FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HBC] 15/12/2017 48.8 48.6 49.3 49 2.814.180 Bán
2 [HOSE.HBC] 14/12/2017 47.5 47.5 49.3 49.3 768.530 Bán
3 [HOSE.HBC] 13/12/2017 49 47 49 48 1.220.880 Bán
4 [HOSE.HBC] 12/12/2017 50.1 46.2 50.1 48.9 2.806.670 Theo dõi
5 [HOSE.HBC] 11/12/2017 50 49.6 50.7 49.6 1.031.150 Theo dõi
6 [HOSE.HBC] 08/12/2017 52.1 51.4 53 51.4 1.544.330 Mua
7 [HOSE.HBC] 07/12/2017 50.2 50.2 52 51.9 3.712.540 Mua
8 [HOSE.HBC] 06/12/2017 50.2 49.2 50.2 49.95 1.699.190 Bán
9 [HOSE.HBC] 05/12/2017 50 49.6 51 49.6 1.568.380 Bán
10 [HOSE.HBC] 04/12/2017 50.1 49 50.2 49 1.845.200 Bán
11 [HOSE.HBC] 01/12/2017 49.5 49.45 50.7 50 750.860 Bán
12 [HOSE.HBC] 30/11/2017 50.2 49.3 50.3 49.55 1.467.080 Bán
13 [HOSE.HBC] 29/11/2017 50.7 50 50.9 50.5 1.438.970 Theo dõi
14 [HOSE.HBC] 28/11/2017 51.4 50.6 52.2 51.1 1.103.490 Theo dõi
15 [HOSE.HBC] 27/11/2017 50.1 49.6 51.7 51.2 1.489.030 Theo dõi
16 [HOSE.HBC] 24/11/2017 48.2 46.7 50 49.5 2.038.570 Bán
17 [HOSE.HBC] 23/11/2017 49.2 48.2 49.5 48.4 1.098.170 Bán
18 [HOSE.HBC] 22/11/2017 48.5 48.5 49.9 49.5 1.029.390 Bán
19 [HOSE.HBC] 21/11/2017 50.5 47.3 50.5 49.1 3.097.760 Bán
20 [HOSE.HBC] 20/11/2017 52.2 50.2 52.6 50.7 2.546.210 Bán