FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAS] 20/11/2018 8.5 8.5 8.5 8.5 2.160 Theo dõi
2 [HOSE.HAS] 16/11/2018 8.9 8.9 8.9 8.9 7.000 Mua
3 [HOSE.HAS] 15/11/2018 8.9 8.9 8.9 8.9 3.000 Mua
4 [HOSE.HAS] 14/11/2018 9 9 9 9 70 Mua
5 [HOSE.HAS] 13/11/2018 9 9 9 9 11.650 Mua
6 [HOSE.HAS] 09/11/2018 8.8 8.8 8.8 8.8 1.900 Mua
7 [HOSE.HAS] 06/11/2018 8.65 8.65 9 9 28.600 Mua
8 [HOSE.HAS] 05/11/2018 8.6 8.6 8.65 8.65 4.650 Mua
9 [HOSE.HAS] 01/11/2018 8.05 7.55 8.6 8.6 17.200 Mua
10 [HOSE.HAS] 31/10/2018 8.05 8.05 8.05 8.05 400 Bán
11 [HOSE.HAS] 25/10/2018 8.5 8 8.56 8.56 26.120 Theo dõi
12 [HOSE.HAS] 24/10/2018 8.25 8 8.25 8 30 Bán
13 [HOSE.HAS] 23/10/2018 8.56 7.97 8.56 8 7.630 Bán
14 [HOSE.HAS] 22/10/2018 7.5 7.5 8.56 8.56 4.950 Bán
15 [HOSE.HAS] 19/10/2018 9 8 9 8 400 Bán
16 [HOSE.HAS] 18/10/2018 7.88 7.88 8.5 8.5 46.240 Bán
17 [HOSE.HAS] 17/10/2018 9.1 8.47 9.2 8.47 370 Theo dõi
18 [HOSE.HAS] 16/10/2018 8.56 8.56 9.1 9.1 60 Mua
19 [HOSE.HAS] 15/10/2018 9.2 9.2 9.2 9.2 10 Mua
20 [HOSE.HAS] 11/10/2018 8.8 8.19 8.9 8.9 2.120 Mua