FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMD] 18/05/2018 27.9 27.3 28.1 27.9 316.680 Mua
2 [HOSE.GMD] 17/05/2018 28.35 27.9 28.35 27.9 511.120 Mua
3 [HOSE.GMD] 16/05/2018 27.5 27.4 28.65 28.2 1.097.180 Mua
4 [HOSE.GMD] 15/05/2018 27.3 27.05 27.6 27.5 461.800 Mua
5 [HOSE.GMD] 14/05/2018 27 26.8 27.3 27.15 255.470 Theo dõi
6 [HOSE.GMD] 11/05/2018 26.35 26.1 26.9 26.65 305.920 Bán
7 [HOSE.GMD] 10/05/2018 27 26.35 27.35 26.35 291.840 Bán
8 [HOSE.GMD] 09/05/2018 27.25 27 27.7 27 288.270 Theo dõi
9 [HOSE.GMD] 08/05/2018 26.75 26.65 27.9 27.5 816.890 Theo dõi
10 [HOSE.GMD] 07/05/2018 26.65 26.4 26.85 26.7 191.090 Theo dõi
11 [HOSE.GMD] 04/05/2018 26.7 26.6 27 26.65 288.030 Bán
12 [HOSE.GMD] 03/05/2018 26.9 25.9 26.9 26.8 467.580 Bán
13 [HOSE.GMD] 02/05/2018 26.9 26.5 27.4 26.9 380.980 Bán
14 [HOSE.GMD] 27/04/2018 26 25.7 26.65 26.5 309.580 Bán
15 [HOSE.GMD] 26/04/2018 27.6 25.8 27.6 26 466.540 Bán
16 [HOSE.GMD] 24/04/2018 27.4 26.8 27.4 27.35 703.590 Bán
17 [HOSE.GMD] 23/04/2018 28.65 27.2 28.75 27.7 735.410 Bán
18 [HOSE.GMD] 20/04/2018 28.6 28.5 29.5 28.65 478.210 Bán
19 [HOSE.GMD] 19/04/2018 29.3 28.6 29.3 28.6 622.220 Bán
20 [HOSE.GMD] 18/04/2018 29.2 29.05 29.5 29.3 675.040 Theo dõi