FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDC] 23/03/2018 14.25 14.25 14.6 14.6 83.900 Mua
2 [HOSE.HDC] 22/03/2018 14.8 14.5 14.9 14.7 621.980 Mua
3 [HOSE.HDC] 21/03/2018 14.55 14.5 15.2 14.7 535.510 Mua
4 [HOSE.HDC] 20/03/2018 14.5 14.4 14.55 14.4 842.010 Mua
5 [HOSE.HDC] 19/03/2018 14.4 14.4 14.65 14.5 534.250 Mua
6 [HOSE.HDC] 16/03/2018 14.25 13.95 14.6 14.25 247.480 Mua
7 [HOSE.HDC] 15/03/2018 13.6 13.6 13.9 13.9 601.620 Theo dõi
8 [HOSE.HDC] 14/03/2018 13.95 13.7 14 13.8 339.330 Theo dõi
9 [HOSE.HDC] 13/03/2018 13.8 13.7 13.8 13.8 95.890 Theo dõi
10 [HOSE.HDC] 12/03/2018 14 13.5 14.2 14 162.180 Theo dõi
11 [HOSE.HDC] 09/03/2018 13.2 13.1 13.4 13.4 121.570 Bán
12 [HOSE.HDC] 08/03/2018 13.2 13.2 13.5 13.3 72.770 Bán
13 [HOSE.HDC] 07/03/2018 13.5 12.8 13.5 13.2 299.740 Bán
14 [HOSE.HDC] 06/03/2018 13.1 13.1 13.5 13.5 139.970 Bán
15 [HOSE.HDC] 05/03/2018 13.8 13.45 13.8 13.45 292.250 Bán
16 [HOSE.HDC] 02/03/2018 13.3 13.3 13.85 13.8 142.400 Bán
17 [HOSE.HDC] 01/03/2018 13.6 13.1 13.9 13.8 262.270 Bán
18 [HOSE.HDC] 28/02/2018 13.8 13.65 13.9 13.9 334.160 Theo dõi
19 [HOSE.HDC] 27/02/2018 14.1 13.7 14.2 13.7 140.860 Theo dõi
20 [HOSE.HDC] 26/02/2018 14.5 13.9 14.5 14.3 157.080 Bán