FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMC] 16/07/2018 27 26.7 27.5 27.5 230 Bán
2 [HOSE.GMC] 13/07/2018 27 27 27.5 27.5 1.010 Bán
3 [HOSE.GMC] 11/07/2018 28.5 27.8 28.5 27.8 110 Theo dõi
4 [HOSE.GMC] 10/07/2018 28 27 28 28 250 Mua
5 [HOSE.GMC] 09/07/2018 27.5 27.5 27.5 27.5 10 Theo dõi
6 [HOSE.GMC] 06/07/2018 26.5 26 27 27 210 Theo dõi
7 [HOSE.GMC] 05/07/2018 27.5 27 28 27.9 1.030 Mua
8 [HOSE.GMC] 04/07/2018 28.9 28.9 28.9 28.9 510 Mua
9 [HOSE.GMC] 03/07/2018 27.7 27 28.5 28.5 410 Mua
10 [HOSE.GMC] 29/06/2018 28 28 29 29 600 Mua
11 [HOSE.GMC] 27/06/2018 27.9 27.9 28.6 28 1.320 Mua
12 [HOSE.GMC] 26/06/2018 27.75 27.75 27.8 27.8 1.800 Mua
13 [HOSE.GMC] 25/06/2018 28 28 28 28 20 Mua
14 [HOSE.GMC] 22/06/2018 27.7 26.5 28 27.8 1.930 Mua
15 [HOSE.GMC] 21/06/2018 27.6 27.6 27.7 27.6 400 Mua
16 [HOSE.GMC] 20/06/2018 27.25 25.3 27.6 27.4 180 Mua
17 [HOSE.GMC] 19/06/2018 26.5 26.4 27.2 26.9 7.140 Mua
18 [HOSE.GMC] 18/06/2018 26.75 26.5 27.1 26.9 160 Mua
19 [HOSE.GMC] 15/06/2018 26.5 26.5 26.9 26.9 3.050 Mua
20 [HOSE.GMC] 14/06/2018 26.6 26 26.6 26.5 1.010 Mua