FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMD] 14/12/2017 39.7 39.7 40.5 40.5 447.790 Bán
2 [HOSE.GMD] 13/12/2017 40.3 38.9 40.7 39.6 642.170 Bán
3 [HOSE.GMD] 12/12/2017 41.4 39 41.5 40.2 1.183.190 Bán
4 [HOSE.GMD] 11/12/2017 42.5 41.3 42.5 41.3 652.430 Theo dõi
5 [HOSE.GMD] 08/12/2017 42.6 42.5 43.1 42.6 530.740 Mua
6 [HOSE.GMD] 07/12/2017 42.8 42.4 42.85 42.55 511.980 Mua
7 [HOSE.GMD] 06/12/2017 42.8 42 43.25 42.7 557.770 Mua
8 [HOSE.GMD] 05/12/2017 44 42.6 44.3 42.6 910.660 Mua
9 [HOSE.GMD] 04/12/2017 43.1 43.1 44.3 43.85 1.169.550 Mua
10 [HOSE.GMD] 01/12/2017 43 42.65 43 42.65 339.300 Mua
11 [HOSE.GMD] 30/11/2017 43.1 42.7 43.5 42.8 791.340 Mua
12 [HOSE.GMD] 29/11/2017 42.55 42.55 43.2 42.9 524.060 Mua
13 [HOSE.GMD] 28/11/2017 42.3 42.3 43.3 42.65 818.610 Mua
14 [HOSE.GMD] 27/11/2017 43 42.45 43 42.55 759.960 Mua
15 [HOSE.GMD] 24/11/2017 41.6 41.3 43.15 42.85 1.436.540 Mua
16 [HOSE.GMD] 23/11/2017 40.8 40.7 41.8 41.3 804.610 Mua
17 [HOSE.GMD] 22/11/2017 41 40.4 41.2 40.8 646.580 Theo dõi
18 [HOSE.GMD] 21/11/2017 41.8 40.8 42 41 547.240 Mua
19 [HOSE.GMD] 20/11/2017 41.2 41.2 41.8 41.4 274.010 Mua
20 [HOSE.GMD] 17/11/2017 42 41.4 42.45 41.5 906.320 Mua