FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCM] 23/03/2018 79 77 79 78.9 376.300 Mua
2 [HOSE.HCM] 22/03/2018 81 79 81.5 79.8 400.960 Mua
3 [HOSE.HCM] 21/03/2018 79 79 81.4 80.1 644.360 Mua
4 [HOSE.HCM] 20/03/2018 79 78 79.5 79 142.930 Mua
5 [HOSE.HCM] 19/03/2018 79 78.7 81 78.9 481.780 Mua
6 [HOSE.HCM] 16/03/2018 78.7 76.4 79.9 78.7 580.150 Mua
7 [HOSE.HCM] 15/03/2018 76.8 75 76.8 76.3 136.740 Theo dõi
8 [HOSE.HCM] 14/03/2018 76.9 76.5 77.8 76.8 255.430 Theo dõi
9 [HOSE.HCM] 13/03/2018 71.4 71.4 75.5 75.3 343.260 Theo dõi
10 [HOSE.HCM] 12/03/2018 71.4 71.3 75.4 71.4 355.610 Bán
11 [HOSE.HCM] 09/03/2018 76.6 74.6 76.6 74.6 298.750 Bán
12 [HOSE.HCM] 08/03/2018 74.6 74.1 75.5 75.4 204.890 Bán
13 [HOSE.HCM] 07/03/2018 78.4 74 78.4 74.6 538.850 Bán
14 [HOSE.HCM] 06/03/2018 75 73.7 79 78 585.280 Bán
15 [HOSE.HCM] 05/03/2018 80.9 74.4 81 74.4 656.280 Bán
16 [HOSE.HCM] 02/03/2018 79.5 78.2 79.9 79.9 373.930 Mua
17 [HOSE.HCM] 01/03/2018 80 79 83.5 80.2 1.563.010 Mua
18 [HOSE.HCM] 28/02/2018 77.8 77.7 80 80 531.210 Mua
19 [HOSE.HCM] 27/02/2018 80.5 78 81.1 78.6 294.940 Theo dõi
20 [HOSE.HCM] 26/02/2018 82.4 80 83.3 80.1 794.440 Mua