FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GIL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GIL] 22/03/2019 38.6 38.6 39.3 38.65 45.480 Theo dõi
2 [HOSE.GIL] 21/03/2019 39.9 38.6 39.9 38.6 59.150 Theo dõi
3 [HOSE.GIL] 20/03/2019 39.6 39.2 39.7 39.35 22.270 Mua
4 [HOSE.GIL] 19/03/2019 40.7 39.6 40.7 39.9 43.650 Mua
5 [HOSE.GIL] 18/03/2019 38.55 38.55 40.5 40.5 183.790 Mua
6 [HOSE.GIL] 15/03/2019 38.7 38.55 38.9 38.55 47.010 Bán
7 [HOSE.GIL] 14/03/2019 39.15 38.5 39.2 38.85 33.540 Bán
8 [HOSE.GIL] 13/03/2019 38.7 38.6 39.2 38.9 34.370 Bán
9 [HOSE.GIL] 12/03/2019 39.35 38.45 39.5 38.7 76.760 Bán
10 [HOSE.GIL] 11/03/2019 38.3 38.3 39.35 38.9 32.510 Bán
11 [HOSE.GIL] 08/03/2019 38.7 38.15 39.45 38.75 30.440 Bán
12 [HOSE.GIL] 07/03/2019 39.8 38.4 39.9 38.65 98.540 Bán
13 [HOSE.GIL] 06/03/2019 39.4 38.85 39.85 39.85 41.730 Mua
14 [HOSE.GIL] 05/03/2019 40.2 39.1 40.4 39.5 25.320 Theo dõi
15 [HOSE.GIL] 04/03/2019 39.8 39.8 41.5 40.2 147.660 Mua
16 [HOSE.GIL] 01/03/2019 38.5 37.8 39.9 39.8 154.360 Theo dõi
17 [HOSE.GIL] 28/02/2019 39.1 37.8 39.45 38 121.180 Bán
18 [HOSE.GIL] 27/02/2019 40 39.1 40 39.1 49.060 Bán
19 [HOSE.GIL] 26/02/2019 39.4 39.4 40.5 40 110.450 Mua
20 [HOSE.GIL] 25/02/2019 39.4 39 39.6 39.5 41.950 Theo dõi