FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAS] 19/09/2018 8.2 7.32 8.2 7.32 1.010 Bán
2 [HOSE.HAS] 18/09/2018 7.8 7.8 7.8 7.8 10 Theo dõi
3 [HOSE.HAS] 17/09/2018 7.8 7.8 7.8 7.8 20 Theo dõi
4 [HOSE.HAS] 14/09/2018 7.51 7.35 7.51 7.35 200 Bán
5 [HOSE.HAS] 13/09/2018 7.02 7.02 7.02 7.02 10 Bán
6 [HOSE.HAS] 12/09/2018 7.3 7.3 7.3 7.3 10 Bán
7 [HOSE.HAS] 11/09/2018 7.15 7.15 7.87 7.25 90 Bán
8 [HOSE.HAS] 10/09/2018 7.36 7.36 7.36 7.36 20 Bán
9 [HOSE.HAS] 07/09/2018 7.91 7.91 7.91 7.91 1.000 Theo dõi
10 [HOSE.HAS] 06/09/2018 7.56 7.56 7.56 7.56 1.950 Bán
11 [HOSE.HAS] 05/09/2018 7.2 7.07 7.2 7.07 2.000 Bán
12 [HOSE.HAS] 04/09/2018 8 7.6 8.2 7.6 1.080 Bán
13 [HOSE.HAS] 31/08/2018 7.6 7.6 8 8 470 Bán
14 [HOSE.HAS] 30/08/2018 7.7 7.7 7.7 7.7 1.030 Bán
15 [HOSE.HAS] 29/08/2018 7.9 7.9 7.9 7.9 470 Bán
16 [HOSE.HAS] 28/08/2018 8.4 7.8 8.4 8.1 60 Theo dõi
17 [HOSE.HAS] 27/08/2018 8.2 7.9 8.2 7.9 120 Theo dõi
18 [HOSE.HAS] 24/08/2018 7.85 7.85 8.25 8.2 880 Mua
19 [HOSE.HAS] 22/08/2018 8.29 8.29 8.29 8.29 50 Mua
20 [HOSE.HAS] 21/08/2018 8.5 8.34 8.5 8.34 20 Mua