FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMC] 15/12/2017 27.75 27 27.75 27.75 4.520 Bán
2 [HOSE.GMC] 14/12/2017 27.8 27.8 27.8 27.8 4.520 Bán
3 [HOSE.GMC] 12/12/2017 27.85 27.85 27.85 27.85 10 Bán
4 [HOSE.GMC] 11/12/2017 28.2 28.2 28.2 28.2 10 Theo dõi
5 [HOSE.GMC] 07/12/2017 27.6 27.6 27.8 27.8 1.040 Bán
6 [HOSE.GMC] 06/12/2017 27.6 27.4 27.7 27.7 800 Bán
7 [HOSE.GMC] 05/12/2017 27.7 27.7 27.7 27.7 1.720 Bán
8 [HOSE.GMC] 04/12/2017 27.6 27.5 27.9 27.7 1.930 Theo dõi
9 [HOSE.GMC] 01/12/2017 27.55 27.55 28 28 1.900 Theo dõi
10 [HOSE.GMC] 30/11/2017 28.4 27.5 29.3 28.7 630 Mua
11 [HOSE.GMC] 28/11/2017 29.4 29.4 29.4 29.4 180 Mua
12 [HOSE.GMC] 27/11/2017 27.5 27.5 27.9 27.9 1.500 Bán
13 [HOSE.GMC] 24/11/2017 28.6 27 28.6 28.45 9.010 Theo dõi
14 [HOSE.GMC] 23/11/2017 28.6 27.05 28.6 27.85 4.730 Bán
15 [HOSE.GMC] 21/11/2017 27.8 27.8 27.8 27.8 60 Bán
16 [HOSE.GMC] 17/11/2017 27.5 27.5 27.8 27.8 1.010 Bán
17 [HOSE.GMC] 16/11/2017 27 27 28 28 21.660 Bán
18 [HOSE.GMC] 15/11/2017 28 27.3 28 28 120 Bán
19 [HOSE.GMC] 14/11/2017 27.6 27.6 28 28 4.640 Bán
20 [HOSE.GMC] 13/11/2017 29 27.5 29 28 2.620 Bán