FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAR] 23/03/2018 9.8 9.35 10 9.35 3.287.610 Bán
2 [HOSE.HAR] 22/03/2018 9.23 9.22 10.4 10.05 7.747.440 Bán
3 [HOSE.HAR] 21/03/2018 10.65 9.91 10.95 9.91 3.915.670 Theo dõi
4 [HOSE.HAR] 20/03/2018 11 10.65 11.35 10.65 2.963.110 Theo dõi
5 [HOSE.HAR] 19/03/2018 11.35 11 11.5 11.4 2.443.910 Mua
6 [HOSE.HAR] 16/03/2018 11.6 11.15 11.6 11.6 3.125.460 Mua
7 [HOSE.HAR] 15/03/2018 11.65 11.35 11.9 11.5 2.281.310 Mua
8 [HOSE.HAR] 14/03/2018 11.55 11.55 12.35 11.9 3.897.520 Mua
9 [HOSE.HAR] 13/03/2018 10.6 10.6 11.55 11.55 1.985.440 Mua
10 [HOSE.HAR] 12/03/2018 10.8 10.4 11 10.8 2.580.340 Mua
11 [HOSE.HAR] 09/03/2018 10.8 10.8 11.2 10.95 3.761.330 Mua
12 [HOSE.HAR] 08/03/2018 10.65 10.65 11 10.8 1.792.510 Mua
13 [HOSE.HAR] 07/03/2018 11.25 10.7 11.45 10.7 3.541.310 Mua
14 [HOSE.HAR] 06/03/2018 10.65 10.65 11.4 11.3 3.324.520 Mua
15 [HOSE.HAR] 05/03/2018 11.2 10.5 11.4 11.15 3.534.960 Mua
16 [HOSE.HAR] 02/03/2018 10.5 10.5 11.2 11.2 3.006.420 Mua
17 [HOSE.HAR] 01/03/2018 9.84 9.84 10.5 10.5 3.311.830 Mua
18 [HOSE.HAR] 28/02/2018 9.3 9.3 9.86 9.84 2.190.910 Mua
19 [HOSE.HAR] 27/02/2018 9.35 9.25 9.49 9.38 924.330 Theo dõi
20 [HOSE.HAR] 26/02/2018 9.2 9.1 9.5 9.38 1.661.790 Theo dõi