FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAI] 14/12/2017 7.66 7.63 7.72 7.67 2.279.400 Bán
2 [HOSE.HAI] 13/12/2017 7.65 7.52 7.7 7.66 3.938.960 Bán
3 [HOSE.HAI] 12/12/2017 7.57 7.41 7.72 7.63 2.397.780 Bán
4 [HOSE.HAI] 11/12/2017 7.68 7.5 7.72 7.6 1.905.230 Bán
5 [HOSE.HAI] 08/12/2017 8.05 7.7 8.06 7.75 1.521.170 Theo dõi
6 [HOSE.HAI] 07/12/2017 8.1 7.91 8.44 8 3.993.960 Mua
7 [HOSE.HAI] 06/12/2017 7.4 7.37 7.91 7.91 4.572.220 Mua
8 [HOSE.HAI] 05/12/2017 7.76 7.4 7.76 7.4 3.322.230 Theo dõi
9 [HOSE.HAI] 04/12/2017 7.69 7.69 7.89 7.71 2.950.030 Theo dõi
10 [HOSE.HAI] 01/12/2017 7.8 7.68 7.85 7.69 2.977.150 Theo dõi
11 [HOSE.HAI] 30/11/2017 7.93 7.8 8.15 7.82 2.432.110 Mua
12 [HOSE.HAI] 29/11/2017 8.96 7.99 8.96 7.99 6.235.100 Mua
13 [HOSE.HAI] 28/11/2017 8.46 8.3 8.46 8.46 5.134.860 Mua
14 [HOSE.HAI] 27/11/2017 7.49 7.42 7.91 7.91 3.436.500 Theo dõi
15 [HOSE.HAI] 24/11/2017 7.35 7.3 7.47 7.4 1.716.730 Theo dõi
16 [HOSE.HAI] 23/11/2017 7.31 7.3 7.47 7.35 1.703.820 Bán
17 [HOSE.HAI] 22/11/2017 7.38 7.3 7.45 7.31 1.503.040 Bán
18 [HOSE.HAI] 21/11/2017 7.4 7.29 7.41 7.3 2.457.160 Bán
19 [HOSE.HAI] 20/11/2017 7.44 7.39 7.5 7.4 1.604.050 Bán
20 [HOSE.HAI] 17/11/2017 7.5 7.4 7.65 7.44 2.370.430 Bán