FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAI] 22/02/2018 4.98 4.7 4.98 4.72 1.588.180 Bán
2 [HOSE.HAI] 21/02/2018 5 4.96 5.05 4.99 1.137.540 Bán
3 [HOSE.HAI] 13/02/2018 4.92 4.9 5 4.92 1.300.990 Bán
4 [HOSE.HAI] 12/02/2018 4.7 4.65 4.86 4.86 1.782.750 Bán
5 [HOSE.HAI] 09/02/2018 4.61 4.56 4.7 4.61 5.964.100 Bán
6 [HOSE.HAI] 08/02/2018 5.3 4.9 5.3 4.9 1.947.240 Bán
7 [HOSE.HAI] 07/02/2018 4.94 4.94 5.12 5.12 2.894.420 Bán
8 [HOSE.HAI] 06/02/2018 4.79 4.79 4.97 4.79 2.610.700 Bán
9 [HOSE.HAI] 05/02/2018 5.15 5.15 5.52 5.15 3.140.590 Bán
10 [HOSE.HAI] 02/02/2018 5.6 5.25 5.63 5.53 2.129.840 Bán
11 [HOSE.HAI] 01/02/2018 6.03 5.61 6.19 5.61 6.976.780 Bán
12 [HOSE.HAI] 31/01/2018 6.31 6.03 6.34 6.03 5.842.160 Bán
13 [HOSE.HAI] 30/01/2018 6.44 6.17 6.48 6.3 4.963.820 Bán
14 [HOSE.HAI] 29/01/2018 6.4 6.38 6.45 6.38 3.645.190 Bán
15 [HOSE.HAI] 26/01/2018 6.45 6.35 6.46 6.35 3.083.970 Bán
16 [HOSE.HAI] 25/01/2018 6.8 6.33 6.89 6.33 11.775.060 Bán
17 [HOSE.HAI] 22/01/2018 7.15 6.71 7.28 6.8 4.511.270 Bán
18 [HOSE.HAI] 19/01/2018 7.5 6.89 7.5 6.9 12.445.300 Theo dõi
19 [HOSE.HAI] 18/01/2018 7.95 7.4 7.95 7.4 10.931.530 Theo dõi
20 [HOSE.HAI] 17/01/2018 8 7.6 8.12 7.95 24.088.230 Mua