FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAX] 23/03/2018 35.6 35.6 37.6 37 131.340 Bán
2 [HOSE.HAX] 22/03/2018 38.55 37.9 38.65 37.9 68.770 Theo dõi
3 [HOSE.HAX] 21/03/2018 38.4 38.3 39 38.55 218.150 Mua
4 [HOSE.HAX] 20/03/2018 37.8 37.8 38.5 37.85 379.410 Theo dõi
5 [HOSE.HAX] 19/03/2018 38 36.6 38 36.8 130.560 Bán
6 [HOSE.HAX] 16/03/2018 37 36.85 37.8 37 134.490 Bán
7 [HOSE.HAX] 15/03/2018 37.6 37 37.6 37.2 37.660 Bán
8 [HOSE.HAX] 14/03/2018 38 37.3 38 37.6 35.170 Bán
9 [HOSE.HAX] 13/03/2018 36.8 36.5 38 38 82.910 Bán
10 [HOSE.HAX] 12/03/2018 37.4 37 37.7 37.4 82.160 Bán
11 [HOSE.HAX] 09/03/2018 37.3 37.3 37.9 37.6 85.190 Bán
12 [HOSE.HAX] 08/03/2018 37.9 37.3 37.9 37.6 22.140 Bán
13 [HOSE.HAX] 07/03/2018 38.4 37.6 38.4 37.9 54.650 Bán
14 [HOSE.HAX] 06/03/2018 38 38 38.8 38.4 10.130 Theo dõi
15 [HOSE.HAX] 05/03/2018 39 38.35 39 38.4 27.960 Theo dõi
16 [HOSE.HAX] 02/03/2018 39 38.85 39.15 39 117.070 Mua
17 [HOSE.HAX] 01/03/2018 39 38.5 39.1 39 20.110 Mua
18 [HOSE.HAX] 28/02/2018 39 38.6 39.3 38.7 61.140 Mua
19 [HOSE.HAX] 27/02/2018 38.75 38 38.8 38.5 59.580 Mua
20 [HOSE.HAX] 26/02/2018 37.6 37.4 38.3 38.3 45.430 Bán