FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FUCTVGF1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FUCTVGF1] 14/12/2017 11.75 11.75 12.45 12.45 20 Bán
2 [HOSE.FUCTVGF1] 08/12/2017 12.6 12.6 12.6 12.6 30 Theo dõi
3 [HOSE.FUCTVGF1] 04/12/2017 12 12 12.6 12.6 310 Theo dõi
4 [HOSE.FUCTVGF1] 30/11/2017 12.8 12.8 12.8 12.8 10 Mua
5 [HOSE.FUCTVGF1] 28/11/2017 12.45 12.45 12.45 12.45 10 Bán
6 [HOSE.FUCTVGF1] 27/11/2017 12 12 12 12 100 Bán
7 [HOSE.FUCTVGF1] 23/11/2017 12.8 12.8 12.8 12.8 10 Bán
8 [HOSE.FUCTVGF1] 21/11/2017 12.7 12.7 12.7 12.7 40 Bán
9 [HOSE.FUCTVGF1] 20/11/2017 12.7 12.7 12.7 12.7 50 Bán
10 [HOSE.FUCTVGF1] 14/11/2017 12.7 12.7 12.7 12.7 10 Theo dõi
11 [HOSE.FUCTVGF1] 09/11/2017 12.5 12.5 12.7 12.7 2.610 Theo dõi
12 [HOSE.FUCTVGF1] 06/11/2017 12.1 12.1 13.5 13.5 60 Mua
13 [HOSE.FUCTVGF1] 03/11/2017 13 13 13 13 100 Mua
14 [HOSE.FUCTVGF1] 30/10/2017 12.1 12.1 13 13 610 Mua
15 [HOSE.FUCTVGF1] 25/10/2017 12.25 12.25 13.2 13 1.840 Mua
16 [HOSE.FUCTVGF1] 24/10/2017 13.15 13.15 13.15 13.15 10 Mua
17 [HOSE.FUCTVGF1] 23/10/2017 13.2 12.3 12.3 12.3 130 Theo dõi
18 [HOSE.FUCTVGF1] 20/10/2017 13.2 13.2 13.2 13.2 350 Mua
19 [HOSE.FUCTVGF1] 18/10/2017 13.2 13.2 13.2 13.2 280 Mua
20 [HOSE.FUCTVGF1] 09/10/2017 12.3 12.3 13.15 13.15 20 Mua