FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAR] 22/03/2019 4.15 4.08 4.17 4.11 247.860 Bán
2 [HOSE.HAR] 21/03/2019 4.23 4.14 4.24 4.14 208.290 Bán
3 [HOSE.HAR] 20/03/2019 4.22 4.13 4.22 4.2 422.640 Bán
4 [HOSE.HAR] 19/03/2019 4.2 4.17 4.24 4.22 351.960 Theo dõi
5 [HOSE.HAR] 18/03/2019 4.2 4.18 4.29 4.18 251.400 Bán
6 [HOSE.HAR] 15/03/2019 4.31 4.18 4.31 4.2 391.390 Theo dõi
7 [HOSE.HAR] 14/03/2019 4.29 4.23 4.35 4.3 1.228.280 Mua
8 [HOSE.HAR] 13/03/2019 4.17 4.16 4.28 4.26 1.394.020 Theo dõi
9 [HOSE.HAR] 12/03/2019 4.22 4.17 4.28 4.17 957.830 Theo dõi
10 [HOSE.HAR] 11/03/2019 4.27 4.18 4.27 4.19 447.440 Theo dõi
11 [HOSE.HAR] 08/03/2019 4.4 4.28 4.4 4.28 596.090 Mua
12 [HOSE.HAR] 07/03/2019 4.36 4.34 4.45 4.4 1.643.910 Mua
13 [HOSE.HAR] 06/03/2019 4.21 4.21 4.5 4.34 1.970.360 Mua
14 [HOSE.HAR] 05/03/2019 4.27 4.16 4.28 4.25 1.421.150 Theo dõi
15 [HOSE.HAR] 04/03/2019 4.15 4.14 4.32 4.28 785.090 Theo dõi
16 [HOSE.HAR] 01/03/2019 4.1 4.1 4.21 4.12 363.290 Bán
17 [HOSE.HAR] 28/02/2019 4.2 4.11 4.2 4.11 344.350 Bán
18 [HOSE.HAR] 27/02/2019 4.27 4.2 4.27 4.2 513.410 Bán
19 [HOSE.HAR] 26/02/2019 4.27 4.22 4.3 4.26 487.970 Theo dõi
20 [HOSE.HAR] 25/02/2019 4.2 4.2 4.29 4.28 484.840 Theo dõi