FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAS] 15/12/2017 8.3 7.9 8.34 8.32 16.390 Theo dõi
2 [HOSE.HAS] 14/12/2017 8.3 8.3 8.3 8.3 80 Bán
3 [HOSE.HAS] 13/12/2017 8.2 7.89 8.48 7.89 24.640 Bán
4 [HOSE.HAS] 12/12/2017 8.5 8 8.5 8.48 20.010 Bán
5 [HOSE.HAS] 11/12/2017 8 7.65 8.7 8.51 19.050 Theo dõi
6 [HOSE.HAS] 08/12/2017 8.29 8 8.29 8.19 2.990 Theo dõi
7 [HOSE.HAS] 07/12/2017 7.98 7.96 8.38 8.29 29.540 Theo dõi
8 [HOSE.HAS] 06/12/2017 8.69 7.63 8.7 8.55 31.680 Theo dõi
9 [HOSE.HAS] 05/12/2017 9 8.7 9.1 8.7 28.640 Mua
10 [HOSE.HAS] 04/12/2017 9.49 9.35 9.79 9.35 8.250 Mua
11 [HOSE.HAS] 01/12/2017 9.8 9.4 9.99 9.5 15.050 Mua
12 [HOSE.HAS] 30/11/2017 9.39 9.16 9.6 9.6 52.830 Mua
13 [HOSE.HAS] 29/11/2017 9.09 8.8 9.16 9.11 32.980 Mua
14 [HOSE.HAS] 28/11/2017 8.5 8 8.77 8.77 109.430 Mua
15 [HOSE.HAS] 27/11/2017 8.6 7.9 8.6 8.2 13.330 Bán
16 [HOSE.HAS] 24/11/2017 8.6 7.75 8.85 8.25 1.120 Theo dõi
17 [HOSE.HAS] 23/11/2017 8.6 7.73 8.7 8.3 15.120 Theo dõi
18 [HOSE.HAS] 22/11/2017 8.34 7.9 8.34 8.28 21.030 Theo dõi
19 [HOSE.HAS] 21/11/2017 8.35 7.81 8.35 8 32.310 Bán
20 [HOSE.HAS] 20/11/2017 8.4 7.8 8.4 7.81 3.490 Bán