FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HBC] 23/03/2018 42.5 41.8 43 42.35 1.646.500 Theo dõi
2 [HOSE.HBC] 22/03/2018 44.7 43.5 44.8 44 1.437.600 Mua
3 [HOSE.HBC] 21/03/2018 45.4 44.4 45.5 44.7 963.150 Mua
4 [HOSE.HBC] 20/03/2018 44.5 44.5 45.8 44.85 1.416.910 Mua
5 [HOSE.HBC] 19/03/2018 46 44.15 46.1 44.5 1.580.770 Mua
6 [HOSE.HBC] 16/03/2018 45.8 45.3 46.2 45.8 1.492.070 Mua
7 [HOSE.HBC] 15/03/2018 45.7 45.05 47.2 46.2 2.163.770 Mua
8 [HOSE.HBC] 14/03/2018 43.4 43.3 45.9 45.7 3.173.810 Mua
9 [HOSE.HBC] 13/03/2018 41.5 40.85 43.1 43.1 1.844.960 Mua
10 [HOSE.HBC] 12/03/2018 41.7 41.4 42.9 41.7 1.121.520 Mua
11 [HOSE.HBC] 09/03/2018 43 42.1 43 42.6 1.448.280 Mua
12 [HOSE.HBC] 08/03/2018 42.6 42.35 43.4 42.75 1.630.350 Mua
13 [HOSE.HBC] 07/03/2018 42.5 42.25 43.45 42.75 2.364.480 Mua
14 [HOSE.HBC] 06/03/2018 43.45 42 43.7 42.8 4.231.280 Mua
15 [HOSE.HBC] 05/03/2018 38.8 38.8 41.4 41.4 2.849.450 Mua
16 [HOSE.HBC] 02/03/2018 37 36.5 38.95 38.7 1.321.810 Mua
17 [HOSE.HBC] 01/03/2018 37.1 36.8 37.5 37.2 1.319.030 Theo dõi
18 [HOSE.HBC] 28/02/2018 38.5 37.7 38.5 37.8 1.122.160 Theo dõi
19 [HOSE.HBC] 27/02/2018 38.7 38.2 39 38.4 873.900 Bán
20 [HOSE.HBC] 26/02/2018 39.3 38.8 39.6 39 1.280.690 Theo dõi