FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDC] 25/06/2019 15.25 15.15 15.45 15.2 131.500 Mua
2 [HOSE.HDC] 24/06/2019 15.25 15.2 15.7 15.25 294.580 Mua
3 [HOSE.HDC] 21/06/2019 15.4 15.25 15.7 15.25 197.740 Theo dõi
4 [HOSE.HDC] 20/06/2019 14.9 14.9 15.6 15.4 600.660 Theo dõi
5 [HOSE.HDC] 19/06/2019 14.95 14.85 15.2 14.95 254.010 Bán
6 [HOSE.HDC] 18/06/2019 14.95 14.75 15 14.8 79.640 Bán
7 [HOSE.HDC] 17/06/2019 14.9 14.55 15 15 204.320 Bán
8 [HOSE.HDC] 14/06/2019 14.85 14.6 15 14.6 286.140 Bán
9 [HOSE.HDC] 13/06/2019 14.7 14.7 15.1 14.85 202.350 Bán
10 [HOSE.HDC] 12/06/2019 15.25 14.8 15.3 14.85 183.030 Bán
11 [HOSE.HDC] 11/06/2019 15.4 15.2 15.4 15.25 220.140 Bán
12 [HOSE.HDC] 10/06/2019 15.3 15.2 15.5 15.35 217.770 Bán
13 [HOSE.HDC] 07/06/2019 14.5 14.4 15.4 15.25 329.510 Bán
14 [HOSE.HDC] 06/06/2019 14.2 14.2 14.5 14.4 68.160 Bán
15 [HOSE.HDC] 05/06/2019 14.8 13.8 14.8 14.4 170.860 Bán
16 [HOSE.HDC] 04/06/2019 15.8 15.8 16.3 16 258.460 Theo dõi
17 [HOSE.HDC] 03/06/2019 16 15.7 16.6 15.8 593.320 Theo dõi
18 [HOSE.HDC] 31/05/2019 16.9 16.3 17 16.3 265.250 Theo dõi
19 [HOSE.HDC] 30/05/2019 16.85 16.75 17 16.9 141.640 Mua
20 [HOSE.HDC] 29/05/2019 16.5 16.5 17.1 16.85 738.360 Mua