FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMC] 16/05/2019 42.8 42.6 42.8 42.7 2.820 Theo dõi
2 [HOSE.GMC] 15/05/2019 43 42.8 43.3 42.8 10.400 Theo dõi
3 [HOSE.GMC] 14/05/2019 42.55 42.5 43.35 43.35 11.000 Mua
4 [HOSE.GMC] 13/05/2019 43.45 42.5 43.45 42.9 8.650 Mua
5 [HOSE.GMC] 10/05/2019 41.2 41.2 43.5 43.1 9.760 Mua
6 [HOSE.GMC] 09/05/2019 42.65 42 43.2 43.2 19.530 Theo dõi
7 [HOSE.GMC] 08/05/2019 43 41.5 43 42.65 1.300 Bán
8 [HOSE.GMC] 07/05/2019 41.8 41.7 42.9 42.9 2.570 Bán
9 [HOSE.GMC] 06/05/2019 42 41.55 43.4 42.8 15.150 Bán
10 [HOSE.GMC] 03/05/2019 43.2 41.55 43.2 42 6.500 Bán
11 [HOSE.GMC] 02/05/2019 41.2 41.2 42.5 42.5 30.550 Bán
12 [HOSE.GMC] 26/04/2019 42 41.2 42 41.2 20.500 Bán
13 [HOSE.GMC] 25/04/2019 41.9 41.7 42.4 42.4 2.630 Bán
14 [HOSE.GMC] 24/04/2019 42 41.6 42.2 42 29.220 Bán
15 [HOSE.GMC] 23/04/2019 42.1 42 42.9 42 30.370 Bán
16 [HOSE.GMC] 22/04/2019 42 42 43 42.5 4.260 Bán
17 [HOSE.GMC] 19/04/2019 43.8 43.5 44 43.8 4.730 Bán
18 [HOSE.GMC] 18/04/2019 44.2 42.5 44.2 43.8 2.960 Bán
19 [HOSE.GMC] 17/04/2019 45.5 43.1 45.5 44 3.030 Bán
20 [HOSE.GMC] 16/04/2019 44.7 43.5 45.5 45.5 16.350 Mua