FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GIL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GIL] 20/11/2018 37 36.65 38.8 36.65 53.700 Bán
2 [HOSE.GIL] 19/11/2018 38.5 37.15 38.5 37.5 41.820 Bán
3 [HOSE.GIL] 16/11/2018 37.9 37.9 38.5 38.5 15.190 Mua
4 [HOSE.GIL] 15/11/2018 38.5 37.9 38.5 38 70.650 Mua
5 [HOSE.GIL] 14/11/2018 38 37.8 38.6 38.5 93.950 Mua
6 [HOSE.GIL] 13/11/2018 36.5 36 38.4 37.8 84.080 Mua
7 [HOSE.GIL] 12/11/2018 36.5 35.85 36.8 36.5 6.380 Theo dõi
8 [HOSE.GIL] 09/11/2018 37 36.5 37 36.5 17.010 Theo dõi
9 [HOSE.GIL] 08/11/2018 37.7 37 37.7 37.05 37.150 Theo dõi
10 [HOSE.GIL] 07/11/2018 38.1 37.3 38.4 37.5 20.170 Theo dõi
11 [HOSE.GIL] 06/11/2018 38.95 38.5 39.2 38.5 11.950 Mua
12 [HOSE.GIL] 05/11/2018 38.7 38.1 39.2 38.6 9.240 Mua
13 [HOSE.GIL] 02/11/2018 37 37 39 38.7 69.770 Mua
14 [HOSE.GIL] 01/11/2018 37.3 37 37.3 37 10.660 Theo dõi
15 [HOSE.GIL] 31/10/2018 37 36.8 37.3 37.3 21.820 Theo dõi
16 [HOSE.GIL] 30/10/2018 35 34.3 35.9 35.6 20.450 Bán
17 [HOSE.GIL] 29/10/2018 35.8 35.5 35.8 35.6 24.240 Bán
18 [HOSE.GIL] 26/10/2018 36 35.8 36.9 35.8 10.960 Bán
19 [HOSE.GIL] 25/10/2018 36 35.5 36 35.9 31.900 Bán
20 [HOSE.GIL] 24/10/2018 37 36 37 36.6 9.550 Bán