FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCD] 15/12/2017 8.34 8.28 8.38 8.34 179.010 Bán
2 [HOSE.HCD] 14/12/2017 8.35 8.32 8.37 8.37 189.300 Bán
3 [HOSE.HCD] 13/12/2017 8.25 8.25 8.38 8.34 296.600 Bán
4 [HOSE.HCD] 12/12/2017 8.3 8.15 8.32 8.25 251.890 Bán
5 [HOSE.HCD] 11/12/2017 8.35 8.3 8.36 8.3 130.360 Bán
6 [HOSE.HCD] 08/12/2017 8.38 8.32 8.4 8.36 144.440 Bán
7 [HOSE.HCD] 07/12/2017 8.38 8.25 8.4 8.4 209.200 Theo dõi
8 [HOSE.HCD] 06/12/2017 8.36 8.35 8.4 8.4 176.790 Theo dõi
9 [HOSE.HCD] 05/12/2017 8.45 8.34 8.45 8.39 220.800 Theo dõi
10 [HOSE.HCD] 04/12/2017 8.68 8.45 8.74 8.45 572.630 Theo dõi
11 [HOSE.HCD] 01/12/2017 8.75 8.6 8.75 8.7 253.870 Mua
12 [HOSE.HCD] 30/11/2017 8.77 8.6 8.77 8.75 241.490 Mua
13 [HOSE.HCD] 29/11/2017 8.7 8.7 8.79 8.75 290.350 Mua
14 [HOSE.HCD] 28/11/2017 8.65 8.65 8.73 8.7 390.130 Mua
15 [HOSE.HCD] 27/11/2017 8.5 8.49 8.65 8.65 387.890 Mua
16 [HOSE.HCD] 24/11/2017 8.47 8.4 8.5 8.5 306.710 Bán
17 [HOSE.HCD] 23/11/2017 8.47 8.25 8.52 8.46 303.900 Bán
18 [HOSE.HCD] 22/11/2017 8.47 8.43 8.47 8.47 135.250 Theo dõi
19 [HOSE.HCD] 21/11/2017 8.46 8.43 8.5 8.47 159.030 Theo dõi
20 [HOSE.HCD] 20/11/2017 8.4 8.4 8.48 8.46 198.170 Theo dõi