FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDG] 17/07/2018 33.4 33 33.5 33.5 15.930 Theo dõi
2 [HOSE.HDG] 16/07/2018 33.4 33 33.5 33.4 43.680 Theo dõi
3 [HOSE.HDG] 13/07/2018 33 32.8 33.5 33.4 42.490 Theo dõi
4 [HOSE.HDG] 12/07/2018 33 32.7 33.4 33 45.000 Bán
5 [HOSE.HDG] 11/07/2018 32.9 32.3 33 33 69.520 Bán
6 [HOSE.HDG] 10/07/2018 32.5 32.4 33 32.9 33.380 Bán
7 [HOSE.HDG] 09/07/2018 34.2 32.9 34.2 32.9 39.250 Bán
8 [HOSE.HDG] 06/07/2018 32.8 32.8 34 33.9 23.350 Bán
9 [HOSE.HDG] 05/07/2018 34 32.75 34.1 33.45 117.580 Bán
10 [HOSE.HDG] 04/07/2018 34.2 33.1 34.2 34 33.720 Bán
11 [HOSE.HDG] 03/07/2018 35.5 34 35.7 34.2 73.990 Bán
12 [HOSE.HDG] 02/07/2018 33.7 33 35 35 160.200 Bán
13 [HOSE.HDG] 29/06/2018 33 32.5 34.95 34.5 344.830 Bán
14 [HOSE.HDG] 28/06/2018 33.3 32.5 33.6 32.8 116.860 Bán
15 [HOSE.HDG] 27/06/2018 35.7 33.6 35.7 33.6 145.210 Bán
16 [HOSE.HDG] 26/06/2018 36 33.9 36 35.2 183.470 Bán
17 [HOSE.HDG] 25/06/2018 36.6 36.3 36.9 36.4 37.090 Bán
18 [HOSE.HDG] 22/06/2018 36.9 36 37.2 36.6 87.200 Bán
19 [HOSE.HDG] 21/06/2018 37 36.7 37.15 36.9 65.670 Bán
20 [HOSE.HDG] 20/06/2018 38 36.7 38 37 68.830 Bán