FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMD] 17/07/2018 24.45 24.3 25 25 435.840 Theo dõi
2 [HOSE.GMD] 16/07/2018 24.1 23.95 24.6 24.45 452.130 Theo dõi
3 [HOSE.GMD] 13/07/2018 23.75 23.75 24.05 23.95 245.640 Bán
4 [HOSE.GMD] 12/07/2018 23.7 23.2 23.85 23.7 118.820 Bán
5 [HOSE.GMD] 11/07/2018 23.5 23.2 23.9 23.6 338.870 Bán
6 [HOSE.GMD] 10/07/2018 24.1 23.95 24.45 23.95 187.040 Bán
7 [HOSE.GMD] 09/07/2018 24.5 24.2 24.9 24.25 202.500 Bán
8 [HOSE.GMD] 06/07/2018 23.55 23.4 24.3 24.25 210.420 Bán
9 [HOSE.GMD] 05/07/2018 24.3 23 24.35 23.55 211.790 Bán
10 [HOSE.GMD] 04/07/2018 23.5 23.1 24 24 396.100 Bán
11 [HOSE.GMD] 03/07/2018 24.4 23.5 24.6 23.5 458.630 Bán
12 [HOSE.GMD] 02/07/2018 25.5 24.05 25.5 24.4 228.780 Bán
13 [HOSE.GMD] 29/06/2018 25.5 25.05 25.9 25.05 214.650 Bán
14 [HOSE.GMD] 28/06/2018 25.3 25.3 25.9 25.5 145.970 Bán
15 [HOSE.GMD] 27/06/2018 26 25.7 26.1 25.7 266.300 Bán
16 [HOSE.GMD] 26/06/2018 26.25 25.8 26.25 25.8 231.440 Bán
17 [HOSE.GMD] 25/06/2018 26.15 26.15 26.55 26.25 251.390 Bán
18 [HOSE.GMD] 22/06/2018 26 25.6 26.2 26.15 144.020 Bán
19 [HOSE.GMD] 21/06/2018 26.55 25.8 26.55 25.8 164.250 Bán
20 [HOSE.GMD] 20/06/2018 26 25.7 26.7 26.4 380.380 Bán