FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAP] 25/05/2018 3.61 3.61 3.7 3.7 43.240 Bán
2 [HOSE.HAP] 24/05/2018 3.76 3.61 3.76 3.61 5.850 Theo dõi
3 [HOSE.HAP] 23/05/2018 3.7 3.6 3.7 3.68 50.610 Theo dõi
4 [HOSE.HAP] 22/05/2018 3.71 3.7 3.74 3.72 19.310 Theo dõi
5 [HOSE.HAP] 21/05/2018 3.8 3.73 3.8 3.75 2.470 Mua
6 [HOSE.HAP] 18/05/2018 3.75 3.72 3.8 3.8 14.910 Mua
7 [HOSE.HAP] 17/05/2018 3.78 3.78 3.86 3.8 11.480 Mua
8 [HOSE.HAP] 16/05/2018 3.84 3.71 3.85 3.85 55.030 Mua
9 [HOSE.HAP] 15/05/2018 3.95 3.82 3.95 3.95 1.970 Mua
10 [HOSE.HAP] 14/05/2018 3.84 3.84 3.96 3.91 47.670 Mua
11 [HOSE.HAP] 11/05/2018 3.64 3.64 3.84 3.84 129.170 Mua
12 [HOSE.HAP] 10/05/2018 3.64 3.6 3.64 3.6 1.750 Bán
13 [HOSE.HAP] 09/05/2018 3.58 3.58 3.64 3.64 140 Bán
14 [HOSE.HAP] 08/05/2018 3.63 3.57 3.64 3.63 25.880 Bán
15 [HOSE.HAP] 07/05/2018 3.55 3.55 3.63 3.63 16.100 Bán
16 [HOSE.HAP] 04/05/2018 3.71 3.56 3.71 3.63 5.560 Bán
17 [HOSE.HAP] 03/05/2018 3.72 3.56 3.72 3.56 15.810 Bán
18 [HOSE.HAP] 02/05/2018 3.65 3.58 3.72 3.69 10.360 Bán
19 [HOSE.HAP] 27/04/2018 3.6 3.6 3.65 3.65 5.650 Bán
20 [HOSE.HAP] 26/04/2018 3.61 3.59 3.66 3.65 17.810 Bán