FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTN] 25/06/2019 18.9 18.55 18.9 18.6 79.590 Bán
2 [HOSE.GTN] 24/06/2019 18.6 18.6 19 18.6 146.770 Bán
3 [HOSE.GTN] 21/06/2019 18.9 18.8 19 18.9 148.820 Bán
4 [HOSE.GTN] 20/06/2019 19.15 18.7 19.15 18.8 172.680 Bán
5 [HOSE.GTN] 19/06/2019 19.15 19 19.45 19.15 211.880 Mua
6 [HOSE.GTN] 18/06/2019 18.7 18.6 19.1 19 172.090 Theo dõi
7 [HOSE.GTN] 17/06/2019 19.2 18.9 19.2 18.95 107.470 Theo dõi
8 [HOSE.GTN] 14/06/2019 18.9 18.9 19.5 19.15 368.120 Mua
9 [HOSE.GTN] 13/06/2019 18.5 18.5 19 18.9 219.600 Bán
10 [HOSE.GTN] 12/06/2019 18.3 18.1 18.8 18.8 223.150 Theo dõi
11 [HOSE.GTN] 11/06/2019 18.2 18.15 18.6 18.45 167.020 Theo dõi
12 [HOSE.GTN] 10/06/2019 19.2 18.2 19.2 18.2 583.980 Theo dõi
13 [HOSE.GTN] 07/06/2019 19.2 19.1 19.8 19.2 316.690 Mua
14 [HOSE.GTN] 06/06/2019 19.7 19 19.7 19.5 219.460 Mua
15 [HOSE.GTN] 05/06/2019 20 19.6 20.75 19.7 1.018.210 Mua
16 [HOSE.GTN] 04/06/2019 18.8 18.8 20 19.7 479.380 Mua
17 [HOSE.GTN] 03/06/2019 18.7 18.4 19.4 18.8 541.820 Mua
18 [HOSE.GTN] 31/05/2019 19.1 19.05 19.6 19.05 227.660 Mua
19 [HOSE.GTN] 30/05/2019 19.4 19.1 20 19.2 266.260 Mua
20 [HOSE.GTN] 29/05/2019 18.45 18.45 19.7 19.4 770.280 Mua