FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAH] 15/12/2017 20.5 19.95 21 20.5 62.460 Bán
2 [HOSE.HAH] 14/12/2017 20 19.95 20.1 20 16.420 Bán
3 [HOSE.HAH] 13/12/2017 19.95 19.7 20.1 20 22.910 Bán
4 [HOSE.HAH] 12/12/2017 20.6 19.8 20.7 20.1 91.180 Bán
5 [HOSE.HAH] 11/12/2017 20.8 20.6 20.8 20.6 60.000 Bán
6 [HOSE.HAH] 08/12/2017 20.95 20.75 21 20.95 38.580 Bán
7 [HOSE.HAH] 07/12/2017 21.05 20.9 21.2 21.15 71.790 Theo dõi
8 [HOSE.HAH] 06/12/2017 21.45 20.95 21.45 21 103.690 Bán
9 [HOSE.HAH] 05/12/2017 21.2 21 21.35 21.35 150.920 Bán
10 [HOSE.HAH] 04/12/2017 21 20.8 21.3 20.8 168.940 Bán
11 [HOSE.HAH] 01/12/2017 20.65 20.65 21.2 21 154.900 Bán
12 [HOSE.HAH] 30/11/2017 21.2 21 21.5 21 70.650 Bán
13 [HOSE.HAH] 29/11/2017 21.5 21 21.5 21.2 119.900 Bán
14 [HOSE.HAH] 28/11/2017 21 21 21 21 17.680 Bán
15 [HOSE.HAH] 27/11/2017 20.8 20.6 21.15 21 36.520 Bán
16 [HOSE.HAH] 24/11/2017 21 20.5 21.35 21.15 72.760 Bán
17 [HOSE.HAH] 23/11/2017 21.35 21 21.5 21.35 76.830 Bán
18 [HOSE.HAH] 22/11/2017 21.5 21.35 21.65 21.35 17.740 Bán
19 [HOSE.HAH] 21/11/2017 21.5 21.5 22 21.65 29.990 Bán
20 [HOSE.HAH] 20/11/2017 22 21.8 22.25 21.8 23.640 Bán