FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMD] 20/09/2018 26.85 26.85 27.65 27.25 2.707.410 Mua
2 [HOSE.GMD] 19/09/2018 26.2 26.15 26.95 26.5 1.815.200 Bán
3 [HOSE.GMD] 18/09/2018 25.3 25.3 26.05 26 586.980 Theo dõi
4 [HOSE.GMD] 17/09/2018 26.1 25.85 26.15 25.9 1.073.050 Theo dõi
5 [HOSE.GMD] 14/09/2018 27 26.95 27.1 27.05 729.710 Mua
6 [HOSE.GMD] 13/09/2018 27.1 26.9 27.2 27 692.040 Mua
7 [HOSE.GMD] 12/09/2018 27.4 27 27.7 27 1.227.620 Mua
8 [HOSE.GMD] 11/09/2018 26.7 26.65 27.25 27.25 840.460 Mua
9 [HOSE.GMD] 10/09/2018 27.15 26.9 27.2 26.95 575.290 Mua
10 [HOSE.GMD] 07/09/2018 27.2 26.8 27.4 27.15 541.590 Mua
11 [HOSE.GMD] 06/09/2018 26.65 26.65 27.6 27.1 1.694.490 Mua
12 [HOSE.GMD] 05/09/2018 26.6 26.3 27.1 26.65 1.299.190 Mua
13 [HOSE.GMD] 04/09/2018 26.6 26.15 26.9 26.2 621.040 Theo dõi
14 [HOSE.GMD] 31/08/2018 26.65 26.45 27 26.45 827.700 Mua
15 [HOSE.GMD] 30/08/2018 26.4 26.2 26.6 26.55 428.630 Mua
16 [HOSE.GMD] 29/08/2018 26.8 26.35 26.8 26.4 601.460 Mua
17 [HOSE.GMD] 28/08/2018 27.15 26.55 27.15 26.8 649.140 Mua
18 [HOSE.GMD] 27/08/2018 27.2 26.8 27.3 27 606.910 Mua
19 [HOSE.GMD] 24/08/2018 26.3 26.15 27.55 27.15 1.105.180 Mua
20 [HOSE.GMD] 23/08/2018 26.65 26.25 26.7 26.55 641.310 Mua