FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAI] 19/09/2018 3.4 3.38 3.45 3.4 1.675.210 Bán
2 [HOSE.HAI] 18/09/2018 3.39 3.38 3.42 3.4 724.200 Bán
3 [HOSE.HAI] 17/09/2018 3.41 3.4 3.43 3.4 770.750 Bán
4 [HOSE.HAI] 14/09/2018 3.44 3.4 3.47 3.43 573.440 Theo dõi
5 [HOSE.HAI] 13/09/2018 3.38 3.38 3.52 3.44 812.160 Theo dõi
6 [HOSE.HAI] 12/09/2018 3.4 3.39 3.42 3.4 403.010 Theo dõi
7 [HOSE.HAI] 11/09/2018 3.38 3.38 3.43 3.4 531.470 Bán
8 [HOSE.HAI] 10/09/2018 3.4 3.39 3.45 3.39 417.830 Bán
9 [HOSE.HAI] 07/09/2018 3.41 3.39 3.44 3.4 520.470 Bán
10 [HOSE.HAI] 06/09/2018 3.49 3.4 3.49 3.41 353.850 Bán
11 [HOSE.HAI] 05/09/2018 3.57 3.3 3.57 3.47 601.650 Theo dõi
12 [HOSE.HAI] 04/09/2018 3.39 3.38 3.6 3.53 1.343.560 Mua
13 [HOSE.HAI] 31/08/2018 3.4 3.38 3.41 3.39 423.290 Bán
14 [HOSE.HAI] 30/08/2018 3.42 3.39 3.42 3.39 590.350 Bán
15 [HOSE.HAI] 29/08/2018 3.43 3.4 3.45 3.4 578.260 Bán
16 [HOSE.HAI] 28/08/2018 3.43 3.42 3.46 3.43 332.970 Bán
17 [HOSE.HAI] 27/08/2018 3.44 3.43 3.46 3.43 683.950 Bán
18 [HOSE.HAI] 24/08/2018 3.43 3.43 3.49 3.44 685.030 Bán
19 [HOSE.HAI] 23/08/2018 3.46 3.44 3.48 3.44 515.010 Bán
20 [HOSE.HAI] 22/08/2018 3.46 3.46 3.5 3.46 537.750 Bán