FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GAS] 17/07/2018 79.6 78 79.8 79 518.690 Bán
2 [HOSE.GAS] 16/07/2018 82 80.2 82.5 81.2 219.390 Theo dõi
3 [HOSE.GAS] 13/07/2018 79 79 82 81.8 416.710 Theo dõi
4 [HOSE.GAS] 12/07/2018 79 76.1 79.9 79 237.010 Bán
5 [HOSE.GAS] 11/07/2018 78 76.1 80 77.8 616.210 Bán
6 [HOSE.GAS] 10/07/2018 80.5 80 83 80 552.090 Bán
7 [HOSE.GAS] 09/07/2018 79.5 79.5 83.8 79.5 499.120 Bán
8 [HOSE.GAS] 06/07/2018 73 70 79.1 79.1 744.380 Bán
9 [HOSE.GAS] 05/07/2018 79.5 74 80.5 74 625.240 Bán
10 [HOSE.GAS] 04/07/2018 84 77.9 84.6 79.5 866.710 Bán
11 [HOSE.GAS] 03/07/2018 88.4 83 88.5 83 550.270 Bán
12 [HOSE.GAS] 02/07/2018 87 84.1 89.3 88.4 781.630 Bán
13 [HOSE.GAS] 29/06/2018 87.3 86 89 88.5 381.860 Bán
14 [HOSE.GAS] 28/06/2018 88.9 87 89.5 87.3 423.120 Bán
15 [HOSE.GAS] 27/06/2018 91.9 90 92.5 90.2 759.500 Theo dõi
16 [HOSE.GAS] 26/06/2018 88 88 90.5 90 362.610 Theo dõi
17 [HOSE.GAS] 25/06/2018 93.9 91 94.5 91 559.460 Theo dõi
18 [HOSE.GAS] 22/06/2018 87.1 87 92.1 90.7 953.560 Bán
19 [HOSE.GAS] 21/06/2018 92 88.5 92 89.1 423.980 Bán
20 [HOSE.GAS] 20/06/2018 88 85.5 92 92 590.050 Bán