FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HAX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HAX] 14/11/2018 15.4 15.4 15.6 15.4 73.390 Bán
2 [HOSE.HAX] 13/11/2018 15.4 15.4 15.7 15.4 29.140 Bán
3 [HOSE.HAX] 12/11/2018 15.6 15.5 15.7 15.7 54.420 Bán
4 [HOSE.HAX] 09/11/2018 15.55 15.55 15.9 15.6 49.300 Bán
5 [HOSE.HAX] 08/11/2018 15.8 15.55 15.8 15.8 73.960 Bán
6 [HOSE.HAX] 07/11/2018 15.9 15.6 15.9 15.8 29.730 Bán
7 [HOSE.HAX] 06/11/2018 16 15.6 16 15.9 21.360 Bán
8 [HOSE.HAX] 05/11/2018 15.55 15.55 15.9 15.6 37.940 Bán
9 [HOSE.HAX] 02/11/2018 16.1 15.7 16.1 15.9 29.220 Bán
10 [HOSE.HAX] 01/11/2018 16.1 15.75 16.1 16 35.470 Bán
11 [HOSE.HAX] 31/10/2018 15.9 15.8 16.2 16.1 116.470 Bán
12 [HOSE.HAX] 30/10/2018 16.2 15.65 16.2 15.8 55.910 Bán
13 [HOSE.HAX] 29/10/2018 16.1 16 16.4 16.2 21.840 Bán
14 [HOSE.HAX] 26/10/2018 16.6 16.1 16.6 16.4 52.100 Theo dõi
15 [HOSE.HAX] 25/10/2018 15.8 15.75 16 15.9 120.290 Bán
16 [HOSE.HAX] 24/10/2018 16.1 16.05 16.5 16.1 62.950 Bán
17 [HOSE.HAX] 23/10/2018 15.8 15.4 16.5 16.1 111.770 Bán
18 [HOSE.HAX] 22/10/2018 16.5 15.8 16.5 15.8 64.610 Bán
19 [HOSE.HAX] 19/10/2018 16.65 16.4 16.95 16.4 88.410 Theo dõi
20 [HOSE.HAX] 18/10/2018 16.85 16.5 17.25 16.95 212.030 Theo dõi