FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.GTN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.GTN] 15/01/2019 9.95 9.95 10.1 10.1 151.910 Theo dõi
2 [HOSE.GTN] 14/01/2019 10.2 9.95 10.2 10.1 225.070 Theo dõi
3 [HOSE.GTN] 11/01/2019 10.15 10.1 10.25 10.15 179.860 Theo dõi
4 [HOSE.GTN] 10/01/2019 10.45 10.15 10.45 10.15 114.870 Theo dõi
5 [HOSE.GTN] 09/01/2019 10.3 10.2 10.35 10.25 146.170 Mua
6 [HOSE.GTN] 08/01/2019 10.3 10.15 10.35 10.3 396.290 Mua
7 [HOSE.GTN] 07/01/2019 10.3 10 10.4 10.2 422.130 Mua
8 [HOSE.GTN] 04/01/2019 10 9.9 10.2 10 398.480 Bán
9 [HOSE.GTN] 03/01/2019 9.9 9.85 10.2 10.2 473.930 Theo dõi
10 [HOSE.GTN] 02/01/2019 10 10 10.5 10 443.250 Bán
11 [HOSE.GTN] 28/12/2018 10.3 10.2 10.4 10.3 671.700 Bán
12 [HOSE.GTN] 27/12/2018 10.45 10.1 10.55 10.35 500.890 Bán
13 [HOSE.GTN] 26/12/2018 10 9.9 10.1 10.05 172.360 Bán
14 [HOSE.GTN] 25/12/2018 9.7 9.5 10 10 940.830 Bán
15 [HOSE.GTN] 24/12/2018 10 9.9 10.1 10 287.840 Bán
16 [HOSE.GTN] 21/12/2018 9.79 9.6 10 10 324.820 Bán
17 [HOSE.GTN] 20/12/2018 9.95 9.78 9.96 9.79 399.850 Bán
18 [HOSE.GTN] 19/12/2018 10.1 9.9 10.1 9.95 433.090 Bán
19 [HOSE.GTN] 18/12/2018 10.3 9.95 10.4 10.05 763.710 Bán
20 [HOSE.GTN] 17/12/2018 10.5 10.5 10.7 10.5 345.270 Bán