FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FUCTVGF1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FUCTVGF1] 07/09/2018 13.35 13.35 13.35 13.35 10 Mua
2 [HOSE.FUCTVGF1] 04/09/2018 12.5 12.5 12.5 12.5 770 Mua
3 [HOSE.FUCTVGF1] 21/08/2018 12 12 12 12 310 Theo dõi
4 [HOSE.FUCTVGF1] 20/08/2018 11.45 11.45 11.45 11.45 10 Theo dõi
5 [HOSE.FUCTVGF1] 27/07/2018 12.3 12.3 12.3 12.3 10 Theo dõi
6 [HOSE.FUCTVGF1] 02/07/2018 13.2 13.2 13.2 13.2 10 Mua
7 [HOSE.FUCTVGF1] 29/06/2018 12.6 12.6 12.6 12.6 20 Mua
8 [HOSE.FUCTVGF1] 27/06/2018 12.35 12.35 12.35 12.35 10 Mua
9 [HOSE.FUCTVGF1] 26/06/2018 12.65 12.65 12.65 12.65 30 Mua
10 [HOSE.FUCTVGF1] 22/06/2018 13.6 13.6 13.6 13.6 10 Mua
11 [HOSE.FUCTVGF1] 21/06/2018 12.85 12.85 12.85 12.85 10 Theo dõi
12 [HOSE.FUCTVGF1] 20/06/2018 12.05 12.05 12.05 12.05 10 Theo dõi
13 [HOSE.FUCTVGF1] 15/06/2018 11.3 11.3 11.3 11.3 10 Bán
14 [HOSE.FUCTVGF1] 11/06/2018 10.6 10.6 10.6 10.6 100 Bán
15 [HOSE.FUCTVGF1] 04/06/2018 10.55 10.55 10.55 10.55 10 Bán
16 [HOSE.FUCTVGF1] 01/06/2018 10.2 10.2 10.2 10.2 10 Quá bán
17 [HOSE.FUCTVGF1] 31/05/2018 10.35 10.35 10.35 10.35 10 Bán
18 [HOSE.FUCTVGF1] 29/05/2018 11.2 11.05 11.2 11.05 90 Bán
19 [HOSE.FUCTVGF1] 28/05/2018 12.8 11.85 12.8 11.85 170 Bán
20 [HOSE.FUCTVGF1] 25/05/2018 12.7 12.7 12.7 12.7 10 Bán