FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAG] 22/08/2019 4.87 4.87 4.92 4.88 1.166.100 Bán
2 [HOSE.HAG] 21/08/2019 4.89 4.87 4.94 4.88 816.140 Bán
3 [HOSE.HAG] 20/08/2019 4.84 4.8 4.88 4.88 1.753.180 Bán
4 [HOSE.HAG] 19/08/2019 4.91 4.7 4.95 4.79 3.570.430 Bán
5 [HOSE.HAG] 16/08/2019 4.9 4.9 4.94 4.9 1.770.550 Bán
6 [HOSE.HAG] 15/08/2019 4.95 4.9 4.96 4.92 2.308.710 Bán
7 [HOSE.HAG] 14/08/2019 5 5 5.09 5 1.886.220 Bán
8 [HOSE.HAG] 13/08/2019 5.03 4.98 5.05 4.98 2.208.780 Bán
9 [HOSE.HAG] 12/08/2019 5.09 5.04 5.13 5.05 1.544.270 Bán
10 [HOSE.HAG] 09/08/2019 5.05 5.01 5.06 5.05 1.860.300 Bán
11 [HOSE.HAG] 08/08/2019 4.96 4.96 5.05 5.01 1.484.750 Bán
12 [HOSE.HAG] 07/08/2019 4.9 4.98 5.07 5 1.343.330 Bán
13 [HOSE.HAG] 06/08/2019 4.9 4.85 5.15 5.02 2.917.240 Bán
14 [HOSE.HAG] 05/08/2019 4.77 4.66 5.07 5.05 5.303.490 Bán
15 [HOSE.HAG] 02/08/2019 4.9 4.8 4.91 4.82 4.556.640 Bán
16 [HOSE.HAG] 01/08/2019 5.11 4.95 5.11 4.95 4.212.260 Bán
17 [HOSE.HAG] 31/07/2019 5.06 5.06 5.17 5.08 3.574.410 Bán
18 [HOSE.HAG] 30/07/2019 5.08 5.04 5.28 5.23 5.656.120 Theo dõi
19 [HOSE.HAG] 29/07/2019 5.12 5.08 5.15 5.08 1.792.480 Bán
20 [HOSE.HAG] 26/07/2019 5.23 5.12 5.23 5.14 2.015.800 Bán