FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCM] 15/12/2017 52.8 51.9 53.9 52.8 406.930 Mua
2 [HOSE.HCM] 14/12/2017 51.5 51.5 52.8 52.7 466.380 Mua
3 [HOSE.HCM] 13/12/2017 53 51.5 53 51.8 230.750 Theo dõi
4 [HOSE.HCM] 12/12/2017 53.2 50 54.2 52.7 930.520 Mua
5 [HOSE.HCM] 11/12/2017 53 53 55 53.2 229.180 Mua
6 [HOSE.HCM] 08/12/2017 53.6 51 55.3 54.9 556.960 Mua
7 [HOSE.HCM] 07/12/2017 55 52.8 55.3 53.6 368.050 Mua
8 [HOSE.HCM] 06/12/2017 52.5 52 56.1 55.7 610.050 Quá mua
9 [HOSE.HCM] 05/12/2017 52.6 52.5 53.5 52.8 666.180 Quá mua
10 [HOSE.HCM] 04/12/2017 51.5 51.4 52.7 52.6 465.080 Mua
11 [HOSE.HCM] 01/12/2017 51.3 51.3 52.1 51.8 255.130 Mua
12 [HOSE.HCM] 30/11/2017 50.2 50.2 51.8 51.7 908.570 Mua
13 [HOSE.HCM] 29/11/2017 49.1 49.1 50.7 50.7 395.040 Mua
14 [HOSE.HCM] 28/11/2017 50.8 49.2 50.9 49.2 470.110 Mua
15 [HOSE.HCM] 27/11/2017 49.5 49.3 51 50.3 522.360 Quá mua
16 [HOSE.HCM] 24/11/2017 48.1 47.6 49.8 49.3 463.130 Mua
17 [HOSE.HCM] 23/11/2017 48.4 47.6 49.2 48.8 698.640 Mua
18 [HOSE.HCM] 22/11/2017 45.6 45.6 48.1 47.8 1.090.450 Mua
19 [HOSE.HCM] 21/11/2017 45.1 44.9 46.45 45.6 615.840 Mua
20 [HOSE.HCM] 20/11/2017 45.9 44.4 45.9 45.4 252.400 Mua