FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMC] 22/03/2019 46 44.5 46 45.1 36.760 Bán
2 [HOSE.GMC] 21/03/2019 47.9 45.65 47.9 45.65 12.660 Bán
3 [HOSE.GMC] 20/03/2019 47.3 46 47.85 47.7 32.850 Theo dõi
4 [HOSE.GMC] 19/03/2019 49.5 47.3 49.5 47.3 34.500 Theo dõi
5 [HOSE.GMC] 18/03/2019 48.95 48.95 50 49.5 68.360 Mua
6 [HOSE.GMC] 15/03/2019 48.5 48 49.9 48.5 27.340 Mua
7 [HOSE.GMC] 14/03/2019 48.5 48.2 49 48.5 21.690 Mua
8 [HOSE.GMC] 13/03/2019 50.1 48.5 50.8 48.5 38.360 Mua
9 [HOSE.GMC] 12/03/2019 49.15 49.1 51 50.5 29.480 Mua
10 [HOSE.GMC] 11/03/2019 47.2 47.2 49.3 49.2 31.820 Mua
11 [HOSE.GMC] 08/03/2019 47.9 46.8 48.4 48 39.010 Mua
12 [HOSE.GMC] 07/03/2019 49.5 47.6 49.5 48 30.370 Mua
13 [HOSE.GMC] 06/03/2019 46.85 46.45 49 49 37.120 Mua
14 [HOSE.GMC] 05/03/2019 48.5 46.3 48.5 47.5 29.210 Mua
15 [HOSE.GMC] 04/03/2019 47.5 47.5 49.05 48.5 42.960 Mua
16 [HOSE.GMC] 01/03/2019 43 43 45.9 45.9 106.550 Mua
17 [HOSE.GMC] 28/02/2019 43 42 43.7 42.9 55.690 Mua
18 [HOSE.GMC] 27/02/2019 43.5 42.5 43.8 42.65 40.910 Theo dõi
19 [HOSE.GMC] 26/02/2019 41.9 41.9 44.4 43.5 72.920 Mua
20 [HOSE.GMC] 25/02/2019 42.8 41.6 42.8 41.9 29.820 Theo dõi