FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAG] 14/12/2017 7.33 7.31 7.41 7.38 1.451.220 Bán
2 [HOSE.HAG] 13/12/2017 7.31 7.3 7.42 7.32 3.014.180 Bán
3 [HOSE.HAG] 12/12/2017 7.52 7.2 7.62 7.31 3.821.560 Bán
4 [HOSE.HAG] 11/12/2017 7.66 7.52 7.69 7.52 1.728.470 Bán
5 [HOSE.HAG] 08/12/2017 7.83 7.7 7.83 7.73 1.702.740 Mua
6 [HOSE.HAG] 07/12/2017 7.8 7.79 7.96 7.83 3.624.120 Mua
7 [HOSE.HAG] 06/12/2017 7.54 7.52 7.71 7.7 3.087.050 Mua
8 [HOSE.HAG] 05/12/2017 7.51 7.49 7.71 7.54 3.914.180 Theo dõi
9 [HOSE.HAG] 04/12/2017 7.64 7.48 7.69 7.51 3.448.690 Theo dõi
10 [HOSE.HAG] 01/12/2017 7.73 7.62 7.74 7.62 3.070.090 Theo dõi
11 [HOSE.HAG] 30/11/2017 7.7 7.67 7.75 7.73 3.065.590 Mua
12 [HOSE.HAG] 29/11/2017 7.83 7.7 7.86 7.7 5.637.050 Mua
13 [HOSE.HAG] 28/11/2017 7.76 7.74 7.86 7.82 6.478.190 Mua
14 [HOSE.HAG] 27/11/2017 7.7 7.62 7.75 7.75 4.422.230 Mua
15 [HOSE.HAG] 24/11/2017 7.53 7.5 7.69 7.69 4.185.400 Mua
16 [HOSE.HAG] 23/11/2017 7.52 7.45 7.58 7.51 2.906.820 Theo dõi
17 [HOSE.HAG] 22/11/2017 7.48 7.39 7.6 7.52 2.974.710 Theo dõi
18 [HOSE.HAG] 21/11/2017 7.55 7.45 7.65 7.51 2.466.350 Mua
19 [HOSE.HAG] 20/11/2017 7.7 7.6 7.8 7.67 1.639.260 Mua
20 [HOSE.HAG] 17/11/2017 7.88 7.6 7.91 7.81 3.738.970 Mua