FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAI] 03/01/2019 2.2 2.13 2.2 2.13 1.811.440 Theo dõi
2 [HOSE.HAI] 02/01/2019 2.29 2.23 2.39 2.29 2.481.270 Mua
3 [HOSE.HAI] 28/12/2018 2.5 2.33 2.6 2.39 4.763.230 Mua
4 [HOSE.HAI] 27/12/2018 2.55 2.38 2.55 2.5 6.786.940 Mua
5 [HOSE.HAI] 26/12/2018 2.25 2.25 2.39 2.39 4.840.940 Mua
6 [HOSE.HAI] 25/12/2018 2.24 2.2 2.24 2.24 5.681.850 Mua
7 [HOSE.HAI] 24/12/2018 1.99 1.95 2.1 2.1 2.606.200 Theo dõi
8 [HOSE.HAI] 21/12/2018 1.99 1.97 2 1.97 137.870 Bán
9 [HOSE.HAI] 20/12/2018 2.02 1.98 2.04 1.99 150.520 Bán
10 [HOSE.HAI] 19/12/2018 2 1.96 2.03 2.02 378.590 Bán
11 [HOSE.HAI] 18/12/2018 2.07 1.99 2.07 1.99 682.370 Theo dõi
12 [HOSE.HAI] 17/12/2018 2.14 2.07 2.18 2.07 185.530 Theo dõi
13 [HOSE.HAI] 14/12/2018 2.17 2.14 2.2 2.17 110.580 Mua
14 [HOSE.HAI] 13/12/2018 2.17 2.15 2.19 2.18 415.220 Mua
15 [HOSE.HAI] 12/12/2018 2 2 2.19 2.16 215.810 Theo dõi
16 [HOSE.HAI] 11/12/2018 2.15 2.12 2.16 2.15 188.910 Theo dõi
17 [HOSE.HAI] 10/12/2018 2.2 2.13 2.2 2.13 148.230 Theo dõi
18 [HOSE.HAI] 07/12/2018 2.15 2.15 2.26 2.2 1.175.250 Theo dõi
19 [HOSE.HAI] 06/12/2018 2.05 2.05 2.15 2.15 260.500 Theo dõi
20 [HOSE.HAI] 05/12/2018 2.07 2.04 2.08 2.07 293.580 Bán