FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GSP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GSP] 17/07/2018 12.35 12.05 12.35 12.1 1.920 Bán
2 [HOSE.GSP] 16/07/2018 12.45 12.2 12.45 12.35 1.010 Bán
3 [HOSE.GSP] 13/07/2018 12.4 12.4 12.45 12.45 740 Bán
4 [HOSE.GSP] 12/07/2018 12.45 12.45 12.45 12.45 150 Bán
5 [HOSE.GSP] 11/07/2018 12.15 12.05 12.55 12.45 8.730 Bán
6 [HOSE.GSP] 10/07/2018 12.1 12.1 12.55 12.55 3.140 Theo dõi
7 [HOSE.GSP] 09/07/2018 12.55 12.1 12.55 12.55 5.970 Theo dõi
8 [HOSE.GSP] 06/07/2018 12.15 12.15 12.5 12.5 230 Theo dõi
9 [HOSE.GSP] 05/07/2018 12.5 12.4 12.7 12.4 4.620 Bán
10 [HOSE.GSP] 04/07/2018 12.4 12.25 12.5 12.4 8.830 Bán
11 [HOSE.GSP] 03/07/2018 12.6 12.1 12.6 12.4 6.420 Bán
12 [HOSE.GSP] 02/07/2018 12.4 12.3 12.65 12.3 2.120 Bán
13 [HOSE.GSP] 29/06/2018 12.7 12.55 12.7 12.6 4.000 Theo dõi
14 [HOSE.GSP] 28/06/2018 12.5 12.35 12.5 12.5 5.230 Theo dõi
15 [HOSE.GSP] 27/06/2018 12.6 12.6 12.75 12.7 1.470 Theo dõi
16 [HOSE.GSP] 26/06/2018 12.75 12.4 12.75 12.7 50 Theo dõi
17 [HOSE.GSP] 25/06/2018 12.8 12.05 12.95 12.7 3.950 Theo dõi
18 [HOSE.GSP] 22/06/2018 12.6 12.55 12.75 12.7 2.620 Theo dõi
19 [HOSE.GSP] 21/06/2018 12.7 12.6 12.95 12.7 3.020 Theo dõi
20 [HOSE.GSP] 20/06/2018 12.7 12.7 12.75 12.75 650 Theo dõi