FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTN] 18/05/2018 11.35 11.15 11.45 11.25 321.460 Bán
2 [HOSE.GTN] 17/05/2018 11.35 11.3 11.55 11.4 422.030 Bán
3 [HOSE.GTN] 16/05/2018 11.6 11.35 11.6 11.4 458.850 Bán
4 [HOSE.GTN] 15/05/2018 11.45 11.45 11.7 11.55 320.440 Bán
5 [HOSE.GTN] 14/05/2018 11.4 11.3 11.7 11.45 318.340 Bán
6 [HOSE.GTN] 11/05/2018 11.5 11.4 11.8 11.5 187.990 Bán
7 [HOSE.GTN] 10/05/2018 11.8 11.45 11.9 11.55 434.280 Theo dõi
8 [HOSE.GTN] 09/05/2018 12 11.85 12.15 11.85 513.310 Mua
9 [HOSE.GTN] 08/05/2018 12.35 12 12.35 12 840.380 Mua
10 [HOSE.GTN] 07/05/2018 11.6 11.55 12.35 12.3 871.330 Mua
11 [HOSE.GTN] 04/05/2018 11.55 11.55 11.8 11.55 297.240 Mua
12 [HOSE.GTN] 03/05/2018 11.5 11.35 11.65 11.65 706.730 Mua
13 [HOSE.GTN] 02/05/2018 11.65 11.5 12.1 11.65 455.280 Mua
14 [HOSE.GTN] 27/04/2018 11.7 11.5 12.15 12.1 907.660 Mua
15 [HOSE.GTN] 26/04/2018 12.05 11.6 12.15 12 616.960 Mua
16 [HOSE.GTN] 24/04/2018 12.05 11.65 12.35 12.15 896.220 Mua
17 [HOSE.GTN] 23/04/2018 11.7 11.7 12.3 12 1.575.360 Mua
18 [HOSE.GTN] 20/04/2018 11.5 11.3 11.85 11.7 814.860 Mua
19 [HOSE.GTN] 19/04/2018 11.05 11.05 11.5 11.5 650.910 Mua
20 [HOSE.GTN] 18/04/2018 10.95 10.95 11.35 11.05 467.930 Theo dõi