FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDG] 15/12/2017 34.5 33.6 34.5 34.5 128.900 Bán
2 [HOSE.HDG] 14/12/2017 35 33.6 35 33.6 110.150 Bán
3 [HOSE.HDG] 13/12/2017 35 34.3 35.4 34.7 184.710 Bán
4 [HOSE.HDG] 12/12/2017 35.2 34.5 35.3 35.3 167.280 Mua
5 [HOSE.HDG] 11/12/2017 34.9 34.9 36.3 35 215.940 Mua
6 [HOSE.HDG] 08/12/2017 34.4 34.4 35 35 64.940 Mua
7 [HOSE.HDG] 07/12/2017 34.95 34.3 35 34.4 110.460 Theo dõi
8 [HOSE.HDG] 06/12/2017 35 34.3 35.2 34.9 242.370 Mua
9 [HOSE.HDG] 05/12/2017 35 34.9 36 34.9 118.790 Mua
10 [HOSE.HDG] 04/12/2017 35 34.3 35 34.8 162.050 Mua
11 [HOSE.HDG] 01/12/2017 35 34.2 35 34.9 141.470 Mua
12 [HOSE.HDG] 30/11/2017 34.7 34.5 35 34.9 60.160 Mua
13 [HOSE.HDG] 29/11/2017 35 34.6 35 34.7 76.190 Mua
14 [HOSE.HDG] 28/11/2017 35.5 34.9 35.5 35.4 101.700 Mua
15 [HOSE.HDG] 27/11/2017 35.3 35 35.5 35.5 98.610 Mua
16 [HOSE.HDG] 24/11/2017 34.1 34.1 35.3 35 366.110 Mua
17 [HOSE.HDG] 23/11/2017 33.8 33.5 35.4 34.2 204.190 Mua
18 [HOSE.HDG] 22/11/2017 34.4 33.8 34.7 33.8 117.320 Mua
19 [HOSE.HDG] 21/11/2017 35 34.4 35 34.4 109.950 Mua
20 [HOSE.HDG] 20/11/2017 34 33.4 35.3 35 567.300 Mua