FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDG] 16/05/2019 39 38.85 39.1 38.85 263.760 Theo dõi
2 [HOSE.HDG] 15/05/2019 38.45 38.45 38.85 38.85 332.760 Theo dõi
3 [HOSE.HDG] 14/05/2019 38 37.8 38.25 38.2 203.070 Bán
4 [HOSE.HDG] 13/05/2019 37.6 37.6 38.3 38.2 216.260 Bán
5 [HOSE.HDG] 10/05/2019 37.3 37 38.2 37.8 194.310 Bán
6 [HOSE.HDG] 09/05/2019 38.2 37.25 38.8 37.4 197.760 Bán
7 [HOSE.HDG] 08/05/2019 37.5 37.3 38.2 38.2 211.980 Bán
8 [HOSE.HDG] 07/05/2019 38 37.9 38.6 38.2 127.400 Bán
9 [HOSE.HDG] 06/05/2019 39.9 37.95 39.9 37.95 342.910 Bán
10 [HOSE.HDG] 03/05/2019 40.2 39.45 40.6 39.9 555.050 Bán
11 [HOSE.HDG] 02/05/2019 39.05 38.6 39.5 39.5 206.340 Bán
12 [HOSE.HDG] 26/04/2019 38.1 37.6 39 39 192.610 Bán
13 [HOSE.HDG] 25/04/2019 38.7 37 38.7 37.85 464.650 Bán
14 [HOSE.HDG] 24/04/2019 38.5 38 39 38.5 104.840 Bán
15 [HOSE.HDG] 23/04/2019 38.15 37.75 38.7 38.25 203.970 Bán
16 [HOSE.HDG] 22/04/2019 38.6 37.1 39 37.5 816.560 Bán
17 [HOSE.HDG] 19/04/2019 40.75 39.05 40.9 39.05 617.770 Bán
18 [HOSE.HDG] 18/04/2019 41.9 39.6 42 40.55 883.350 Theo dõi
19 [HOSE.HDG] 17/04/2019 43 41.9 43.1 42 388.420 Theo dõi
20 [HOSE.HDG] 16/04/2019 42.7 42 42.9 42.75 394.310 Mua