FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GIL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GIL] 22/08/2019 22.8 22 22.8 22.5 58.260 Bán
2 [HOSE.GIL] 21/08/2019 23.1 22.7 23.3 22.8 31.180 Bán
3 [HOSE.GIL] 20/08/2019 23.4 23 23.45 23.4 7.000 Bán
4 [HOSE.GIL] 19/08/2019 23.5 23.2 23.5 23.45 6.950 Bán
5 [HOSE.GIL] 16/08/2019 23 23 23.5 23.5 10.440 Theo dõi
6 [HOSE.GIL] 15/08/2019 23.25 22.5 23.4 23.15 40.270 Bán
7 [HOSE.GIL] 14/08/2019 23.5 23.25 23.75 23.25 13.800 Bán
8 [HOSE.GIL] 13/08/2019 23.75 23.25 23.75 23.25 17.890 Bán
9 [HOSE.GIL] 12/08/2019 23.85 23.5 23.85 23.85 27.810 Bán
10 [HOSE.GIL] 09/08/2019 24.2 23.5 24.2 23.9 34.580 Bán
11 [HOSE.GIL] 08/08/2019 23.4 23.25 23.85 23.5 62.480 Bán
12 [HOSE.GIL] 07/08/2019 24.2 22.7 24.4 23.4 175.300 Bán
13 [HOSE.GIL] 06/08/2019 24.2 24.2 24.75 24.4 4.510 Bán
14 [HOSE.GIL] 05/08/2019 24.1 24.1 25.1 24.9 12.680 Bán
15 [HOSE.GIL] 02/08/2019 24.3 24.25 24.8 24.5 58.900 Bán
16 [HOSE.GIL] 01/08/2019 24.8 24.4 24.8 24.5 4.360 Bán
17 [HOSE.GIL] 31/07/2019 23.9 23.9 25.15 24.8 38.880 Bán
18 [HOSE.GIL] 30/07/2019 25.15 23.55 25.3 23.9 13.750 Quá bán
19 [HOSE.GIL] 29/07/2019 25.95 25.3 25.95 25.3 13.130 Bán
20 [HOSE.GIL] 26/07/2019 26.65 25.85 26.65 26 15.680 Bán