FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAH] 20/09/2018 13.85 13.4 13.85 13.55 67.520 Mua
2 [HOSE.HAH] 19/09/2018 13.45 13.45 13.85 13.6 238.860 Mua
3 [HOSE.HAH] 18/09/2018 12.9 12.85 13.5 13.45 123.500 Mua
4 [HOSE.HAH] 17/09/2018 13 12.9 13 12.9 22.290 Theo dõi
5 [HOSE.HAH] 14/09/2018 13.05 12.9 13.05 13 27.330 Theo dõi
6 [HOSE.HAH] 13/09/2018 13 12.9 13.05 13 54.590 Theo dõi
7 [HOSE.HAH] 12/09/2018 12.9 12.9 13.1 13.05 69.110 Mua
8 [HOSE.HAH] 11/09/2018 12.9 12.8 12.9 12.85 15.800 Bán
9 [HOSE.HAH] 10/09/2018 12.9 12.75 12.9 12.85 28.270 Bán
10 [HOSE.HAH] 07/09/2018 12.8 12.75 12.9 12.9 45.700 Bán
11 [HOSE.HAH] 06/09/2018 12.85 12.8 12.9 12.8 23.640 Bán
12 [HOSE.HAH] 05/09/2018 13 12.75 13 12.85 38.610 Theo dõi
13 [HOSE.HAH] 04/09/2018 13.1 12.9 13.1 12.95 68.130 Theo dõi
14 [HOSE.HAH] 31/08/2018 13 12.85 13.05 12.95 76.450 Theo dõi
15 [HOSE.HAH] 30/08/2018 12.95 12.85 13 13 37.460 Mua
16 [HOSE.HAH] 29/08/2018 12.9 12.9 13 13 42.640 Mua
17 [HOSE.HAH] 28/08/2018 13 12.9 13 12.95 60.440 Theo dõi
18 [HOSE.HAH] 27/08/2018 13 12.9 13 12.95 64.890 Bán
19 [HOSE.HAH] 24/08/2018 13.1 12.95 13.15 13 43.130 Theo dõi
20 [HOSE.HAH] 23/08/2018 13 12.9 13.1 13 56.360 Bán