FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAS] 22/03/2019 9.8 9.65 9.8 9.65 1.020 Mua
2 [HOSE.HAS] 21/03/2019 9.78 9.7 9.78 9.7 40 Mua
3 [HOSE.HAS] 20/03/2019 9.99 9.79 9.99 9.79 25.030 Mua
4 [HOSE.HAS] 19/03/2019 9.3 9.3 9.5 9.5 30 Mua
5 [HOSE.HAS] 18/03/2019 9.35 9.35 9.35 9.35 10 Mua
6 [HOSE.HAS] 15/03/2019 8.6 8.56 9.4 8.8 26.660 Bán
7 [HOSE.HAS] 14/03/2019 9.2 9.2 9.2 9.2 100 Mua
8 [HOSE.HAS] 13/03/2019 9.3 9.3 9.3 9.3 200 Mua
9 [HOSE.HAS] 12/03/2019 9.19 9.19 9.5 9.4 38.980 Mua
10 [HOSE.HAS] 11/03/2019 8.55 8.55 9.2 9.2 2.610 Mua
11 [HOSE.HAS] 08/03/2019 9 9 9 9 10 Theo dõi
12 [HOSE.HAS] 07/03/2019 9.39 9.19 9.39 9.19 30 Mua
13 [HOSE.HAS] 05/03/2019 9.17 9.17 9.17 9.17 100 Mua
14 [HOSE.HAS] 04/03/2019 8.55 8.55 9.29 9.16 140 Mua
15 [HOSE.HAS] 01/03/2019 9.44 9.19 9.44 9.19 90 Mua
16 [HOSE.HAS] 28/02/2019 9.13 9.13 9.13 9.13 50 Mua
17 [HOSE.HAS] 27/02/2019 9.5 9.1 9.5 9.19 410 Mua
18 [HOSE.HAS] 26/02/2019 9.7 9.28 9.7 9.28 20 Mua
19 [HOSE.HAS] 25/02/2019 8.6 8.6 9.2 9.2 1.010 Theo dõi
20 [HOSE.HAS] 22/02/2019 9.3 8.6 9.3 8.6 30 Bán