FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FTS] 22/03/2019 17.1 16.9 17.1 17 61.940 Theo dõi
2 [HOSE.FTS] 21/03/2019 17.3 17 17.3 17.1 31.050 Theo dõi
3 [HOSE.FTS] 20/03/2019 17.05 17.05 17.2 17.2 14.850 Mua
4 [HOSE.FTS] 19/03/2019 17.45 17.05 17.45 17.05 17.340 Theo dõi
5 [HOSE.FTS] 18/03/2019 16.9 16.9 17.55 17.45 128.570 Mua
6 [HOSE.FTS] 15/03/2019 17.25 16.8 17.4 16.9 48.940 Theo dõi
7 [HOSE.FTS] 14/03/2019 17.75 17.2 17.75 17.5 20.470 Mua
8 [HOSE.FTS] 13/03/2019 17.3 17.3 17.8 17.5 61.480 Mua
9 [HOSE.FTS] 12/03/2019 17.1 17.1 17.4 17.25 63.840 Mua
10 [HOSE.FTS] 11/03/2019 17.05 16.9 17.2 17.2 38.900 Mua
11 [HOSE.FTS] 08/03/2019 17 16.7 17.5 17.2 96.430 Mua
12 [HOSE.FTS] 07/03/2019 17 17 17.2 17 63.960 Mua
13 [HOSE.FTS] 06/03/2019 16.8 16.7 17 17 63.550 Mua
14 [HOSE.FTS] 05/03/2019 16.85 16.8 16.95 16.8 59.700 Bán
15 [HOSE.FTS] 04/03/2019 16.75 16.75 17.05 16.85 77.460 Theo dõi
16 [HOSE.FTS] 01/03/2019 16.65 16.65 16.9 16.9 20.050 Theo dõi
17 [HOSE.FTS] 28/02/2019 17 16.6 17 16.65 29.760 Bán
18 [HOSE.FTS] 27/02/2019 16.8 16.6 16.95 16.95 67.180 Theo dõi
19 [HOSE.FTS] 26/02/2019 16.8 16.7 16.9 16.8 23.370 Bán
20 [HOSE.FTS] 25/02/2019 16.85 16.7 17.05 16.8 47.750 Bán