FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAH] 15/01/2019 12.8 12.8 13.05 13 36.940 Bán
2 [HOSE.HAH] 14/01/2019 12.9 12.8 12.9 12.8 45.100 Bán
3 [HOSE.HAH] 11/01/2019 13 12.9 13.1 12.95 52.380 Bán
4 [HOSE.HAH] 10/01/2019 13 12.9 13.05 13.05 22.210 Bán
5 [HOSE.HAH] 09/01/2019 13 12.95 13.05 13.05 74.820 Bán
6 [HOSE.HAH] 08/01/2019 13 13 13.25 13.25 16.470 Bán
7 [HOSE.HAH] 07/01/2019 13 13 13.2 13 40.640 Bán
8 [HOSE.HAH] 04/01/2019 13.1 12.5 13.1 13 137.880 Bán
9 [HOSE.HAH] 03/01/2019 13.4 13.2 13.45 13.2 30.550 Bán
10 [HOSE.HAH] 02/01/2019 13.5 13.4 13.55 13.4 15.790 Bán
11 [HOSE.HAH] 28/12/2018 13.5 13.45 13.55 13.5 18.320 Bán
12 [HOSE.HAH] 27/12/2018 13.75 13.5 13.75 13.5 8.940 Bán
13 [HOSE.HAH] 26/12/2018 13.4 13.35 13.5 13.5 29.900 Bán
14 [HOSE.HAH] 25/12/2018 13.5 13.2 13.5 13.4 56.300 Bán
15 [HOSE.HAH] 24/12/2018 13.75 13.5 13.75 13.5 12.540 Theo dõi
16 [HOSE.HAH] 21/12/2018 13.65 13.5 13.65 13.6 15.630 Theo dõi
17 [HOSE.HAH] 20/12/2018 13.65 13.5 13.65 13.65 36.290 Theo dõi
18 [HOSE.HAH] 19/12/2018 13.75 13.5 13.75 13.65 7.640 Mua
19 [HOSE.HAH] 18/12/2018 13.6 13.4 13.7 13.65 80.410 Mua
20 [HOSE.HAH] 17/12/2018 14.1 13.75 14.1 13.8 100.400 Mua