FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.FUCTVGF1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.FUCTVGF1] 23/03/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 10 Mua
2 [HOSE.FUCTVGF1] 22/03/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 10 Theo dõi
3 [HOSE.FUCTVGF1] 21/03/2018 12.6 12.6 13.5 13.5 40 Theo dõi
4 [HOSE.FUCTVGF1] 16/03/2018 13.9 13.5 13.8 13.5 2.670 Mua
5 [HOSE.FUCTVGF1] 14/03/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 20 Mua
6 [HOSE.FUCTVGF1] 12/03/2018 13.9 12.95 13.9 13.9 100 Mua
7 [HOSE.FUCTVGF1] 06/03/2018 12.95 12.95 13.9 13.9 1.090 Mua
8 [HOSE.FUCTVGF1] 05/03/2018 13.9 12.95 13.9 13.9 270 Mua
9 [HOSE.FUCTVGF1] 22/02/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 100 Mua
10 [HOSE.FUCTVGF1] 08/02/2018 13.95 13.95 13.95 13.95 20 Mua
11 [HOSE.FUCTVGF1] 07/02/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 90 Mua
12 [HOSE.FUCTVGF1] 05/02/2018 13.7 13.7 13.7 13.7 10 Mua
13 [HOSE.FUCTVGF1] 02/02/2018 13.4 13.4 13.4 13.4 870 Mua
14 [HOSE.FUCTVGF1] 01/02/2018 12.5 12.5 13.2 13.2 640 Mua
15 [HOSE.FUCTVGF1] 18/01/2018 11.25 11.25 12.5 12.5 70 Bán
16 [HOSE.FUCTVGF1] 16/01/2018 12.05 12.05 12.05 12.05 110 Bán
17 [HOSE.FUCTVGF1] 15/01/2018 12.05 12.05 12.05 12.05 50 Bán
18 [HOSE.FUCTVGF1] 09/01/2018 12.95 12.95 12.95 12.95 20 Mua
19 [HOSE.FUCTVGF1] 22/12/2017 11.65 11.65 12.95 12.95 110 Theo dõi
20 [HOSE.FUCTVGF1] 14/12/2017 11.75 11.75 12.45 12.45 20 Bán