FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTA] 23/03/2018 13.85 13.65 13.85 13.8 1.260 Bán
2 [HOSE.GTA] 22/03/2018 13.8 13.6 13.8 13.7 2.890 Bán
3 [HOSE.GTA] 21/03/2018 13.5 13.5 13.8 13.65 1.170 Bán
4 [HOSE.GTA] 20/03/2018 14 13.2 14.4 13.75 8.450 Bán
5 [HOSE.GTA] 19/03/2018 14 13.4 14.4 13.85 6.970 Bán
6 [HOSE.GTA] 16/03/2018 13.85 13.4 13.9 13.85 13.470 Bán
7 [HOSE.GTA] 15/03/2018 13.5 13.4 13.95 13.95 2.780 Bán
8 [HOSE.GTA] 14/03/2018 13.4 13.3 13.95 13.9 7.360 Bán
9 [HOSE.GTA] 13/03/2018 14.15 13.5 14.15 13.5 2.650 Bán
10 [HOSE.GTA] 12/03/2018 13.6 13.6 14.55 13.6 2.950 Bán
11 [HOSE.GTA] 09/03/2018 14.55 14.5 14.55 14.55 4.580 Bán
12 [HOSE.GTA] 08/03/2018 14.6 13.6 14.6 13.6 2.180 Bán
13 [HOSE.GTA] 07/03/2018 15.5 13.95 15.5 13.95 38.170 Bán
14 [HOSE.GTA] 06/03/2018 15.5 14.95 15.85 14.95 2.780 Bán
15 [HOSE.GTA] 05/03/2018 15.1 15.1 16.05 16.05 990 Mua
16 [HOSE.GTA] 02/03/2018 15.9 15.85 15.9 15.85 410 Mua
17 [HOSE.GTA] 01/03/2018 15.4 15.4 16.4 15.4 3.520 Theo dõi
18 [HOSE.GTA] 28/02/2018 15.9 15 16.5 16.5 7.480 Mua
19 [HOSE.GTA] 27/02/2018 15.6 15 16.5 15.9 9.030 Mua
20 [HOSE.GTA] 26/02/2018 15.35 15.1 16 15.6 450 Mua