FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCD] 19/09/2018 10.1 9.95 10.1 10.1 205.870 Bán
2 [HOSE.HCD] 18/09/2018 10.1 10 10.15 10.05 94.140 Bán
3 [HOSE.HCD] 17/09/2018 9.92 9.92 10.15 10.05 174.810 Bán
4 [HOSE.HCD] 14/09/2018 10 9.8 10.2 10 242.190 Bán
5 [HOSE.HCD] 13/09/2018 10.25 10.05 10.25 10.15 135.670 Bán
6 [HOSE.HCD] 12/09/2018 10.4 10.25 10.4 10.3 242.910 Bán
7 [HOSE.HCD] 11/09/2018 10.7 10.35 11 10.45 422.270 Theo dõi
8 [HOSE.HCD] 10/09/2018 10.45 10.4 10.7 10.65 509.320 Theo dõi
9 [HOSE.HCD] 07/09/2018 10.35 10.25 10.4 10.4 252.360 Theo dõi
10 [HOSE.HCD] 06/09/2018 10.3 9.95 10.5 10.3 393.550 Theo dõi
11 [HOSE.HCD] 05/09/2018 10.85 10.35 10.9 10.4 327.670 Theo dõi
12 [HOSE.HCD] 04/09/2018 11.15 10.75 11.25 10.85 151.820 Mua
13 [HOSE.HCD] 31/08/2018 11.2 11.1 11.55 11.25 666.870 Mua
14 [HOSE.HCD] 30/08/2018 10.45 10.35 11.1 11.1 1.371.310 Theo dõi
15 [HOSE.HCD] 29/08/2018 10.4 10.3 10.45 10.4 90.640 Bán
16 [HOSE.HCD] 28/08/2018 10.25 10.2 10.3 10.25 120.620 Bán
17 [HOSE.HCD] 27/08/2018 10.2 10 10.25 10.15 190.870 Bán
18 [HOSE.HCD] 24/08/2018 10.2 10.1 10.3 10.3 189.390 Bán
19 [HOSE.HCD] 23/08/2018 10.3 10.05 10.3 10.15 118.610 Bán
20 [HOSE.HCD] 22/08/2018 10.25 10.05 10.3 10.2 304.950 Bán