FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTA] 17/07/2018 13.85 13.85 13.85 13.85 160 Bán
2 [HOSE.GTA] 16/07/2018 12.9 12.9 13.85 13.85 70 Bán
3 [HOSE.GTA] 13/07/2018 14.2 13.8 14.2 13.8 310 Bán
4 [HOSE.GTA] 12/07/2018 13.9 13.55 13.9 13.9 380 Bán
5 [HOSE.GTA] 11/07/2018 14.3 13.5 14.6 13.5 290 Bán
6 [HOSE.GTA] 10/07/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 200 Theo dõi
7 [HOSE.GTA] 09/07/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 210 Theo dõi
8 [HOSE.GTA] 06/07/2018 13.65 13.6 14.2 14.2 3.180 Theo dõi
9 [HOSE.GTA] 05/07/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 100 Mua
10 [HOSE.GTA] 04/07/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 210 Mua
11 [HOSE.GTA] 03/07/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 200 Mua
12 [HOSE.GTA] 02/07/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 100 Mua
13 [HOSE.GTA] 29/06/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 330 Mua
14 [HOSE.GTA] 28/06/2018 14 14 14.2 14.2 270 Mua
15 [HOSE.GTA] 25/06/2018 13.5 13.5 14 14 40 Theo dõi
16 [HOSE.GTA] 22/06/2018 13.95 13.95 14 14 1.330 Theo dõi
17 [HOSE.GTA] 21/06/2018 13.95 13.6 14.6 13.6 1.320 Bán
18 [HOSE.GTA] 20/06/2018 13.7 13.65 14.2 13.65 2.420 Bán
19 [HOSE.GTA] 19/06/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 240 Theo dõi
20 [HOSE.GTA] 18/06/2018 14.4 14.4 14.4 14.4 500 Mua