FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAS] 13/07/2018 7.45 7.45 7.51 7.51 3.000 Mua
2 [HOSE.HAS] 09/07/2018 7 7 7.02 7.02 5.660 Theo dõi
3 [HOSE.HAS] 06/07/2018 7 6.6 7 6.6 510 Bán
4 [HOSE.HAS] 04/07/2018 6.75 6.75 6.75 6.75 10 Bán
5 [HOSE.HAS] 03/07/2018 7.16 7.1 7.16 7.1 30 Bán
6 [HOSE.HAS] 02/07/2018 6.72 6.7 6.72 6.7 4.000 Bán
7 [HOSE.HAS] 29/06/2018 7.2 6.73 7.2 6.73 40 Bán
8 [HOSE.HAS] 28/06/2018 6.9 6.8 6.9 6.8 3.000 Bán
9 [HOSE.HAS] 27/06/2018 6.9 6.9 6.9 6.9 1.000 Bán
10 [HOSE.HAS] 26/06/2018 7.1 7 7.1 7 2.150 Bán
11 [HOSE.HAS] 25/06/2018 7.1 7.1 7.1 7.1 2.070 Bán
12 [HOSE.HAS] 21/06/2018 7.4 7.4 7.4 7.4 500 Bán
13 [HOSE.HAS] 20/06/2018 6.7 6.7 7.3 7.3 1.500 Bán
14 [HOSE.HAS] 19/06/2018 7.2 7 7.2 7 50 Bán
15 [HOSE.HAS] 18/06/2018 6.84 6.84 7.2 7.2 1.510 Bán
16 [HOSE.HAS] 15/06/2018 7.35 7.35 7.35 7.35 20 Bán
17 [HOSE.HAS] 14/06/2018 7.5 7.5 7.5 7.5 1.000 Theo dõi
18 [HOSE.HAS] 13/06/2018 8 7.85 8.1 7.85 1.230 Theo dõi
19 [HOSE.HAS] 12/06/2018 8.1 7.9 8.1 7.9 40 Theo dõi
20 [HOSE.HAS] 11/06/2018 8.1 8.1 8.1 8.1 3.330 Theo dõi