FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDG] 18/05/2018 41 40.1 41 40.9 69.060 Theo dõi
2 [HOSE.HDG] 17/05/2018 40.1 40 41.9 41 153.560 Theo dõi
3 [HOSE.HDG] 16/05/2018 41.3 40 41.3 40.1 74.660 Bán
4 [HOSE.HDG] 15/05/2018 39.4 39.4 41.3 41.3 179.350 Theo dõi
5 [HOSE.HDG] 14/05/2018 38.7 38.1 38.9 38.6 99.380 Bán
6 [HOSE.HDG] 11/05/2018 39 38.1 39.3 38.6 100.520 Bán
7 [HOSE.HDG] 10/05/2018 40.05 39.2 40.1 39.2 151.120 Bán
8 [HOSE.HDG] 09/05/2018 39.6 39.5 41 40.2 132.810 Bán
9 [HOSE.HDG] 08/05/2018 39.1 39 39.9 39.5 159.790 Bán
10 [HOSE.HDG] 07/05/2018 38.3 38 40 39.7 127.360 Bán
11 [HOSE.HDG] 04/05/2018 40 39 40.5 39.1 165.170 Bán
12 [HOSE.HDG] 03/05/2018 39.8 37.05 39.8 39.7 680.160 Bán
13 [HOSE.HDG] 02/05/2018 39.8 39.8 44 39.8 249.010 Bán
14 [HOSE.HDG] 27/04/2018 42.4 42.4 44 42.7 171.350 Bán
15 [HOSE.HDG] 26/04/2018 45.5 42.35 46 42.35 221.250 Bán
16 [HOSE.HDG] 24/04/2018 47.9 45.5 47.9 45.5 119.120 Bán
17 [HOSE.HDG] 23/04/2018 49.6 46.3 51.2 46.3 304.550 Bán
18 [HOSE.HDG] 20/04/2018 49.9 48.9 50 49.5 172.190 Bán
19 [HOSE.HDG] 19/04/2018 50.1 49.4 50.5 50 106.900 Bán
20 [HOSE.HDG] 18/04/2018 50.5 49.9 50.5 50.1 104.200 Bán