FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GIL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GIL] 15/12/2017 34.2 33.3 34.5 34.5 6.030 Mua
2 [HOSE.GIL] 14/12/2017 33 33 34 34 8.150 Theo dõi
3 [HOSE.GIL] 13/12/2017 33.9 33.5 34 33.8 8.130 Theo dõi
4 [HOSE.GIL] 12/12/2017 33.5 33.2 34.5 33.9 11.210 Mua
5 [HOSE.GIL] 11/12/2017 34.3 33.5 34.3 33.5 8.380 Theo dõi
6 [HOSE.GIL] 08/12/2017 34.6 34 34.6 34 3.060 Mua
7 [HOSE.GIL] 07/12/2017 33.6 33.35 34.6 34.6 4.990 Mua
8 [HOSE.GIL] 06/12/2017 34.8 33.1 34.8 34.7 33.220 Mua
9 [HOSE.GIL] 05/12/2017 34.9 34.5 35.1 34.8 7.190 Mua
10 [HOSE.GIL] 04/12/2017 35 34.9 35.2 34.9 39.370 Mua
11 [HOSE.GIL] 01/12/2017 34.5 34 34.9 34.9 19.590 Mua
12 [HOSE.GIL] 30/11/2017 33.7 33.5 34 34 16.840 Mua
13 [HOSE.GIL] 29/11/2017 33 32.9 33.7 33.7 30.420 Mua
14 [HOSE.GIL] 28/11/2017 32.9 32.8 33 33 42.280 Mua
15 [HOSE.GIL] 27/11/2017 32.65 32.65 33.1 32.9 55.350 Mua
16 [HOSE.GIL] 24/11/2017 32.5 32.5 33.1 33 42.950 Mua
17 [HOSE.GIL] 23/11/2017 32.6 32.5 33 32.6 44.140 Mua
18 [HOSE.GIL] 22/11/2017 32 32 32.7 32.5 45.030 Mua
19 [HOSE.GIL] 21/11/2017 32.4 32 33 32 38.470 Mua
20 [HOSE.GIL] 20/11/2017 32 31.9 32.6 32.4 24.790 Mua