FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GAS] 22/03/2019 99.9 98.7 100.4 99.9 715.730 Bán
2 [HOSE.GAS] 21/03/2019 103.5 99 103.5 99 689.690 Bán
3 [HOSE.GAS] 20/03/2019 103 101.1 103 102.2 592.690 Theo dõi
4 [HOSE.GAS] 19/03/2019 104.9 102.5 105 103.5 754.590 Mua
5 [HOSE.GAS] 18/03/2019 101.9 101.9 104.5 104 824.960 Mua
6 [HOSE.GAS] 15/03/2019 102 101 102.1 101.6 624.450 Mua
7 [HOSE.GAS] 14/03/2019 102.5 101.6 103.2 102.3 746.300 Mua
8 [HOSE.GAS] 13/03/2019 103 101 103.4 101.6 452.730 Mua
9 [HOSE.GAS] 12/03/2019 102 100.2 102 101.9 528.030 Mua
10 [HOSE.GAS] 11/03/2019 101 98.9 101.1 100.2 497.400 Mua
11 [HOSE.GAS] 08/03/2019 102.1 100.7 102.7 101 717.540 Mua
12 [HOSE.GAS] 07/03/2019 104.5 103 105.5 103 636.880 Mua
13 [HOSE.GAS] 06/03/2019 103.1 101.5 104 104 607.480 Mua
14 [HOSE.GAS] 05/03/2019 101.5 101.2 105 104 878.610 Mua
15 [HOSE.GAS] 04/03/2019 101.2 101.2 103 103 1.064.060 Mua
16 [HOSE.GAS] 01/03/2019 99.5 98.4 100 100 549.800 Mua
17 [HOSE.GAS] 28/02/2019 99 98 100.8 98.2 1.014.710 Mua
18 [HOSE.GAS] 27/02/2019 98.2 97.7 99.2 98.5 475.590 Mua
19 [HOSE.GAS] 26/02/2019 98.5 97 98.9 97.9 919.960 Mua
20 [HOSE.GAS] 25/02/2019 100.5 99 101 99.2 587.600 Mua