FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCM] 15/01/2019 43 42.8 43.7 43 181.910 Bán
2 [HOSE.HCM] 14/01/2019 44 42.9 44.1 43 148.510 Bán
3 [HOSE.HCM] 11/01/2019 43.5 43.3 44.1 43.65 184.340 Bán
4 [HOSE.HCM] 10/01/2019 44 43 44.3 43 174.450 Bán
5 [HOSE.HCM] 09/01/2019 45 43.5 45 44 246.230 Bán
6 [HOSE.HCM] 08/01/2019 44.6 44 45.2 44.6 96.320 Bán
7 [HOSE.HCM] 07/01/2019 45.2 44.5 45.2 44.6 115.130 Bán
8 [HOSE.HCM] 04/01/2019 43.9 42.2 44.5 44.4 193.000 Bán
9 [HOSE.HCM] 03/01/2019 46 43.2 46.1 43.9 369.880 Bán
10 [HOSE.HCM] 02/01/2019 46.4 46.2 47.8 46.4 39.480 Bán
11 [HOSE.HCM] 28/12/2018 47.4 46.5 47.5 46.85 80.750 Bán
12 [HOSE.HCM] 27/12/2018 49 47.35 49 47.4 79.160 Bán
13 [HOSE.HCM] 26/12/2018 47.95 46.5 47.95 46.5 83.380 Bán
14 [HOSE.HCM] 25/12/2018 46.5 45.5 47 46.85 214.460 Bán
15 [HOSE.HCM] 24/12/2018 49.6 48 49.8 48 82.260 Bán
16 [HOSE.HCM] 21/12/2018 50.3 49 50.5 49.6 68.790 Bán
17 [HOSE.HCM] 20/12/2018 48 48 50.5 50.5 91.430 Bán
18 [HOSE.HCM] 19/12/2018 51 49 51.4 49 189.050 Bán
19 [HOSE.HCM] 18/12/2018 51.4 51 52.5 51 260.010 Bán
20 [HOSE.HCM] 17/12/2018 54.7 53 55 53.2 231.510 Bán