FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAS] 23/03/2018 9.2 9.1 9.4 9.1 7.240 Bán
2 [HOSE.HAS] 22/03/2018 9.25 9.2 9.42 9.42 1.090 Theo dõi
3 [HOSE.HAS] 21/03/2018 9.47 9.2 9.47 9.45 2.880 Theo dõi
4 [HOSE.HAS] 20/03/2018 9.47 9.45 9.47 9.45 580 Bán
5 [HOSE.HAS] 19/03/2018 9.47 9.2 9.49 9.2 130 Theo dõi
6 [HOSE.HAS] 16/03/2018 9.39 9.1 9.5 9.39 2.740 Theo dõi
7 [HOSE.HAS] 15/03/2018 9.3 9.1 9.3 9.3 3.120 Theo dõi
8 [HOSE.HAS] 14/03/2018 9.33 9.3 9.77 9.5 1.510 Theo dõi
9 [HOSE.HAS] 13/03/2018 9.79 9.79 9.79 9.79 130 Mua
10 [HOSE.HAS] 12/03/2018 9.79 9.79 9.79 9.79 50 Mua
11 [HOSE.HAS] 09/03/2018 9.78 9.78 9.78 9.78 30 Mua
12 [HOSE.HAS] 08/03/2018 9.45 9.3 9.79 9.45 13.370 Theo dõi
13 [HOSE.HAS] 07/03/2018 9.59 9.3 9.69 9.5 700 Theo dõi
14 [HOSE.HAS] 06/03/2018 9.59 9.3 9.69 9.31 1.070 Bán
15 [HOSE.HAS] 05/03/2018 9.69 9.31 9.79 9.49 2.110 Bán
16 [HOSE.HAS] 02/03/2018 9.3 9.3 9.69 9.5 3.150 Theo dõi
17 [HOSE.HAS] 01/03/2018 9.8 9.22 9.8 9.49 8.480 Bán
18 [HOSE.HAS] 28/02/2018 9.9 9.3 9.9 9.31 8.210 Bán
19 [HOSE.HAS] 27/02/2018 9.21 9.21 9.94 9.59 10.560 Theo dõi
20 [HOSE.HAS] 26/02/2018 9.4 9.3 10 9.3 7.170 Bán