FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HDG] 22/08/2019 36.15 35.9 36.3 36.15 514.640 Bán
2 [HOSE.HDG] 21/08/2019 37 36 37.3 36 1.001.550 Bán
3 [HOSE.HDG] 20/08/2019 36.7 36.2 37.05 36.85 1.557.630 Mua
4 [HOSE.HDG] 19/08/2019 36 35.95 36.55 36.35 504.010 Theo dõi
5 [HOSE.HDG] 16/08/2019 36.4 35.6 36.4 36.2 852.690 Theo dõi
6 [HOSE.HDG] 15/08/2019 35.1 34.9 36.2 36.2 675.530 Bán
7 [HOSE.HDG] 14/08/2019 35.3 35.3 35.8 35.65 542.870 Bán
8 [HOSE.HDG] 13/08/2019 35.9 35.05 36.4 35.05 1.427.860 Bán
9 [HOSE.HDG] 12/08/2019 36.6 35.8 36.9 36.3 634.110 Theo dõi
10 [HOSE.HDG] 09/08/2019 37.1 36.7 37.65 36.7 746.950 Mua
11 [HOSE.HDG] 08/08/2019 36.05 36.05 37.2 37.15 940.650 Mua
12 [HOSE.HDG] 07/08/2019 36.5 36 36.8 36.4 437.570 Mua
13 [HOSE.HDG] 06/08/2019 36.5 35.55 36.6 36.6 963.640 Mua
14 [HOSE.HDG] 05/08/2019 37.2 36.6 37.35 36.95 1.008.770 Mua
15 [HOSE.HDG] 02/08/2019 37.1 36.65 37.6 37.3 719.460 Mua
16 [HOSE.HDG] 01/08/2019 36.6 36.4 37.45 37.25 1.254.450 Mua
17 [HOSE.HDG] 31/07/2019 35.7 34.85 36.45 36.45 645.040 Mua
18 [HOSE.HDG] 30/07/2019 36.2 35.2 36.6 35.3 656.280 Theo dõi
19 [HOSE.HDG] 29/07/2019 36.4 35.6 36.6 36.2 766.020 Mua
20 [HOSE.HDG] 26/07/2019 36.8 36.2 37 36.4 458.030 Mua