FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FUCTVGF1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FUCTVGF1] 06/12/2018 16.05 16.05 16.05 16.05 280 Mua
2 [HOSE.FUCTVGF1] 04/12/2018 15 15 15 15 60 Mua
3 [HOSE.FUCTVGF1] 28/11/2018 15 15 15 15 470 Mua
4 [HOSE.FUCTVGF1] 04/10/2018 15 15 15 15 10 Mua
5 [HOSE.FUCTVGF1] 28/09/2018 14 14 14.95 14.95 1.860 Mua
6 [HOSE.FUCTVGF1] 27/09/2018 14 14 14 14 10 Mua
7 [HOSE.FUCTVGF1] 26/09/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 10 Mua
8 [HOSE.FUCTVGF1] 24/09/2018 13.55 13.35 13.55 13.45 1.270.510 Mua
9 [HOSE.FUCTVGF1] 07/09/2018 13.35 13.35 13.35 13.35 10 Mua
10 [HOSE.FUCTVGF1] 04/09/2018 12.5 12.5 12.5 12.5 770 Mua
11 [HOSE.FUCTVGF1] 21/08/2018 12 12 12 12 310 Theo dõi
12 [HOSE.FUCTVGF1] 20/08/2018 11.45 11.45 11.45 11.45 10 Theo dõi
13 [HOSE.FUCTVGF1] 27/07/2018 12.3 12.3 12.3 12.3 10 Theo dõi
14 [HOSE.FUCTVGF1] 02/07/2018 13.2 13.2 13.2 13.2 10 Mua
15 [HOSE.FUCTVGF1] 29/06/2018 12.6 12.6 12.6 12.6 20 Mua
16 [HOSE.FUCTVGF1] 27/06/2018 12.35 12.35 12.35 12.35 10 Mua
17 [HOSE.FUCTVGF1] 26/06/2018 12.65 12.65 12.65 12.65 30 Mua
18 [HOSE.FUCTVGF1] 22/06/2018 13.6 13.6 13.6 13.6 10 Mua
19 [HOSE.FUCTVGF1] 21/06/2018 12.85 12.85 12.85 12.85 10 Theo dõi
20 [HOSE.FUCTVGF1] 20/06/2018 12.05 12.05 12.05 12.05 10 Theo dõi