FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GIL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GIL] 15/01/2019 34 34 36 35.95 33.920 Mua
2 [HOSE.GIL] 14/01/2019 34.8 34.8 35 34.9 4.690 Mua
3 [HOSE.GIL] 11/01/2019 35 34.7 35 34.8 3.760 Theo dõi
4 [HOSE.GIL] 10/01/2019 35.1 34.6 35.1 34.6 3.880 Theo dõi
5 [HOSE.GIL] 09/01/2019 35.4 34.5 35.4 35 4.490 Mua
6 [HOSE.GIL] 08/01/2019 35 34.1 35.4 35 3.010 Theo dõi
7 [HOSE.GIL] 07/01/2019 35 35 35.5 35 7.280 Theo dõi
8 [HOSE.GIL] 04/01/2019 34.5 34.1 35 35 15.700 Theo dõi
9 [HOSE.GIL] 03/01/2019 34 33.7 35 34.8 27.660 Theo dõi
10 [HOSE.GIL] 02/01/2019 34.8 33.1 34.8 34.8 34.850 Bán
11 [HOSE.GIL] 28/12/2018 34.2 33 34.2 33 12.020 Bán
12 [HOSE.GIL] 27/12/2018 33.7 33.5 34.1 34.1 10.550 Bán
13 [HOSE.GIL] 26/12/2018 34 33.2 34.6 33.5 4.050 Bán
14 [HOSE.GIL] 25/12/2018 35 32.6 35 34.7 3.000 Bán
15 [HOSE.GIL] 24/12/2018 34.65 34.65 35 35 8.270 Bán
16 [HOSE.GIL] 21/12/2018 35.4 32.55 35.4 35 500 Bán
17 [HOSE.GIL] 20/12/2018 34.8 34.5 34.8 34.6 4.400 Bán
18 [HOSE.GIL] 19/12/2018 35.3 34.6 35.3 35 6.170 Bán
19 [HOSE.GIL] 18/12/2018 35.3 34.8 35.3 35.3 7.670 Bán
20 [HOSE.GIL] 17/12/2018 36 35.3 36 35.3 43.420 Bán