FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HBC] 20/11/2018 18.6 18.4 18.8 18.8 818.380 Bán
2 [HOSE.HBC] 19/11/2018 18.65 18.45 18.8 18.8 853.770 Bán
3 [HOSE.HBC] 16/11/2018 18.2 18.2 18.65 18.35 1.014.310 Bán
4 [HOSE.HBC] 15/11/2018 18.6 18 18.65 18.1 1.187.300 Bán
5 [HOSE.HBC] 14/11/2018 19 18.5 19.45 18.6 1.042.060 Bán
6 [HOSE.HBC] 13/11/2018 18.1 18 19.3 19 1.922.350 Bán
7 [HOSE.HBC] 12/11/2018 18.8 18.3 18.9 18.6 2.318.410 Bán
8 [HOSE.HBC] 09/11/2018 20.15 19.05 20.3 19.05 3.120.470 Bán
9 [HOSE.HBC] 08/11/2018 20.6 20.25 20.7 20.25 1.347.640 Bán
10 [HOSE.HBC] 07/11/2018 20.6 20 20.65 20.3 2.137.620 Bán
11 [HOSE.HBC] 06/11/2018 21.1 20.6 21.1 20.6 1.588.500 Bán
12 [HOSE.HBC] 05/11/2018 20.9 20.7 21.05 20.7 1.254.570 Bán
13 [HOSE.HBC] 02/11/2018 21 20.5 21.1 21.05 2.930.730 Bán
14 [HOSE.HBC] 01/11/2018 21.2 20.6 21.25 21 1.162.890 Bán
15 [HOSE.HBC] 31/10/2018 20.95 20.7 21.25 21.25 1.388.480 Bán
16 [HOSE.HBC] 30/10/2018 20.4 20.4 21 20.4 2.665.610 Bán
17 [HOSE.HBC] 29/10/2018 21.55 20.9 21.75 21 1.962.320 Bán
18 [HOSE.HBC] 26/10/2018 22.15 21.6 22.35 21.6 1.616.540 Bán
19 [HOSE.HBC] 25/10/2018 20.8 20.8 22 21.75 2.240.290 Bán
20 [HOSE.HBC] 24/10/2018 23 22 23.4 22.1 2.155.290 Theo dõi