FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAI] 21/11/2018 2.28 2.21 2.34 2.23 472.810 Bán
2 [HOSE.HAI] 20/11/2018 2.12 2.08 2.26 2.26 1.033.310 Bán
3 [HOSE.HAI] 19/11/2018 2.2 2.09 2.23 2.12 1.600.760 Quá bán
4 [HOSE.HAI] 16/11/2018 2.24 2.24 2.28 2.24 1.192.130 Quá bán
5 [HOSE.HAI] 15/11/2018 2.45 2.36 2.45 2.4 802.840 Quá bán
6 [HOSE.HAI] 14/11/2018 2.44 2.42 2.5 2.45 388.190 Bán
7 [HOSE.HAI] 13/11/2018 2.37 2.36 2.49 2.44 1.655.560 Theo dõi
8 [HOSE.HAI] 12/11/2018 2.53 2.53 2.57 2.53 3.811.670 Theo dõi
9 [HOSE.HAI] 09/11/2018 2.78 2.7 2.79 2.72 551.910 Mua
10 [HOSE.HAI] 08/11/2018 2.68 2.65 2.8 2.72 822.320 Theo dõi
11 [HOSE.HAI] 07/11/2018 2.64 2.62 2.67 2.66 255.640 Theo dõi
12 [HOSE.HAI] 06/11/2018 2.66 2.64 2.67 2.65 235.040 Theo dõi
13 [HOSE.HAI] 05/11/2018 2.65 2.62 2.68 2.64 147.530 Bán
14 [HOSE.HAI] 02/11/2018 2.63 2.6 2.66 2.65 322.150 Bán
15 [HOSE.HAI] 01/11/2018 2.62 2.6 2.65 2.63 347.230 Quá bán
16 [HOSE.HAI] 31/10/2018 2.6 2.57 2.63 2.6 360.070 Quá bán
17 [HOSE.HAI] 30/10/2018 2.6 2.56 2.62 2.59 492.090 Quá bán
18 [HOSE.HAI] 29/10/2018 2.63 2.55 2.63 2.61 369.890 Quá bán
19 [HOSE.HAI] 26/10/2018 2.65 2.6 2.69 2.63 718.000 Quá bán
20 [HOSE.HAI] 25/10/2018 2.66 2.6 2.68 2.63 869.510 Quá bán