FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GSP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GSP] 25/05/2018 12.95 12.9 12.95 12.95 2.950 Bán
2 [HOSE.GSP] 24/05/2018 12.95 12.6 13 12.95 1.450 Bán
3 [HOSE.GSP] 23/05/2018 12.95 12.95 12.95 12.95 1.060 Bán
4 [HOSE.GSP] 22/05/2018 12.9 12.9 13 13 1.210 Bán
5 [HOSE.GSP] 21/05/2018 13 12.45 13.1 13 7.660 Bán
6 [HOSE.GSP] 18/05/2018 12.85 12.85 13.35 13.35 3.530 Theo dõi
7 [HOSE.GSP] 17/05/2018 12.9 12.6 12.95 12.95 290 Bán
8 [HOSE.GSP] 16/05/2018 13.2 12.4 13.2 12.75 26.680 Bán
9 [HOSE.GSP] 15/05/2018 13 12.85 13.45 13.2 3.990 Bán
10 [HOSE.GSP] 14/05/2018 13.5 12.65 13.5 13.05 3.040 Bán
11 [HOSE.GSP] 11/05/2018 13.15 12.85 13.25 13.25 4.700 Bán
12 [HOSE.GSP] 10/05/2018 12.85 12.85 13.35 12.95 1.890 Bán
13 [HOSE.GSP] 09/05/2018 12.7 12.65 12.95 12.8 26.360 Bán
14 [HOSE.GSP] 08/05/2018 13.35 12.9 13.4 12.9 7.710 Bán
15 [HOSE.GSP] 07/05/2018 13.45 13.15 13.45 13.45 1.030 Bán
16 [HOSE.GSP] 04/05/2018 13.45 13.1 13.5 13.5 14.160 Bán
17 [HOSE.GSP] 03/05/2018 13.7 13.3 13.75 13.6 3.460 Bán
18 [HOSE.GSP] 02/05/2018 13.55 12.75 13.95 13.55 5.410 Bán
19 [HOSE.GSP] 27/04/2018 13.9 12.7 13.9 13.5 7.530 Bán
20 [HOSE.GSP] 26/04/2018 14.8 14.8 14.95 14.85 10.390 Mua