FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HBC] 15/01/2019 16.55 16.55 16.85 16.8 551.410 Theo dõi
2 [HOSE.HBC] 14/01/2019 16.8 16.5 16.85 16.5 864.420 Theo dõi
3 [HOSE.HBC] 11/01/2019 16.45 16.45 17.2 16.8 2.193.200 Theo dõi
4 [HOSE.HBC] 10/01/2019 16.1 16.05 16.75 16.35 1.591.230 Bán
5 [HOSE.HBC] 09/01/2019 15.35 15.35 16 16 1.247.980 Bán
6 [HOSE.HBC] 08/01/2019 15.65 15.2 15.65 15.35 920.030 Bán
7 [HOSE.HBC] 07/01/2019 15.9 15.55 16 15.6 760.670 Bán
8 [HOSE.HBC] 04/01/2019 15.5 15 15.65 15.5 1.435.440 Bán
9 [HOSE.HBC] 03/01/2019 16.8 15.65 16.95 15.65 2.457.820 Bán
10 [HOSE.HBC] 02/01/2019 16.8 16.8 17.65 16.8 1.036.600 Bán
11 [HOSE.HBC] 28/12/2018 17.65 17.35 17.65 17.35 843.250 Bán
12 [HOSE.HBC] 27/12/2018 17.8 17.4 17.8 17.4 968.360 Bán
13 [HOSE.HBC] 26/12/2018 17.5 17 17.8 17.2 1.021.710 Bán
14 [HOSE.HBC] 25/12/2018 17.95 17.3 17.95 17.5 2.216.390 Bán
15 [HOSE.HBC] 24/12/2018 18.9 18.3 19.2 18.3 1.351.300 Bán
16 [HOSE.HBC] 21/12/2018 18.5 18.25 18.85 18.75 2.098.060 Bán
17 [HOSE.HBC] 20/12/2018 18.35 18.35 18.8 18.5 970.880 Bán
18 [HOSE.HBC] 19/12/2018 19.15 18.35 19.15 18.5 1.390.470 Theo dõi
19 [HOSE.HBC] 18/12/2018 18.8 18.7 19.25 18.9 1.565.740 Theo dõi
20 [HOSE.HBC] 17/12/2018 19.8 19.3 19.95 19.3 1.624.090 Theo dõi