FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDC] 22/03/2019 16.4 16.2 16.5 16.3 440.440 Mua
2 [HOSE.HDC] 21/03/2019 15.9 15.8 17 16.4 1.085.130 Mua
3 [HOSE.HDC] 20/03/2019 16 15.8 16 15.9 154.330 Mua
4 [HOSE.HDC] 19/03/2019 16.3 16.05 16.35 16.1 505.760 Mua
5 [HOSE.HDC] 18/03/2019 15.9 15.9 16.3 16.3 424.700 Mua
6 [HOSE.HDC] 15/03/2019 16.1 15.75 16.1 16 326.740 Mua
7 [HOSE.HDC] 14/03/2019 15.7 15.6 16.2 16.1 805.290 Mua
8 [HOSE.HDC] 13/03/2019 15.9 15.55 16 15.7 186.090 Mua
9 [HOSE.HDC] 12/03/2019 15.9 15.7 16.35 15.95 850.780 Quá mua
10 [HOSE.HDC] 11/03/2019 14.3 14.25 15.3 15.3 757.620 Mua
11 [HOSE.HDC] 08/03/2019 14.2 14.2 14.35 14.3 98.040 Mua
12 [HOSE.HDC] 07/03/2019 14.3 14.2 14.4 14.25 97.740 Mua
13 [HOSE.HDC] 06/03/2019 14.2 14.15 14.4 14.3 117.310 Mua
14 [HOSE.HDC] 05/03/2019 14.2 14.2 14.5 14.35 56.110 Mua
15 [HOSE.HDC] 04/03/2019 14.2 14.2 14.6 14.35 161.600 Theo dõi
16 [HOSE.HDC] 01/03/2019 14.1 14 14.2 14.2 112.910 Bán
17 [HOSE.HDC] 28/02/2019 14.2 14 14.2 14.1 89.530 Bán
18 [HOSE.HDC] 27/02/2019 14 14 14.3 14.2 206.950 Bán
19 [HOSE.HDC] 26/02/2019 14.15 14 14.15 14.1 39.690 Bán
20 [HOSE.HDC] 25/02/2019 14 14 14.15 14.15 119.660 Bán