FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FTS] 18/05/2018 14.6 14.3 14.6 14.4 28.630 Bán
2 [HOSE.FTS] 17/05/2018 14.5 14.3 15.1 14.6 24.520 Bán
3 [HOSE.FTS] 16/05/2018 16.2 16.05 16.2 16.05 25.760 Mua
4 [HOSE.FTS] 15/05/2018 16.25 16 16.25 16.1 27.120 Mua
5 [HOSE.FTS] 14/05/2018 15.6 15.6 15.9 15.85 9.340 Mua
6 [HOSE.FTS] 11/05/2018 15.6 15.5 15.6 15.5 10.220 Bán
7 [HOSE.FTS] 10/05/2018 15.8 15.5 15.8 15.5 18.710 Bán
8 [HOSE.FTS] 09/05/2018 15.5 15.4 15.55 15.5 9.310 Theo dõi
9 [HOSE.FTS] 08/05/2018 15.55 15.4 15.6 15.5 58.650 Theo dõi
10 [HOSE.FTS] 07/05/2018 15.8 15.5 15.8 15.6 22.750 Theo dõi
11 [HOSE.FTS] 04/05/2018 15.45 15.2 15.45 15.4 20.460 Bán
12 [HOSE.FTS] 03/05/2018 15.2 15 15.5 15.1 74.440 Bán
13 [HOSE.FTS] 02/05/2018 15.1 15.1 15.45 15.1 34.890 Bán
14 [HOSE.FTS] 27/04/2018 14.9 14.9 15.95 15.5 42.240 Bán
15 [HOSE.FTS] 26/04/2018 16.75 15 16.75 15.1 75.990 Bán
16 [HOSE.FTS] 24/04/2018 15.8 15.5 15.8 15.7 90.870 Bán
17 [HOSE.FTS] 23/04/2018 16.05 15.5 16.2 16 130.610 Theo dõi
18 [HOSE.FTS] 20/04/2018 16.4 16.1 16.5 16.2 24.190 Theo dõi
19 [HOSE.FTS] 19/04/2018 16.75 16.1 16.75 16.5 98.900 Mua
20 [HOSE.FTS] 18/04/2018 16.8 16.55 16.9 16.75 58.590 Mua