FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GEX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GEX] 21/06/2018 32.1 31.6 32.9 32.3 135.840 Bán
2 [HOSE.GEX] 20/06/2018 31.5 31.5 32.15 32 309.380 Bán
3 [HOSE.GEX] 19/06/2018 32.3 31.1 32.3 31.4 380.300 Bán
4 [HOSE.GEX] 18/06/2018 32.8 31.1 33 31.9 211.790 Theo dõi
5 [HOSE.GEX] 15/06/2018 33 32.6 33.7 32.8 228.850 Theo dõi
6 [HOSE.GEX] 14/06/2018 34.3 33.3 34.3 33.3 430.390 Theo dõi
7 [HOSE.GEX] 13/06/2018 34.3 33.8 34.5 33.9 688.550 Theo dõi
8 [HOSE.GEX] 12/06/2018 33.7 33 34.3 33.9 376.710 Theo dõi
9 [HOSE.GEX] 11/06/2018 33.9 33.4 33.95 33.6 106.630 Theo dõi
10 [HOSE.GEX] 08/06/2018 34 33 34.05 34 255.060 Mua
11 [HOSE.GEX] 07/06/2018 34.5 33.35 34.8 34 161.730 Mua
12 [HOSE.GEX] 06/06/2018 34.2 34.2 34.6 34.45 123.130 Mua
13 [HOSE.GEX] 05/06/2018 35 34 35.3 34.45 148.850 Mua
14 [HOSE.GEX] 04/06/2018 32.9 32.8 34.7 34.2 184.180 Theo dõi
15 [HOSE.GEX] 01/06/2018 32.5 32.2 32.8 32.6 724.650 Bán
16 [HOSE.GEX] 31/05/2018 30.6 30.6 32.8 32.7 545.560 Bán
17 [HOSE.GEX] 30/05/2018 31.7 30.4 31.7 30.7 184.680 Bán
18 [HOSE.GEX] 29/05/2018 30 30 31.5 31.25 159.430 Bán
19 [HOSE.GEX] 28/05/2018 32 29.8 34 29.8 1.152.840 Bán
20 [HOSE.GEX] 25/05/2018 34.2 32 34.3 32 680.810 Bán