FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAR] 20/09/2018 6.2 6.2 6.4 6.24 1.221.840 Mua
2 [HOSE.HAR] 19/09/2018 6.06 6.01 6.3 6.18 1.251.620 Mua
3 [HOSE.HAR] 18/09/2018 5.91 5.9 6.06 6.06 512.460 Mua
4 [HOSE.HAR] 17/09/2018 6.18 5.9 6.18 5.91 442.130 Mua
5 [HOSE.HAR] 14/09/2018 6.1 6.05 6.25 6.05 591.260 Mua
6 [HOSE.HAR] 13/09/2018 6.28 6.1 6.35 6.1 1.365.220 Mua
7 [HOSE.HAR] 12/09/2018 6.18 5.82 6.49 6.3 1.502.950 Mua
8 [HOSE.HAR] 11/09/2018 6.25 6.05 6.3 6.18 883.480 Mua
9 [HOSE.HAR] 10/09/2018 6.2 6.1 6.35 6.25 1.190.430 Mua
10 [HOSE.HAR] 07/09/2018 5.62 5.61 5.99 5.99 1.307.980 Mua
11 [HOSE.HAR] 06/09/2018 5.49 5.49 5.89 5.6 988.900 Mua
12 [HOSE.HAR] 05/09/2018 6.1 5.8 6.11 5.87 1.334.670 Mua
13 [HOSE.HAR] 04/09/2018 5.35 5.35 5.72 5.72 657.740 Mua
14 [HOSE.HAR] 31/08/2018 5.3 5.2 5.42 5.35 470.520 Mua
15 [HOSE.HAR] 30/08/2018 5.03 5.02 5.4 5.15 277.970 Bán
16 [HOSE.HAR] 29/08/2018 5.13 4.9 5.15 5.1 388.050 Bán
17 [HOSE.HAR] 28/08/2018 5.24 5.13 5.32 5.13 268.450 Bán
18 [HOSE.HAR] 27/08/2018 5.3 5.21 5.33 5.23 142.000 Bán
19 [HOSE.HAR] 24/08/2018 5.36 5.2 5.36 5.23 148.460 Bán
20 [HOSE.HAR] 23/08/2018 5.37 5.25 5.37 5.27 98.480 Bán