FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMC] 20/11/2018 40.6 40.6 42 41 18.080 Theo dõi
2 [HOSE.GMC] 19/11/2018 42.5 41.7 43 41.7 29.260 Mua
3 [HOSE.GMC] 16/11/2018 44.4 42.1 44.5 43.9 28.690 Mua
4 [HOSE.GMC] 15/11/2018 43.5 42 44.9 44 12.330 Mua
5 [HOSE.GMC] 14/11/2018 44.3 44 45.6 45 95.140 Quá mua
6 [HOSE.GMC] 13/11/2018 41.6 41 44.4 43.25 145.370 Quá mua
7 [HOSE.GMC] 12/11/2018 41.2 40.2 41.7 41.5 29.290 Mua
8 [HOSE.GMC] 09/11/2018 40.95 40.4 41.5 41.3 48.860 Mua
9 [HOSE.GMC] 08/11/2018 42.4 40.2 42.4 40.4 47.530 Mua
10 [HOSE.GMC] 07/11/2018 39.5 39.5 42.9 41.5 57.410 Quá mua
11 [HOSE.GMC] 06/11/2018 40 40 42.1 41 13.530 Quá mua
12 [HOSE.GMC] 05/11/2018 40.6 39 40.6 40.6 171.420 Quá mua
13 [HOSE.GMC] 02/11/2018 35.5 35.5 37.95 37.95 59.120 Mua
14 [HOSE.GMC] 01/11/2018 35.5 35.3 35.6 35.5 29.390 Mua
15 [HOSE.GMC] 31/10/2018 35.1 34.8 35.4 35.3 8.090 Mua
16 [HOSE.GMC] 30/10/2018 33.3 33.3 34.7 34.7 1.510 Mua
17 [HOSE.GMC] 29/10/2018 34.2 34.2 34.45 34.3 6.800 Bán
18 [HOSE.GMC] 26/10/2018 34.6 34.6 34.8 34.7 7.000 Mua
19 [HOSE.GMC] 25/10/2018 34.1 34.1 34.5 34.5 9.230 Theo dõi
20 [HOSE.GMC] 24/10/2018 34.5 33.85 34.6 34.5 470 Theo dõi