FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDG] 15/01/2019 36 36 37 36.4 228.400 Mua
2 [HOSE.HDG] 14/01/2019 36.2 35.65 36.4 36.2 152.710 Mua
3 [HOSE.HDG] 11/01/2019 35.4 35.4 36.6 36.2 415.380 Mua
4 [HOSE.HDG] 10/01/2019 36 35.4 36.1 35.4 63.000 Theo dõi
5 [HOSE.HDG] 09/01/2019 35.1 35.1 36 35.95 192.550 Theo dõi
6 [HOSE.HDG] 08/01/2019 35.75 35.3 35.85 35.4 207.610 Theo dõi
7 [HOSE.HDG] 07/01/2019 35 34.8 35.5 35.5 154.070 Theo dõi
8 [HOSE.HDG] 04/01/2019 32.8 32.3 34.45 34.45 181.500 Theo dõi
9 [HOSE.HDG] 03/01/2019 33.1 32.7 33.7 32.9 180.650 Bán
10 [HOSE.HDG] 02/01/2019 33.1 33.1 35.5 33.1 229.660 Bán
11 [HOSE.HDG] 28/12/2018 35.3 34.5 35.45 34.5 184.270 Bán
12 [HOSE.HDG] 27/12/2018 36 35.1 36 35.65 200.660 Bán
13 [HOSE.HDG] 26/12/2018 35.1 35.1 35.7 35.1 168.190 Bán
14 [HOSE.HDG] 25/12/2018 36.1 34.5 36.2 35.1 195.860 Bán
15 [HOSE.HDG] 24/12/2018 36.2 36.05 36.65 36.4 205.440 Bán
16 [HOSE.HDG] 21/12/2018 36.5 36 36.95 36.65 137.240 Bán
17 [HOSE.HDG] 20/12/2018 36.25 36 36.9 36.6 223.070 Theo dõi
18 [HOSE.HDG] 19/12/2018 36.3 35.75 36.5 36.35 237.420 Theo dõi
19 [HOSE.HDG] 18/12/2018 36.5 35.75 37 36.3 296.090 Theo dõi
20 [HOSE.HDG] 17/12/2018 38 36.9 38 37.2 319.920 Mua