FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAR] 15/12/2017 9.35 9.28 9.6 9.35 1.175.680 Bán
2 [HOSE.HAR] 14/12/2017 9.36 9.32 9.5 9.5 1.237.180 Bán
3 [HOSE.HAR] 13/12/2017 9.7 9.38 9.7 9.4 536.150 Bán
4 [HOSE.HAR] 12/12/2017 9.77 9.32 9.8 9.6 1.014.450 Bán
5 [HOSE.HAR] 11/12/2017 9.9 9.7 9.97 9.8 1.209.100 Bán
6 [HOSE.HAR] 08/12/2017 9.7 9.67 10.2 9.99 1.917.780 Bán
7 [HOSE.HAR] 07/12/2017 10 9.7 10.1 9.7 2.479.090 Theo dõi
8 [HOSE.HAR] 06/12/2017 10.1 9.87 10.35 10 3.321.570 Theo dõi
9 [HOSE.HAR] 05/12/2017 10.5 10.3 10.55 10.3 1.987.830 Theo dõi
10 [HOSE.HAR] 04/12/2017 10.45 10.2 10.65 10.45 3.843.920 Mua
11 [HOSE.HAR] 01/12/2017 10.25 10.15 10.6 10.5 2.297.400 Mua
12 [HOSE.HAR] 30/11/2017 10.45 10.25 10.8 10.25 3.261.950 Theo dõi
13 [HOSE.HAR] 29/11/2017 10.9 10.45 10.9 10.55 3.335.670 Mua
14 [HOSE.HAR] 28/11/2017 10.3 10.25 10.9 10.55 5.280.920 Mua
15 [HOSE.HAR] 27/11/2017 10.15 9.97 10.25 10.2 3.300.490 Mua
16 [HOSE.HAR] 24/11/2017 10.25 9.95 10.4 10.15 2.225.750 Mua
17 [HOSE.HAR] 23/11/2017 10.1 9.94 10.6 10.3 3.952.620 Mua
18 [HOSE.HAR] 22/11/2017 10 9.9 10.2 10.05 2.146.700 Mua
19 [HOSE.HAR] 21/11/2017 9.58 9.41 9.9 9.9 1.175.330 Mua
20 [HOSE.HAR] 20/11/2017 9.58 9.55 9.85 9.65 988.440 Theo dõi