FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAG] 20/09/2018 6 5.96 6.03 6 3.092.040 Bán
2 [HOSE.HAG] 19/09/2018 5.97 5.97 6.06 5.98 4.035.750 Bán
3 [HOSE.HAG] 18/09/2018 5.96 5.87 6.07 5.97 4.001.940 Bán
4 [HOSE.HAG] 17/09/2018 6.15 5.96 6.15 5.96 4.757.560 Bán
5 [HOSE.HAG] 14/09/2018 6.17 6.04 6.19 6.11 2.887.910 Bán
6 [HOSE.HAG] 13/09/2018 6.12 6.05 6.2 6.15 3.510.600 Bán
7 [HOSE.HAG] 12/09/2018 6.45 6.1 6.49 6.18 6.996.030 Bán
8 [HOSE.HAG] 11/09/2018 5.95 5.9 6.31 6.31 7.389.650 Theo dõi
9 [HOSE.HAG] 10/09/2018 5.86 5.83 6 5.9 4.653.370 Bán
10 [HOSE.HAG] 07/09/2018 5.93 5.76 6.01 5.89 9.682.970 Bán
11 [HOSE.HAG] 06/09/2018 6.45 6.09 6.54 6.09 10.330.170 Bán
12 [HOSE.HAG] 05/09/2018 6.6 6.39 6.75 6.5 7.711.330 Bán
13 [HOSE.HAG] 04/09/2018 6.73 6.6 6.91 6.6 7.995.180 Bán
14 [HOSE.HAG] 31/08/2018 6.86 6.72 6.9 6.79 10.002.760 Bán
15 [HOSE.HAG] 30/08/2018 7 6.89 7 6.89 7.030.960 Bán
16 [HOSE.HAG] 29/08/2018 6.95 6.79 7.08 6.99 7.492.060 Theo dõi
17 [HOSE.HAG] 28/08/2018 6.85 6.8 6.99 6.9 6.571.230 Bán
18 [HOSE.HAG] 27/08/2018 6.91 6.8 7 6.8 8.318.820 Bán
19 [HOSE.HAG] 24/08/2018 6.95 6.9 7.05 6.9 3.556.150 Bán
20 [HOSE.HAG] 23/08/2018 7 6.89 7.06 7 5.624.050 Theo dõi