FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HHS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HHS] 25/05/2018 4.11 3.95 4.19 3.95 1.480.850 Bán
2 [HOSE.HHS] 24/05/2018 4.29 4.09 4.29 4.1 865.940 Bán
3 [HOSE.HHS] 23/05/2018 4.33 4.12 4.34 4.12 3.220.710 Bán
4 [HOSE.HHS] 22/05/2018 4.55 4.26 4.61 4.34 3.250.940 Theo dõi
5 [HOSE.HHS] 21/05/2018 4.63 4.57 4.74 4.57 3.803.300 Theo dõi
6 [HOSE.HHS] 18/05/2018 4.58 4.53 4.68 4.59 3.554.360 Mua
7 [HOSE.HHS] 17/05/2018 4.66 4.58 4.74 4.58 3.173.070 Mua
8 [HOSE.HHS] 16/05/2018 4.76 4.58 4.77 4.67 3.160.320 Mua
9 [HOSE.HHS] 15/05/2018 4.73 4.65 4.9 4.76 4.308.430 Mua
10 [HOSE.HHS] 14/05/2018 4.49 4.49 4.75 4.73 4.442.040 Mua
11 [HOSE.HHS] 11/05/2018 4.33 4.33 4.5 4.45 3.274.280 Mua
12 [HOSE.HHS] 10/05/2018 4.67 4.39 4.69 4.39 3.955.210 Mua
13 [HOSE.HHS] 09/05/2018 4.81 4.6 4.82 4.67 4.269.740 Mua
14 [HOSE.HHS] 08/05/2018 4.65 4.63 4.85 4.82 2.454.230 Mua
15 [HOSE.HHS] 07/05/2018 4.5 4.44 4.7 4.65 2.638.950 Mua
16 [HOSE.HHS] 04/05/2018 4.39 4.38 4.59 4.44 1.085.930 Mua
17 [HOSE.HHS] 03/05/2018 4.6 4.36 4.6 4.39 1.919.170 Mua
18 [HOSE.HHS] 02/05/2018 4.57 4.39 4.62 4.57 3.201.630 Mua
19 [HOSE.HHS] 27/04/2018 4.26 4.2 4.37 4.37 1.602.070 Mua
20 [HOSE.HHS] 26/04/2018 4.14 4.08 4.25 4.18 3.398.410 Mua