FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDC] 17/07/2018 12.2 12.15 12.65 12.6 63.070 Bán
2 [HOSE.HDC] 16/07/2018 12.5 12.2 12.6 12.6 10.050 Bán
3 [HOSE.HDC] 13/07/2018 12.15 12 12.75 12.5 329.220 Bán
4 [HOSE.HDC] 12/07/2018 12 11.7 12.35 12 292.910 Bán
5 [HOSE.HDC] 11/07/2018 12.65 11.9 12.65 12.3 281.910 Bán
6 [HOSE.HDC] 10/07/2018 12.8 12.6 13.1 12.75 194.240 Bán
7 [HOSE.HDC] 09/07/2018 13.35 12.8 13.35 13.2 99.690 Bán
8 [HOSE.HDC] 06/07/2018 12.7 12.7 13.45 13.35 116.080 Bán
9 [HOSE.HDC] 05/07/2018 13.5 12.8 13.5 13.2 135.710 Bán
10 [HOSE.HDC] 04/07/2018 13.3 12.8 13.5 13.5 126.380 Bán
11 [HOSE.HDC] 03/07/2018 13.6 13.1 13.95 13.3 222.530 Bán
12 [HOSE.HDC] 02/07/2018 14.05 13.3 14.3 13.6 109.470 Bán
13 [HOSE.HDC] 29/06/2018 14 14 14.5 14.3 47.240 Bán
14 [HOSE.HDC] 28/06/2018 14.7 14 14.7 14.55 19.130 Bán
15 [HOSE.HDC] 27/06/2018 14.55 14.55 14.95 14.7 155.790 Bán
16 [HOSE.HDC] 26/06/2018 15.8 15.8 16.3 16.1 160.640 Bán
17 [HOSE.HDC] 25/06/2018 16.2 16 16.3 16.3 425.250 Bán
18 [HOSE.HDC] 22/06/2018 15.7 15.7 16.2 16.2 176.930 Bán
19 [HOSE.HDC] 21/06/2018 15.7 15.7 16.1 15.95 21.400 Bán
20 [HOSE.HDC] 20/06/2018 15.65 15.65 16.05 16 122.190 Bán