FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GAS] 14/11/2018 92 89 93.5 90.2 807.750 Bán
2 [HOSE.GAS] 13/11/2018 93.4 93.1 94.8 93.9 438.310 Bán
3 [HOSE.GAS] 12/11/2018 95 93.5 97.4 96.6 438.100 Bán
4 [HOSE.GAS] 09/11/2018 99.6 95 99.6 95 681.560 Bán
5 [HOSE.GAS] 08/11/2018 102 100.1 102 100.1 229.280 Bán
6 [HOSE.GAS] 07/11/2018 100.8 99.1 102 99.8 605.260 Bán
7 [HOSE.GAS] 06/11/2018 103.7 101.6 104.4 101.9 413.030 Bán
8 [HOSE.GAS] 05/11/2018 101.5 99.9 102.5 102.3 460.360 Bán
9 [HOSE.GAS] 02/11/2018 101.3 99.5 102.9 102.7 665.140 Bán
10 [HOSE.GAS] 01/11/2018 103 101.3 103.4 101.5 282.450 Bán
11 [HOSE.GAS] 31/10/2018 100.5 100 104 104 516.660 Bán
12 [HOSE.GAS] 30/10/2018 96.6 96.2 99.5 99 526.490 Bán
13 [HOSE.GAS] 29/10/2018 101.6 95.5 101.7 97 481.650 Bán
14 [HOSE.GAS] 26/10/2018 104 101.8 104.3 101.8 473.890 Bán
15 [HOSE.GAS] 25/10/2018 97 95.1 102 101.8 568.570 Bán
16 [HOSE.GAS] 24/10/2018 107.1 101.8 108.3 101.8 798.130 Bán
17 [HOSE.GAS] 23/10/2018 112 106.1 112 109.4 384.490 Bán
18 [HOSE.GAS] 22/10/2018 113 112 114.6 112 341.980 Bán
19 [HOSE.GAS] 19/10/2018 110 110 113.8 112 654.420 Bán
20 [HOSE.GAS] 18/10/2018 116.1 114.5 116.5 114.5 242.460 Bán