FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GDT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GDT] 23/03/2018 47.8 47.25 47.95 47.7 580 Bán
2 [HOSE.GDT] 22/03/2018 48.3 48 48.6 48.3 8.560 Bán
3 [HOSE.GDT] 21/03/2018 48.3 48 48.3 48.3 2.270 Bán
4 [HOSE.GDT] 20/03/2018 48.5 48.3 48.5 48.3 460 Bán
5 [HOSE.GDT] 19/03/2018 48.3 48 48.6 48.6 7.320 Bán
6 [HOSE.GDT] 16/03/2018 48.3 48 48.4 48.3 1.230 Bán
7 [HOSE.GDT] 15/03/2018 48 48 48.85 48.5 5.730 Bán
8 [HOSE.GDT] 14/03/2018 49 48 49 48.9 2.070 Bán
9 [HOSE.GDT] 13/03/2018 48.7 47.7 48.9 48.85 1.000 Bán
10 [HOSE.GDT] 12/03/2018 48.7 47.5 48.7 48.7 4.220 Bán
11 [HOSE.GDT] 09/03/2018 48.95 48.8 48.95 48.8 1.490 Bán
12 [HOSE.GDT] 08/03/2018 48.9 48 49.1 49 170 Bán
13 [HOSE.GDT] 07/03/2018 49 48.1 49 48.9 350 Bán
14 [HOSE.GDT] 06/03/2018 47.2 47.2 49 49 1.310 Bán
15 [HOSE.GDT] 05/03/2018 49 48.2 49 49 27.020 Bán
16 [HOSE.GDT] 02/03/2018 49.5 48.5 49.5 49 8.400 Theo dõi
17 [HOSE.GDT] 01/03/2018 49.5 48.5 49.5 49.5 2.700 Theo dõi
18 [HOSE.GDT] 28/02/2018 49.5 49 49.5 49.5 1.280 Theo dõi
19 [HOSE.GDT] 27/02/2018 49.9 49.5 49.9 49.5 2.360 Theo dõi
20 [HOSE.GDT] 26/02/2018 50.7 49.5 50.7 49.5 2.030 Theo dõi