FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FTS] 03/01/2019 16.5 16.15 16.5 16.5 4.290 Bán
2 [HOSE.FTS] 02/01/2019 16.5 16.5 16.9 16.5 48.760 Bán
3 [HOSE.FTS] 28/12/2018 16.95 16.35 17.7 17.7 84.630 Mua
4 [HOSE.FTS] 27/12/2018 16.7 16.1 16.8 16.8 67.190 Theo dõi
5 [HOSE.FTS] 26/12/2018 16.4 16.1 16.5 16.1 8.860 Bán
6 [HOSE.FTS] 25/12/2018 16.5 16 16.5 16.4 29.640 Bán
7 [HOSE.FTS] 24/12/2018 17 16.5 17.45 16.5 11.140 Bán
8 [HOSE.FTS] 21/12/2018 17 16.5 17 17 11.230 Bán
9 [HOSE.FTS] 20/12/2018 16.3 16.2 17 17 50.300 Theo dõi
10 [HOSE.FTS] 19/12/2018 16.4 16.1 16.9 16.5 12.250 Bán
11 [HOSE.FTS] 18/12/2018 16.2 16 16.7 16 44.820 Bán
12 [HOSE.FTS] 17/12/2018 17.1 16.3 17.2 16.3 34.660 Bán
13 [HOSE.FTS] 14/12/2018 17.3 17.1 17.4 17.4 12.470 Theo dõi
14 [HOSE.FTS] 13/12/2018 17.2 16.9 17.5 17.3 33.850 Bán
15 [HOSE.FTS] 12/12/2018 16.9 16.9 17.2 17.2 7.060 Bán
16 [HOSE.FTS] 11/12/2018 17.3 17 17.4 17 30.220 Bán
17 [HOSE.FTS] 10/12/2018 17.6 17.3 17.6 17.5 13.110 Bán
18 [HOSE.FTS] 07/12/2018 17.1 17 17.8 17.8 26.860 Theo dõi
19 [HOSE.FTS] 06/12/2018 17.35 16.5 17.35 17.2 57.270 Bán
20 [HOSE.FTS] 05/12/2018 17.4 17.3 17.5 17.5 68.840 Theo dõi