FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GIL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GIL] 23/03/2018 45 44.05 45.6 45.6 194.910 Mua
2 [HOSE.GIL] 22/03/2018 45.4 45 45.75 45.6 61.710 Mua
3 [HOSE.GIL] 21/03/2018 44.2 44.2 45.5 45.4 114.060 Mua
4 [HOSE.GIL] 20/03/2018 44.2 44.1 44.5 44.2 115.710 Mua
5 [HOSE.GIL] 19/03/2018 44.4 43 44.5 44.2 190.620 Mua
6 [HOSE.GIL] 16/03/2018 44 44 44.7 44 509.470 Mua
7 [HOSE.GIL] 15/03/2018 44.6 43.9 44.6 44 87.840 Mua
8 [HOSE.GIL] 14/03/2018 43 42.9 44.6 43.7 423.590 Mua
9 [HOSE.GIL] 13/03/2018 43.5 42.5 43.9 43 75.520 Mua
10 [HOSE.GIL] 12/03/2018 43.5 43.5 44.35 43.5 107.930 Mua
11 [HOSE.GIL] 09/03/2018 44.5 43.4 44.5 43.5 245.550 Mua
12 [HOSE.GIL] 08/03/2018 40.5 40.3 42.8 42.65 295.590 Mua
13 [HOSE.GIL] 07/03/2018 40.6 39.9 41.3 40.2 37.720 Theo dõi
14 [HOSE.GIL] 06/03/2018 39.1 39.1 40.9 40.2 167.730 Theo dõi
15 [HOSE.GIL] 05/03/2018 40.85 39 40.85 39 249.380 Theo dõi
16 [HOSE.GIL] 02/03/2018 41 40 41.2 40.3 129.750 Theo dõi
17 [HOSE.GIL] 01/03/2018 41.4 41.05 41.6 41.05 83.330 Mua
18 [HOSE.GIL] 28/02/2018 42 41.3 42.7 41.4 153.730 Mua
19 [HOSE.GIL] 27/02/2018 41.8 41.3 42 41.6 79.760 Mua
20 [HOSE.GIL] 26/02/2018 42.25 41.5 42.4 41.8 189.880 Mua