FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCM] 22/08/2019 22 21.55 22.15 21.75 1.533.030 Mua
2 [HOSE.HCM] 21/08/2019 21 20.9 21.7 21.45 1.681.980 Mua
3 [HOSE.HCM] 20/08/2019 21.4 21.05 21.6 21.05 983.570 Theo dõi
4 [HOSE.HCM] 19/08/2019 21.5 21.15 21.7 21.25 1.455.370 Theo dõi
5 [HOSE.HCM] 16/08/2019 19.6 19.6 20.9 20.9 2.859.490 Theo dõi
6 [HOSE.HCM] 15/08/2019 19.15 19.15 19.65 19.55 621.640 Bán
7 [HOSE.HCM] 14/08/2019 19.8 19.6 19.95 19.8 565.210 Bán
8 [HOSE.HCM] 13/08/2019 19.85 19.5 19.9 19.6 914.070 Bán
9 [HOSE.HCM] 12/08/2019 20.2 19.7 20.4 20.1 549.250 Bán
10 [HOSE.HCM] 09/08/2019 20.45 20.2 20.75 20.2 938.650 Bán
11 [HOSE.HCM] 08/08/2019 19.5 19.35 20.4 20.25 1.206.220 Bán
12 [HOSE.HCM] 07/08/2019 20 19.4 20.5 19.6 951.570 Quá bán
13 [HOSE.HCM] 06/08/2019 20 19.6 20.1 20 1.331.160 Bán
14 [HOSE.HCM] 05/08/2019 21.05 20.35 21.05 20.45 818.930 Bán
15 [HOSE.HCM] 02/08/2019 21.2 20.8 21.2 21.05 793.330 Bán
16 [HOSE.HCM] 01/08/2019 21.35 21.2 21.6 21.3 393.140 Bán
17 [HOSE.HCM] 31/07/2019 21.3 21 21.5 21.35 561.610 Bán
18 [HOSE.HCM] 30/07/2019 21.45 21.3 21.95 21.3 441.010 Bán
19 [HOSE.HCM] 29/07/2019 21.65 21.3 21.75 21.35 374.710 Bán
20 [HOSE.HCM] 26/07/2019 22.25 21.6 22.4 21.75 970.680 Bán