FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HCM] 20/11/2018 55.1 55.1 56.7 56.7 107.180 Mua
2 [HOSE.HCM] 19/11/2018 55.9 55.4 56.9 55.6 144.260 Bán
3 [HOSE.HCM] 16/11/2018 56.9 55.1 57 55.1 136.370 Theo dõi
4 [HOSE.HCM] 15/11/2018 56.5 54.6 56.5 56 262.940 Mua
5 [HOSE.HCM] 14/11/2018 55.9 55.1 56.6 56.5 325.130 Mua
6 [HOSE.HCM] 13/11/2018 56.5 54.8 56.5 55.9 106.710 Mua
7 [HOSE.HCM] 12/11/2018 52.5 52.3 56.5 56.5 149.910 Mua
8 [HOSE.HCM] 09/11/2018 55.1 53.7 55.1 54 95.410 Theo dõi
9 [HOSE.HCM] 08/11/2018 56 55 56.3 55.1 80.360 Theo dõi
10 [HOSE.HCM] 07/11/2018 56.1 54.5 56.2 54.9 178.340 Bán
11 [HOSE.HCM] 06/11/2018 57.6 56.1 57.6 56.1 93.970 Theo dõi
12 [HOSE.HCM] 05/11/2018 57.5 56.4 57.5 56.8 153.180 Theo dõi
13 [HOSE.HCM] 02/11/2018 54.6 54.6 57.5 57.5 187.060 Theo dõi
14 [HOSE.HCM] 01/11/2018 55 54.1 55.5 54.5 110.670 Bán
15 [HOSE.HCM] 31/10/2018 53.8 53.8 55.4 54.8 199.620 Bán
16 [HOSE.HCM] 30/10/2018 52.7 52.7 54.5 53.3 82.950 Bán
17 [HOSE.HCM] 29/10/2018 52.6 52 53.9 53.8 62.390 Bán
18 [HOSE.HCM] 26/10/2018 55.2 52.7 55.6 52.7 183.920 Bán
19 [HOSE.HCM] 25/10/2018 51.1 51.1 54 54 253.580 Bán
20 [HOSE.HCM] 24/10/2018 55 54.6 56.5 54.6 73.250 Bán