FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GDT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GDT] 15/01/2019 40 39.9 40.4 40.3 3.150 Bán
2 [HOSE.GDT] 14/01/2019 40 39.7 40.8 39.9 20.860 Bán
3 [HOSE.GDT] 11/01/2019 40.6 40 40.6 40 21.840 Bán
4 [HOSE.GDT] 10/01/2019 40.25 40.25 40.95 40.6 2.460 Bán
5 [HOSE.GDT] 09/01/2019 40.5 40.25 41 40.25 4.670 Bán
6 [HOSE.GDT] 08/01/2019 40.35 40.35 41 40.8 380 Bán
7 [HOSE.GDT] 07/01/2019 40.2 40 41 41 10.420 Bán
8 [HOSE.GDT] 04/01/2019 41.3 40.7 41.3 41 4.580 Bán
9 [HOSE.GDT] 03/01/2019 40.5 40.1 41.5 41.3 1.370 Bán
10 [HOSE.GDT] 02/01/2019 41.5 40.5 41.5 41.5 930 Theo dõi
11 [HOSE.GDT] 28/12/2018 41.6 40 41.6 41.5 65.860 Theo dõi
12 [HOSE.GDT] 27/12/2018 42.4 41.8 42.45 41.8 7.270 Theo dõi
13 [HOSE.GDT] 26/12/2018 42.5 41.7 42.5 42 4.290 Theo dõi
14 [HOSE.GDT] 25/12/2018 41 41 44.4 42 72.890 Bán
15 [HOSE.GDT] 24/12/2018 42 41.1 42 41.9 3.250 Bán
16 [HOSE.GDT] 21/12/2018 42.3 41.2 42.5 42 1.190 Bán
17 [HOSE.GDT] 20/12/2018 41.85 41.5 44.6 42 53.240 Bán
18 [HOSE.GDT] 19/12/2018 42 41 42 41.9 3.050 Bán
19 [HOSE.GDT] 18/12/2018 42 41 42 41.95 3.180 Bán
20 [HOSE.GDT] 17/12/2018 41 40.65 42.5 41.95 31.090 Bán