FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDC] 15/01/2019 14.6 14.6 15 14.85 300.560 Mua
2 [HOSE.HDC] 14/01/2019 14.45 14.4 14.95 14.65 208.960 Mua
3 [HOSE.HDC] 11/01/2019 14.15 14.1 14.5 14.45 117.220 Mua
4 [HOSE.HDC] 10/01/2019 14.5 14.15 14.5 14.15 114.170 Theo dõi
5 [HOSE.HDC] 09/01/2019 14.3 14.3 14.6 14.5 154.260 Mua
6 [HOSE.HDC] 08/01/2019 14.1 14 14.3 14.2 35.990 Mua
7 [HOSE.HDC] 07/01/2019 14 13.9 14.2 14 39.600 Bán
8 [HOSE.HDC] 04/01/2019 14 14 14.15 14.1 46.990 Bán
9 [HOSE.HDC] 03/01/2019 14 13.9 14.2 14.15 51.570 Mua
10 [HOSE.HDC] 02/01/2019 14 14 14.2 14.2 13.950 Mua
11 [HOSE.HDC] 28/12/2018 14.1 14 14.3 14 29.760 Bán
12 [HOSE.HDC] 27/12/2018 14.1 14 14.2 14.15 71.190 Bán
13 [HOSE.HDC] 26/12/2018 14 14 14.3 14.1 28.630 Bán
14 [HOSE.HDC] 25/12/2018 13.9 13.8 14.3 14.1 100.440 Bán
15 [HOSE.HDC] 24/12/2018 14.35 14.1 14.5 14.35 55.530 Mua
16 [HOSE.HDC] 21/12/2018 14.05 13.9 14.4 14.35 81.900 Mua
17 [HOSE.HDC] 20/12/2018 14.05 13.9 14.2 14.05 44.470 Bán
18 [HOSE.HDC] 19/12/2018 14 13.95 14.1 14.05 25.390 Bán
19 [HOSE.HDC] 18/12/2018 13.9 13.9 14.3 14 29.930 Theo dõi
20 [HOSE.HDC] 17/12/2018 14.15 14 14.2 14 63.350 Theo dõi