FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GDT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GDT] 20/11/2018 43.5 43.5 43.9 43.9 1.290 Bán
2 [HOSE.GDT] 19/11/2018 43.4 43.4 44.5 43.9 1.070 Bán
3 [HOSE.GDT] 16/11/2018 43.7 43.7 44.7 44.5 5.160 Theo dõi
4 [HOSE.GDT] 15/11/2018 43.95 43.6 44.5 43.8 12.170 Bán
5 [HOSE.GDT] 14/11/2018 44.2 43.8 44.2 43.8 4.720 Bán
6 [HOSE.GDT] 13/11/2018 43.9 43.4 44 44 4.510 Bán
7 [HOSE.GDT] 12/11/2018 45.9 43.05 45.9 44 80 Bán
8 [HOSE.GDT] 09/11/2018 44.5 43.6 46 43.6 3.050 Bán
9 [HOSE.GDT] 08/11/2018 44.5 44 44.5 44 1.010 Bán
10 [HOSE.GDT] 07/11/2018 44 43.9 44 43.9 360 Bán
11 [HOSE.GDT] 06/11/2018 44 43.5 44 43.8 2.080 Bán
12 [HOSE.GDT] 05/11/2018 44.3 44 44.3 44 440 Bán
13 [HOSE.GDT] 02/11/2018 44.4 44.2 44.4 44.2 150 Bán
14 [HOSE.GDT] 01/11/2018 44.5 44 44.5 44 3.700 Bán
15 [HOSE.GDT] 31/10/2018 44.3 44.3 44.5 44.5 20 Bán
16 [HOSE.GDT] 30/10/2018 44 44 44.4 44.4 3.200 Bán
17 [HOSE.GDT] 29/10/2018 44.8 44.1 44.8 44.5 400 Bán
18 [HOSE.GDT] 26/10/2018 45 44 45 44.5 6.850 Bán
19 [HOSE.GDT] 25/10/2018 44.9 44 44.9 44.9 1.080 Bán
20 [HOSE.GDT] 24/10/2018 44.8 44.8 44.95 44.95 40 Bán