FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HHS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HHS] 15/01/2019 3.93 3.9 3.94 3.92 519.430 Bán
2 [HOSE.HHS] 14/01/2019 3.91 3.9 3.94 3.9 269.090 Bán
3 [HOSE.HHS] 11/01/2019 3.94 3.9 3.95 3.91 409.950 Bán
4 [HOSE.HHS] 10/01/2019 3.96 3.92 3.99 3.93 241.220 Bán
5 [HOSE.HHS] 09/01/2019 3.95 3.94 4.01 3.96 194.100 Bán
6 [HOSE.HHS] 08/01/2019 3.98 3.93 4.01 3.93 560.020 Bán
7 [HOSE.HHS] 07/01/2019 3.97 3.94 4.07 3.96 483.630 Bán
8 [HOSE.HHS] 04/01/2019 3.91 3.9 3.95 3.94 932.610 Bán
9 [HOSE.HHS] 03/01/2019 3.96 3.93 3.96 3.95 661.430 Bán
10 [HOSE.HHS] 02/01/2019 3.94 3.93 3.98 3.94 512.600 Bán
11 [HOSE.HHS] 28/12/2018 3.94 3.94 3.97 3.94 888.750 Bán
12 [HOSE.HHS] 27/12/2018 3.98 3.94 4 3.94 757.410 Bán
13 [HOSE.HHS] 26/12/2018 3.95 3.9 3.95 3.9 292.430 Bán
14 [HOSE.HHS] 25/12/2018 3.96 3.86 3.96 3.94 1.055.520 Bán
15 [HOSE.HHS] 24/12/2018 4.04 3.99 4.08 4 2.328.610 Bán
16 [HOSE.HHS] 21/12/2018 4.05 4.02 4.05 4.03 606.610 Bán
17 [HOSE.HHS] 20/12/2018 4.02 4 4.05 4.05 546.210 Bán
18 [HOSE.HHS] 19/12/2018 4.08 4.01 4.09 4.02 520.360 Theo dõi
19 [HOSE.HHS] 18/12/2018 4.04 4 4.09 4.07 811.240 Theo dõi
20 [HOSE.HHS] 17/12/2018 4.18 4.07 4.18 4.07 1.055.580 Theo dõi