FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTN] 14/12/2017 15.5 15.4 15.6 15.5 549.450 Theo dõi
2 [HOSE.GTN] 13/12/2017 15.45 15.4 15.55 15.5 514.600 Theo dõi
3 [HOSE.GTN] 12/12/2017 15.4 15.15 15.6 15.45 972.360 Theo dõi
4 [HOSE.GTN] 11/12/2017 15.9 15.3 15.9 15.3 777.430 Theo dõi
5 [HOSE.GTN] 08/12/2017 16.05 15.7 16.05 15.9 645.120 Mua
6 [HOSE.GTN] 07/12/2017 16 15.8 16.1 16 803.210 Mua
7 [HOSE.GTN] 06/12/2017 15.7 15.7 16.5 15.95 1.604.590 Mua
8 [HOSE.GTN] 05/12/2017 15.4 15.3 15.7 15.7 1.283.020 Theo dõi
9 [HOSE.GTN] 04/12/2017 15.55 15.25 15.55 15.4 783.830 Bán
10 [HOSE.GTN] 01/12/2017 15.6 15.3 15.6 15.55 392.660 Bán
11 [HOSE.GTN] 30/11/2017 15.55 15.3 15.6 15.55 737.630 Bán
12 [HOSE.GTN] 29/11/2017 15.65 15.4 15.65 15.5 825.760 Bán
13 [HOSE.GTN] 28/11/2017 15.65 15.45 15.65 15.6 652.470 Bán
14 [HOSE.GTN] 27/11/2017 15.7 15.45 15.7 15.6 1.067.520 Bán
15 [HOSE.GTN] 24/11/2017 15.45 15.3 15.7 15.7 1.323.380 Bán
16 [HOSE.GTN] 23/11/2017 15.7 15.4 15.7 15.4 1.008.440 Bán
17 [HOSE.GTN] 22/11/2017 15.7 15.5 15.8 15.6 1.222.010 Bán
18 [HOSE.GTN] 21/11/2017 15.75 15.7 15.9 15.75 1.290.520 Bán
19 [HOSE.GTN] 20/11/2017 15.75 15.65 15.8 15.8 1.395.300 Bán
20 [HOSE.GTN] 17/11/2017 15.95 15.6 16 15.65 1.729.680 Bán