FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDC] 20/09/2018 13.4 13.3 13.6 13.4 98.560 Mua
2 [HOSE.HDC] 19/09/2018 13.6 13.4 13.65 13.4 83.860 Mua
3 [HOSE.HDC] 18/09/2018 13.4 13.3 13.6 13.6 131.340 Mua
4 [HOSE.HDC] 17/09/2018 13.65 13.4 13.7 13.5 81.380 Mua
5 [HOSE.HDC] 14/09/2018 13.5 13.5 13.8 13.7 133.720 Mua
6 [HOSE.HDC] 13/09/2018 13.1 13.1 13.95 13.55 218.800 Mua
7 [HOSE.HDC] 12/09/2018 12.95 12.9 13.05 13.05 158.100 Theo dõi
8 [HOSE.HDC] 11/09/2018 12.95 12.85 12.95 12.95 121.730 Bán
9 [HOSE.HDC] 10/09/2018 12.95 12.9 13 12.95 31.610 Bán
10 [HOSE.HDC] 07/09/2018 12.9 12.9 12.95 12.95 30.000 Bán
11 [HOSE.HDC] 06/09/2018 12.95 12.9 13 12.95 56.400 Bán
12 [HOSE.HDC] 05/09/2018 13 12.9 13.15 13 101.270 Bán
13 [HOSE.HDC] 04/09/2018 12.9 12.9 13.1 13 75.730 Bán
14 [HOSE.HDC] 31/08/2018 13.1 12.85 13.1 13 57.050 Theo dõi
15 [HOSE.HDC] 30/08/2018 12.9 12.8 13.15 13.1 65.870 Mua
16 [HOSE.HDC] 29/08/2018 13 12.7 13.1 13.1 91.270 Theo dõi
17 [HOSE.HDC] 28/08/2018 12.9 12.8 13.1 13 99.000 Bán
18 [HOSE.HDC] 27/08/2018 13.1 12.9 13.2 13 88.620 Bán
19 [HOSE.HDC] 24/08/2018 13.1 13.1 13.2 13.1 75.780 Theo dõi
20 [HOSE.HDC] 23/08/2018 13.1 13.05 13.45 13.15 12.110 Theo dõi