9 76.1 75.9 5.320 Mua
19 [HOSE.FRT] 24/09/2018 75 75 75.1 75 13.710 Theo dõi
20 [HOSE.FRT] 21/09/2018 74.9 74.6 75.4 75 22.400 Bán