FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTA] 22/03/2019 12.95 12.9 13.35 13.05 8.500 Theo dõi
2 [HOSE.GTA] 21/03/2019 13 13 13.35 13.35 290 Mua
3 [HOSE.GTA] 20/03/2019 13.4 13.2 13.4 13.3 5.530 Mua
4 [HOSE.GTA] 19/03/2019 12.95 12.95 13.3 13.3 12.430 Theo dõi
5 [HOSE.GTA] 18/03/2019 12.6 12.6 12.95 12.95 10.880 Bán
6 [HOSE.GTA] 15/03/2019 12.55 12.55 12.9 12.8 750 Bán
7 [HOSE.GTA] 14/03/2019 12.6 12.6 12.85 12.75 1.260 Bán
8 [HOSE.GTA] 13/03/2019 12.8 12.8 12.95 12.8 850 Bán
9 [HOSE.GTA] 12/03/2019 13 12.8 13.05 12.8 3.620 Bán
10 [HOSE.GTA] 11/03/2019 12.8 12.75 13.2 13.2 350 Bán
11 [HOSE.GTA] 08/03/2019 12.9 12.2 12.9 12.8 14.360 Bán
12 [HOSE.GTA] 07/03/2019 12.45 12.3 13 12.6 5.870 Bán
13 [HOSE.GTA] 06/03/2019 13.8 13.2 13.8 13.2 4.300 Bán
14 [HOSE.GTA] 05/03/2019 13.2 12 13.2 13.2 928.020 Bán
15 [HOSE.GTA] 04/03/2019 14.1 12.35 14.1 12.35 67.620 Bán
16 [HOSE.GTA] 01/03/2019 14.2 13.25 14.2 13.25 15.710 Bán
17 [HOSE.GTA] 28/02/2019 14.2 14.2 14.2 14.2 160 Mua
18 [HOSE.GTA] 27/02/2019 14.1 14.1 14.2 14.2 3.070 Mua
19 [HOSE.GTA] 26/02/2019 14.2 14.2 14.2 14.2 480 Mua
20 [HOSE.GTA] 25/02/2019 14.2 14.2 14.2 14.2 300 Mua