FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAP] 23/03/2018 3.75 3.7 3.79 3.78 12.470 Bán
2 [HOSE.HAP] 22/03/2018 3.8 3.74 3.81 3.8 20.030 Theo dõi
3 [HOSE.HAP] 21/03/2018 3.84 3.8 3.94 3.8 52.490 Theo dõi
4 [HOSE.HAP] 20/03/2018 3.94 3.83 3.94 3.84 12.040 Theo dõi
5 [HOSE.HAP] 19/03/2018 3.9 3.82 3.9 3.84 9.340 Theo dõi
6 [HOSE.HAP] 16/03/2018 3.88 3.78 3.98 3.88 26.220 Theo dõi
7 [HOSE.HAP] 15/03/2018 3.96 3.82 4 3.98 10.130 Mua
8 [HOSE.HAP] 14/03/2018 3.9 3.81 3.9 3.9 30.020 Mua
9 [HOSE.HAP] 13/03/2018 3.97 3.89 3.97 3.89 8.480 Mua
10 [HOSE.HAP] 12/03/2018 3.92 3.85 3.96 3.92 9.000 Mua
11 [HOSE.HAP] 09/03/2018 3.8 3.8 3.9 3.9 70.360 Mua
12 [HOSE.HAP] 08/03/2018 3.77 3.77 3.85 3.83 20.280 Theo dõi
13 [HOSE.HAP] 07/03/2018 3.79 3.77 3.8 3.77 15.940 Bán
14 [HOSE.HAP] 06/03/2018 3.79 3.77 3.79 3.78 1.720 Bán
15 [HOSE.HAP] 05/03/2018 3.78 3.72 3.78 3.77 17.310 Bán
16 [HOSE.HAP] 02/03/2018 3.71 3.71 3.78 3.78 18.620 Theo dõi
17 [HOSE.HAP] 01/03/2018 3.88 3.75 3.88 3.78 5.170 Theo dõi
18 [HOSE.HAP] 28/02/2018 3.88 3.77 3.88 3.88 4.740 Mua
19 [HOSE.HAP] 27/02/2018 3.78 3.75 3.92 3.88 55.750 Theo dõi
20 [HOSE.HAP] 26/02/2018 3.88 3.74 3.88 3.84 5.150 Bán