FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAS] 15/01/2019 9.2 9.2 9.2 9.2 500 Theo dõi
2 [HOSE.HAS] 14/01/2019 8.47 8.47 9.73 9.73 20 Mua
3 [HOSE.HAS] 11/01/2019 9.09 9.09 10 9.1 1.070 Theo dõi
4 [HOSE.HAS] 10/01/2019 9.77 9.77 9.77 9.77 70 Mua
5 [HOSE.HAS] 09/01/2019 10.5 10.5 10.5 10.5 100 Mua
6 [HOSE.HAS] 08/01/2019 10.5 9.2 10.5 10.5 1.020 Mua
7 [HOSE.HAS] 04/01/2019 9.86 9.86 9.86 9.86 1.000 Mua
8 [HOSE.HAS] 03/01/2019 10.6 10.6 10.6 10.6 10 Mua
9 [HOSE.HAS] 28/12/2018 10 10 10 10 950 Mua
10 [HOSE.HAS] 27/12/2018 8.93 8.93 9.9 9.9 820 Mua
11 [HOSE.HAS] 26/12/2018 8.5 8.5 9.6 9.6 1.010 Mua
12 [HOSE.HAS] 25/12/2018 8.6 8.6 9.09 9.09 130 Theo dõi
13 [HOSE.HAS] 24/12/2018 9.14 8.6 9.14 8.6 1.100 Bán
14 [HOSE.HAS] 20/12/2018 8.7 8.56 8.7 8.56 7.600 Theo dõi
15 [HOSE.HAS] 19/12/2018 9.2 9.2 9.2 9.2 100 Theo dõi
16 [HOSE.HAS] 14/12/2018 9.29 9.29 9.3 9.3 3.100 Mua
17 [HOSE.HAS] 13/12/2018 9.89 8.7 9.89 8.7 3.300 Theo dõi
18 [HOSE.HAS] 11/12/2018 9.25 9.25 9.25 9.25 3.340 Mua
19 [HOSE.HAS] 10/12/2018 9.9 9.9 9.9 9.9 1.070 Mua
20 [HOSE.HAS] 07/12/2018 10 10 10.6 10.6 120 Mua