FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCD] 17/07/2018 13.05 12.95 13.15 13 296.110 Bán
2 [HOSE.HCD] 16/07/2018 12.85 12.65 13 12.95 269.170 Bán
3 [HOSE.HCD] 13/07/2018 13.25 12.7 13.25 12.8 373.530 Bán
4 [HOSE.HCD] 12/07/2018 13.25 13.1 13.25 13.25 216.660 Theo dõi
5 [HOSE.HCD] 11/07/2018 13.2 12.95 13.2 13.15 300.080 Bán
6 [HOSE.HCD] 10/07/2018 13.4 13 13.4 13.1 639.740 Theo dõi
7 [HOSE.HCD] 09/07/2018 13.2 12.9 13.25 13.2 347.660 Mua
8 [HOSE.HCD] 06/07/2018 12.9 12.7 13.35 13.1 425.330 Mua
9 [HOSE.HCD] 05/07/2018 12.7 12.7 13.2 12.7 711.900 Theo dõi
10 [HOSE.HCD] 04/07/2018 13.65 13.65 13.65 13.65 248.610 Mua
11 [HOSE.HCD] 03/07/2018 15.7 14.65 15.85 14.65 1.661.900 Mua
12 [HOSE.HCD] 02/07/2018 15.3 14.15 15.75 15.75 1.026.090 Quá mua
13 [HOSE.HCD] 29/06/2018 14.45 13.3 15.2 15.2 1.196.810 Quá mua
14 [HOSE.HCD] 28/06/2018 13.55 12.5 14.3 14.25 1.958.070 Quá mua
15 [HOSE.HCD] 27/06/2018 12.8 12.8 13.4 13.4 1.704.400 Quá mua
16 [HOSE.HCD] 26/06/2018 11.95 11.8 12.55 12.55 1.199.580 Quá mua
17 [HOSE.HCD] 25/06/2018 11.2 11.05 11.75 11.75 673.570 Mua
18 [HOSE.HCD] 22/06/2018 11 10.85 11.1 11 269.830 Mua
19 [HOSE.HCD] 21/06/2018 11.05 10.75 11.2 11.05 656.840 Theo dõi
20 [HOSE.HCD] 20/06/2018 11.3 11.05 11.3 11.05 897.780 Mua