FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAR] 13/07/2018 5.08 4.98 5.35 5.35 395.370 Bán
2 [HOSE.HAR] 12/07/2018 5 4.91 5.08 5 173.350 Bán
3 [HOSE.HAR] 11/07/2018 5 4.9 5.1 5.07 121.130 Bán
4 [HOSE.HAR] 10/07/2018 5.06 5.01 5.18 5.1 109.260 Bán
5 [HOSE.HAR] 09/07/2018 5.29 5.03 5.29 5.06 96.820 Bán
6 [HOSE.HAR] 06/07/2018 5 5 5.2 5.2 155.940 Bán
7 [HOSE.HAR] 05/07/2018 5.43 4.84 5.43 5.1 474.920 Bán
8 [HOSE.HAR] 04/07/2018 5.15 5.14 5.49 5.14 824.410 Bán
9 [HOSE.HAR] 03/07/2018 5.68 5.45 5.68 5.45 555.630 Bán
10 [HOSE.HAR] 02/07/2018 5.65 5.29 5.79 5.62 799.200 Bán
11 [HOSE.HAR] 29/06/2018 5.7 5.5 5.8 5.67 212.960 Theo dõi
12 [HOSE.HAR] 28/06/2018 5.85 5.5 5.86 5.65 268.180 Theo dõi
13 [HOSE.HAR] 27/06/2018 5.9 5.7 6.1 5.85 183.510 Theo dõi
14 [HOSE.HAR] 26/06/2018 6.01 5.95 6.01 6 235.780 Mua
15 [HOSE.HAR] 25/06/2018 6.18 6.06 6.26 6.1 282.100 Mua
16 [HOSE.HAR] 22/06/2018 6.07 6 6.24 6.18 255.270 Mua
17 [HOSE.HAR] 21/06/2018 6.24 6 6.24 6 1.119.480 Mua
18 [HOSE.HAR] 20/06/2018 5.66 5.48 5.84 5.84 388.890 Theo dõi
19 [HOSE.HAR] 19/06/2018 5.65 5.46 5.7 5.46 878.020 Bán
20 [HOSE.HAR] 18/06/2018 5.91 5.77 5.91 5.82 900.250 Theo dõi