FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAX] 25/06/2019 14.9 14.6 15.2 14.95 320.070 Mua
2 [HOSE.HAX] 24/06/2019 14.25 14.25 14.7 14.6 174.420 Mua
3 [HOSE.HAX] 21/06/2019 14 13.9 14.35 14.25 55.680 Mua
4 [HOSE.HAX] 20/06/2019 13.9 13.75 14 14 53.830 Mua
5 [HOSE.HAX] 19/06/2019 13.9 13.8 14 13.9 108.420 Mua
6 [HOSE.HAX] 18/06/2019 13.9 13.8 13.95 13.9 11.750 Theo dõi
7 [HOSE.HAX] 17/06/2019 13.8 13.8 14 13.9 31.630 Theo dõi
8 [HOSE.HAX] 14/06/2019 13.7 13.65 14 13.9 38.520 Theo dõi
9 [HOSE.HAX] 13/06/2019 13.7 13.7 13.8 13.7 57.510 Bán
10 [HOSE.HAX] 12/06/2019 13.8 13.65 13.8 13.7 33.290 Bán
11 [HOSE.HAX] 11/06/2019 13.75 13.65 13.8 13.8 86.690 Theo dõi
12 [HOSE.HAX] 10/06/2019 13.8 13.7 13.9 13.75 58.220 Bán
13 [HOSE.HAX] 07/06/2019 13.85 13.7 13.95 13.8 28.290 Bán
14 [HOSE.HAX] 06/06/2019 13.8 13.75 13.85 13.85 157.220 Bán
15 [HOSE.HAX] 05/06/2019 13.75 13.7 13.9 13.75 83.190 Bán
16 [HOSE.HAX] 04/06/2019 13.75 13.75 14 13.75 62.860 Theo dõi
17 [HOSE.HAX] 03/06/2019 14 13.8 14 13.8 133.570 Theo dõi
18 [HOSE.HAX] 31/05/2019 14 14 14.1 14 117.660 Theo dõi
19 [HOSE.HAX] 30/05/2019 14 13.95 14.1 14 43.320 Theo dõi
20 [HOSE.HAX] 29/05/2019 14.2 13.85 14.2 13.9 28.510 Theo dõi