FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTA] 21/11/2018 14.35 14.35 14.35 14.35 360 Theo dõi
2 [HOSE.GTA] 20/11/2018 14.4 14.05 14.4 14.05 1.120 Bán
3 [HOSE.GTA] 19/11/2018 14.65 14 14.65 14.4 620 Bán
4 [HOSE.GTA] 16/11/2018 14.1 14.1 14.35 14.35 260 Bán
5 [HOSE.GTA] 15/11/2018 14 14 14.4 14.3 640 Theo dõi
6 [HOSE.GTA] 14/11/2018 14 14 14.4 14.15 440 Theo dõi
7 [HOSE.GTA] 13/11/2018 14.3 14.3 14.3 14.3 1.080 Theo dõi
8 [HOSE.GTA] 12/11/2018 14.85 14.85 14.85 14.85 420 Mua
9 [HOSE.GTA] 09/11/2018 14.95 14.15 14.95 14.85 530 Mua
10 [HOSE.GTA] 08/11/2018 14.65 13.75 15.4 14.85 1.280 Mua
11 [HOSE.GTA] 07/11/2018 14.7 14 15.2 14.65 890 Mua
12 [HOSE.GTA] 06/11/2018 14.15 14.15 14.65 14.65 420 Mua
13 [HOSE.GTA] 05/11/2018 14.95 14.95 14.95 14.95 310 Mua
14 [HOSE.GTA] 02/11/2018 14.9 13.3 14.9 14.45 560 Theo dõi
15 [HOSE.GTA] 01/11/2018 14 13.95 14.8 14 2.120 Theo dõi
16 [HOSE.GTA] 31/10/2018 14.7 14.65 15 15 1.530 Mua
17 [HOSE.GTA] 30/10/2018 13.75 13.75 14.65 14.6 6.060 Mua
18 [HOSE.GTA] 29/10/2018 14.5 13.75 14.5 13.75 190 Theo dõi
19 [HOSE.GTA] 26/10/2018 13.8 13.8 14.3 14.3 170 Mua
20 [HOSE.GTA] 25/10/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 120 Mua