FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HBC] 22/03/2019 18.9 18.45 19 18.95 2.328.650 Bán
2 [HOSE.HBC] 21/03/2019 19.7 18.7 19.8 18.7 2.520.450 Bán
3 [HOSE.HBC] 20/03/2019 20 18.95 20 19.7 4.328.390 Bán
4 [HOSE.HBC] 19/03/2019 20.6 19.95 20.8 19.95 6.041.800 Bán
5 [HOSE.HBC] 18/03/2019 21.05 20.5 21.2 20.7 2.619.510 Mua
6 [HOSE.HBC] 15/03/2019 20.3 20.1 20.9 20.8 3.396.670 Mua
7 [HOSE.HBC] 14/03/2019 20.5 20.25 20.65 20.25 3.121.640 Mua
8 [HOSE.HBC] 13/03/2019 20.4 20.35 20.65 20.45 4.694.290 Mua
9 [HOSE.HBC] 12/03/2019 20.7 20.2 20.7 20.3 2.630.360 Mua
10 [HOSE.HBC] 11/03/2019 20.4 19.95 20.5 20.35 4.643.330 Mua
11 [HOSE.HBC] 08/03/2019 20.75 20.15 20.75 20.4 6.514.810 Mua
12 [HOSE.HBC] 07/03/2019 21.1 20.85 21.4 20.95 3.490.000 Mua
13 [HOSE.HBC] 06/03/2019 20.9 20.9 21.4 21.1 5.581.260 Mua
14 [HOSE.HBC] 05/03/2019 20.25 20.1 20.8 20.8 5.010.220 Mua
15 [HOSE.HBC] 04/03/2019 20.45 20.3 20.85 20.4 3.765.970 Mua
16 [HOSE.HBC] 01/03/2019 19.7 19.7 20.25 20.25 2.636.840 Mua
17 [HOSE.HBC] 28/02/2019 19.9 19.55 20.4 19.55 6.148.110 Mua
18 [HOSE.HBC] 27/02/2019 19.2 19 19.95 19.75 4.489.010 Mua
19 [HOSE.HBC] 26/02/2019 18.75 18.65 19.35 19.05 4.189.230 Mua
20 [HOSE.HBC] 25/02/2019 18.3 18.3 18.85 18.75 4.310.240 Mua