FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GIL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GIL] 20/09/2018 40.4 39.1 40.4 39.1 34.720 Bán
2 [HOSE.GIL] 19/09/2018 41.1 40.1 41.1 40.55 31.100 Bán
3 [HOSE.GIL] 18/09/2018 37.6 37.6 39.5 39.5 62.640 Bán
4 [HOSE.GIL] 17/09/2018 51 50.8 52.6 51.5 79.710 Mua
5 [HOSE.GIL] 14/09/2018 50.9 50.6 51 51 17.120 Mua
6 [HOSE.GIL] 13/09/2018 51.3 50.2 52 51 7.670 Mua
7 [HOSE.GIL] 12/09/2018 51.6 50.1 51.6 51.3 15.350 Mua
8 [HOSE.GIL] 11/09/2018 52.9 51.5 53 51.6 50.670 Mua
9 [HOSE.GIL] 10/09/2018 52.3 52.2 53 52.7 21.180 Quá mua
10 [HOSE.GIL] 07/09/2018 51.2 51.2 52.4 52.3 49.220 Quá mua
11 [HOSE.GIL] 06/09/2018 50.5 50.3 51.2 50.5 29.100 Mua
12 [HOSE.GIL] 05/09/2018 50 50 51.9 50.5 33.760 Mua
13 [HOSE.GIL] 04/09/2018 50 50 51 50.9 15.920 Quá mua
14 [HOSE.GIL] 31/08/2018 50 49.9 51.2 51 74.680 Quá mua
15 [HOSE.GIL] 30/08/2018 49.1 49 49.75 49.25 36.490 Mua
16 [HOSE.GIL] 29/08/2018 49.3 49 49.4 49.1 35.390 Mua
17 [HOSE.GIL] 28/08/2018 49.4 48.75 49.5 49.3 41.170 Mua
18 [HOSE.GIL] 27/08/2018 46.9 46.9 49.9 49.4 61.100 Mua
19 [HOSE.GIL] 24/08/2018 46.7 46.7 47 46.8 3.750 Mua
20 [HOSE.GIL] 23/08/2018 46.2 46.2 47.3 46.7 21.140 Mua