FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HBC] 22/08/2019 13.9 13.9 14.05 13.9 1.292.750 Theo dõi
2 [HOSE.HBC] 21/08/2019 13.7 13.7 14.1 14 1.977.950 Theo dõi
3 [HOSE.HBC] 20/08/2019 13.5 13.4 13.8 13.7 1.828.900 Bán
4 [HOSE.HBC] 19/08/2019 13.7 13.5 13.7 13.5 888.290 Bán
5 [HOSE.HBC] 16/08/2019 13.7 13.5 13.7 13.6 943.770 Bán
6 [HOSE.HBC] 15/08/2019 13.4 13.35 13.7 13.7 1.415.650 Bán
7 [HOSE.HBC] 14/08/2019 13.95 13.6 13.95 13.75 1.305.770 Bán
8 [HOSE.HBC] 13/08/2019 13.8 13.65 13.95 13.85 2.176.450 Bán
9 [HOSE.HBC] 12/08/2019 14 13.85 14.1 13.95 2.069.990 Bán
10 [HOSE.HBC] 09/08/2019 13.9 13.85 14 14 1.456.660 Theo dõi
11 [HOSE.HBC] 08/08/2019 13.75 13.5 14 14 1.685.030 Theo dõi
12 [HOSE.HBC] 07/08/2019 13.9 13.45 13.9 13.75 2.328.600 Bán
13 [HOSE.HBC] 06/08/2019 13.9 13.7 14.1 13.8 2.222.040 Bán
14 [HOSE.HBC] 05/08/2019 14.05 13.85 14.4 14.25 3.342.200 Bán
15 [HOSE.HBC] 02/08/2019 13.6 13.35 14.2 13.95 4.645.330 Bán
16 [HOSE.HBC] 01/08/2019 13.7 12.9 13.8 13.8 5.127.550 Bán
17 [HOSE.HBC] 31/07/2019 13.85 13.6 13.85 13.8 2.366.040 Bán
18 [HOSE.HBC] 30/07/2019 14.05 13.65 14.2 13.65 2.622.640 Bán
19 [HOSE.HBC] 29/07/2019 14.35 14.05 14.35 14.05 2.385.480 Bán
20 [HOSE.HBC] 26/07/2019 14.4 14.35 14.6 14.35 1.285.640 Bán