FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GDT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GDT] 13/07/2018 42.6 42.6 43.5 43.45 13.220 Theo dõi
2 [HOSE.GDT] 12/07/2018 43.4 43 43.5 43.4 220 Theo dõi
3 [HOSE.GDT] 11/07/2018 43.8 43 43.8 43 23.890 Bán
4 [HOSE.GDT] 10/07/2018 42.6 42.6 43.35 43.35 890 Bán
5 [HOSE.GDT] 09/07/2018 42.05 42 43.2 43.15 370 Bán
6 [HOSE.GDT] 06/07/2018 43.1 42 43.15 43.1 9.880 Bán
7 [HOSE.GDT] 05/07/2018 43.4 42 43.4 43.1 11.140 Bán
8 [HOSE.GDT] 04/07/2018 43.4 42.5 43.4 43 1.900 Bán
9 [HOSE.GDT] 03/07/2018 42.5 42 43.45 43.4 6.620 Bán
10 [HOSE.GDT] 02/07/2018 43 42 43.1 43.1 9.590 Bán
11 [HOSE.GDT] 29/06/2018 43.7 43.5 44 43.5 1.700 Bán
12 [HOSE.GDT] 28/06/2018 43.5 43.2 44 43.95 1.720 Bán
13 [HOSE.GDT] 27/06/2018 44 43.1 44.3 44.3 5.320 Bán
14 [HOSE.GDT] 26/06/2018 43.5 43 43.5 43.5 2.870 Bán
15 [HOSE.GDT] 25/06/2018 43.55 43.55 44.5 44.3 7.400 Bán
16 [HOSE.GDT] 21/06/2018 45 42.85 45 45 920 Bán
17 [HOSE.GDT] 20/06/2018 42.85 42.7 45.7 45.7 5.550 Bán
18 [HOSE.GDT] 19/06/2018 43.5 42.8 43.5 42.8 11.690 Bán
19 [HOSE.GDT] 18/06/2018 44 43.6 44 43.85 600 Bán
20 [HOSE.GDT] 15/06/2018 44.1 43.9 44.1 43.9 2.030 Bán