FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAI] 22/03/2019 1.78 1.76 1.85 1.83 382.170 Bán
2 [HOSE.HAI] 21/03/2019 1.8 1.75 1.82 1.78 444.680 Bán
3 [HOSE.HAI] 20/03/2019 1.83 1.8 1.85 1.82 379.230 Bán
4 [HOSE.HAI] 19/03/2019 1.85 1.83 1.86 1.83 532.240 Bán
5 [HOSE.HAI] 18/03/2019 1.84 1.84 1.87 1.85 378.190 Bán
6 [HOSE.HAI] 15/03/2019 1.89 1.81 1.89 1.84 447.870 Theo dõi
7 [HOSE.HAI] 14/03/2019 1.85 1.85 1.89 1.86 776.560 Theo dõi
8 [HOSE.HAI] 13/03/2019 1.87 1.85 1.88 1.85 347.090 Theo dõi
9 [HOSE.HAI] 12/03/2019 1.86 1.83 1.87 1.85 678.020 Theo dõi
10 [HOSE.HAI] 11/03/2019 1.9 1.81 1.93 1.86 1.009.400 Theo dõi
11 [HOSE.HAI] 08/03/2019 1.99 1.9 1.99 1.91 1.110.690 Mua
12 [HOSE.HAI] 07/03/2019 1.94 1.94 2.05 1.99 1.514.280 Mua
13 [HOSE.HAI] 06/03/2019 1.87 1.87 1.95 1.92 1.479.310 Mua
14 [HOSE.HAI] 05/03/2019 1.85 1.85 1.92 1.87 1.691.200 Theo dõi
15 [HOSE.HAI] 04/03/2019 1.84 1.84 1.91 1.85 804.420 Theo dõi
16 [HOSE.HAI] 01/03/2019 1.83 1.82 1.85 1.84 516.100 Bán
17 [HOSE.HAI] 28/02/2019 1.81 1.76 1.85 1.83 904.850 Bán
18 [HOSE.HAI] 27/02/2019 1.85 1.84 1.9 1.84 444.010 Bán
19 [HOSE.HAI] 26/02/2019 1.88 1.82 1.88 1.82 828.760 Bán
20 [HOSE.HAI] 25/02/2019 1.9 1.85 1.91 1.86 447.910 Theo dõi