FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HHS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HHS] 20/09/2018 4.12 4.1 4.18 4.12 689.180 Mua
2 [HOSE.HHS] 19/09/2018 4.14 4.1 4.17 4.13 819.490 Mua
3 [HOSE.HHS] 18/09/2018 4.2 4.05 4.2 4.14 735.290 Mua
4 [HOSE.HHS] 17/09/2018 4.28 4.16 4.28 4.2 1.137.580 Mua
5 [HOSE.HHS] 14/09/2018 4.1 4.07 4.3 4.26 1.887.850 Mua
6 [HOSE.HHS] 13/09/2018 4.03 4.03 4.18 4.1 1.419.660 Mua
7 [HOSE.HHS] 12/09/2018 4.07 4.02 4.07 4.02 871.570 Bán
8 [HOSE.HHS] 11/09/2018 4.01 4 4.09 4.03 668.330 Bán
9 [HOSE.HHS] 10/09/2018 4.03 4.01 4.08 4.01 831.520 Bán
10 [HOSE.HHS] 07/09/2018 4.05 4.01 4.08 4.03 597.860 Theo dõi
11 [HOSE.HHS] 06/09/2018 4.03 4.03 4.1 4.05 736.160 Theo dõi
12 [HOSE.HHS] 05/09/2018 4.1 4.03 4.14 4.03 1.238.960 Theo dõi
13 [HOSE.HHS] 04/09/2018 4.14 4.1 4.16 4.1 1.026.780 Theo dõi
14 [HOSE.HHS] 31/08/2018 4.2 4.14 4.23 4.14 945.820 Mua
15 [HOSE.HHS] 30/08/2018 4.27 4.18 4.28 4.23 762.580 Mua
16 [HOSE.HHS] 29/08/2018 4.09 4.09 4.29 4.23 2.015.450 Mua
17 [HOSE.HHS] 28/08/2018 4.09 4.09 4.13 4.1 1.136.070 Mua
18 [HOSE.HHS] 27/08/2018 4.1 4.08 4.12 4.09 1.086.880 Mua
19 [HOSE.HHS] 24/08/2018 4.12 4.07 4.13 4.07 698.500 Bán
20 [HOSE.HHS] 23/08/2018 4.06 4.05 4.15 4.1 835.750 Mua