FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GDT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GDT] 16/05/2019 39 38.1 39.4 38.4 2.450 Bán
2 [HOSE.GDT] 15/05/2019 39 38.1 39 38.9 1.360 Bán
3 [HOSE.GDT] 14/05/2019 38.5 38 38.8 38.6 2.930 Bán
4 [HOSE.GDT] 13/05/2019 39.1 38.8 39.3 38.8 4.120 Bán
5 [HOSE.GDT] 10/05/2019 39 38.2 39.4 38.9 270 Bán
6 [HOSE.GDT] 09/05/2019 38 37.5 38.9 38.9 5.010 Bán
7 [HOSE.GDT] 08/05/2019 38.5 38.5 39.4 38.95 710 Bán
8 [HOSE.GDT] 07/05/2019 38.2 38 39.4 39.4 8.190 Bán
9 [HOSE.GDT] 06/05/2019 38.35 37.5 38.35 38.2 31.060 Bán
10 [HOSE.GDT] 03/05/2019 38 38 38.4 38.35 1.220 Bán
11 [HOSE.GDT] 02/05/2019 38.35 38 38.4 38.4 3.100 Bán
12 [HOSE.GDT] 26/04/2019 39.55 39.4 40 39.9 6.670 Bán
13 [HOSE.GDT] 25/04/2019 39.75 39.05 40.4 39.95 3.290 Bán
14 [HOSE.GDT] 24/04/2019 39.9 38.5 40.5 39.95 6.240 Bán
15 [HOSE.GDT] 23/04/2019 38.7 38.2 40.5 39.95 8.630 Bán
16 [HOSE.GDT] 22/04/2019 40.5 38.2 41 38.7 34.130 Bán
17 [HOSE.GDT] 19/04/2019 41 40.7 41 40.9 230 Mua
18 [HOSE.GDT] 18/04/2019 40.7 40.1 40.7 40.5 2.050 Bán
19 [HOSE.GDT] 17/04/2019 40.6 40.5 41 40.9 4.760 Mua
20 [HOSE.GDT] 16/04/2019 41 40.5 42 40.95 270 Mua