FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAH] 18/05/2018 14.3 14 14.3 14.2 140.510 Theo dõi
2 [HOSE.HAH] 17/05/2018 14.15 14 14.3 14.15 9.310 Theo dõi
3 [HOSE.HAH] 16/05/2018 14.45 14 14.45 14.15 7.360 Theo dõi
4 [HOSE.HAH] 15/05/2018 14.1 14 14.35 14.15 38.460 Bán
5 [HOSE.HAH] 14/05/2018 13.95 13.9 14.1 13.95 13.830 Bán
6 [HOSE.HAH] 11/05/2018 13.8 13.8 13.95 13.95 21.620 Bán
7 [HOSE.HAH] 10/05/2018 14 13.8 14 13.8 39.540 Bán
8 [HOSE.HAH] 09/05/2018 13.95 13.75 14 14 14.520 Bán
9 [HOSE.HAH] 08/05/2018 13.8 13.7 13.95 13.8 60.660 Quá bán
10 [HOSE.HAH] 07/05/2018 14.25 13.7 14.3 13.8 127.620 Quá bán
11 [HOSE.HAH] 04/05/2018 13.95 13.95 14.1 14.05 19.620 Quá bán
12 [HOSE.HAH] 03/05/2018 14 13.8 14.45 14 65.280 Quá bán
13 [HOSE.HAH] 02/05/2018 14 14 15.2 14 120.770 Quá bán
14 [HOSE.HAH] 27/04/2018 15.75 15.2 15.75 15.7 22.480 Bán
15 [HOSE.HAH] 26/04/2018 15.8 15.1 16 15.75 117.230 Bán
16 [HOSE.HAH] 24/04/2018 15.8 15.4 15.8 15.4 38.240 Bán
17 [HOSE.HAH] 23/04/2018 15.95 15.8 15.95 15.8 47.980 Bán
18 [HOSE.HAH] 20/04/2018 15.9 15.8 15.95 15.85 22.710 Bán
19 [HOSE.HAH] 19/04/2018 15.8 15.8 15.9 15.9 14.660 Bán
20 [HOSE.HAH] 18/04/2018 15.8 15.55 16 15.8 4.940 Bán