FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMD] 14/11/2018 29.05 29.05 29.9 29.8 2.503.940 Mua
2 [HOSE.GMD] 13/11/2018 27.9 27.7 29.8 29.2 2.304.170 Mua
3 [HOSE.GMD] 12/11/2018 27.7 27.7 28.15 28.15 1.113.680 Mua
4 [HOSE.GMD] 09/11/2018 28.2 27.5 28.3 27.7 817.570 Mua
5 [HOSE.GMD] 08/11/2018 27.95 27.75 28.45 28.2 1.372.030 Mua
6 [HOSE.GMD] 07/11/2018 27.9 27.6 27.9 27.7 700.170 Mua
7 [HOSE.GMD] 06/11/2018 27.8 27.55 27.9 27.7 1.037.600 Mua
8 [HOSE.GMD] 05/11/2018 27.5 27.4 27.9 27.6 1.356.330 Mua
9 [HOSE.GMD] 02/11/2018 27.75 27.15 27.9 27.5 796.950 Mua
10 [HOSE.GMD] 01/11/2018 27.6 27.45 28.1 27.5 1.148.410 Mua
11 [HOSE.GMD] 31/10/2018 27.2 26.95 27.8 27.45 1.409.640 Mua
12 [HOSE.GMD] 30/10/2018 26.7 26.6 27.15 26.95 882.460 Theo dõi
13 [HOSE.GMD] 29/10/2018 27.1 26.6 27.4 26.9 1.653.390 Theo dõi
14 [HOSE.GMD] 26/10/2018 25.5 25.5 26.85 26.85 2.692.290 Theo dõi
15 [HOSE.GMD] 25/10/2018 24.55 23.8 25.1 25.1 1.127.980 Bán
16 [HOSE.GMD] 24/10/2018 25.7 25.15 26.05 25.2 767.960 Bán
17 [HOSE.GMD] 23/10/2018 26.65 25.2 26.65 25.85 1.113.850 Bán
18 [HOSE.GMD] 22/10/2018 27.3 26.5 27.5 26.5 563.210 Bán
19 [HOSE.GMD] 19/10/2018 26.65 26.6 27.4 27.4 1.288.940 Mua
20 [HOSE.GMD] 18/10/2018 26.7 26.6 27.65 27.15 1.281.460 Mua