FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCM] 18/05/2018 69.5 66.1 69.5 69 254.470 Bán
2 [HOSE.HCM] 17/05/2018 69 68.4 70 69.8 187.900 Bán
3 [HOSE.HCM] 16/05/2018 71 70 71.5 70 250.220 Bán
4 [HOSE.HCM] 15/05/2018 69.3 69.3 72.5 71.5 285.420 Theo dõi
5 [HOSE.HCM] 14/05/2018 68 68 69.9 69.4 178.570 Bán
6 [HOSE.HCM] 11/05/2018 67 66 69.9 68 586.410 Bán
7 [HOSE.HCM] 10/05/2018 70 67.1 70.9 67.1 476.000 Bán
8 [HOSE.HCM] 09/05/2018 72.5 71.8 73.3 71.8 288.040 Bán
9 [HOSE.HCM] 08/05/2018 73.6 72.5 73.8 72.5 202.130 Bán
10 [HOSE.HCM] 07/05/2018 71.6 70.2 73.6 73.6 356.780 Bán
11 [HOSE.HCM] 04/05/2018 73 70.8 73.1 71.1 210.640 Bán
12 [HOSE.HCM] 03/05/2018 71 67 72.6 72.2 349.610 Bán
13 [HOSE.HCM] 02/05/2018 71 70.5 72.8 71 517.140 Bán
14 [HOSE.HCM] 27/04/2018 69.9 68.8 71.8 71.5 370.740 Bán
15 [HOSE.HCM] 26/04/2018 71.6 66.5 72.2 69 638.680 Bán
16 [HOSE.HCM] 24/04/2018 72 71.5 74.6 71.5 284.300 Bán
17 [HOSE.HCM] 23/04/2018 81.5 74.4 81.5 74.4 496.660 Bán
18 [HOSE.HCM] 20/04/2018 78 77.5 80.1 80 467.090 Bán
19 [HOSE.HCM] 19/04/2018 79.6 77 80 78.1 608.940 Bán
20 [HOSE.HCM] 18/04/2018 81.5 80.6 82.4 80.8 428.320 Bán