FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GDT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GDT] 15/12/2017 52.9 51 52.9 51 18.700 Quá bán
2 [HOSE.GDT] 14/12/2017 53 52 53 52.7 5.990 Bán
3 [HOSE.GDT] 13/12/2017 53 53 53 53 710 Bán
4 [HOSE.GDT] 12/12/2017 53.5 52.5 53.5 53 32.810 Bán
5 [HOSE.GDT] 11/12/2017 54.6 52 55 53.5 46.470 Bán
6 [HOSE.GDT] 08/12/2017 55 54.5 55 55 710 Bán
7 [HOSE.GDT] 07/12/2017 55 54.5 55.3 55.2 4.920 Bán
8 [HOSE.GDT] 06/12/2017 54 54 55.5 55.2 5.990 Bán
9 [HOSE.GDT] 05/12/2017 55 54.5 55 55 6.850 Bán
10 [HOSE.GDT] 04/12/2017 55.5 54.5 55.5 55.5 81.860 Bán
11 [HOSE.GDT] 01/12/2017 55.5 54.7 55.5 54.9 8.110 Bán
12 [HOSE.GDT] 30/11/2017 56.4 54 56.4 55.5 5.930 Bán
13 [HOSE.GDT] 29/11/2017 56.5 56.5 56.7 56.7 4.550 Bán
14 [HOSE.GDT] 28/11/2017 56.5 56.5 56.8 56.8 6.730 Bán
15 [HOSE.GDT] 27/11/2017 56.5 56.5 57 56.5 15.580 Bán
16 [HOSE.GDT] 24/11/2017 56.5 55 56.5 56.5 20.710 Bán
17 [HOSE.GDT] 23/11/2017 58.9 55.5 58.9 55.5 13.700 Quá bán
18 [HOSE.GDT] 22/11/2017 59 58.8 59 58.9 5.370 Bán
19 [HOSE.GDT] 21/11/2017 59 59 59.9 59 8.940 Bán
20 [HOSE.GDT] 20/11/2017 60 59 60 59 2.320 Bán