FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GAS] 25/05/2018 110 105.3 111 105.3 479.980 Bán
2 [HOSE.GAS] 24/05/2018 113.5 108.1 115.1 113.2 285.680 Mua
3 [HOSE.GAS] 23/05/2018 105.5 105 113.3 113.3 600.060 Theo dõi
4 [HOSE.GAS] 22/05/2018 108 102.2 110.5 105.9 464.230 Theo dõi
5 [HOSE.GAS] 21/05/2018 117.5 108.5 117.5 108.5 441.810 Theo dõi
6 [HOSE.GAS] 18/05/2018 116 109.1 117 115 780.910 Mua
7 [HOSE.GAS] 17/05/2018 121 116 122 116 403.650 Mua
8 [HOSE.GAS] 16/05/2018 116 116 120.2 119.7 606.740 Mua
9 [HOSE.GAS] 15/05/2018 119 118.6 121.5 118.6 678.850 Mua
10 [HOSE.GAS] 14/05/2018 111.2 111.2 118 118 617.860 Theo dõi
11 [HOSE.GAS] 11/05/2018 105 102.5 111.1 111.1 810.690 Bán
12 [HOSE.GAS] 10/05/2018 110.1 105 112.5 105 879.660 Bán
13 [HOSE.GAS] 09/05/2018 104 103.5 109.8 107.5 820.800 Bán
14 [HOSE.GAS] 08/05/2018 103.5 102 106 103 798.500 Bán
15 [HOSE.GAS] 07/05/2018 101 98.7 103.5 103.5 426.370 Bán
16 [HOSE.GAS] 04/05/2018 98 96.6 101.8 98 686.180 Bán
17 [HOSE.GAS] 03/05/2018 96.5 96.5 100 96.5 1.512.540 Bán
18 [HOSE.GAS] 02/05/2018 103.7 103.7 108 103.7 284.180 Bán
19 [HOSE.GAS] 27/04/2018 116 111.5 119.7 111.5 953.420 Bán
20 [HOSE.GAS] 26/04/2018 128.9 119.8 129.5 119.8 1.075.280 Bán