FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAR] 16/05/2019 3 2.92 3 2.99 832.830 Quá bán
2 [HOSE.HAR] 15/05/2019 2.98 2.94 3 3 522.410 Quá bán
3 [HOSE.HAR] 14/05/2019 2.93 2.92 2.99 2.99 658.550 Quá bán
4 [HOSE.HAR] 13/05/2019 3 2.93 3 3 301.190 Quá bán
5 [HOSE.HAR] 10/05/2019 3.01 2.93 3.02 3 452.720 Quá bán
6 [HOSE.HAR] 09/05/2019 3.03 2.92 3.06 3.02 815.560 Quá bán
7 [HOSE.HAR] 08/05/2019 3.11 2.9 3.11 3.03 572.980 Quá bán
8 [HOSE.HAR] 07/05/2019 3.15 3.04 3.23 3.06 285.330 Quá bán
9 [HOSE.HAR] 06/05/2019 3.37 3.17 3.37 3.17 761.420 Bán
10 [HOSE.HAR] 03/05/2019 3.5 3.36 3.51 3.4 242.960 Bán
11 [HOSE.HAR] 02/05/2019 3.62 3.5 3.62 3.5 563.580 Bán
12 [HOSE.HAR] 26/04/2019 3.55 3.55 3.67 3.64 661.480 Bán
13 [HOSE.HAR] 25/04/2019 3.68 3.56 3.68 3.6 329.970 Bán
14 [HOSE.HAR] 24/04/2019 3.63 3.62 3.66 3.64 688.420 Bán
15 [HOSE.HAR] 23/04/2019 3.6 3.6 3.67 3.6 875.320 Bán
16 [HOSE.HAR] 22/04/2019 3.77 3.6 3.77 3.6 886.330 Bán
17 [HOSE.HAR] 19/04/2019 3.53 3.53 3.8 3.77 317.120 Bán
18 [HOSE.HAR] 18/04/2019 3.7 3.54 3.7 3.6 632.490 Bán
19 [HOSE.HAR] 17/04/2019 3.75 3.67 3.75 3.68 317.700 Bán
20 [HOSE.HAR] 16/04/2019 3.8 3.66 3.8 3.68 519.720 Bán