FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAR] 15/01/2019 4.34 4.3 4.42 4.38 609.350 Bán
2 [HOSE.HAR] 14/01/2019 4.38 4.29 4.39 4.34 65.820 Bán
3 [HOSE.HAR] 11/01/2019 4.3 4.3 4.44 4.42 115.280 Bán
4 [HOSE.HAR] 10/01/2019 4.38 4.38 4.44 4.44 50.280 Bán
5 [HOSE.HAR] 09/01/2019 4.49 4.36 4.49 4.38 73.110 Bán
6 [HOSE.HAR] 08/01/2019 4.36 4.3 4.48 4.3 204.280 Quá bán
7 [HOSE.HAR] 07/01/2019 4.49 4.36 4.52 4.36 87.990 Quá bán
8 [HOSE.HAR] 04/01/2019 4.4 4.34 4.5 4.36 464.690 Quá bán
9 [HOSE.HAR] 03/01/2019 4.89 4.5 4.89 4.5 471.720 Bán
10 [HOSE.HAR] 02/01/2019 4.8 4.77 4.96 4.8 165.940 Bán
11 [HOSE.HAR] 28/12/2018 4.98 4.86 4.98 4.86 139.060 Bán
12 [HOSE.HAR] 27/12/2018 5 4.86 5 4.86 147.020 Bán
13 [HOSE.HAR] 26/12/2018 5 4.85 5 4.9 161.240 Bán
14 [HOSE.HAR] 25/12/2018 5.02 4.83 5.02 4.9 247.830 Bán
15 [HOSE.HAR] 24/12/2018 5.07 5 5.1 5.02 155.270 Bán
16 [HOSE.HAR] 21/12/2018 5.07 5.02 5.07 5.02 355.260 Bán
17 [HOSE.HAR] 20/12/2018 5.09 5.03 5.09 5.07 128.650 Bán
18 [HOSE.HAR] 19/12/2018 5.05 5.05 5.09 5.08 133.210 Theo dõi
19 [HOSE.HAR] 18/12/2018 5.1 5.04 5.1 5.05 540.720 Theo dõi
20 [HOSE.HAR] 17/12/2018 5.1 5.08 5.2 5.08 408.640 Theo dõi