FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FUCTVGF1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FUCTVGF1] 14/05/2018 13.6 13.6 13.6 13.6 10 Mua
2 [HOSE.FUCTVGF1] 02/05/2018 13.6 13.6 13.6 13.6 10 Mua
3 [HOSE.FUCTVGF1] 23/04/2018 13.6 13.6 13.6 13.6 10 Theo dõi
4 [HOSE.FUCTVGF1] 06/04/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 10 Bán
5 [HOSE.FUCTVGF1] 05/04/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 200 Mua
6 [HOSE.FUCTVGF1] 04/04/2018 13.7 13.7 13.8 13.8 30 Mua
7 [HOSE.FUCTVGF1] 29/03/2018 13.7 13.7 13.7 13.7 10 Mua
8 [HOSE.FUCTVGF1] 28/03/2018 12.6 12.1 13.6 13.6 2.620 Theo dõi
9 [HOSE.FUCTVGF1] 27/03/2018 13 13 13 13 10 Bán
10 [HOSE.FUCTVGF1] 26/03/2018 13.4 13.4 13.4 13.4 10 Bán
11 [HOSE.FUCTVGF1] 23/03/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 10 Mua
12 [HOSE.FUCTVGF1] 22/03/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 10 Theo dõi
13 [HOSE.FUCTVGF1] 21/03/2018 12.6 12.6 13.5 13.5 40 Theo dõi
14 [HOSE.FUCTVGF1] 16/03/2018 13.9 13.5 13.8 13.5 2.670 Mua
15 [HOSE.FUCTVGF1] 14/03/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 20 Mua
16 [HOSE.FUCTVGF1] 12/03/2018 13.9 12.95 13.9 13.9 100 Mua
17 [HOSE.FUCTVGF1] 06/03/2018 12.95 12.95 13.9 13.9 1.090 Mua
18 [HOSE.FUCTVGF1] 05/03/2018 13.9 12.95 13.9 13.9 270 Mua
19 [HOSE.FUCTVGF1] 22/02/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 100 Mua
20 [HOSE.FUCTVGF1] 08/02/2018 13.95 13.95 13.95 13.95 20 Mua