FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDG] 20/11/2018 34 33.55 34.55 34.2 209.290 Mua
2 [HOSE.HDG] 19/11/2018 33.95 33 34 34 177.750 Theo dõi
3 [HOSE.HDG] 16/11/2018 32.75 32.75 33.9 33.9 207.200 Theo dõi
4 [HOSE.HDG] 15/11/2018 32.1 31.95 33.5 32.75 318.130 Bán
5 [HOSE.HDG] 14/11/2018 32 31.5 32.4 31.9 152.210 Bán
6 [HOSE.HDG] 13/11/2018 32.45 31.8 32.6 31.8 232.940 Bán
7 [HOSE.HDG] 12/11/2018 30.4 30.3 32.5 32.45 237.320 Bán
8 [HOSE.HDG] 09/11/2018 32.4 31 32.8 31.1 381.170 Bán
9 [HOSE.HDG] 08/11/2018 34.4 32.6 34.4 32.6 438.890 Bán
10 [HOSE.HDG] 07/11/2018 34.3 33.2 34.65 34 184.740 Bán
11 [HOSE.HDG] 06/11/2018 34.6 34 34.9 34.25 467.050 Bán
12 [HOSE.HDG] 05/11/2018 34.9 34.1 34.9 34.6 334.760 Bán
13 [HOSE.HDG] 02/11/2018 33.8 33.8 34.9 34.8 253.950 Bán
14 [HOSE.HDG] 01/11/2018 33.9 33.2 35 33.8 443.440 Bán
15 [HOSE.HDG] 31/10/2018 32.7 32.7 33.9 33.9 398.380 Bán
16 [HOSE.HDG] 30/10/2018 32.1 32.1 33.45 32.9 401.250 Bán
17 [HOSE.HDG] 29/10/2018 32.65 32 33 33 313.390 Bán
18 [HOSE.HDG] 26/10/2018 33.2 32.3 33.3 32.65 282.200 Bán
19 [HOSE.HDG] 25/10/2018 32 31.1 33 32.9 1.531.630 Bán
20 [HOSE.HDG] 24/10/2018 35.5 33.4 35.5 33.4 200.590 Bán