FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAH] 13/07/2018 12.85 12.85 13.1 13.1 43.330 Theo dõi
2 [HOSE.HAH] 12/07/2018 12.7 12.6 12.75 12.7 21.600 Bán
3 [HOSE.HAH] 11/07/2018 12.7 12.55 12.85 12.65 100.830 Bán
4 [HOSE.HAH] 10/07/2018 12.75 12.6 13 12.85 62.760 Bán
5 [HOSE.HAH] 09/07/2018 12.55 12.5 12.8 12.55 90.960 Bán
6 [HOSE.HAH] 06/07/2018 12.5 12.5 12.8 12.55 129.260 Bán
7 [HOSE.HAH] 05/07/2018 12.8 12.5 12.85 12.5 75.900 Bán
8 [HOSE.HAH] 04/07/2018 12.75 12.5 12.85 12.8 65.720 Bán
9 [HOSE.HAH] 03/07/2018 12.95 12.5 13 12.5 140.680 Bán
10 [HOSE.HAH] 02/07/2018 13.5 12.8 13.5 12.8 203.100 Bán
11 [HOSE.HAH] 29/06/2018 13.7 13.5 13.8 13.5 326.220 Bán
12 [HOSE.HAH] 28/06/2018 13.8 13.7 13.9 13.7 128.720 Bán
13 [HOSE.HAH] 27/06/2018 13.8 13.8 14 13.8 102.780 Bán
14 [HOSE.HAH] 26/06/2018 13.95 13.8 14.1 13.8 66.870 Bán
15 [HOSE.HAH] 25/06/2018 14.2 13.8 14.25 13.85 156.390 Bán
16 [HOSE.HAH] 22/06/2018 14 13.7 14.2 14.15 114.220 Theo dõi
17 [HOSE.HAH] 21/06/2018 14.05 13.7 14.2 14 296.190 Theo dõi
18 [HOSE.HAH] 20/06/2018 14.6 14.05 14.6 14.2 253.570 Theo dõi
19 [HOSE.HAH] 19/06/2018 14.5 14.05 14.7 14.45 227.090 Theo dõi
20 [HOSE.HAH] 18/06/2018 15.3 15 15.75 15.1 294.590 Mua