FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAH] 25/06/2019 12.2 11.95 12.2 11.95 108.460 Bán
2 [HOSE.HAH] 24/06/2019 12.1 11.9 12.4 12.2 530.780 Theo dõi
3 [HOSE.HAH] 21/06/2019 12 11.9 12.05 12.05 89.590 Bán
4 [HOSE.HAH] 20/06/2019 12.1 11.85 12.2 11.9 156.730 Bán
5 [HOSE.HAH] 19/06/2019 12.1 11.95 12.2 12.1 333.410 Bán
6 [HOSE.HAH] 18/06/2019 11.9 11.9 12.1 11.9 149.460 Bán
7 [HOSE.HAH] 17/06/2019 12 11.8 12 11.9 127.060 Bán
8 [HOSE.HAH] 14/06/2019 12 11.9 12.2 11.9 184.660 Bán
9 [HOSE.HAH] 13/06/2019 12.1 11.95 12.2 12 130.290 Bán
10 [HOSE.HAH] 12/06/2019 12.4 12.1 12.4 12.1 235.970 Bán
11 [HOSE.HAH] 11/06/2019 12.4 12.25 12.4 12.4 54.460 Bán
12 [HOSE.HAH] 10/06/2019 12.45 12.25 12.45 12.4 82.050 Bán
13 [HOSE.HAH] 07/06/2019 12.45 12.4 12.45 12.45 56.220 Bán
14 [HOSE.HAH] 06/06/2019 12.2 12.15 12.45 12.4 191.160 Bán
15 [HOSE.HAH] 05/06/2019 12.25 12.15 12.25 12.15 30.130 Bán
16 [HOSE.HAH] 04/06/2019 12.1 12.1 12.4 12.15 125.830 Bán
17 [HOSE.HAH] 03/06/2019 13.8 13.7 13.85 13.8 196.810 Mua
18 [HOSE.HAH] 31/05/2019 13.95 13.8 13.95 13.8 191.350 Mua
19 [HOSE.HAH] 30/05/2019 13.95 13.8 13.95 13.8 565.880 Mua
20 [HOSE.HAH] 29/05/2019 13.8 13.75 13.95 13.85 295.490 Mua