FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GSP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GSP] 15/12/2017 14 13.6 14.1 14.1 1.410 Bán
2 [HOSE.GSP] 14/12/2017 13.75 13.75 14.3 14.3 420 Mua
3 [HOSE.GSP] 13/12/2017 14.05 14.05 14.5 14.5 2.100 Mua
4 [HOSE.GSP] 12/12/2017 14.05 13.6 14.1 14.05 5.740 Theo dõi
5 [HOSE.GSP] 11/12/2017 13.65 13.65 14.1 14.1 210 Theo dõi
6 [HOSE.GSP] 08/12/2017 13.7 13.7 14.2 14.2 2.510 Mua
7 [HOSE.GSP] 07/12/2017 14 14 14.2 14.2 2.210 Mua
8 [HOSE.GSP] 06/12/2017 14.2 14.2 14.5 14.5 1.470 Mua
9 [HOSE.GSP] 05/12/2017 14.4 13.7 14.4 14.15 2.680 Mua
10 [HOSE.GSP] 04/12/2017 13.6 13.6 14.5 14.4 340 Mua
11 [HOSE.GSP] 01/12/2017 14.2 14.2 14.5 14.5 6.820 Mua
12 [HOSE.GSP] 30/11/2017 14.2 13.55 14.5 14.5 5.150 Mua
13 [HOSE.GSP] 29/11/2017 14 14 14.2 14.2 1.490 Mua
14 [HOSE.GSP] 28/11/2017 14 14 14.1 14 1.790 Theo dõi
15 [HOSE.GSP] 27/11/2017 14.1 13.55 14.3 14 6.360 Theo dõi
16 [HOSE.GSP] 24/11/2017 13.7 13.45 14.1 14.1 4.950 Mua
17 [HOSE.GSP] 23/11/2017 14 13.65 14.2 14 2.010 Mua
18 [HOSE.GSP] 22/11/2017 13.35 13.35 13.95 13.9 60 Theo dõi
19 [HOSE.GSP] 21/11/2017 13.7 13.7 14 14 2.590 Mua
20 [HOSE.GSP] 20/11/2017 13.55 13.5 14 14 4.180 Mua