FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMD] 25/06/2019 25.95 25.95 26.15 25.95 179.940 Bán
2 [HOSE.GMD] 24/06/2019 26.1 26 26.25 26.15 130.680 Theo dõi
3 [HOSE.GMD] 21/06/2019 26.2 26.15 26.3 26.15 107.680 Theo dõi
4 [HOSE.GMD] 20/06/2019 26 25.9 26.15 26.05 318.030 Theo dõi
5 [HOSE.GMD] 19/06/2019 25.9 25.9 26.1 25.9 184.070 Bán
6 [HOSE.GMD] 18/06/2019 25.95 25.85 26 25.9 246.210 Bán
7 [HOSE.GMD] 17/06/2019 25.95 25.5 26 25.95 462.770 Bán
8 [HOSE.GMD] 14/06/2019 26 25.95 26.15 25.95 175.610 Bán
9 [HOSE.GMD] 13/06/2019 25.9 25.7 26.2 26 303.270 Bán
10 [HOSE.GMD] 12/06/2019 26.15 25.95 26.2 26 143.940 Bán
11 [HOSE.GMD] 11/06/2019 26.15 26 26.4 26.15 132.460 Bán
12 [HOSE.GMD] 10/06/2019 26.65 26.1 26.65 26.15 231.790 Theo dõi
13 [HOSE.GMD] 07/06/2019 26.3 26.05 26.45 26.45 172.470 Theo dõi
14 [HOSE.GMD] 06/06/2019 25.9 25.75 26.3 26.3 146.330 Theo dõi
15 [HOSE.GMD] 05/06/2019 26.2 25.95 26.2 25.95 188.150 Bán
16 [HOSE.GMD] 04/06/2019 25.8 25.7 26.15 25.85 221.030 Bán
17 [HOSE.GMD] 03/06/2019 26 25.7 26.4 25.8 291.060 Bán
18 [HOSE.GMD] 31/05/2019 26.6 26.1 26.7 26.1 329.150 Theo dõi
19 [HOSE.GMD] 30/05/2019 26.5 26.5 26.9 26.7 323.620 Theo dõi
20 [HOSE.GMD] 29/05/2019 27.3 26.8 27.3 26.8 262.680 Mua