FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAS] 22/08/2019 7.9 7.89 8 7.89 2.420 Theo dõi
2 [HOSE.HAS] 21/08/2019 7.5 7.5 7.89 7.89 330 Theo dõi
3 [HOSE.HAS] 20/08/2019 8.1 7.45 8.25 7.9 4.870 Theo dõi
4 [HOSE.HAS] 19/08/2019 8 8 8 8 500 Mua
5 [HOSE.HAS] 16/08/2019 8.4 8 8.4 8 60 Mua
6 [HOSE.HAS] 15/08/2019 7.9 7.9 8 8 4.000 Mua
7 [HOSE.HAS] 14/08/2019 8 8 8 8 20 Mua
8 [HOSE.HAS] 13/08/2019 7.7 7.7 7.7 7.7 1.500 Bán
9 [HOSE.HAS] 09/08/2019 8.2 8.2 8.2 8.2 10 Mua
10 [HOSE.HAS] 08/08/2019 7.8 7.8 7.9 7.9 6.000 Bán
11 [HOSE.HAS] 07/08/2019 7.5 7.7 7.7 7.7 90 Bán
12 [HOSE.HAS] 06/08/2019 7.5 7.5 7.5 7.5 4.700 Bán
13 [HOSE.HAS] 05/08/2019 7.41 7.41 7.7 7.69 2.320 Bán
14 [HOSE.HAS] 02/08/2019 7.3 7.3 7.7 7.7 2.240 Theo dõi
15 [HOSE.HAS] 01/08/2019 8.2 7.65 8.2 7.65 1.220 Theo dõi
16 [HOSE.HAS] 31/07/2019 7.82 7.82 8.3 8.2 1.740 Mua
17 [HOSE.HAS] 29/07/2019 8.4 8.4 8.4 8.4 10 Mua
18 [HOSE.HAS] 26/07/2019 8.1 8.1 8.5 8.5 10.110 Mua
19 [HOSE.HAS] 25/07/2019 7.85 7.85 8 8 6.010 Mua
20 [HOSE.HAS] 23/07/2019 7.99 7.9 7.99 7.9 40 Theo dõi