FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCM] 16/05/2019 27.5 27.05 27.55 27.05 297.440 Mua
2 [HOSE.HCM] 15/05/2019 27.2 27.1 27.5 27.3 936.420 Mua
3 [HOSE.HCM] 14/05/2019 26.5 26.3 27.2 27 594.410 Mua
4 [HOSE.HCM] 13/05/2019 26.5 26.3 26.95 26.95 635.380 Mua
5 [HOSE.HCM] 10/05/2019 26.3 25.8 26.35 26.3 485.760 Mua
6 [HOSE.HCM] 09/05/2019 26.5 25.9 26.75 26 625.090 Mua
7 [HOSE.HCM] 08/05/2019 25 25 26.4 26.4 628.110 Theo dõi
8 [HOSE.HCM] 07/05/2019 25.5 25.1 25.7 25.6 420.760 Theo dõi
9 [HOSE.HCM] 06/05/2019 25 24.7 25.1 25 630.990 Bán
10 [HOSE.HCM] 03/05/2019 24.8 24.55 25.65 25.3 527.190 Theo dõi
11 [HOSE.HCM] 02/05/2019 25.45 24.8 25.75 24.8 408.240 Bán
12 [HOSE.HCM] 26/04/2019 25.4 25.25 25.7 25.45 363.410 Theo dõi
13 [HOSE.HCM] 25/04/2019 25.9 25.2 25.9 25.4 410.940 Bán
14 [HOSE.HCM] 24/04/2019 24.4 24.4 26 25.9 542.300 Theo dõi
15 [HOSE.HCM] 23/04/2019 24.3 24.2 24.8 24.3 580.110 Bán
16 [HOSE.HCM] 22/04/2019 25 24.3 25.2 24.3 842.970 Bán
17 [HOSE.HCM] 19/04/2019 25.85 25.6 26.3 25.6 529.700 Bán
18 [HOSE.HCM] 18/04/2019 26 25.85 26.65 25.9 672.110 Bán
19 [HOSE.HCM] 17/04/2019 27.1 26.65 27.2 26.65 260.350 Bán
20 [HOSE.HCM] 16/04/2019 27.1 26.55 27.1 26.95 490.400 Bán