FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAX] 15/12/2017 38.3 37.3 38.3 37.4 101.800 Bán
2 [HOSE.HAX] 14/12/2017 37.8 37.6 38.4 38 36.000 Theo dõi
3 [HOSE.HAX] 13/12/2017 37.6 37.6 39 37.8 43.930 Theo dõi
4 [HOSE.HAX] 12/12/2017 38.1 37.2 38.5 37.6 154.660 Theo dõi
5 [HOSE.HAX] 11/12/2017 39.3 38.2 39.3 38.4 93.130 Theo dõi
6 [HOSE.HAX] 08/12/2017 39.5 39.2 40 39.3 76.820 Mua
7 [HOSE.HAX] 07/12/2017 40.7 39.7 40.85 40 107.400 Mua
8 [HOSE.HAX] 06/12/2017 40.3 40.1 41.9 40.4 215.010 Mua
9 [HOSE.HAX] 05/12/2017 38.2 37.8 39.75 39.75 458.560 Mua
10 [HOSE.HAX] 04/12/2017 36.5 36.5 37.5 37.15 126.200 Theo dõi
11 [HOSE.HAX] 01/12/2017 37.4 36.9 37.4 36.9 101.970 Theo dõi
12 [HOSE.HAX] 30/11/2017 38 37.4 38 37.4 106.880 Theo dõi
13 [HOSE.HAX] 29/11/2017 38 37.2 38.1 38 74.980 Theo dõi
14 [HOSE.HAX] 28/11/2017 38 37.9 38.15 38.1 139.870 Theo dõi
15 [HOSE.HAX] 27/11/2017 38.35 37.9 38.35 38 125.300 Theo dõi
16 [HOSE.HAX] 24/11/2017 37.8 37.75 38.4 38.1 230.330 Theo dõi
17 [HOSE.HAX] 23/11/2017 37.5 37.1 37.95 37.8 189.230 Theo dõi
18 [HOSE.HAX] 22/11/2017 37 36.6 37 37 44.620 Bán
19 [HOSE.HAX] 21/11/2017 36.65 36.65 37.5 37 46.180 Bán
20 [HOSE.HAX] 20/11/2017 37.3 36.2 37.5 37.15 169.310 Bán