FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTA] 19/09/2018 13.6 13.1 13.6 13.1 300 Bán
2 [HOSE.GTA] 18/09/2018 13.6 13.6 13.6 13.6 210 Mua
3 [HOSE.GTA] 17/09/2018 12.65 12.65 13.55 13.3 310 Theo dõi
4 [HOSE.GTA] 14/09/2018 13.45 13.45 13.45 13.45 210 Mua
5 [HOSE.GTA] 13/09/2018 13 13 13.35 13.1 220 Bán
6 [HOSE.GTA] 12/09/2018 13.3 12.9 13.35 13.35 1.000 Theo dõi
7 [HOSE.GTA] 11/09/2018 13.6 12.9 13.6 12.9 1.100 Bán
8 [HOSE.GTA] 10/09/2018 13.05 13.05 13.05 13.05 300 Theo dõi
9 [HOSE.GTA] 07/09/2018 12.9 12.9 13.6 13.5 1.400 Theo dõi
10 [HOSE.GTA] 06/09/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 200 Mua
11 [HOSE.GTA] 05/09/2018 13.85 13.05 13.9 13.5 910 Mua
12 [HOSE.GTA] 04/09/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 390 Mua
13 [HOSE.GTA] 31/08/2018 13.45 13.2 13.45 13.2 690 Theo dõi
14 [HOSE.GTA] 30/08/2018 13.05 13 13.5 13 1.320 Theo dõi
15 [HOSE.GTA] 29/08/2018 12.8 12.8 13.95 13.95 770 Mua
16 [HOSE.GTA] 28/08/2018 12.7 12.7 13.35 13.35 450 Theo dõi
17 [HOSE.GTA] 27/08/2018 13.4 13.4 13.4 13.4 4.240 Theo dõi
18 [HOSE.GTA] 24/08/2018 12.55 12.55 13.45 13.45 490 Theo dõi
19 [HOSE.GTA] 23/08/2018 13.2 12.8 13.2 13.2 420 Bán
20 [HOSE.GTA] 22/08/2018 12.95 12.2 13.2 13.2 9.020 Bán