FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAP] 15/01/2019 3.35 3.21 3.35 3.33 11.620 Bán
2 [HOSE.HAP] 14/01/2019 3.33 3.33 3.35 3.35 300 Bán
3 [HOSE.HAP] 11/01/2019 3.28 3.26 3.33 3.33 35.870 Bán
4 [HOSE.HAP] 10/01/2019 3.35 3.3 3.35 3.35 57.020 Bán
5 [HOSE.HAP] 09/01/2019 3.31 3.31 3.4 3.4 520 Theo dõi
6 [HOSE.HAP] 08/01/2019 3.36 3.31 3.36 3.31 27.690 Bán
7 [HOSE.HAP] 07/01/2019 3.4 3.32 3.4 3.39 6.540 Bán
8 [HOSE.HAP] 04/01/2019 3.24 3.24 3.4 3.4 13.280 Bán
9 [HOSE.HAP] 03/01/2019 3.38 3.3 3.38 3.37 22.990 Bán
10 [HOSE.HAP] 02/01/2019 3.4 3.38 3.43 3.4 8.870 Bán
11 [HOSE.HAP] 28/12/2018 3.42 3.41 3.43 3.43 16.450 Bán
12 [HOSE.HAP] 27/12/2018 3.42 3.38 3.42 3.42 4.830 Bán
13 [HOSE.HAP] 26/12/2018 3.42 3.42 3.42 3.42 1.360 Bán
14 [HOSE.HAP] 25/12/2018 3.42 3.34 3.42 3.35 37.930 Bán
15 [HOSE.HAP] 24/12/2018 3.4 3.4 3.44 3.44 3.700 Bán
16 [HOSE.HAP] 21/12/2018 3.4 3.38 3.4 3.38 10.050 Bán
17 [HOSE.HAP] 20/12/2018 3.46 3.4 3.46 3.41 5.970 Bán
18 [HOSE.HAP] 19/12/2018 3.43 3.42 3.46 3.46 4.720 Bán
19 [HOSE.HAP] 18/12/2018 3.43 3.4 3.47 3.43 27.320 Theo dõi
20 [HOSE.HAP] 17/12/2018 3.45 3.43 3.53 3.43 34.510 Theo dõi