FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCD] 03/01/2019 4.9 4.88 4.96 4.89 251.080 Bán
2 [HOSE.HCD] 02/01/2019 4.95 4.92 5 4.95 185.060 Bán
3 [HOSE.HCD] 28/12/2018 5.01 4.91 5.01 4.93 148.660 Bán
4 [HOSE.HCD] 27/12/2018 4.97 4.96 5.02 4.97 131.120 Bán
5 [HOSE.HCD] 26/12/2018 4.92 4.91 4.98 4.97 1.123.760 Bán
6 [HOSE.HCD] 25/12/2018 4.92 4.86 4.99 4.97 582.860 Bán
7 [HOSE.HCD] 24/12/2018 4.98 4.98 5.03 4.98 125.550 Bán
8 [HOSE.HCD] 21/12/2018 4.95 4.92 5.01 4.98 192.770 Bán
9 [HOSE.HCD] 20/12/2018 4.98 4.9 4.98 4.98 172.820 Bán
10 [HOSE.HCD] 19/12/2018 5.02 4.93 5.02 4.98 243.630 Bán
11 [HOSE.HCD] 18/12/2018 4.95 4.91 4.99 4.98 809.870 Bán
12 [HOSE.HCD] 17/12/2018 4.99 4.91 4.99 4.99 106.390 Bán
13 [HOSE.HCD] 14/12/2018 5 4.99 5.06 4.99 158.960 Bán
14 [HOSE.HCD] 13/12/2018 5.08 4.95 5.08 5 175.290 Bán
15 [HOSE.HCD] 12/12/2018 5.02 4.98 5.07 5 199.100 Bán
16 [HOSE.HCD] 11/12/2018 5.01 4.98 5.01 5.01 153.850 Theo dõi
17 [HOSE.HCD] 10/12/2018 5.08 5 5.08 5 573.570 Theo dõi
18 [HOSE.HCD] 07/12/2018 5.02 5 5.1 5.01 674.480 Bán
19 [HOSE.HCD] 06/12/2018 4.92 4.92 5 5 131.920 Bán
20 [HOSE.HCD] 05/12/2018 4.95 4.82 5.02 4.99 602.530 Bán