FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCD] 22/03/2019 5 4.78 5.08 4.8 636.570 Bán
2 [HOSE.HCD] 21/03/2019 5.01 4.98 5.15 5.05 683.120 Theo dõi
3 [HOSE.HCD] 20/03/2019 5.12 4.98 5.17 5.05 736.700 Theo dõi
4 [HOSE.HCD] 19/03/2019 5.3 4.99 5.45 5.2 2.016.770 Mua
5 [HOSE.HCD] 18/03/2019 5.09 4.99 5.2 5.2 593.960 Mua
6 [HOSE.HCD] 15/03/2019 5.05 5 5.12 5.09 236.310 Theo dõi
7 [HOSE.HCD] 14/03/2019 5.05 5 5.08 5.08 457.620 Bán
8 [HOSE.HCD] 13/03/2019 5.02 5.02 5.1 5.05 125.610 Bán
9 [HOSE.HCD] 12/03/2019 5.04 5 5.04 5.02 124.070 Bán
10 [HOSE.HCD] 11/03/2019 5.01 5 5.05 5.04 84.730 Bán
11 [HOSE.HCD] 08/03/2019 5.08 5.03 5.08 5.05 188.580 Bán
12 [HOSE.HCD] 07/03/2019 5.09 5.07 5.15 5.09 159.640 Bán
13 [HOSE.HCD] 06/03/2019 5.15 5.09 5.18 5.09 115.170 Theo dõi
14 [HOSE.HCD] 05/03/2019 5.03 5.03 5.18 5.1 330.580 Bán
15 [HOSE.HCD] 04/03/2019 5.07 5.02 5.1 5.06 209.510 Bán
16 [HOSE.HCD] 01/03/2019 5.03 5 5.1 5.03 183.290 Bán
17 [HOSE.HCD] 28/02/2019 5.09 5.01 5.1 5.03 102.830 Bán
18 [HOSE.HCD] 27/02/2019 5.1 5.08 5.3 5.08 94.890 Bán
19 [HOSE.HCD] 26/02/2019 5.4 5.08 5.4 5.1 207.170 Bán
20 [HOSE.HCD] 25/02/2019 5.6 5.33 5.61 5.39 145.390 Theo dõi