FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GSP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GSP] 25/06/2019 14.5 14.5 14.5 14.5 160 Bán
2 [HOSE.GSP] 24/06/2019 14.25 13.6 14.25 14.25 2.530 Bán
3 [HOSE.GSP] 21/06/2019 14.65 14 14.65 14.45 1.990 Bán
4 [HOSE.GSP] 20/06/2019 14.85 13.8 14.85 14.8 2.420 Theo dõi
5 [HOSE.GSP] 19/06/2019 14.5 14.5 14.5 14.5 210 Bán
6 [HOSE.GSP] 18/06/2019 14.85 14.7 14.85 14.7 350 Theo dõi
7 [HOSE.GSP] 17/06/2019 15 13.75 15 14.4 1.350 Bán
8 [HOSE.GSP] 14/06/2019 15 13.95 15.6 14.7 5.560 Theo dõi
9 [HOSE.GSP] 13/06/2019 14.95 14.95 14.95 14.95 590 Mua
10 [HOSE.GSP] 12/06/2019 15 14.8 15 14.85 840 Theo dõi
11 [HOSE.GSP] 11/06/2019 14.4 14.1 14.85 14.85 7.320 Mua
12 [HOSE.GSP] 10/06/2019 14.5 14.4 14.85 14.4 9.570 Theo dõi
13 [HOSE.GSP] 07/06/2019 15.45 15.45 15.45 15.45 180 Mua
14 [HOSE.GSP] 06/06/2019 15.5 14.35 15.5 15 1.350 Mua
15 [HOSE.GSP] 05/06/2019 14.95 14.25 14.95 14.85 2.840 Mua
16 [HOSE.GSP] 04/06/2019 14.7 14.45 14.95 14.95 1.360 Mua
17 [HOSE.GSP] 03/06/2019 15.5 15.5 15.5 15.5 220 Mua
18 [HOSE.GSP] 31/05/2019 14.95 14.25 15.65 14.75 1.220 Theo dõi
19 [HOSE.GSP] 30/05/2019 14.25 14.25 14.75 14.75 1.010 Theo dõi
20 [HOSE.GSP] 29/05/2019 14.85 14.25 14.85 14.8 2.230 Mua