FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTN] 20/09/2018 10.6 10.45 10.6 10.55 627.380 Bán
2 [HOSE.GTN] 19/09/2018 10.5 10.5 10.75 10.6 1.482.500 Bán
3 [HOSE.GTN] 18/09/2018 10.4 10.25 10.5 10.5 1.199.050 Bán
4 [HOSE.GTN] 17/09/2018 10.5 10.35 10.6 10.4 572.040 Bán
5 [HOSE.GTN] 14/09/2018 10.65 10.4 10.75 10.5 1.624.530 Bán
6 [HOSE.GTN] 13/09/2018 10.65 10.5 10.85 10.7 1.084.310 Bán
7 [HOSE.GTN] 12/09/2018 10.8 10.6 10.95 10.6 1.267.770 Theo dõi
8 [HOSE.GTN] 11/09/2018 10.4 10.4 11 10.8 2.696.640 Theo dõi
9 [HOSE.GTN] 10/09/2018 10.7 10.55 10.8 10.6 896.260 Bán
10 [HOSE.GTN] 07/09/2018 10.3 10.3 10.95 10.75 1.471.820 Theo dõi
11 [HOSE.GTN] 06/09/2018 10.35 10.2 10.65 10.45 1.581.560 Bán
12 [HOSE.GTN] 05/09/2018 10.45 10.25 10.65 10.35 1.614.090 Bán
13 [HOSE.GTN] 04/09/2018 10.6 10.4 10.85 10.45 2.204.370 Theo dõi
14 [HOSE.GTN] 31/08/2018 11.3 10.8 11.3 10.8 2.007.610 Theo dõi
15 [HOSE.GTN] 30/08/2018 11.05 10.85 11.2 11.2 1.739.560 Mua
16 [HOSE.GTN] 29/08/2018 11.2 11 11.35 11.1 1.337.200 Theo dõi
17 [HOSE.GTN] 28/08/2018 11.4 11.35 11.8 11.35 1.805.650 Mua
18 [HOSE.GTN] 27/08/2018 11 10.9 11.4 11.4 2.889.930 Mua
19 [HOSE.GTN] 24/08/2018 11 10.9 11.2 11.05 2.188.850 Bán
20 [HOSE.GTN] 23/08/2018 11.4 11.15 11.6 11.2 2.293.080 Theo dõi