FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HHS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HHS] 25/06/2019 3.39 3.33 3.45 3.36 795.810 Bán
2 [HOSE.HHS] 24/06/2019 3.52 3.41 3.55 3.43 1.003.840 Bán
3 [HOSE.HHS] 21/06/2019 3.53 3.52 3.57 3.52 163.610 Theo dõi
4 [HOSE.HHS] 20/06/2019 3.55 3.5 3.56 3.53 461.420 Theo dõi
5 [HOSE.HHS] 19/06/2019 3.54 3.52 3.62 3.54 406.410 Bán
6 [HOSE.HHS] 18/06/2019 3.6 3.56 3.65 3.56 266.060 Theo dõi
7 [HOSE.HHS] 17/06/2019 3.66 3.58 3.66 3.6 336.170 Theo dõi
8 [HOSE.HHS] 14/06/2019 3.62 3.62 3.68 3.63 433.630 Theo dõi
9 [HOSE.HHS] 13/06/2019 3.57 3.56 3.65 3.6 421.320 Theo dõi
10 [HOSE.HHS] 12/06/2019 3.56 3.55 3.6 3.55 273.020 Bán
11 [HOSE.HHS] 11/06/2019 3.6 3.55 3.64 3.55 474.650 Bán
12 [HOSE.HHS] 10/06/2019 3.51 3.51 3.62 3.6 355.620 Theo dõi
13 [HOSE.HHS] 07/06/2019 3.5 3.5 3.56 3.51 128.390 Bán
14 [HOSE.HHS] 06/06/2019 3.6 3.5 3.6 3.5 671.060 Bán
15 [HOSE.HHS] 05/06/2019 3.64 3.59 3.67 3.6 656.470 Bán
16 [HOSE.HHS] 04/06/2019 3.61 3.58 3.62 3.62 636.300 Theo dõi
17 [HOSE.HHS] 03/06/2019 3.68 3.59 3.68 3.6 405.470 Bán
18 [HOSE.HHS] 31/05/2019 3.62 3.6 3.73 3.65 459.440 Theo dõi
19 [HOSE.HHS] 30/05/2019 3.59 3.58 3.62 3.6 638.780 Bán
20 [HOSE.HHS] 29/05/2019 3.58 3.58 3.62 3.58 276.260 Bán