FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCD] 14/06/2019 3.8 3.8 3.95 3.94 87.470 Theo dõi
2 [HOSE.HCD] 13/06/2019 3.82 3.79 3.82 3.82 55.500 Bán
3 [HOSE.HCD] 12/06/2019 3.83 3.83 3.85 3.83 37.340 Bán
4 [HOSE.HCD] 11/06/2019 3.84 3.8 3.84 3.83 228.960 Bán
5 [HOSE.HCD] 10/06/2019 3.82 3.82 3.85 3.85 37.680 Bán
6 [HOSE.HCD] 07/06/2019 3.9 3.82 3.9 3.82 39.180 Bán
7 [HOSE.HCD] 06/06/2019 3.83 3.83 3.93 3.89 57.290 Bán
8 [HOSE.HCD] 05/06/2019 3.83 3.8 3.96 3.93 37.800 Bán
9 [HOSE.HCD] 04/06/2019 3.8 3.8 3.85 3.82 47.880 Bán
10 [HOSE.HCD] 03/06/2019 3.81 3.81 3.91 3.82 100.930 Bán
11 [HOSE.HCD] 31/05/2019 4.19 3.9 4.19 3.9 78.830 Bán
12 [HOSE.HCD] 30/05/2019 3.9 3.9 4 3.93 81.770 Bán
13 [HOSE.HCD] 29/05/2019 4.01 3.86 4.09 3.95 208.770 Bán
14 [HOSE.HCD] 28/05/2019 4.18 4.06 4.22 4.07 136.220 Bán
15 [HOSE.HCD] 27/05/2019 4.21 4.18 4.3 4.18 144.990 Theo dõi
16 [HOSE.HCD] 24/05/2019 4.32 4.19 4.57 4.25 1.178.600 Theo dõi
17 [HOSE.HCD] 23/05/2019 4.3 4.25 4.33 4.32 43.360 Mua
18 [HOSE.HCD] 22/05/2019 4.28 4.25 4.33 4.28 299.320 Theo dõi
19 [HOSE.HCD] 21/05/2019 4.22 4.19 4.25 4.25 150.540 Theo dõi
20 [HOSE.HCD] 20/05/2019 4.25 4.22 4.25 4.22 170.810 Bán