FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FTS] 13/06/2019 13.5 13.45 13.5 13.5 8.860 Bán
2 [HOSE.FTS] 12/06/2019 13.55 13.5 13.6 13.5 13.910 Bán
3 [HOSE.FTS] 11/06/2019 13.75 13.5 13.75 13.55 6.000 Bán
4 [HOSE.FTS] 10/06/2019 13.5 13.5 13.8 13.55 12.350 Bán
5 [HOSE.FTS] 07/06/2019 13.7 13.5 13.7 13.5 8.350 Bán
6 [HOSE.FTS] 06/06/2019 13.7 13.4 13.75 13.7 2.310 Bán
7 [HOSE.FTS] 05/06/2019 13.8 13.6 13.85 13.7 5.740 Bán
8 [HOSE.FTS] 04/06/2019 13.35 13.35 13.8 13.55 1.760 Bán
9 [HOSE.FTS] 03/06/2019 13.75 13.2 13.8 13.35 9.300 Quá bán
10 [HOSE.FTS] 31/05/2019 14 13.8 14 13.8 18.320 Bán
11 [HOSE.FTS] 30/05/2019 13.9 13.85 14.05 14 12.530 Bán
12 [HOSE.FTS] 29/05/2019 13.95 13.9 14.3 13.9 30.140 Bán
13 [HOSE.FTS] 28/05/2019 14.45 13.8 14.45 13.8 72.300 Quá bán
14 [HOSE.FTS] 27/05/2019 14.5 14.4 14.5 14.45 2.190 Bán
15 [HOSE.FTS] 24/05/2019 14.45 14.35 14.6 14.35 27.210 Bán
16 [HOSE.FTS] 23/05/2019 14.5 14.35 14.6 14.6 32.250 Bán
17 [HOSE.FTS] 22/05/2019 14.5 14.5 14.65 14.5 27.110 Bán
18 [HOSE.FTS] 21/05/2019 14.65 14.5 14.65 14.6 46.850 Bán
19 [HOSE.FTS] 20/05/2019 14.6 14.6 14.65 14.65 29.280 Bán
20 [HOSE.FTS] 17/05/2019 14.6 14.5 14.65 14.65 6.400 Bán