FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMC] 25/05/2018 26.4 26.4 26.5 26.5 1.720 Mua
2 [HOSE.GMC] 24/05/2018 26.8 26.8 26.8 26.8 20 Mua
3 [HOSE.GMC] 23/05/2018 26.65 25.55 26.65 25.55 1.030 Theo dõi
4 [HOSE.GMC] 22/05/2018 26.4 26 27 26.8 1.170 Mua
5 [HOSE.GMC] 21/05/2018 26.25 26.25 26.25 26.25 20 Theo dõi
6 [HOSE.GMC] 18/05/2018 25.05 25 26.4 26.25 1.840 Theo dõi
7 [HOSE.GMC] 17/05/2018 27 25.2 27.4 26.5 2.220 Mua
8 [HOSE.GMC] 16/05/2018 25.5 25.5 26.65 26.65 80 Mua
9 [HOSE.GMC] 15/05/2018 25.1 25.1 27.4 27.4 1.250 Mua
10 [HOSE.GMC] 14/05/2018 26.7 26.1 26.7 26.1 1.610 Theo dõi
11 [HOSE.GMC] 11/05/2018 24.75 24.75 26.2 26.1 2.050 Theo dõi
12 [HOSE.GMC] 10/05/2018 26 25.9 26.4 26.2 7.570 Theo dõi
13 [HOSE.GMC] 07/05/2018 26.4 25.6 26.4 26.4 1.700 Mua
14 [HOSE.GMC] 04/05/2018 26.3 26.3 26.4 26.4 15.000 Mua
15 [HOSE.GMC] 02/05/2018 26.5 26.2 26.4 26.4 1.490 Mua
16 [HOSE.GMC] 27/04/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 200 Mua
17 [HOSE.GMC] 26/04/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 60 Mua
18 [HOSE.GMC] 24/04/2018 26.2 26 26.2 26 130 Theo dõi
19 [HOSE.GMC] 23/04/2018 26.75 24.5 26.75 25.85 5.500 Theo dõi
20 [HOSE.GMC] 20/04/2018 26 25.1 26 26 1.110 Theo dõi