FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDC] 14/11/2018 13.75 13.75 13.85 13.85 49.050 Mua
2 [HOSE.HDC] 13/11/2018 13.65 13.65 13.9 13.85 89.520 Mua
3 [HOSE.HDC] 12/11/2018 13.65 13.65 13.9 13.85 43.110 Mua
4 [HOSE.HDC] 09/11/2018 14.05 13.7 14.05 13.9 40.690 Mua
5 [HOSE.HDC] 08/11/2018 14 13.8 14.2 13.9 162.260 Mua
6 [HOSE.HDC] 07/11/2018 13.35 13.3 14 13.9 188.070 Mua
7 [HOSE.HDC] 06/11/2018 13.3 13.3 13.5 13.5 13.630 Theo dõi
8 [HOSE.HDC] 05/11/2018 13 13 13.75 13.5 110.680 Theo dõi
9 [HOSE.HDC] 02/11/2018 12.8 12.8 13.2 13.2 98.280 Bán
10 [HOSE.HDC] 01/11/2018 12.85 12.75 12.9 12.9 60.230 Bán
11 [HOSE.HDC] 31/10/2018 12.8 12.6 13 12.9 125.100 Bán
12 [HOSE.HDC] 30/10/2018 12.85 12.65 13.1 12.95 31.440 Bán
13 [HOSE.HDC] 29/10/2018 12.55 12.5 13 12.95 98.450 Bán
14 [HOSE.HDC] 26/10/2018 13.05 12.8 13.1 12.95 113.880 Bán
15 [HOSE.HDC] 25/10/2018 13 12.5 13.2 13.2 175.350 Bán
16 [HOSE.HDC] 24/10/2018 13.5 13.4 13.6 13.4 112.760 Bán
17 [HOSE.HDC] 23/10/2018 13.55 13.5 13.75 13.6 105.070 Bán
18 [HOSE.HDC] 22/10/2018 13.8 13.6 13.9 13.75 63.790 Bán
19 [HOSE.HDC] 19/10/2018 13.8 13.65 13.8 13.8 37.700 Theo dõi
20 [HOSE.HDC] 18/10/2018 13.8 13.7 13.9 13.9 10.780 Mua