FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAH] 22/03/2019 14 13.75 14.2 13.75 315.790 Theo dõi
2 [HOSE.HAH] 21/03/2019 14.2 14 14.4 14 341.900 Mua
3 [HOSE.HAH] 20/03/2019 14.3 14.1 14.4 14.2 128.110 Mua
4 [HOSE.HAH] 19/03/2019 14.25 14.2 14.55 14.3 536.750 Mua
5 [HOSE.HAH] 18/03/2019 14 13.8 14.2 14.15 268.590 Mua
6 [HOSE.HAH] 15/03/2019 14.2 13.8 14.2 14 376.460 Mua
7 [HOSE.HAH] 14/03/2019 14.2 14.15 14.5 14.15 334.900 Mua
8 [HOSE.HAH] 13/03/2019 13.9 13.9 14.5 14.3 513.050 Mua
9 [HOSE.HAH] 12/03/2019 13.95 13.9 14.35 14 499.190 Mua
10 [HOSE.HAH] 11/03/2019 13.55 13.5 14.2 13.95 886.450 Mua
11 [HOSE.HAH] 08/03/2019 13.15 13.15 13.9 13.5 342.780 Mua
12 [HOSE.HAH] 07/03/2019 13.45 13.15 13.5 13.15 221.500 Bán
13 [HOSE.HAH] 06/03/2019 13.4 13.3 13.6 13.45 433.950 Mua
14 [HOSE.HAH] 05/03/2019 13.2 13.1 13.5 13.25 445.260 Theo dõi
15 [HOSE.HAH] 04/03/2019 13.1 13 13.3 13.2 270.850 Theo dõi
16 [HOSE.HAH] 01/03/2019 12.9 12.85 13.15 13 151.480 Bán
17 [HOSE.HAH] 28/02/2019 13.15 12.8 13.3 12.9 212.380 Bán
18 [HOSE.HAH] 27/02/2019 13.15 13.05 13.3 13.15 48.870 Bán
19 [HOSE.HAH] 26/02/2019 13.3 13.05 13.3 13.15 119.890 Theo dõi
20 [HOSE.HAH] 25/02/2019 13.5 13.25 13.5 13.3 154.130 Theo dõi