FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAX] 25/05/2018 15.8 15.5 15.9 15.5 55.480 Bán
2 [HOSE.HAX] 24/05/2018 15.5 15.5 16.05 15.8 43.640 Bán
3 [HOSE.HAX] 23/05/2018 15.5 15.2 15.9 15.5 49.780 Bán
4 [HOSE.HAX] 22/05/2018 16.3 15.6 16.6 15.65 162.730 Theo dõi
5 [HOSE.HAX] 21/05/2018 17.3 16.6 17.3 16.7 44.870 Theo dõi
6 [HOSE.HAX] 18/05/2018 16.8 16.65 17.2 17.15 88.220 Mua
7 [HOSE.HAX] 17/05/2018 17.8 17.2 17.8 17.2 12.980 Mua
8 [HOSE.HAX] 16/05/2018 17.1 17 18 17.8 79.660 Mua
9 [HOSE.HAX] 15/05/2018 16.7 16.7 17.1 17 21.800 Theo dõi
10 [HOSE.HAX] 14/05/2018 16.5 16.5 17.1 16.95 28.020 Bán
11 [HOSE.HAX] 11/05/2018 16.4 16.4 17 16.95 44.690 Theo dõi
12 [HOSE.HAX] 10/05/2018 16.6 16.6 17.2 16.95 19.440 Theo dõi
13 [HOSE.HAX] 09/05/2018 17 17 17.4 17.15 23.640 Theo dõi
14 [HOSE.HAX] 08/05/2018 17.45 17 17.5 17 33.640 Theo dõi
15 [HOSE.HAX] 07/05/2018 16.4 16.4 17.5 17.4 41.790 Theo dõi
16 [HOSE.HAX] 04/05/2018 16 15.9 16.4 16.4 84.090 Quá bán
17 [HOSE.HAX] 03/05/2018 16.3 16 16.5 16 99.460 Quá bán
18 [HOSE.HAX] 02/05/2018 16.5 16.5 17.5 16.5 27.640 Quá bán
19 [HOSE.HAX] 27/04/2018 16.5 16.5 17.15 17.05 23.930 Quá bán
20 [HOSE.HAX] 26/04/2018 17.35 16.7 17.6 17 66.910 Quá bán