FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GEX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GEX] 22/03/2019 22.8 22.4 22.9 22.8 881.540 Bán
2 [HOSE.GEX] 21/03/2019 23.3 22.8 23.35 22.8 573.050 Bán
3 [HOSE.GEX] 20/03/2019 23.5 23 23.5 23.3 592.140 Bán
4 [HOSE.GEX] 19/03/2019 23.5 23.2 23.55 23.3 633.550 Bán
5 [HOSE.GEX] 18/03/2019 23.5 23.45 23.7 23.5 726.570 Theo dõi
6 [HOSE.GEX] 15/03/2019 23.7 23.45 23.75 23.45 1.050.650 Bán
7 [HOSE.GEX] 14/03/2019 23.5 23.45 23.85 23.7 903.050 Theo dõi
8 [HOSE.GEX] 13/03/2019 23.65 23.4 23.7 23.45 929.050 Bán
9 [HOSE.GEX] 12/03/2019 23.2 23.15 23.65 23.55 999.770 Bán
10 [HOSE.GEX] 11/03/2019 23.45 22.95 23.5 23.1 1.040.290 Bán
11 [HOSE.GEX] 08/03/2019 23.9 23.35 23.9 23.35 1.439.160 Theo dõi
12 [HOSE.GEX] 07/03/2019 24.2 23.85 24.2 23.9 1.748.240 Theo dõi
13 [HOSE.GEX] 06/03/2019 24 23.7 24.1 24.1 1.743.980 Mua
14 [HOSE.GEX] 05/03/2019 24.35 23.8 24.35 24 2.414.190 Mua
15 [HOSE.GEX] 04/03/2019 24.7 23.95 24.7 24.3 3.283.860 Mua
16 [HOSE.GEX] 01/03/2019 24.65 24.6 24.8 24.7 2.399.350 Mua
17 [HOSE.GEX] 28/02/2019 25.25 24.5 25.25 24.65 2.568.260 Mua
18 [HOSE.GEX] 27/02/2019 24.8 24.75 25.5 25.2 3.171.550 Mua
19 [HOSE.GEX] 26/02/2019 23.85 23.8 24.75 24.7 5.313.900 Mua
20 [HOSE.GEX] 25/02/2019 23.7 23.65 23.85 23.85 2.931.140 Mua