FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAG] 22/02/2018 6.49 6.21 6.49 6.3 5.637.230 Bán
2 [HOSE.HAG] 21/02/2018 6.55 6.45 6.7 6.52 6.366.520 Bán
3 [HOSE.HAG] 13/02/2018 6.3 6.14 6.5 6.5 9.810.120 Bán
4 [HOSE.HAG] 12/02/2018 6.4 6.05 6.6 6.15 18.148.290 Bán
5 [HOSE.HAG] 09/02/2018 6.16 6.16 6.6 6.5 12.440.370 Bán
6 [HOSE.HAG] 08/02/2018 6.8 6.62 6.95 6.62 21.212.700 Bán
7 [HOSE.HAG] 07/02/2018 7.3 7.02 7.33 7.11 5.008.000 Bán
8 [HOSE.HAG] 06/02/2018 6.97 6.97 7.19 6.97 15.787.610 Bán
9 [HOSE.HAG] 05/02/2018 7.49 7.49 8.01 7.49 15.654.040 Bán
10 [HOSE.HAG] 02/02/2018 8.06 8 8.14 8.05 4.200.910 Theo dõi
11 [HOSE.HAG] 01/02/2018 8.2 8.05 8.3 8.05 7.922.570 Theo dõi
12 [HOSE.HAG] 31/01/2018 8.05 8.03 8.6 8.2 15.495.650 Mua
13 [HOSE.HAG] 30/01/2018 8.25 8 8.3 8.09 13.747.520 Mua
14 [HOSE.HAG] 29/01/2018 8.5 8.3 8.57 8.3 10.795.290 Mua
15 [HOSE.HAG] 26/01/2018 8.6 8.39 8.73 8.4 12.938.950 Mua
16 [HOSE.HAG] 25/01/2018 8.02 7.76 8.49 8.49 21.580.290 Mua
17 [HOSE.HAG] 22/01/2018 8.19 7.8 8.28 7.94 10.320.100 Mua
18 [HOSE.HAG] 19/01/2018 8.35 8.15 8.37 8.15 11.002.160 Mua
19 [HOSE.HAG] 18/01/2018 8 8 8.38 8.3 9.961.100 Mua
20 [HOSE.HAG] 17/01/2018 8.2 8.13 8.55 8.16 15.121.430 Mua