FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDC] 25/05/2018 16.3 16.2 16.6 16.2 143.060 Bán
2 [HOSE.HDC] 24/05/2018 16.2 16.2 16.65 16.55 76.730 Mua
3 [HOSE.HDC] 23/05/2018 16.45 16.1 16.65 16.3 248.810 Theo dõi
4 [HOSE.HDC] 22/05/2018 16.55 16.2 16.95 16.3 189.290 Theo dõi
5 [HOSE.HDC] 21/05/2018 16.85 16.8 17.05 16.9 44.760 Mua
6 [HOSE.HDC] 18/05/2018 16.55 16.55 17.1 17 112.950 Mua
7 [HOSE.HDC] 17/05/2018 16.1 16.1 17.3 17 130.730 Mua
8 [HOSE.HDC] 16/05/2018 16.4 16.3 16.55 16.4 120.410 Theo dõi
9 [HOSE.HDC] 15/05/2018 15.65 15.65 16.6 16.45 315.910 Theo dõi
10 [HOSE.HDC] 14/05/2018 15.35 15.2 15.6 15.55 89.120 Bán
11 [HOSE.HDC] 11/05/2018 15.2 14.9 15.5 15.35 163.970 Bán
12 [HOSE.HDC] 10/05/2018 16.2 15.1 16.2 15.2 802.240 Bán
13 [HOSE.HDC] 09/05/2018 16.3 16.15 16.7 16.2 613.670 Bán
14 [HOSE.HDC] 08/05/2018 17.3 16.1 17.3 16.1 582.720 Bán
15 [HOSE.HDC] 07/05/2018 17.05 16.9 17.25 17.2 284.630 Bán
16 [HOSE.HDC] 04/05/2018 17 16.9 17.25 17.25 364.960 Bán
17 [HOSE.HDC] 03/05/2018 17.2 16.8 17.2 17 464.840 Bán
18 [HOSE.HDC] 02/05/2018 17.3 17.2 17.7 17.3 201.150 Bán
19 [HOSE.HDC] 27/04/2018 16.85 16.6 17.4 17.4 267.520 Bán
20 [HOSE.HDC] 26/04/2018 17.5 16.95 17.7 17.2 352.950 Bán