FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCD] 25/05/2018 9.56 9.5 9.6 9.6 629.240 Mua
2 [HOSE.HCD] 24/05/2018 9.41 9.3 9.5 9.5 383.320 Mua
3 [HOSE.HCD] 23/05/2018 9.5 9.25 9.55 9.35 791.360 Mua
4 [HOSE.HCD] 22/05/2018 9.67 9.03 9.67 9.5 762.150 Mua
5 [HOSE.HCD] 21/05/2018 8.55 8.55 9.04 9.04 1.405.080 Mua
6 [HOSE.HCD] 18/05/2018 8.46 8.4 8.5 8.45 296.490 Mua
7 [HOSE.HCD] 17/05/2018 8.52 8.45 8.62 8.45 612.150 Mua
8 [HOSE.HCD] 16/05/2018 8.49 8.4 8.62 8.6 948.270 Mua
9 [HOSE.HCD] 15/05/2018 8.29 8.26 8.46 8.46 668.940 Mua
10 [HOSE.HCD] 14/05/2018 8.28 8.25 8.3 8.26 434.860 Mua
11 [HOSE.HCD] 11/05/2018 8.15 8.1 8.28 8.28 200.630 Mua
12 [HOSE.HCD] 10/05/2018 8.1 8.05 8.19 8.15 225.150 Theo dõi
13 [HOSE.HCD] 09/05/2018 8.02 8.02 8.2 8.13 515.940 Theo dõi
14 [HOSE.HCD] 08/05/2018 7.88 7.71 8.12 8.12 303.720 Bán
15 [HOSE.HCD] 07/05/2018 7.89 7.5 7.89 7.85 319.940 Bán
16 [HOSE.HCD] 04/05/2018 7.9 7.42 8.04 7.42 63.470 Bán
17 [HOSE.HCD] 03/05/2018 8.09 7.62 8.09 7.95 225.410 Bán
18 [HOSE.HCD] 02/05/2018 7.9 7.9 8.34 7.9 50.160 Bán
19 [HOSE.HCD] 27/04/2018 8.28 8.14 8.34 8.34 217.530 Mua
20 [HOSE.HCD] 26/04/2018 8.35 7.91 8.35 8.28 16.190 Mua