FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDG] 20/09/2018 38.2 37.5 38.5 38.1 183.940 Mua
2 [HOSE.HDG] 19/09/2018 38.9 38.15 39.5 38.2 300.490 Mua
3 [HOSE.HDG] 18/09/2018 38.2 37.5 38.5 38.5 195.320 Mua
4 [HOSE.HDG] 17/09/2018 37.3 37.1 38.5 38 290.600 Mua
5 [HOSE.HDG] 14/09/2018 36.3 36.1 37.5 37 261.200 Mua
6 [HOSE.HDG] 13/09/2018 36.6 36 36.6 36.3 202.450 Mua
7 [HOSE.HDG] 12/09/2018 36.2 36.1 37.2 36.4 272.170 Mua
8 [HOSE.HDG] 11/09/2018 33.8 33.8 36.2 36.2 461.460 Mua
9 [HOSE.HDG] 10/09/2018 33.5 33.3 34.5 33.85 112.460 Mua
10 [HOSE.HDG] 07/09/2018 33.55 33.2 33.95 33.55 131.090 Mua
11 [HOSE.HDG] 06/09/2018 34 33.2 34.1 33.55 172.280 Mua
12 [HOSE.HDG] 05/09/2018 33.9 32.2 34.2 34 293.330 Mua
13 [HOSE.HDG] 04/09/2018 34.1 33.8 35 33.9 153.690 Mua
14 [HOSE.HDG] 31/08/2018 34.4 33.9 34.55 34.05 217.960 Mua
15 [HOSE.HDG] 30/08/2018 35.2 34 35.2 34.5 195.350 Mua
16 [HOSE.HDG] 29/08/2018 33.8 33.6 34.5 34.4 185.930 Mua
17 [HOSE.HDG] 28/08/2018 32.1 31.95 33.5 33.3 265.970 Mua
18 [HOSE.HDG] 27/08/2018 31.55 31.55 32 31.6 236.270 Mua
19 [HOSE.HDG] 24/08/2018 31.9 31.3 31.95 31.55 152.840 Mua
20 [HOSE.HDG] 23/08/2018 32.2 31.6 32.25 31.75 150.740 Mua