FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GMD] 15/01/2019 26 26 26.55 26.5 340.690 Theo dõi
2 [HOSE.GMD] 14/01/2019 25.75 25.7 26.15 26 292.460 Bán
3 [HOSE.GMD] 11/01/2019 25.9 25.65 26 25.7 422.200 Bán
4 [HOSE.GMD] 10/01/2019 26 25.8 26 25.9 157.950 Bán
5 [HOSE.GMD] 09/01/2019 25.7 25.7 26.1 25.9 235.660 Bán
6 [HOSE.GMD] 08/01/2019 25.8 25.55 25.9 25.65 261.540 Bán
7 [HOSE.GMD] 07/01/2019 26 25.65 26 25.7 295.310 Bán
8 [HOSE.GMD] 04/01/2019 25.5 24.85 25.8 25.55 612.880 Bán
9 [HOSE.GMD] 03/01/2019 26.5 25.5 26.65 25.5 744.230 Bán
10 [HOSE.GMD] 02/01/2019 26.4 26.15 26.65 26.4 373.200 Bán
11 [HOSE.GMD] 28/12/2018 26.4 26.15 26.4 26.15 162.760 Bán
12 [HOSE.GMD] 27/12/2018 26.95 26.15 26.95 26.15 327.090 Bán
13 [HOSE.GMD] 26/12/2018 26.4 26 26.75 26.1 722.170 Bán
14 [HOSE.GMD] 25/12/2018 26.6 25.8 26.95 26.3 594.440 Bán
15 [HOSE.GMD] 24/12/2018 27.3 27.3 27.7 27.3 160.960 Bán
16 [HOSE.GMD] 21/12/2018 27.2 26.9 27.3 27.3 467.220 Bán
17 [HOSE.GMD] 20/12/2018 27.3 27.2 27.5 27.3 272.150 Bán
18 [HOSE.GMD] 19/12/2018 27.6 27.15 27.6 27.15 295.340 Bán
19 [HOSE.GMD] 18/12/2018 27.7 27.1 27.8 27.35 798.570 Bán
20 [HOSE.GMD] 17/12/2018 28.5 27.8 28.6 27.85 360.100 Theo dõi