FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMD] 22/03/2019 27.2 26.9 27.5 26.95 412.390 Theo dõi
2 [HOSE.GMD] 21/03/2019 27.7 27.1 27.95 27.2 446.960 Theo dõi
3 [HOSE.GMD] 20/03/2019 27.8 27.3 27.8 27.7 679.810 Theo dõi
4 [HOSE.GMD] 19/03/2019 28.2 27.8 28.2 27.85 596.280 Mua
5 [HOSE.GMD] 18/03/2019 28.25 28.1 28.5 28.2 572.880 Mua
6 [HOSE.GMD] 15/03/2019 28.5 28.1 28.5 28.25 404.170 Mua
7 [HOSE.GMD] 14/03/2019 28.5 28.4 29.15 28.4 1.153.050 Mua
8 [HOSE.GMD] 13/03/2019 27.75 27.7 28.25 28.15 1.229.270 Mua
9 [HOSE.GMD] 12/03/2019 27.4 27.4 27.75 27.7 320.820 Mua
10 [HOSE.GMD] 11/03/2019 27.3 27.2 27.7 27.4 205.390 Bán
11 [HOSE.GMD] 08/03/2019 27.75 27.3 27.8 27.3 350.070 Theo dõi
12 [HOSE.GMD] 07/03/2019 27.5 27.5 28 27.75 322.200 Mua
13 [HOSE.GMD] 06/03/2019 27.7 27.5 27.8 27.55 275.310 Theo dõi
14 [HOSE.GMD] 05/03/2019 27.9 27.7 28.1 27.7 464.470 Mua
15 [HOSE.GMD] 04/03/2019 27.9 27.7 28.15 28.1 444.630 Mua
16 [HOSE.GMD] 01/03/2019 27.5 27.3 27.8 27.7 258.550 Mua
17 [HOSE.GMD] 28/02/2019 28.3 27.5 28.3 27.5 704.100 Mua
18 [HOSE.GMD] 27/02/2019 27.85 27.85 28.25 28.25 781.300 Mua
19 [HOSE.GMD] 26/02/2019 27.8 27.55 28.2 27.85 588.070 Mua
20 [HOSE.GMD] 25/02/2019 27.6 27.45 27.8 27.5 497.690 Mua