FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FRT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FRT] 18/07/2019 53.4 53.3 56 53.8 17.230
2 [HOSE.FRT] 17/07/2019 53.7 53.3 54 53.7 23.850 Bán
3 [HOSE.FRT] 16/07/2019 54.5 53.7 55.5 53.7 27.140 Bán
4 [HOSE.FRT] 15/07/2019 56 54.7 56 55 30.740 Bán
5 [HOSE.FRT] 12/07/2019 56 55.7 56.2 55.7 14.660 Bán
6 [HOSE.FRT] 11/07/2019 57 56 58 56 79.380 Bán
7 [HOSE.FRT] 10/07/2019 54.7 54.7 57 57 54.040 Bán
8 [HOSE.FRT] 09/07/2019 56.8 54.2 56.8 54.7 40.780 Bán
9 [HOSE.FRT] 08/07/2019 59.9 56.8 59.9 56.8 17.130 Theo dõi
10 [HOSE.FRT] 05/07/2019 58.3 56.5 58.5 58.3 48.610 Mua
11 [HOSE.FRT] 04/07/2019 60 58.1 60.1 58.3 43.750 Mua
12 [HOSE.FRT] 03/07/2019 61.8 59.9 61.8 60 65.420 Mua
13 [HOSE.FRT] 02/07/2019 60 59.9 60.9 60 45.480 Mua
14 [HOSE.FRT] 01/07/2019 60 60 64 60 52.810 Mua
15 [HOSE.FRT] 28/06/2019 64 58.8 64 64 141.910 Quá mua
16 [HOSE.FRT] 27/06/2019 60 58.3 60 60 112.390 Mua
17 [HOSE.FRT] 26/06/2019 57.4 56.9 59 58.8 163.770 Mua
18 [HOSE.FRT] 25/06/2019 57 57 57.6 57.4 120.460 Mua
19 [HOSE.FRT] 24/06/2019 58.2 57.5 59.7 57.9 103.000 Mua
20 [HOSE.FRT] 21/06/2019 56 56 59 58.1 127.020 Mua