FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GSP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GSP] 20/09/2018 13 12.9 13.4 13.1 3.540 Bán
2 [HOSE.GSP] 19/09/2018 13.55 13 13.55 13.25 960 Theo dõi
3 [HOSE.GSP] 18/09/2018 13.5 13 13.5 13.5 4.500 Mua
4 [HOSE.GSP] 17/09/2018 13.55 13.1 13.55 13.5 2.330 Mua
5 [HOSE.GSP] 14/09/2018 13.55 13.1 13.55 13.1 2.340 Theo dõi
6 [HOSE.GSP] 13/09/2018 13.5 13.4 13.5 13.5 1.290 Mua
7 [HOSE.GSP] 12/09/2018 13.05 13.05 13.5 13.45 3.080 Mua
8 [HOSE.GSP] 11/09/2018 13.05 13.05 13.5 13.5 360 Mua
9 [HOSE.GSP] 10/09/2018 13.2 13 13.5 13.5 210 Mua
10 [HOSE.GSP] 07/09/2018 13.4 13 13.65 13.3 5.540 Mua
11 [HOSE.GSP] 06/09/2018 13.4 13.4 14 13.65 3.080 Mua
12 [HOSE.GSP] 05/09/2018 13.5 12.8 13.5 13.5 4.090 Mua
13 [HOSE.GSP] 04/09/2018 12.9 12.9 13.45 13 3.390 Theo dõi
14 [HOSE.GSP] 31/08/2018 13.7 13.4 13.7 13.6 480 Mua
15 [HOSE.GSP] 30/08/2018 13.45 12.85 13.45 13 10.140 Bán
16 [HOSE.GSP] 29/08/2018 13.2 13 13.45 13 890 Bán
17 [HOSE.GSP] 28/08/2018 12.7 12.7 13.3 13.1 2.770 Bán
18 [HOSE.GSP] 27/08/2018 13 13 13.3 13.3 710 Theo dõi
19 [HOSE.GSP] 24/08/2018 13.75 13.75 13.75 13.75 50 Mua
20 [HOSE.GSP] 23/08/2018 13.35 12.75 13.4 13 5.500 Bán