FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTA] 25/05/2018 13.3 13.2 13.9 13.35 3.380 Bán
2 [HOSE.GTA] 24/05/2018 14.25 13.4 14.25 14.15 720 Bán
3 [HOSE.GTA] 23/05/2018 14.2 14.2 14.3 14.3 840 Bán
4 [HOSE.GTA] 22/05/2018 13.6 13.6 14.2 14.2 1.160 Bán
5 [HOSE.GTA] 21/05/2018 14.15 14.15 14.2 14.2 280 Bán
6 [HOSE.GTA] 18/05/2018 13.4 13.4 14.35 14.15 2.230 Bán
7 [HOSE.GTA] 17/05/2018 13.6 13.6 14.35 14.35 560 Bán
8 [HOSE.GTA] 16/05/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 210 Bán
9 [HOSE.GTA] 15/05/2018 13.55 13.5 14.85 13.8 4.430 Bán
10 [HOSE.GTA] 14/05/2018 14.9 14.05 14.95 14.05 2.480 Bán
11 [HOSE.GTA] 11/05/2018 16 15.1 16 15.1 4.950 Bán
12 [HOSE.GTA] 10/05/2018 15.15 15.15 16.6 16.2 3.760 Mua
13 [HOSE.GTA] 09/05/2018 14.7 14.7 16 16 2.350 Mua
14 [HOSE.GTA] 08/05/2018 15.7 15.7 15.7 15.7 400 Mua
15 [HOSE.GTA] 07/05/2018 15.7 15.7 15.7 15.7 300 Mua
16 [HOSE.GTA] 04/05/2018 15.7 15.7 15.7 15.7 710 Mua
17 [HOSE.GTA] 03/05/2018 15.25 15.2 15.9 15.2 110 Theo dõi
18 [HOSE.GTA] 02/05/2018 16.3 14.7 16.5 16.3 1.060 Mua
19 [HOSE.GTA] 27/04/2018 15.8 15.8 15.8 15.8 2.000 Mua
20 [HOSE.GTA] 26/04/2018 14.85 14.8 15.8 15.8 1.220 Mua