FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDC] 15/12/2017 16.2 16 16.3 16.2 135.060 Bán
2 [HOSE.HDC] 14/12/2017 16.2 15.9 16.3 16.2 238.230 Bán
3 [HOSE.HDC] 13/12/2017 16.2 16 16.2 16.2 211.420 Bán
4 [HOSE.HDC] 12/12/2017 16.1 15.6 16.35 16.3 241.280 Bán
5 [HOSE.HDC] 11/12/2017 16.4 16 16.4 16.4 66.590 Bán
6 [HOSE.HDC] 08/12/2017 16.4 16.25 16.4 16.4 60.250 Bán
7 [HOSE.HDC] 07/12/2017 16.4 16 16.45 16.4 111.770 Bán
8 [HOSE.HDC] 06/12/2017 16.5 16.2 16.5 16.4 81.340 Bán
9 [HOSE.HDC] 05/12/2017 16.75 16.3 16.75 16.5 128.170 Bán
10 [HOSE.HDC] 04/12/2017 16.7 16.3 16.9 16.75 245.060 Bán
11 [HOSE.HDC] 01/12/2017 16.8 15.6 16.8 16.7 477.240 Bán
12 [HOSE.HDC] 30/11/2017 17 16.65 17 16.7 386.040 Bán
13 [HOSE.HDC] 29/11/2017 17.15 16.8 17.2 17.1 270.590 Theo dõi
14 [HOSE.HDC] 28/11/2017 17.1 16.8 17.15 17.15 399.830 Theo dõi
15 [HOSE.HDC] 27/11/2017 17.1 16.7 17.4 17.1 588.710 Theo dõi
16 [HOSE.HDC] 24/11/2017 17 16.6 17.2 17.1 390.520 Theo dõi
17 [HOSE.HDC] 23/11/2017 17.1 16.65 17.15 17 300.640 Theo dõi
18 [HOSE.HDC] 22/11/2017 17.3 16.9 17.3 17.15 197.300 Theo dõi
19 [HOSE.HDC] 21/11/2017 17.3 17 17.6 17.3 250.920 Mua
20 [HOSE.HDC] 20/11/2017 17.6 17.3 17.8 17.6 583.320 Mua