FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAX] 17/07/2018 16.3 16.1 16.45 16.1 69.650 Theo dõi
2 [HOSE.HAX] 16/07/2018 16.4 16.2 16.9 16.4 37.540 Theo dõi
3 [HOSE.HAX] 13/07/2018 16.9 16.35 16.9 16.4 30.700 Theo dõi
4 [HOSE.HAX] 12/07/2018 16.3 16.2 16.75 16.3 32.030 Theo dõi
5 [HOSE.HAX] 11/07/2018 16.9 16.2 17 16.6 40.150 Mua
6 [HOSE.HAX] 10/07/2018 16.7 16.6 17 16.9 165.940 Mua
7 [HOSE.HAX] 09/07/2018 16.75 16.3 16.75 16.45 15.650 Mua
8 [HOSE.HAX] 06/07/2018 16.6 15.8 16.6 16 105.420 Theo dõi
9 [HOSE.HAX] 05/07/2018 16.1 16 16.85 16.3 222.060 Theo dõi
10 [HOSE.HAX] 04/07/2018 15.7 15.7 16 16 61.100 Theo dõi
11 [HOSE.HAX] 03/07/2018 15.8 15.7 16.2 15.8 113.030 Bán
12 [HOSE.HAX] 02/07/2018 15.8 15.3 16 15.8 37.510 Bán
13 [HOSE.HAX] 29/06/2018 15.6 15.5 16 15.8 18.360 Bán
14 [HOSE.HAX] 28/06/2018 16 15.5 16 15.8 20.920 Bán
15 [HOSE.HAX] 27/06/2018 16 16 16.4 16.1 30.430 Bán
16 [HOSE.HAX] 26/06/2018 16.5 16.05 16.5 16.25 4.970 Theo dõi
17 [HOSE.HAX] 25/06/2018 16.7 16.2 16.7 16.5 16.570 Theo dõi
18 [HOSE.HAX] 22/06/2018 16 16 16.9 16.7 149.080 Theo dõi
19 [HOSE.HAX] 21/06/2018 15.9 15.6 16.3 16 7.520 Bán
20 [HOSE.HAX] 20/06/2018 15.5 15.35 16.2 16 57.610 Bán