FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAH] 23/03/2018 16.8 16.5 16.9 16.8 36.730 Bán
2 [HOSE.HAH] 22/03/2018 16.9 16.8 17.1 16.9 36.160 Bán
3 [HOSE.HAH] 21/03/2018 17.25 16.9 17.5 16.9 122.160 Bán
4 [HOSE.HAH] 20/03/2018 17.2 17.1 17.5 17.35 32.790 Bán
5 [HOSE.HAH] 19/03/2018 17.6 17.1 17.6 17.5 77.530 Bán
6 [HOSE.HAH] 16/03/2018 17.8 17.5 17.9 17.8 37.320 Bán
7 [HOSE.HAH] 15/03/2018 17.8 17.55 17.9 17.6 113.480 Bán
8 [HOSE.HAH] 14/03/2018 17.9 17.6 17.9 17.8 87.300 Bán
9 [HOSE.HAH] 13/03/2018 17.9 17.7 17.9 17.9 51.310 Theo dõi
10 [HOSE.HAH] 12/03/2018 17.9 17.6 18 17.9 19.800 Theo dõi
11 [HOSE.HAH] 09/03/2018 17.8 17.8 18 17.9 21.260 Mua
12 [HOSE.HAH] 08/03/2018 18 17.7 18.45 17.85 87.430 Mua
13 [HOSE.HAH] 07/03/2018 17.75 17.4 18 17.95 50.170 Mua
14 [HOSE.HAH] 06/03/2018 17.7 17.6 17.9 17.6 29.360 Theo dõi
15 [HOSE.HAH] 05/03/2018 17.7 17.55 17.9 17.7 46.130 Theo dõi
16 [HOSE.HAH] 02/03/2018 17.8 17.7 17.95 17.7 44.210 Theo dõi
17 [HOSE.HAH] 01/03/2018 17.6 17.6 18.1 18 92.220 Mua
18 [HOSE.HAH] 28/02/2018 18 17.8 18.1 17.85 73.180 Mua
19 [HOSE.HAH] 27/02/2018 18.55 17.9 18.55 18.25 59.720 Mua
20 [HOSE.HAH] 26/02/2018 18.2 17.7 18.7 18.55 265.320 Mua