FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDG] 22/03/2019 41.7 41.5 42.4 42.1 377.720 Theo dõi
2 [HOSE.HDG] 21/03/2019 43.9 41.8 44.5 41.8 384.760 Theo dõi
3 [HOSE.HDG] 20/03/2019 43.2 42.4 43.9 43.9 672.110 Mua
4 [HOSE.HDG] 19/03/2019 44.5 43.6 45 43.65 607.360 Mua
5 [HOSE.HDG] 18/03/2019 43 43 44.5 44.45 690.700 Mua
6 [HOSE.HDG] 15/03/2019 42.4 42.25 43.5 42.6 532.450 Mua
7 [HOSE.HDG] 14/03/2019 41.9 41.5 42.35 42.2 382.330 Mua
8 [HOSE.HDG] 13/03/2019 42.5 41.6 42.6 41.9 213.680 Mua
9 [HOSE.HDG] 12/03/2019 42 41.3 42.3 42.3 264.870 Mua
10 [HOSE.HDG] 11/03/2019 40.9 40.4 41.9 41.7 385.220 Mua
11 [HOSE.HDG] 08/03/2019 41.8 40.35 41.8 40.5 614.350 Mua
12 [HOSE.HDG] 07/03/2019 42.45 41.5 42.45 41.7 283.170 Mua
13 [HOSE.HDG] 06/03/2019 40.7 40.3 42.45 42.45 708.090 Mua
14 [HOSE.HDG] 05/03/2019 40.7 40 41.9 40.7 484.010 Mua
15 [HOSE.HDG] 04/03/2019 41.35 40.2 41.6 40.7 704.720 Mua
16 [HOSE.HDG] 01/03/2019 38.6 38.5 40.7 40.7 680.870 Mua
17 [HOSE.HDG] 28/02/2019 39.45 38.6 39.8 38.6 599.990 Mua
18 [HOSE.HDG] 27/02/2019 37 36.9 39.3 39.2 1.220.890 Mua
19 [HOSE.HDG] 26/02/2019 37.2 36.7 37.2 36.95 213.570 Bán
20 [HOSE.HDG] 25/02/2019 37 36.85 37.4 36.95 200.770 Bán