FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FTM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FTM] 21/06/2018 16.25 16.2 16.7 16.7 831.350 Quá mua
2 [HOSE.FTM] 20/06/2018 15.5 15.4 16.35 16.3 1.693.480 Mua
3 [HOSE.FTM] 19/06/2018 15.45 15.3 15.5 15.5 939.390 Mua
4 [HOSE.FTM] 18/06/2018 15.4 15.35 15.45 15.45 1.013.050 Mua
5 [HOSE.FTM] 15/06/2018 15.5 15.25 15.5 15.4 599.580 Mua
6 [HOSE.FTM] 14/06/2018 15.6 15.6 15.85 15.65 787.080 Mua
7 [HOSE.FTM] 13/06/2018 15.6 15.5 15.7 15.7 645.340 Mua
8 [HOSE.FTM] 12/06/2018 15.15 15.05 15.6 15.6 978.970 Mua
9 [HOSE.FTM] 11/06/2018 15.1 15.05 15.15 15.15 1.477.380 Mua
10 [HOSE.FTM] 08/06/2018 15.05 15 15.05 15 522.940 Mua
11 [HOSE.FTM] 07/06/2018 15.05 14.95 15.05 15.05 854.720 Mua
12 [HOSE.FTM] 06/06/2018 15.05 14.95 15.05 15.05 674.780 Mua
13 [HOSE.FTM] 05/06/2018 15 14.85 15.05 15.05 1.282.730 Mua
14 [HOSE.FTM] 04/06/2018 15 14.95 15 14.95 1.770.980 Theo dõi
15 [HOSE.FTM] 01/06/2018 15 14.9 15 14.95 1.785.280 Theo dõi
16 [HOSE.FTM] 31/05/2018 15 14.9 15 14.95 1.878.220 Theo dõi
17 [HOSE.FTM] 30/05/2018 15 14.9 15 14.9 1.356.060 Bán
18 [HOSE.FTM] 29/05/2018 15 14.8 15 15 828.870 Mua
19 [HOSE.FTM] 28/05/2018 15 14.85 15.05 15 955.820 Mua
20 [HOSE.FTM] 25/05/2018 15 14.9 15.05 15 656.440 Mua