FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTN] 22/02/2018 12.25 11.6 12.25 11.75 673.940 Quá bán
2 [HOSE.GTN] 21/02/2018 12.95 12.2 12.95 12.25 542.120 Bán
3 [HOSE.GTN] 13/02/2018 12.95 12.9 13.05 12.9 135.800 Bán
4 [HOSE.GTN] 12/02/2018 13 12.85 13.05 12.95 206.400 Bán
5 [HOSE.GTN] 09/02/2018 13.35 12.9 13.35 13 315.460 Bán
6 [HOSE.GTN] 08/02/2018 14 13.35 14 13.45 202.300 Bán
7 [HOSE.GTN] 07/02/2018 13.7 13.7 14.05 14 415.060 Bán
8 [HOSE.GTN] 06/02/2018 13.6 13.6 14 13.6 546.000 Bán
9 [HOSE.GTN] 05/02/2018 14.6 14.4 14.95 14.6 282.660 Bán
10 [HOSE.GTN] 02/02/2018 14.95 14.7 14.95 14.95 203.220 Bán
11 [HOSE.GTN] 01/02/2018 14.95 14.6 14.95 14.95 336.510 Bán
12 [HOSE.GTN] 31/01/2018 14.5 13.9 15 15 1.195.530 Bán
13 [HOSE.GTN] 30/01/2018 14.95 14.55 14.95 14.55 321.830 Bán
14 [HOSE.GTN] 29/01/2018 15.1 14.85 15.15 14.95 450.790 Bán
15 [HOSE.GTN] 26/01/2018 14.95 14.7 15.05 15.05 395.910 Bán
16 [HOSE.GTN] 25/01/2018 14.95 14.7 15.15 14.9 595.930 Bán
17 [HOSE.GTN] 22/01/2018 15.1 14.7 15.3 14.9 580.910 Bán
18 [HOSE.GTN] 19/01/2018 15.05 14.95 15.1 15.05 679.300 Bán
19 [HOSE.GTN] 18/01/2018 15.15 14.9 15.2 15 479.310 Bán
20 [HOSE.GTN] 17/01/2018 15.15 15 15.25 15.15 405.230 Bán