FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDG] 20/03/2018 49.7 49.1 49.8 49.6 101.740 Theo dõi
2 [HOSE.HDG] 19/03/2018 49.5 49.2 49.8 49.7 208.690 Mua
3 [HOSE.HDG] 16/03/2018 49.05 48.9 49.5 49.05 92.250 Theo dõi
4 [HOSE.HDG] 15/03/2018 48.65 48.65 49.6 48.9 81.500 Theo dõi
5 [HOSE.HDG] 14/03/2018 48.5 48.5 49.95 49 96.290 Mua
6 [HOSE.HDG] 13/03/2018 48.5 48.5 49.1 48.9 73.540 Mua
7 [HOSE.HDG] 12/03/2018 48.5 48.4 50.5 48.5 154.990 Mua
8 [HOSE.HDG] 09/03/2018 50 49.7 51.4 49.8 128.150 Mua
9 [HOSE.HDG] 08/03/2018 49.5 49.4 49.9 49.8 50.110 Mua
10 [HOSE.HDG] 07/03/2018 49.1 49.1 50.5 49.8 210.320 Mua
11 [HOSE.HDG] 06/03/2018 49.2 49 49.7 49.7 121.050 Mua
12 [HOSE.HDG] 05/03/2018 49.7 49.2 50.6 49.2 151.700 Mua
13 [HOSE.HDG] 02/03/2018 48 47.6 50 49 50.000 Mua
14 [HOSE.HDG] 01/03/2018 48.2 47.6 49.2 47.9 161.820 Mua
15 [HOSE.HDG] 28/02/2018 49 48.2 50.4 48.2 222.790 Mua
16 [HOSE.HDG] 27/02/2018 47 46 49.5 49.5 164.490 Quá mua
17 [HOSE.HDG] 26/02/2018 48 46.1 48 46.8 179.180 Mua
18 [HOSE.HDG] 23/02/2018 43.5 43.5 46.5 46.5 515.730 Mua
19 [HOSE.HDG] 22/02/2018 43.5 43.2 43.6 43.5 302.740 Mua
20 [HOSE.HDG] 21/02/2018 43.4 43.3 45.8 43.5 211.500 Mua