FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTA] 24/06/2019 11.5 11.5 11.5 11.5 100 Bán
2 [HOSE.GTA] 21/06/2019 11.4 11.4 11.5 11.5 1.050 Bán
3 [HOSE.GTA] 20/06/2019 11.45 11.45 11.45 11.45 10 Bán
4 [HOSE.GTA] 19/06/2019 11.4 10.7 11.75 11.4 1.250 Bán
5 [HOSE.GTA] 17/06/2019 11.35 11.35 11.35 11.35 4.300 Bán
6 [HOSE.GTA] 14/06/2019 11.35 11.35 11.35 11.35 20 Bán
7 [HOSE.GTA] 13/06/2019 11.9 11.9 11.9 11.9 70 Bán
8 [HOSE.GTA] 12/06/2019 11.15 11.1 11.9 11.9 560 Bán
9 [HOSE.GTA] 10/06/2019 11.9 11.9 11.9 11.9 30 Bán
10 [HOSE.GTA] 06/06/2019 12.05 11.7 12.05 11.9 330 Bán
11 [HOSE.GTA] 05/06/2019 12.35 11.75 12.35 11.75 220 Bán
12 [HOSE.GTA] 04/06/2019 11.7 11.65 11.75 11.65 2.850 Bán
13 [HOSE.GTA] 03/06/2019 12.45 12.45 12.5 12.5 620 Bán
14 [HOSE.GTA] 31/05/2019 11.9 11.9 11.9 11.9 350 Bán
15 [HOSE.GTA] 30/05/2019 12.65 11.15 12.65 11.15 2.130 Bán
16 [HOSE.GTA] 29/05/2019 13.5 13 13.5 13 310 Bán
17 [HOSE.GTA] 28/05/2019 13.85 13.85 13.85 13.85 10 Mua
18 [HOSE.GTA] 27/05/2019 13.2 13 13.4 13.1 2.510 Bán
19 [HOSE.GTA] 24/05/2019 13 13 13.3 13.3 800 Mua
20 [HOSE.GTA] 22/05/2019 13.25 12.9 13.25 13.25 190 Mua