FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAX] 22/03/2019 16.9 16.65 17.3 17.25 180.400 Theo dõi
2 [HOSE.HAX] 21/03/2019 17.4 16.9 17.6 16.9 149.770 Theo dõi
3 [HOSE.HAX] 20/03/2019 17.9 17.3 17.9 17.55 188.170 Mua
4 [HOSE.HAX] 19/03/2019 18.2 17.8 18.2 17.9 328.100 Mua
5 [HOSE.HAX] 18/03/2019 17.7 17.65 18.25 18.1 455.560 Mua
6 [HOSE.HAX] 15/03/2019 17.9 17.7 18 17.7 86.680 Mua
7 [HOSE.HAX] 14/03/2019 18.45 17.7 18.45 17.95 194.850 Mua
8 [HOSE.HAX] 13/03/2019 17.1 16.9 18.2 18.2 688.030 Mua
9 [HOSE.HAX] 12/03/2019 16.95 16.95 17.15 17.05 79.980 Mua
10 [HOSE.HAX] 11/03/2019 16.8 16.6 16.9 16.85 36.690 Theo dõi
11 [HOSE.HAX] 08/03/2019 17.05 16.8 17.15 16.8 68.540 Theo dõi
12 [HOSE.HAX] 07/03/2019 17.25 17.05 17.35 17.15 47.430 Mua
13 [HOSE.HAX] 06/03/2019 17.25 17.1 17.4 17.25 99.920 Mua
14 [HOSE.HAX] 05/03/2019 17.2 17.05 17.35 17.25 183.740 Mua
15 [HOSE.HAX] 04/03/2019 16.65 16.65 17.2 17.1 76.480 Mua
16 [HOSE.HAX] 01/03/2019 16.6 16.6 16.85 16.8 44.300 Theo dõi
17 [HOSE.HAX] 28/02/2019 16.9 16.6 16.9 16.6 125.640 Bán
18 [HOSE.HAX] 27/02/2019 16.6 16.6 16.8 16.75 31.050 Theo dõi
19 [HOSE.HAX] 26/02/2019 16.8 16.6 16.9 16.6 115.270 Theo dõi
20 [HOSE.HAX] 25/02/2019 16.85 16.6 16.85 16.8 239.230 Mua