FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GEX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GEX] 18/10/2018 27 26.7 27.2 26.7 1.026.780 Bán
2 [HOSE.GEX] 17/10/2018 27.2 27.05 27.6 27.2 1.172.110 Bán
3 [HOSE.GEX] 16/10/2018 27 26.85 27.2 27.05 1.010.570 Bán
4 [HOSE.GEX] 15/10/2018 27.4 26.7 27.4 26.8 1.090.650 Bán
5 [HOSE.GEX] 12/10/2018 26.1 26.1 27.5 27.4 2.192.060 Bán
6 [HOSE.GEX] 11/10/2018 26.5 26.5 27.8 26.5 2.477.890 Bán
7 [HOSE.GEX] 10/10/2018 28.4 28.15 28.5 28.45 2.200.440 Theo dõi
8 [HOSE.GEX] 09/10/2018 29 28.2 29 28.25 2.920.620 Theo dõi
9 [HOSE.GEX] 08/10/2018 28.9 28.2 29.35 29 2.405.150 Mua
10 [HOSE.GEX] 05/10/2018 29.5 29.15 29.7 29.3 3.200.770 Mua
11 [HOSE.GEX] 04/10/2018 28.55 28.45 29.5 29.5 5.816.960 Mua
12 [HOSE.GEX] 03/10/2018 28.5 28.35 28.7 28.45 1.421.510 Bán
13 [HOSE.GEX] 02/10/2018 28.6 28.2 28.7 28.45 1.624.190 Theo dõi
14 [HOSE.GEX] 01/10/2018 28.7 28.4 28.8 28.6 1.920.970 Theo dõi
15 [HOSE.GEX] 28/09/2018 29 28.7 29.15 28.75 2.342.430 Theo dõi
16 [HOSE.GEX] 27/09/2018 28.1 28.1 29 29 2.831.330 Theo dõi
17 [HOSE.GEX] 26/09/2018 27.9 27.75 28.25 28.1 1.801.070 Bán
18 [HOSE.GEX] 25/09/2018 27.9 27.65 27.95 27.9 1.701.130 Bán
19 [HOSE.GEX] 24/09/2018 28 27.75 28.2 27.9 2.168.630 Theo dõi
20 [HOSE.GEX] 21/09/2018 28.5 27.8 28.75 27.8 3.195.190 Theo dõi