FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAR] 14/11/2018 5.17 5.15 5.29 5.16 225.330 Theo dõi
2 [HOSE.HAR] 13/11/2018 5.05 5.05 5.19 5.15 288.460 Theo dõi
3 [HOSE.HAR] 12/11/2018 5.24 5.15 5.24 5.15 294.160 Theo dõi
4 [HOSE.HAR] 09/11/2018 5.39 5.24 5.39 5.24 490.770 Theo dõi
5 [HOSE.HAR] 08/11/2018 5.4 5.35 5.51 5.37 1.064.010 Mua
6 [HOSE.HAR] 07/11/2018 5.22 5.2 5.51 5.33 1.300.990 Theo dõi
7 [HOSE.HAR] 06/11/2018 5.14 5.09 5.35 5.2 608.060 Bán
8 [HOSE.HAR] 05/11/2018 5.1 5 5.14 5.05 116.260 Bán
9 [HOSE.HAR] 02/11/2018 4.99 4.9 5.09 5.04 265.840 Bán
10 [HOSE.HAR] 01/11/2018 5.14 4.9 5.14 4.9 375.650 Bán
11 [HOSE.HAR] 31/10/2018 5.18 5.08 5.19 5.14 600.600 Bán
12 [HOSE.HAR] 30/10/2018 5 5 5.19 5 430.650 Bán
13 [HOSE.HAR] 29/10/2018 5.26 5.09 5.29 5.09 132.900 Bán
14 [HOSE.HAR] 26/10/2018 5.4 5.25 5.4 5.31 327.170 Theo dõi
15 [HOSE.HAR] 25/10/2018 5.2 5.2 5.35 5.34 352.460 Theo dõi
16 [HOSE.HAR] 24/10/2018 5.41 5.3 5.55 5.47 593.920 Mua
17 [HOSE.HAR] 23/10/2018 5.4 5.2 5.4 5.4 655.200 Theo dõi
18 [HOSE.HAR] 22/10/2018 5.56 5.3 5.56 5.3 285.970 Bán
19 [HOSE.HAR] 19/10/2018 5.4 5.4 5.59 5.5 162.410 Theo dõi
20 [HOSE.HAR] 18/10/2018 5.55 5.48 5.8 5.55 1.049.980 Theo dõi