FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAS] 16/05/2019 9.09 8.3 9.09 8.3 3.610 Bán
2 [HOSE.HAS] 15/05/2019 8.31 8.31 8.86 8.86 1.010 Bán
3 [HOSE.HAS] 14/05/2019 8.9 8.88 8.9 8.88 1.020 Bán
4 [HOSE.HAS] 13/05/2019 8.99 8.95 8.99 8.95 240 Bán
5 [HOSE.HAS] 10/05/2019 8.97 8.97 8.97 8.97 20 Bán
6 [HOSE.HAS] 09/05/2019 9.1 9.1 9.1 9.1 20 Bán
7 [HOSE.HAS] 08/05/2019 8.5 8.5 9.23 9.23 320 Bán
8 [HOSE.HAS] 07/05/2019 9.09 8.99 9.09 8.99 40 Bán
9 [HOSE.HAS] 06/05/2019 8.37 8.37 9.24 9.24 27.500 Bán
10 [HOSE.HAS] 03/05/2019 8.99 8.99 8.99 8.99 10 Bán
11 [HOSE.HAS] 02/05/2019 8.6 8.59 8.61 8.61 6.910 Bán
12 [HOSE.HAS] 24/04/2019 9.28 9 9.28 9.23 28.520 Bán
13 [HOSE.HAS] 23/04/2019 9.8 8.7 9.8 8.7 470 Bán
14 [HOSE.HAS] 22/04/2019 9.39 9.29 9.39 9.29 60 Bán
15 [HOSE.HAS] 19/04/2019 9.42 8.42 9.43 9.4 28.040 Bán
16 [HOSE.HAS] 18/04/2019 9.88 8.83 9.88 8.83 600 Bán
17 [HOSE.HAS] 17/04/2019 10.5 9.21 10.5 9.49 170 Bán
18 [HOSE.HAS] 16/04/2019 10.35 9.9 10.35 9.9 220 Mua
19 [HOSE.HAS] 12/04/2019 9.02 9.02 9.9 9.69 2.050 Theo dõi
20 [HOSE.HAS] 11/04/2019 9.03 9.03 9.69 9.69 210 Mua