FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAR] 25/05/2018 4.52 4.39 4.52 4.5 1.221.190 Quá bán
2 [HOSE.HAR] 24/05/2018 4.74 4.51 4.74 4.51 378.610 Quá bán
3 [HOSE.HAR] 23/05/2018 4.7 4.6 4.86 4.74 545.350 Quá bán
4 [HOSE.HAR] 22/05/2018 4.77 4.77 5.1 4.81 3.087.840 Quá bán
5 [HOSE.HAR] 21/05/2018 5.3 5.12 5.5 5.12 565.440 Quá bán
6 [HOSE.HAR] 18/05/2018 5.46 5.3 5.6 5.5 389.850 Quá bán
7 [HOSE.HAR] 17/05/2018 5.65 5.45 5.65 5.6 332.570 Quá bán
8 [HOSE.HAR] 16/05/2018 5.69 5.5 5.69 5.65 567.020 Quá bán
9 [HOSE.HAR] 15/05/2018 5.7 5.59 5.7 5.69 295.640 Quá bán
10 [HOSE.HAR] 14/05/2018 5.7 5.58 5.75 5.7 413.830 Quá bán
11 [HOSE.HAR] 11/05/2018 5.75 5.56 5.75 5.74 344.620 Quá bán
12 [HOSE.HAR] 10/05/2018 5.79 5.66 5.79 5.75 392.620 Quá bán
13 [HOSE.HAR] 09/05/2018 5.8 5.67 5.83 5.79 268.570 Quá bán
14 [HOSE.HAR] 08/05/2018 5.8 5.72 5.99 5.8 323.780 Quá bán
15 [HOSE.HAR] 07/05/2018 5.7 5.6 5.88 5.72 395.940 Quá bán
16 [HOSE.HAR] 04/05/2018 5.7 5.62 5.75 5.72 423.400 Quá bán
17 [HOSE.HAR] 03/05/2018 5.75 5.5 5.75 5.7 147.040 Quá bán
18 [HOSE.HAR] 02/05/2018 5.75 5.5 5.95 5.75 318.230 Quá bán
19 [HOSE.HAR] 27/04/2018 5.95 5.51 6.1 5.75 637.520 Quá bán
20 [HOSE.HAR] 26/04/2018 6.29 5.85 6.29 5.85 1.109.000 Quá bán