FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTA] 15/12/2017 15.5 15.5 15.5 15.5 720 Bán
2 [HOSE.GTA] 14/12/2017 16.3 16.3 16.3 16.3 30 Mua
3 [HOSE.GTA] 13/12/2017 16.8 16 16.8 16 120 Bán
4 [HOSE.GTA] 12/12/2017 15 14.9 16.45 16.4 1.190 Mua
5 [HOSE.GTA] 11/12/2017 15.95 15.95 15.95 15.95 100 Theo dõi
6 [HOSE.GTA] 08/12/2017 15.2 15.2 15.95 15.95 220 Theo dõi
7 [HOSE.GTA] 07/12/2017 16 15.1 16 15.95 260 Theo dõi
8 [HOSE.GTA] 06/12/2017 15.5 15.45 16.2 15.45 430 Theo dõi
9 [HOSE.GTA] 05/12/2017 15.7 15.7 16.7 16.55 1.150 Mua
10 [HOSE.GTA] 04/12/2017 16 16 17 16.85 370 Mua
11 [HOSE.GTA] 01/12/2017 17.2 17.2 17.2 17.2 200 Mua
12 [HOSE.GTA] 30/11/2017 14.6 14.55 16.6 16.6 7.900 Mua
13 [HOSE.GTA] 29/11/2017 14.6 14.6 15.6 15.6 1.110 Mua
14 [HOSE.GTA] 28/11/2017 14.9 14.8 15.65 15.65 850 Mua
15 [HOSE.GTA] 27/11/2017 16.85 14.95 16.85 15.9 1.230 Mua
16 [HOSE.GTA] 24/11/2017 15.3 15.3 15.9 15.9 1.400 Mua
17 [HOSE.GTA] 23/11/2017 16.7 14.8 16.7 16.4 1.230 Mua
18 [HOSE.GTA] 22/11/2017 15 15 15.9 15.9 1.170 Mua
19 [HOSE.GTA] 21/11/2017 14.6 14.45 15.05 14.95 29.680 Theo dõi
20 [HOSE.GTA] 20/11/2017 15.15 14.6 15.15 15.05 7.360 Theo dõi