FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDB] 14/12/2018 30.5 30.05 30.6 30.2 1.580.250 Bán
2 [HOSE.HDB] 13/12/2018 30.6 30.4 30.85 30.6 2.248.960 Bán
3 [HOSE.HDB] 12/12/2018 30.25 30.25 30.8 30.55 2.216.500 Theo dõi
4 [HOSE.HDB] 11/12/2018 30.65 30.2 30.8 30.2 2.216.610 Theo dõi
5 [HOSE.HDB] 10/12/2018 30.6 30.3 30.7 30.65 2.314.250 Theo dõi
6 [HOSE.HDB] 07/12/2018 30.6 30.55 31 30.6 2.250.550 Theo dõi
7 [HOSE.HDB] 06/12/2018 31.2 30.1 31.2 30.5 1.717.980 Theo dõi
8 [HOSE.HDB] 05/12/2018 31 30.7 31.7 31.2 1.881.730 Mua
9 [HOSE.HDB] 04/12/2018 32.2 31.15 32.25 31.7 2.077.930 Mua
10 [HOSE.HDB] 03/12/2018 30.2 30.15 32.05 32 2.937.000 Mua
11 [HOSE.HDB] 29/11/2018 30.5 30.15 30.9 30.25 1.592.500 Theo dõi
12 [HOSE.HDB] 28/11/2018 30.2 30 30.35 30.35 1.560.030 Theo dõi
13 [HOSE.HDB] 27/11/2018 30.5 30 30.7 30.2 1.472.370 Bán
14 [HOSE.HDB] 26/11/2018 30.3 29.7 30.6 30.5 1.255.750 Theo dõi
15 [HOSE.HDB] 23/11/2018 30.8 30.3 30.85 30.3 1.370.910 Theo dõi
16 [HOSE.HDB] 22/11/2018 30.3 30.05 31.05 30.8 1.664.180 Theo dõi
17 [HOSE.HDB] 21/11/2018 29.7 29.55 30.25 30.25 1.449.600 Bán
18 [HOSE.HDB] 20/11/2018 30.4 30 30.5 30.45 1.090.170 Bán
19 [HOSE.HDB] 19/11/2018 30.2 30.2 31.35 30.9 2.280.300 Bán
20 [HOSE.HDB] 16/11/2018 28.25 28.05 29.95 29.95 3.333.630 Bán