FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAH] 20/11/2018 13.5 13.45 13.6 13.5 28.600 Mua
2 [HOSE.HAH] 19/11/2018 13.5 13.4 13.6 13.6 18.930 Mua
3 [HOSE.HAH] 16/11/2018 13.6 13.45 13.65 13.45 70.050 Mua
4 [HOSE.HAH] 15/11/2018 13.8 13.45 13.8 13.55 20.010 Mua
5 [HOSE.HAH] 14/11/2018 13.75 13.5 14.4 13.5 179.140 Mua
6 [HOSE.HAH] 13/11/2018 13.15 13.15 13.75 13.75 48.870 Mua
7 [HOSE.HAH] 12/11/2018 13.2 13.15 13.3 13.2 35.130 Theo dõi
8 [HOSE.HAH] 09/11/2018 13.2 13.15 13.2 13.2 20.500 Theo dõi
9 [HOSE.HAH] 08/11/2018 13.25 13.1 13.25 13.2 213.210 Theo dõi
10 [HOSE.HAH] 07/11/2018 13.2 13.05 13.35 13.2 52.050 Theo dõi
11 [HOSE.HAH] 06/11/2018 13.3 13.2 13.3 13.2 40.620 Bán
12 [HOSE.HAH] 05/11/2018 13.25 13.2 13.35 13.2 26.390 Bán
13 [HOSE.HAH] 02/11/2018 13.4 13.2 13.4 13.25 22.370 Bán
14 [HOSE.HAH] 01/11/2018 13.45 13.15 13.45 13.2 46.120 Bán
15 [HOSE.HAH] 31/10/2018 13.2 13 13.5 13.5 52.300 Theo dõi
16 [HOSE.HAH] 30/10/2018 12.95 12.95 13.2 13 16.290 Bán
17 [HOSE.HAH] 29/10/2018 13.5 12.9 13.5 12.9 23.590 Bán
18 [HOSE.HAH] 26/10/2018 13.2 12.9 13.3 12.95 52.970 Bán
19 [HOSE.HAH] 25/10/2018 13.05 12.7 13.05 12.95 52.980 Bán
20 [HOSE.HAH] 24/10/2018 13.1 13.1 13.2 13.1 52.390 Bán