FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GIL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GIL] 13/07/2018 40 39.5 40.1 40.1 4.280 Bán
2 [HOSE.GIL] 12/07/2018 39.5 39.3 39.95 39.5 520 Bán
3 [HOSE.GIL] 11/07/2018 39.3 39.3 40 39.3 5.410 Bán
4 [HOSE.GIL] 10/07/2018 39.5 39.3 39.5 39.5 1.260 Bán
5 [HOSE.GIL] 09/07/2018 40.2 39.2 40.2 39.3 4.510 Bán
6 [HOSE.GIL] 06/07/2018 39.1 39.1 40.25 40.2 23.950 Bán
7 [HOSE.GIL] 05/07/2018 40.7 39.5 40.7 39.5 650 Bán
8 [HOSE.GIL] 04/07/2018 40.3 39.3 40.3 40 7.010 Bán
9 [HOSE.GIL] 03/07/2018 41 40 41 40.3 11.530 Bán
10 [HOSE.GIL] 02/07/2018 41.75 40.3 41.75 40.3 1.220 Theo dõi
11 [HOSE.GIL] 29/06/2018 40.3 40.3 41.8 41.8 2.510 Mua
12 [HOSE.GIL] 28/06/2018 41 40.3 41 40.3 6.530 Bán
13 [HOSE.GIL] 27/06/2018 41.8 41 41.9 41 16.460 Bán
14 [HOSE.GIL] 26/06/2018 41.85 41.6 42 41.85 23.600 Mua
15 [HOSE.GIL] 25/06/2018 41.8 41.5 41.95 41.85 58.250 Mua
16 [HOSE.GIL] 22/06/2018 40.5 40.5 40.6 40.6 13.360 Bán
17 [HOSE.GIL] 21/06/2018 41 40.5 41 40.5 36.310 Bán
18 [HOSE.GIL] 20/06/2018 41 40.5 41 40.85 10.010 Bán
19 [HOSE.GIL] 19/06/2018 40 39.1 40.8 40.65 4.010 Bán
20 [HOSE.GIL] 18/06/2018 41 40.5 41.45 41.2 31.560 Bán