FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HHS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HHS] 22/03/2019 4.1 4.1 4.24 4.15 2.112.920 Mua
2 [HOSE.HHS] 21/03/2019 4.16 4.07 4.2 4.1 982.900 Theo dõi
3 [HOSE.HHS] 20/03/2019 4.15 4.12 4.18 4.16 1.266.020 Mua
4 [HOSE.HHS] 19/03/2019 4.06 4.06 4.21 4.1 2.696.960 Mua
5 [HOSE.HHS] 18/03/2019 4.05 4.05 4.09 4.06 799.770 Bán
6 [HOSE.HHS] 15/03/2019 4.06 4.05 4.12 4.05 749.770 Theo dõi
7 [HOSE.HHS] 14/03/2019 4.06 4.05 4.15 4.06 1.277.020 Theo dõi
8 [HOSE.HHS] 13/03/2019 4.09 4.05 4.11 4.06 679.240 Theo dõi
9 [HOSE.HHS] 12/03/2019 4.12 4.05 4.17 4.09 1.298.520 Mua
10 [HOSE.HHS] 11/03/2019 4.15 4.08 4.15 4.1 806.040 Mua
11 [HOSE.HHS] 08/03/2019 4.2 4.12 4.21 4.15 955.460 Mua
12 [HOSE.HHS] 07/03/2019 4.19 4.17 4.3 4.2 1.952.240 Mua
13 [HOSE.HHS] 06/03/2019 4.2 4.1 4.25 4.16 733.020 Mua
14 [HOSE.HHS] 05/03/2019 4.07 4.06 4.28 4.17 3.480.040 Mua
15 [HOSE.HHS] 04/03/2019 4 4 4.06 4.04 1.100.240 Mua
16 [HOSE.HHS] 01/03/2019 4 3.97 4.03 4 730.130 Theo dõi
17 [HOSE.HHS] 28/02/2019 4.05 4 4.05 4 1.292.330 Theo dõi
18 [HOSE.HHS] 27/02/2019 4.06 4.04 4.08 4.04 582.420 Mua
19 [HOSE.HHS] 26/02/2019 4.04 4.03 4.09 4.05 1.777.920 Mua
20 [HOSE.HHS] 25/02/2019 4.01 4.01 4.09 4.03 624.950 Mua