FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GIL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GIL] 25/05/2018 42.25 42 43 42.9 14.870 Mua
2 [HOSE.GIL] 24/05/2018 42.45 41.5 42.45 42.2 8.680 Mua
3 [HOSE.GIL] 23/05/2018 42 41.1 42 41.8 18.840 Theo dõi
4 [HOSE.GIL] 22/05/2018 41.3 41.1 42.3 41.1 3.150 Bán
5 [HOSE.GIL] 21/05/2018 42.2 41.5 42.2 42 25.390 Bán
6 [HOSE.GIL] 18/05/2018 42.6 42 43 42.2 30.450 Bán
7 [HOSE.GIL] 17/05/2018 42.9 42.6 43.5 42.6 59.870 Theo dõi
8 [HOSE.GIL] 16/05/2018 42.1 42 42.8 42.8 44.130 Theo dõi
9 [HOSE.GIL] 15/05/2018 42 42 42.4 42 9.770 Bán
10 [HOSE.GIL] 14/05/2018 42.4 41 42.4 42.4 7.040 Theo dõi
11 [HOSE.GIL] 11/05/2018 43 41 43 42 40.310 Bán
12 [HOSE.GIL] 10/05/2018 41.9 41.8 42.4 42.1 161.780 Bán
13 [HOSE.GIL] 09/05/2018 41.5 41.5 42.3 41.75 61.560 Bán
14 [HOSE.GIL] 08/05/2018 42.2 41.4 42.3 41.5 79.880 Bán
15 [HOSE.GIL] 07/05/2018 42.3 41.85 42.3 42.15 35.230 Bán
16 [HOSE.GIL] 04/05/2018 45.4 41 45.4 42.3 64.000 Bán
17 [HOSE.GIL] 03/05/2018 44 42.5 44.4 44 40.430 Theo dõi
18 [HOSE.GIL] 02/05/2018 44 43.9 44.95 44 74.680 Theo dõi
19 [HOSE.GIL] 27/04/2018 40 39 42.8 42.8 34.710 Bán
20 [HOSE.GIL] 26/04/2018 41 39.8 41 40 6.870 Bán