FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCD] 23/03/2018 8.14 7.82 8.14 8.1 231.150 Bán
2 [HOSE.HCD] 22/03/2018 8.15 8.12 8.15 8.14 209.560 Bán
3 [HOSE.HCD] 21/03/2018 8.15 8.1 8.15 8.15 190.980 Bán
4 [HOSE.HCD] 20/03/2018 8.12 8.12 8.19 8.12 170.380 Bán
5 [HOSE.HCD] 19/03/2018 8.25 8.13 8.26 8.15 56.800 Bán
6 [HOSE.HCD] 16/03/2018 8.27 8.2 8.27 8.27 33.560 Bán
7 [HOSE.HCD] 15/03/2018 8.28 8.16 8.28 8.27 17.620 Bán
8 [HOSE.HCD] 14/03/2018 8.3 8.18 8.37 8.28 368.320 Bán
9 [HOSE.HCD] 13/03/2018 8.31 8.2 8.31 8.3 33.480 Bán
10 [HOSE.HCD] 12/03/2018 8.3 8.2 8.36 8.3 206.180 Bán
11 [HOSE.HCD] 09/03/2018 8.3 8.25 8.35 8.3 25.520 Bán
12 [HOSE.HCD] 08/03/2018 8.23 8.11 8.31 8.3 74.650 Bán
13 [HOSE.HCD] 07/03/2018 8.28 8.05 8.28 8.18 57.140 Bán
14 [HOSE.HCD] 06/03/2018 8.18 8.03 8.35 8.25 338.150 Theo dõi
15 [HOSE.HCD] 05/03/2018 8.5 8.4 8.52 8.4 41.100 Theo dõi
16 [HOSE.HCD] 02/03/2018 8.6 8.35 8.65 8.52 58.630 Mua
17 [HOSE.HCD] 01/03/2018 8.68 8.58 9.01 8.6 2.021.200 Mua
18 [HOSE.HCD] 28/02/2018 8.63 8.5 8.65 8.6 138.310 Mua
19 [HOSE.HCD] 27/02/2018 8.69 8.43 8.69 8.63 148.080 Mua
20 [HOSE.HCD] 26/02/2018 8.69 8.61 8.69 8.69 480.120 Mua