FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GDT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GDT] 18/05/2018 45.8 45.8 46.5 46.5 1.480 Bán
2 [HOSE.GDT] 17/05/2018 46.5 46 46.5 46.5 1.420 Bán
3 [HOSE.GDT] 16/05/2018 45.8 45.7 47 47 14.230 Bán
4 [HOSE.GDT] 15/05/2018 47.5 47.5 47.8 47.8 14.150 Mua
5 [HOSE.GDT] 14/05/2018 47.1 47.1 47.5 47.5 9.090 Theo dõi
6 [HOSE.GDT] 11/05/2018 47.1 46.9 47.1 47.1 7.400 Bán
7 [HOSE.GDT] 10/05/2018 47.5 47.1 47.7 47.1 12.230 Theo dõi
8 [HOSE.GDT] 09/05/2018 47.5 47.5 47.8 47.5 70.650 Theo dõi
9 [HOSE.GDT] 08/05/2018 48 47.5 48 47.5 14.860 Theo dõi
10 [HOSE.GDT] 07/05/2018 47.7 46.9 47.7 47.7 1.240 Mua
11 [HOSE.GDT] 04/05/2018 47.7 46.8 47.8 47.7 3.210 Mua
12 [HOSE.GDT] 03/05/2018 48.5 46.9 48.5 47.8 2.990 Mua
13 [HOSE.GDT] 02/05/2018 48.9 48 49.5 48.9 170 Mua
14 [HOSE.GDT] 27/04/2018 46.8 45.85 50 49.9 29.250 Mua
15 [HOSE.GDT] 26/04/2018 46.7 45.7 47.4 46.8 14.260 Theo dõi
16 [HOSE.GDT] 24/04/2018 47.9 46.5 47.9 46.7 4.930 Theo dõi
17 [HOSE.GDT] 23/04/2018 48 46.5 48 46.5 32.260 Theo dõi
18 [HOSE.GDT] 20/04/2018 47 46.5 47.9 47.9 5.370 Mua
19 [HOSE.GDT] 18/04/2018 46.5 46.5 49 48 22.180 Mua
20 [HOSE.GDT] 17/04/2018 47.4 46.3 47.4 46.5 1.000 Bán