FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FTM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FTM] 16/08/2018 15 14.95 15.1 15 1.528.260 Bán
2 [HOSE.FTM] 15/08/2018 15 14.9 15.1 15 1.513.390 Bán
3 [HOSE.FTM] 14/08/2018 15 14.95 15.05 15 1.408.370 Bán
4 [HOSE.FTM] 13/08/2018 15 14.9 15 15 1.663.920 Bán
5 [HOSE.FTM] 10/08/2018 15 14.9 15 14.95 1.227.320 Bán
6 [HOSE.FTM] 09/08/2018 15.05 14.85 15.05 14.95 1.095.190 Bán
7 [HOSE.FTM] 08/08/2018 14.9 14.9 15 15 1.001.820 Bán
8 [HOSE.FTM] 07/08/2018 15 14.9 15.05 15 1.054.270 Bán
9 [HOSE.FTM] 06/08/2018 15.05 14.85 15.05 15 747.220 Bán
10 [HOSE.FTM] 03/08/2018 15.2 14.95 15.2 15.05 814.260 Bán
11 [HOSE.FTM] 02/08/2018 14.8 14.8 15.05 15.05 700.130 Theo dõi
12 [HOSE.FTM] 01/08/2018 14.9 14.85 15 15 950.980 Theo dõi
13 [HOSE.FTM] 30/07/2018 15.3 15.3 15.5 15.4 387.780 Theo dõi
14 [HOSE.FTM] 27/07/2018 17.2 16.45 17.65 16.45 85.780 Theo dõi
15 [HOSE.FTM] 26/07/2018 19 17.65 19.1 17.65 1.136.210 Mua
16 [HOSE.FTM] 25/07/2018 17.85 17.65 18.95 18.95 1.861.110 Quá mua
17 [HOSE.FTM] 24/07/2018 16.6 16.4 17.75 17.75 1.756.790 Mua
18 [HOSE.FTM] 23/07/2018 16.6 16 16.6 16.6 1.071.320 Mua
19 [HOSE.FTM] 20/07/2018 16.15 16 16.2 16.2 240.650 Mua
20 [HOSE.FTM] 19/07/2018 16 15.9 16.15 16.15 660.440 Mua