FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCD] 21/11/2018 5.7 5.5 5.84 5.8 491.940 Bán
2 [HOSE.HCD] 20/11/2018 5.75 5.49 5.86 5.7 915.540 Bán
3 [HOSE.HCD] 19/11/2018 6.2 5.83 6.3 5.89 1.519.140 Bán
4 [HOSE.HCD] 16/11/2018 6.29 6 6.36 6.26 615.920 Theo dõi
5 [HOSE.HCD] 15/11/2018 6.62 6.12 6.72 6.29 1.560.710 Bán
6 [HOSE.HCD] 14/11/2018 6.39 6.36 6.79 6.58 1.597.130 Theo dõi
7 [HOSE.HCD] 13/11/2018 6.25 6.06 6.36 6.36 480.900 Bán
8 [HOSE.HCD] 12/11/2018 6.35 6.2 6.39 6.36 232.810 Theo dõi
9 [HOSE.HCD] 09/11/2018 6.4 6.2 6.4 6.3 380.250 Bán
10 [HOSE.HCD] 08/11/2018 6.46 6.37 6.58 6.46 345.300 Bán
11 [HOSE.HCD] 07/11/2018 6.5 6.39 6.58 6.46 362.290 Bán
12 [HOSE.HCD] 06/11/2018 6.3 6.11 6.45 6.45 1.172.530 Bán
13 [HOSE.HCD] 05/11/2018 6.22 6.1 6.3 6.2 260.750 Bán
14 [HOSE.HCD] 02/11/2018 6.35 6.16 6.4 6.25 267.800 Bán
15 [HOSE.HCD] 01/11/2018 6.3 6.11 6.47 6.3 545.360 Bán
16 [HOSE.HCD] 31/10/2018 6.1 6.1 6.8 6.3 1.761.600 Bán
17 [HOSE.HCD] 30/10/2018 6.44 6.44 6.9 6.49 1.013.440 Bán
18 [HOSE.HCD] 29/10/2018 6.92 6.92 7 6.92 158.450 Bán
19 [HOSE.HCD] 26/10/2018 7.45 7.44 7.75 7.44 393.280 Bán
20 [HOSE.HCD] 25/10/2018 7.07 7.07 8 8 1.154.540 Bán