FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GIL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GIL] 16/05/2019 33.5 33.5 33.8 33.75 10.970 Theo dõi
2 [HOSE.GIL] 15/05/2019 33.8 33.25 33.85 33.8 5.900 Theo dõi
3 [HOSE.GIL] 14/05/2019 33.9 33.05 33.9 33.15 14.900 Bán
4 [HOSE.GIL] 13/05/2019 32.95 32.9 33.2 33.05 15.650 Bán
5 [HOSE.GIL] 10/05/2019 32.9 32.3 33.3 32.8 12.540 Bán
6 [HOSE.GIL] 09/05/2019 31.9 31.4 32.5 32.3 29.110 Bán
7 [HOSE.GIL] 08/05/2019 31.5 31 32.7 31.4 38.160 Quá bán
8 [HOSE.GIL] 07/05/2019 33 32.8 33.2 32.9 23.630 Bán
9 [HOSE.GIL] 06/05/2019 33.5 33.05 33.75 33.2 16.700 Bán
10 [HOSE.GIL] 03/05/2019 33.5 33.1 33.75 33.5 15.970 Bán
11 [HOSE.GIL] 02/05/2019 34.7 33.3 35.3 33.5 117.290 Bán
12 [HOSE.GIL] 26/04/2019 35.5 35.45 35.8 35.45 11.500 Bán
13 [HOSE.GIL] 25/04/2019 35.95 35.5 35.95 35.5 8.590 Bán
14 [HOSE.GIL] 24/04/2019 35.2 35 36.8 35.5 51.080 Bán
15 [HOSE.GIL] 23/04/2019 35.15 34.8 36 35.2 48.220 Bán
16 [HOSE.GIL] 22/04/2019 35.65 35.1 36.3 36 6.030 Bán
17 [HOSE.GIL] 19/04/2019 36.45 36 36.5 36.3 10.080 Bán
18 [HOSE.GIL] 18/04/2019 35.6 35.6 36.4 35.9 23.700 Bán
19 [HOSE.GIL] 17/04/2019 37.9 35.3 37.9 35.4 52.270 Bán
20 [HOSE.GIL] 16/04/2019 38 35.1 38 37.1 28.020 Bán