FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FUCTVGF1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FUCTVGF1] 18/03/2019 15.4 15.4 15.4 15.4 10 Mua
2 [HOSE.FUCTVGF1] 19/02/2019 15.4 15.4 15.4 15.4 430 Mua
3 [HOSE.FUCTVGF1] 12/02/2019 15.5 15.5 15.5 15.5 100 Mua
4 [HOSE.FUCTVGF1] 28/01/2019 16 16 16 16 10 Mua
5 [HOSE.FUCTVGF1] 24/01/2019 15.3 15.3 15.3 15.3 60 Mua
6 [HOSE.FUCTVGF1] 03/01/2019 15 15 15 15 10 Mua
7 [HOSE.FUCTVGF1] 21/12/2018 14.5 14.5 14.5 14.5 10 Theo dõi
8 [HOSE.FUCTVGF1] 17/12/2018 14.7 14.7 14.8 14.8 20 Mua
9 [HOSE.FUCTVGF1] 13/12/2018 15 15 15 15 10 Mua
10 [HOSE.FUCTVGF1] 12/12/2018 16.05 16.05 16.05 16.05 10 Mua
11 [HOSE.FUCTVGF1] 06/12/2018 16.05 16.05 16.05 16.05 280 Mua
12 [HOSE.FUCTVGF1] 04/12/2018 15 15 15 15 60 Mua
13 [HOSE.FUCTVGF1] 28/11/2018 15 15 15 15 470 Mua
14 [HOSE.FUCTVGF1] 04/10/2018 15 15 15 15 10 Mua
15 [HOSE.FUCTVGF1] 28/09/2018 14 14 14.95 14.95 1.860 Mua
16 [HOSE.FUCTVGF1] 27/09/2018 14 14 14 14 10 Mua
17 [HOSE.FUCTVGF1] 26/09/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 10 Mua
18 [HOSE.FUCTVGF1] 24/09/2018 13.55 13.35 13.55 13.45 1.270.510 Mua
19 [HOSE.FUCTVGF1] 07/09/2018 13.35 13.35 13.35 13.35 10 Mua
20 [HOSE.FUCTVGF1] 04/09/2018 12.5 12.5 12.5 12.5 770 Mua