FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCM] 13/07/2018 48 47.3 49.5 48.8 233.650 Bán
2 [HOSE.HCM] 12/07/2018 47 46.1 48.5 47 308.330 Bán
3 [HOSE.HCM] 11/07/2018 48.5 47.25 49.3 47.25 353.110 Bán
4 [HOSE.HCM] 10/07/2018 51 50.1 52.5 50.8 171.550 Bán
5 [HOSE.HCM] 09/07/2018 53.5 50.8 54.3 50.8 218.650 Bán
6 [HOSE.HCM] 06/07/2018 48 48 53.5 53.5 565.980 Bán
7 [HOSE.HCM] 05/07/2018 52.6 49.15 52.8 50 335.830 Bán
8 [HOSE.HCM] 04/07/2018 48 46.1 52.8 52.8 671.080 Bán
9 [HOSE.HCM] 03/07/2018 52.6 49.4 52.7 49.4 445.880 Bán
10 [HOSE.HCM] 02/07/2018 55.5 53.1 56 53.1 519.760 Bán
11 [HOSE.HCM] 29/06/2018 60.9 57 60.9 57 317.400 Bán
12 [HOSE.HCM] 28/06/2018 60.3 59 62 59.6 343.230 Bán
13 [HOSE.HCM] 27/06/2018 63.3 62 64 62 228.890 Bán
14 [HOSE.HCM] 26/06/2018 59.5 59.5 62.5 62.5 79.460 Bán
15 [HOSE.HCM] 25/06/2018 63 61.7 63 62.1 109.680 Bán
16 [HOSE.HCM] 22/06/2018 58.3 58.3 61.5 61.5 176.660 Bán
17 [HOSE.HCM] 21/06/2018 61.6 60 61.6 60.5 59.120 Bán
18 [HOSE.HCM] 20/06/2018 61.5 59.5 62.3 62.3 110.460 Bán
19 [HOSE.HCM] 19/06/2018 61 58.1 62 60 674.590 Bán
20 [HOSE.HCM] 18/06/2018 67 62.4 67 62.4 482.120 Theo dõi