FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HBC] 25/05/2018 37.6 36.7 38.2 36.7 929.850 Bán
2 [HOSE.HBC] 24/05/2018 38.9 37.4 39.35 37.65 878.330 Bán
3 [HOSE.HBC] 23/05/2018 38.6 38 39.2 38.7 1.089.780 Bán
4 [HOSE.HBC] 22/05/2018 40.95 38.85 40.95 39.5 928.110 Bán
5 [HOSE.HBC] 21/05/2018 41 40.5 41.1 40.95 731.590 Theo dõi
6 [HOSE.HBC] 18/05/2018 40 39.5 40.45 40.4 994.320 Theo dõi
7 [HOSE.HBC] 17/05/2018 39.1 38.85 39.4 39.25 372.510 Bán
8 [HOSE.HBC] 16/05/2018 39.7 38.85 39.7 38.85 591.040 Bán
9 [HOSE.HBC] 15/05/2018 40.5 39.35 40.5 39.7 489.240 Bán
10 [HOSE.HBC] 14/05/2018 40 39.2 40 39.8 501.670 Bán
11 [HOSE.HBC] 11/05/2018 39 38.8 39.9 39.9 509.390 Bán
12 [HOSE.HBC] 10/05/2018 40.6 39.5 40.6 39.5 466.760 Bán
13 [HOSE.HBC] 09/05/2018 40.7 40 41.1 40.6 978.370 Bán
14 [HOSE.HBC] 08/05/2018 40.8 40.7 41.65 40.7 438.620 Bán
15 [HOSE.HBC] 07/05/2018 40.8 40.2 41.4 40.8 459.020 Bán
16 [HOSE.HBC] 04/05/2018 41.4 40.2 41.4 40.5 579.650 Bán
17 [HOSE.HBC] 03/05/2018 41 39 41 41 848.530 Bán
18 [HOSE.HBC] 02/05/2018 41 40.25 41.5 41 803.940 Bán
19 [HOSE.HBC] 27/04/2018 37 37 40 40 1.005.390 Bán
20 [HOSE.HBC] 26/04/2018 40.9 38.15 40.9 38.15 1.415.750 Bán