FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HHS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HHS] 23/03/2018 4.01 3.99 4.04 4 2.403.810 Bán
2 [HOSE.HHS] 22/03/2018 4.1 4.06 4.11 4.06 1.452.920 Bán
3 [HOSE.HHS] 21/03/2018 4.09 4.06 4.13 4.07 1.766.330 Bán
4 [HOSE.HHS] 20/03/2018 4.12 4.09 4.18 4.09 696.680 Bán
5 [HOSE.HHS] 19/03/2018 4.11 4.09 4.16 4.14 1.602.280 Theo dõi
6 [HOSE.HHS] 16/03/2018 4.1 4.1 4.17 4.1 959.150 Bán
7 [HOSE.HHS] 15/03/2018 4.15 4.11 4.3 4.12 792.400 Theo dõi
8 [HOSE.HHS] 14/03/2018 4.15 4.1 4.19 4.15 960.710 Bán
9 [HOSE.HHS] 13/03/2018 4.15 4.07 4.16 4.14 884.300 Bán
10 [HOSE.HHS] 12/03/2018 4.07 4.06 4.23 4.07 1.544.350 Bán
11 [HOSE.HHS] 09/03/2018 4.25 4.19 4.27 4.21 487.680 Theo dõi
12 [HOSE.HHS] 08/03/2018 4.29 4.21 4.37 4.21 554.990 Theo dõi
13 [HOSE.HHS] 07/03/2018 4.11 4.09 4.33 4.29 3.067.810 Theo dõi
14 [HOSE.HHS] 06/03/2018 4.16 4.04 4.2 4.05 2.402.020 Bán
15 [HOSE.HHS] 05/03/2018 4.13 4.13 4.24 4.16 897.330 Bán
16 [HOSE.HHS] 02/03/2018 4.19 4.11 4.19 4.13 494.820 Bán
17 [HOSE.HHS] 01/03/2018 4.19 4.15 4.21 4.16 978.140 Bán
18 [HOSE.HHS] 28/02/2018 4.17 4.14 4.28 4.19 880.290 Bán
19 [HOSE.HHS] 27/02/2018 4.25 4.13 4.29 4.2 1.259.210 Bán
20 [HOSE.HHS] 26/02/2018 4.4 4.22 4.4 4.25 1.037.930 Bán