FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMC] 22/08/2019 28.4 28 28.6 28.5 18.970 Theo dõi
2 [HOSE.GMC] 21/08/2019 28.45 27.9 28.45 28.4 12.650 Theo dõi
3 [HOSE.GMC] 20/08/2019 28.05 27.95 28.75 28.45 7.540 Theo dõi
4 [HOSE.GMC] 19/08/2019 28.35 28 28.5 28.5 3.700 Bán
5 [HOSE.GMC] 16/08/2019 28.3 27.85 28.5 28.25 13.120 Bán
6 [HOSE.GMC] 15/08/2019 28 27.9 28.3 28.25 8.440 Bán
7 [HOSE.GMC] 14/08/2019 28.45 28 28.9 28 13.770 Bán
8 [HOSE.GMC] 13/08/2019 28.85 28 29 28 8.960 Bán
9 [HOSE.GMC] 12/08/2019 29.2 28.8 29.4 28.85 21.420 Bán
10 [HOSE.GMC] 09/08/2019 30.4 29 30.4 29.2 14.830 Bán
11 [HOSE.GMC] 08/08/2019 29 28.9 29.8 29.8 11.540 Bán
12 [HOSE.GMC] 07/08/2019 30.2 29 29.55 29 18.760 Bán
13 [HOSE.GMC] 06/08/2019 30.2 29 30.2 29.5 23.060 Bán
14 [HOSE.GMC] 05/08/2019 30.5 29.6 30.7 30.2 17.460 Bán
15 [HOSE.GMC] 02/08/2019 30.4 30.2 30.8 30.7 10.420 Bán
16 [HOSE.GMC] 01/08/2019 31.5 30.2 31.9 30.2 51.930 Bán
17 [HOSE.GMC] 31/07/2019 33.1 32.45 33.2 32.45 28.190 Bán
18 [HOSE.GMC] 30/07/2019 34.5 32.55 35.5 34.85 18.370 Bán
19 [HOSE.GMC] 29/07/2019 35.05 35 36 35 2.010 Bán
20 [HOSE.GMC] 26/07/2019 36.15 36 36.15 36 1.110 Bán