FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FTS] 17/07/2018 13 13 13.4 13.4 14.130 Theo dõi
2 [HOSE.FTS] 16/07/2018 13.2 13.15 13.2 13.2 1.780 Bán
3 [HOSE.FTS] 13/07/2018 13.2 12.95 13.3 13.25 6.230 Bán
4 [HOSE.FTS] 12/07/2018 13.25 13 13.25 13.25 4.790 Bán
5 [HOSE.FTS] 11/07/2018 13.25 12.9 13.25 13.2 8.840 Bán
6 [HOSE.FTS] 10/07/2018 13.25 13 13.5 13.3 14.480 Theo dõi
7 [HOSE.FTS] 09/07/2018 13.15 13 13.5 13.5 15.790 Theo dõi
8 [HOSE.FTS] 06/07/2018 13.1 13 13.25 13.25 16.970 Theo dõi
9 [HOSE.FTS] 05/07/2018 13.25 12.8 13.25 13.1 23.790 Theo dõi
10 [HOSE.FTS] 04/07/2018 13.2 13 13.2 13.2 23.320 Theo dõi
11 [HOSE.FTS] 03/07/2018 13.7 13.05 13.7 13.05 43.440 Theo dõi
12 [HOSE.FTS] 02/07/2018 13.8 13.05 13.8 13.2 135.840 Theo dõi
13 [HOSE.FTS] 29/06/2018 13.5 13.35 14 14 46.270 Mua
14 [HOSE.FTS] 28/06/2018 13.5 13 13.8 13.8 20.600 Mua
15 [HOSE.FTS] 27/06/2018 13.5 13.3 13.5 13.5 7.300 Theo dõi
16 [HOSE.FTS] 26/06/2018 13.2 13.1 13.5 13.5 11.520 Theo dõi
17 [HOSE.FTS] 25/06/2018 13.2 13.2 13.8 13.35 3.700 Theo dõi
18 [HOSE.FTS] 22/06/2018 12.9 12.9 13.4 13.2 2.790 Bán
19 [HOSE.FTS] 21/06/2018 13.5 13.15 13.5 13.15 4.960 Bán
20 [HOSE.FTS] 20/06/2018 13 13 13.5 13.2 7.700 Bán