FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDB] 18/10/2018 37.15 36.5 37.15 36.95 1.439.970 Bán
2 [HOSE.HDB] 17/10/2018 37.15 37 37.4 37.15 1.543.500 Theo dõi
3 [HOSE.HDB] 16/10/2018 35.5 35.1 37 37 1.748.130 Theo dõi
4 [HOSE.HDB] 15/10/2018 36.5 34.85 36.55 35.5 1.388.600 Bán
5 [HOSE.HDB] 12/10/2018 35.8 35.6 36.65 36.5 1.451.810 Bán
6 [HOSE.HDB] 11/10/2018 36.1 35.3 37 36.1 1.148.170 Bán
7 [HOSE.HDB] 10/10/2018 37.7 37.5 37.9 37.8 1.622.700 Bán
8 [HOSE.HDB] 09/10/2018 37.8 37.5 38 37.7 1.567.140 Bán
9 [HOSE.HDB] 08/10/2018 37.6 37 38 37.8 1.623.300 Theo dõi
10 [HOSE.HDB] 05/10/2018 38.75 38 38.85 38 1.302.170 Theo dõi
11 [HOSE.HDB] 04/10/2018 39.5 38.15 39.65 38.75 2.438.910 Theo dõi
12 [HOSE.HDB] 03/10/2018 39.2 39.1 39.5 39.45 1.658.100 Mua
13 [HOSE.HDB] 02/10/2018 39.4 39.1 39.5 39.2 1.651.980 Mua
14 [HOSE.HDB] 01/10/2018 38.85 38.85 39.75 39.4 2.572.230 Mua
15 [HOSE.HDB] 28/09/2018 38.55 38.5 38.95 38.85 1.933.300 Mua
16 [HOSE.HDB] 27/09/2018 38.6 38.45 38.85 38.55 1.612.480 Mua
17 [HOSE.HDB] 26/09/2018 38.9 38.3 38.95 38.6 1.776.240 Mua
18 [HOSE.HDB] 25/09/2018 38.9 38.75 39.05 38.9 1.583.720 Mua
19 [HOSE.HDB] 24/09/2018 38.85 38.85 39.3 39 1.568.970 Mua
20 [HOSE.HDB] 21/09/2018 38.9 38.2 38.95 38.85 1.531.720 Mua