FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAS] 25/05/2018 7.71 7.71 7.71 7.71 200 Bán
2 [HOSE.HAS] 24/05/2018 8.15 8.15 8.15 8.15 50 Theo dõi
3 [HOSE.HAS] 23/05/2018 7.7 7.7 8.19 8.19 100 Theo dõi
4 [HOSE.HAS] 22/05/2018 8.2 8.19 8.2 8.19 60 Theo dõi
5 [HOSE.HAS] 21/05/2018 8.3 7.9 8.3 7.9 430 Bán
6 [HOSE.HAS] 18/05/2018 8.3 8.3 8.3 8.3 770 Theo dõi
7 [HOSE.HAS] 17/05/2018 8.5 8.3 8.5 8.3 390 Theo dõi
8 [HOSE.HAS] 16/05/2018 8.55 8.4 8.55 8.4 1.380 Bán
9 [HOSE.HAS] 15/05/2018 8.5 7.75 8.75 8.4 36.940 Bán
10 [HOSE.HAS] 14/05/2018 8.45 8.2 8.45 8.2 20 Bán
11 [HOSE.HAS] 11/05/2018 8.14 7.58 8.2 8.2 220 Bán
12 [HOSE.HAS] 10/05/2018 8.09 8.09 8.15 8.14 440 Bán
13 [HOSE.HAS] 09/05/2018 7.6 7.6 8.1 8.1 110 Bán
14 [HOSE.HAS] 08/05/2018 8.12 8.12 8.12 8.12 80 Bán
15 [HOSE.HAS] 07/05/2018 8.14 7.65 8.14 8.13 480 Bán
16 [HOSE.HAS] 04/05/2018 8.17 8.15 8.17 8.15 50 Bán
17 [HOSE.HAS] 03/05/2018 8.9 7.8 8.9 8.2 7.110 Bán
18 [HOSE.HAS] 02/05/2018 8.38 8.38 9.64 8.38 9.250 Bán
19 [HOSE.HAS] 27/04/2018 9.25 9.01 9.25 9.01 80 Bán
20 [HOSE.HAS] 26/04/2018 9.35 8.81 9.35 9.15 2.280 Bán