FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCM] 22/03/2019 29.5 28.9 29.6 29.15 543.490 Theo dõi
2 [HOSE.HCM] 21/03/2019 30.6 29 30.7 29 594.230 Theo dõi
3 [HOSE.HCM] 20/03/2019 30 29.2 30.6 30.4 479.070 Theo dõi
4 [HOSE.HCM] 19/03/2019 31.1 30.5 31.5 30.5 524.750 Mua
5 [HOSE.HCM] 18/03/2019 30.8 30.8 31.45 31.1 611.460 Mua
6 [HOSE.HCM] 15/03/2019 30.9 30.4 30.9 30.8 366.350 Mua
7 [HOSE.HCM] 14/03/2019 31.2 30.8 31.4 30.9 632.930 Mua
8 [HOSE.HCM] 13/03/2019 29.7 29.7 31.3 31 1.855.620 Mua
9 [HOSE.HCM] 12/03/2019 29.4 28.95 29.4 29.3 443.870 Theo dõi
10 [HOSE.HCM] 11/03/2019 29.2 28.9 29.25 29 200.630 Bán
11 [HOSE.HCM] 08/03/2019 29 29 29.5 29 457.250 Bán
12 [HOSE.HCM] 07/03/2019 29.55 29.5 30.35 29.9 480.840 Bán
13 [HOSE.HCM] 06/03/2019 29.3 28.7 29.6 29.5 380.950 Bán
14 [HOSE.HCM] 05/03/2019 29.5 29 29.9 29.1 560.790 Bán
15 [HOSE.HCM] 04/03/2019 29.4 29.3 29.9 29.5 637.340 Bán
16 [HOSE.HCM] 01/03/2019 29.5 28.9 29.7 29.4 421.460 Bán
17 [HOSE.HCM] 28/02/2019 30.05 28.5 30.4 28.5 959.090 Bán
18 [HOSE.HCM] 27/02/2019 30.9 30.4 30.95 30.4 427.530 Bán
19 [HOSE.HCM] 26/02/2019 30.25 30 30.95 30.6 1.072.420 Bán
20 [HOSE.HCM] 25/02/2019 28.05 28.05 29.9 29.9 980.960 Bán