FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HBC] 13/07/2018 20.85 20.5 21 20.9 746.060 Bán
2 [HOSE.HBC] 12/07/2018 20.6 20 20.7 20.6 610.270 Bán
3 [HOSE.HBC] 11/07/2018 21.1 20 21.1 20 1.665.660 Bán
4 [HOSE.HBC] 10/07/2018 21.75 21.35 21.8 21.5 464.430 Bán
5 [HOSE.HBC] 09/07/2018 22.2 21.3 22.5 21.75 540.560 Bán
6 [HOSE.HBC] 06/07/2018 21.1 20.05 22.05 21.95 1.036.050 Bán
7 [HOSE.HBC] 05/07/2018 22.2 20.4 22.2 21 929.760 Bán
8 [HOSE.HBC] 04/07/2018 21.9 20.95 22 21.85 912.980 Bán
9 [HOSE.HBC] 03/07/2018 23 21.6 23.4 21.6 2.249.570 Bán
10 [HOSE.HBC] 02/07/2018 23.7 22.6 23.85 23.2 1.116.250 Bán
11 [HOSE.HBC] 29/06/2018 24 23.85 24.5 23.85 511.950 Bán
12 [HOSE.HBC] 28/06/2018 25 23.9 25.15 24.2 1.486.710 Bán
13 [HOSE.HBC] 27/06/2018 25.15 24.5 25.6 25.15 664.590 Bán
14 [HOSE.HBC] 26/06/2018 25.6 25.15 25.85 25.15 684.400 Bán
15 [HOSE.HBC] 25/06/2018 26.3 25.9 26.35 25.9 576.130 Bán
16 [HOSE.HBC] 22/06/2018 25.3 25.3 26.05 25.9 887.690 Theo dõi
17 [HOSE.HBC] 21/06/2018 26.3 25.8 26.4 25.95 610.110 Theo dõi
18 [HOSE.HBC] 20/06/2018 26 25.05 26.4 26.4 1.300.300 Theo dõi
19 [HOSE.HBC] 19/06/2018 26.2 25.95 27 25.95 2.920.910 Theo dõi
20 [HOSE.HBC] 18/06/2018 29.1 27.5 29.1 27.85 830.250 Mua