FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAI] 18/05/2018 3.75 3.65 3.81 3.71 1.035.700 Theo dõi
2 [HOSE.HAI] 17/05/2018 3.78 3.75 3.84 3.75 833.250 Theo dõi
3 [HOSE.HAI] 16/05/2018 3.89 3.75 3.97 3.8 1.457.730 Theo dõi
4 [HOSE.HAI] 15/05/2018 3.99 3.91 4.02 3.97 922.640 Mua
5 [HOSE.HAI] 14/05/2018 3.91 3.86 4.08 3.91 1.892.350 Mua
6 [HOSE.HAI] 11/05/2018 3.81 3.78 3.91 3.82 1.580.380 Mua
7 [HOSE.HAI] 10/05/2018 3.96 3.89 4.2 3.91 1.985.460 Theo dõi
8 [HOSE.HAI] 09/05/2018 3.72 3.71 3.96 3.96 3.937.300 Mua
9 [HOSE.HAI] 08/05/2018 3.47 3.47 3.71 3.71 2.036.010 Theo dõi
10 [HOSE.HAI] 07/05/2018 3.4 3.4 3.49 3.47 659.450 Bán
11 [HOSE.HAI] 04/05/2018 3.4 3.39 3.43 3.39 668.950 Bán
12 [HOSE.HAI] 03/05/2018 3.37 3.35 3.42 3.36 638.400 Bán
13 [HOSE.HAI] 02/05/2018 3.4 3.4 3.59 3.4 987.690 Bán
14 [HOSE.HAI] 27/04/2018 3.45 3.45 3.61 3.52 663.200 Bán
15 [HOSE.HAI] 26/04/2018 3.62 3.41 3.64 3.45 1.042.220 Bán
16 [HOSE.HAI] 24/04/2018 3.66 3.57 3.71 3.62 1.350.240 Bán
17 [HOSE.HAI] 23/04/2018 3.85 3.72 3.89 3.72 943.060 Bán
18 [HOSE.HAI] 20/04/2018 3.96 3.85 3.98 3.91 867.470 Theo dõi
19 [HOSE.HAI] 19/04/2018 4.01 3.91 4.2 3.96 1.849.500 Bán
20 [HOSE.HAI] 18/04/2018 3.75 3.72 3.99 3.99 2.528.270 Bán