FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FTM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FTM] 18/10/2018 15.45 15.4 15.55 15.45 522.440 Bán
2 [HOSE.FTM] 17/10/2018 15.45 15.45 15.6 15.45 592.850 Bán
3 [HOSE.FTM] 16/10/2018 15.5 15.45 15.55 15.5 594.920 Bán
4 [HOSE.FTM] 15/10/2018 15.4 15.4 15.55 15.5 443.320 Bán
5 [HOSE.FTM] 12/10/2018 15.55 15.4 15.55 15.5 614.540 Theo dõi
6 [HOSE.FTM] 11/10/2018 15.5 15.35 15.5 15.5 869.050 Bán
7 [HOSE.FTM] 10/10/2018 15.5 15 15.55 15.5 794.350 Theo dõi
8 [HOSE.FTM] 09/10/2018 15.55 15.45 15.6 15.5 543.880 Theo dõi
9 [HOSE.FTM] 08/10/2018 15.8 15.5 15.8 15.55 1.178.130 Mua
10 [HOSE.FTM] 05/10/2018 15.55 15.45 15.6 15.55 193.140 Mua
11 [HOSE.FTM] 04/10/2018 15.55 15.5 15.55 15.55 203.070 Mua
12 [HOSE.FTM] 03/10/2018 15.85 15.4 15.85 15.5 399.050 Mua
13 [HOSE.FTM] 02/10/2018 16 15.85 16.15 15.85 610.200 Mua
14 [HOSE.FTM] 01/10/2018 15.65 15.55 16.05 16 1.099.160 Mua
15 [HOSE.FTM] 28/09/2018 15.2 15.2 15.65 15.6 1.208.150 Mua
16 [HOSE.FTM] 27/09/2018 15.1 15.1 15.25 15.2 1.079.340 Theo dõi
17 [HOSE.FTM] 26/09/2018 15.3 15.15 15.3 15.2 463.550 Theo dõi
18 [HOSE.FTM] 25/09/2018 15.3 15.2 15.55 15.3 608.120 Mua
19 [HOSE.FTM] 24/09/2018 15.5 15.25 15.5 15.5 466.160 Mua
20 [HOSE.FTM] 21/09/2018 15.75 15.45 15.75 15.5 425.330 Mua