FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAP] 22/08/2019 3.37 3.35 3.4 3.37 17.360 Bán
2 [HOSE.HAP] 21/08/2019 3.38 3.37 3.4 3.4 7.670 Bán
3 [HOSE.HAP] 20/08/2019 3.44 3.38 3.44 3.38 9.140 Bán
4 [HOSE.HAP] 19/08/2019 3.39 3.39 3.42 3.4 4.170 Bán
5 [HOSE.HAP] 16/08/2019 3.4 3.33 3.43 3.4 58.150 Bán
6 [HOSE.HAP] 15/08/2019 3.4 3.35 3.4 3.4 68.180 Bán
7 [HOSE.HAP] 14/08/2019 3.4 3.4 3.45 3.42 13.200 Bán
8 [HOSE.HAP] 13/08/2019 3.44 3.43 3.44 3.44 1.040 Theo dõi
9 [HOSE.HAP] 12/08/2019 3.39 3.39 3.44 3.44 62.450 Bán
10 [HOSE.HAP] 09/08/2019 3.43 3.39 3.44 3.39 11.040 Bán
11 [HOSE.HAP] 08/08/2019 3.4 3.38 3.43 3.43 18.300 Bán
12 [HOSE.HAP] 07/08/2019 3.41 3.38 3.44 3.43 2.410 Bán
13 [HOSE.HAP] 06/08/2019 3.41 3.38 3.41 3.41 33.760 Bán
14 [HOSE.HAP] 05/08/2019 3.48 3.41 3.48 3.42 11.670 Bán
15 [HOSE.HAP] 02/08/2019 3.46 3.43 3.47 3.45 10.190 Bán
16 [HOSE.HAP] 01/08/2019 3.45 3.42 3.46 3.43 44.740 Bán
17 [HOSE.HAP] 31/07/2019 3.48 3.43 3.48 3.45 36.150 Bán
18 [HOSE.HAP] 30/07/2019 3.43 3.43 3.49 3.48 9.970 Bán
19 [HOSE.HAP] 29/07/2019 3.5 3.45 3.5 3.5 22.210 Bán
20 [HOSE.HAP] 26/07/2019 3.48 3.46 3.5 3.49 21.770 Bán