FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMD] 20/03/2018 30.3 29.8 30.35 30.3 1.313.720 Bán
2 [HOSE.GMD] 19/03/2018 31.1 30 31.55 30.5 1.510.780 Bán
3 [HOSE.GMD] 16/03/2018 31.1 31.05 32.5 31.1 1.567.350 Bán
4 [HOSE.GMD] 15/03/2018 32.1 31.5 32.2 31.5 1.150.380 Bán
5 [HOSE.GMD] 14/03/2018 31.5 31.35 32.1 32.1 1.429.430 Bán
6 [HOSE.GMD] 13/03/2018 32.5 31.1 32.5 31.5 1.105.500 Bán
7 [HOSE.GMD] 12/03/2018 32.5 31 33.2 32.5 2.254.840 Bán
8 [HOSE.GMD] 09/03/2018 35.5 32.3 35.5 33 2.248.430 Bán
9 [HOSE.GMD] 08/03/2018 43 42.2 43.2 42.5 2.768.230 Mua
10 [HOSE.GMD] 07/03/2018 43.5 42.6 44.3 42.8 1.633.850 Mua
11 [HOSE.GMD] 06/03/2018 43.5 43.25 43.8 43.5 1.217.030 Mua
12 [HOSE.GMD] 05/03/2018 45 43.2 45 43.2 2.292.950 Mua
13 [HOSE.GMD] 02/03/2018 42.6 42.5 44 44 2.095.170 Mua
14 [HOSE.GMD] 01/03/2018 42.3 42 43.5 42.5 1.955.670 Mua
15 [HOSE.GMD] 28/02/2018 42.6 41.6 43.1 41.6 2.057.200 Theo dõi
16 [HOSE.GMD] 27/02/2018 43.6 42.8 43.8 43.1 1.138.670 Mua
17 [HOSE.GMD] 26/02/2018 45 43.4 45 43.5 3.058.040 Mua
18 [HOSE.GMD] 23/02/2018 41.5 41.3 42.8 42.8 1.237.420 Mua
19 [HOSE.GMD] 22/02/2018 41.8 41 42.55 41 846.990 Bán
20 [HOSE.GMD] 21/02/2018 41.65 41 42 41.95 407.430 Theo dõi