FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HBC] 16/05/2019 17.7 17.3 18.05 17.3 3.718.840 Theo dõi
2 [HOSE.HBC] 15/05/2019 16.5 16.4 17.4 17.4 3.535.930 Theo dõi
3 [HOSE.HBC] 14/05/2019 16.1 16.05 16.4 16.3 1.905.810 Bán
4 [HOSE.HBC] 13/05/2019 16.9 16.75 17.15 16.8 1.594.040 Bán
5 [HOSE.HBC] 10/05/2019 16.35 16.3 17.25 17 1.929.960 Bán
6 [HOSE.HBC] 09/05/2019 16.6 16.2 16.65 16.2 1.334.220 Bán
7 [HOSE.HBC] 08/05/2019 16.2 15.9 16.65 16.55 1.549.260 Bán
8 [HOSE.HBC] 07/05/2019 16.3 16.2 16.6 16.2 1.019.770 Bán
9 [HOSE.HBC] 06/05/2019 16.55 16.25 16.6 16.25 1.855.060 Bán
10 [HOSE.HBC] 03/05/2019 17.1 16.8 17.1 16.8 1.341.680 Bán
11 [HOSE.HBC] 02/05/2019 17.3 17.15 17.45 17.15 1.139.140 Bán
12 [HOSE.HBC] 26/04/2019 16.8 16.7 17.5 17.5 1.634.390 Bán
13 [HOSE.HBC] 25/04/2019 17.35 16.4 17.35 16.6 4.521.280 Bán
14 [HOSE.HBC] 24/04/2019 17.45 17.3 17.6 17.3 3.737.360 Bán
15 [HOSE.HBC] 23/04/2019 17.45 17.3 17.5 17.4 1.421.880 Bán
16 [HOSE.HBC] 22/04/2019 17.95 17.15 18 17.35 1.597.630 Bán
17 [HOSE.HBC] 19/04/2019 18 17.8 18.05 17.95 628.790 Bán
18 [HOSE.HBC] 18/04/2019 18.2 17.75 18.3 17.9 1.668.840 Bán
19 [HOSE.HBC] 17/04/2019 18.85 18.2 18.95 18.2 1.476.030 Bán
20 [HOSE.HBC] 16/04/2019 18.6 18.5 18.9 18.75 1.443.890 Bán