FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HHS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HHS] 20/11/2018 4.05 4.03 4.09 4.06 479.470 Bán
2 [HOSE.HHS] 19/11/2018 4.06 4.06 4.12 4.06 782.910 Bán
3 [HOSE.HHS] 16/11/2018 4.05 4.02 4.1 4.06 568.190 Bán
4 [HOSE.HHS] 15/11/2018 4.09 4.01 4.13 4.03 1.164.920 Bán
5 [HOSE.HHS] 14/11/2018 4.14 4.09 4.16 4.09 788.730 Theo dõi
6 [HOSE.HHS] 13/11/2018 4.14 4.12 4.19 4.13 638.330 Theo dõi
7 [HOSE.HHS] 12/11/2018 4.12 4.1 4.22 4.2 1.054.660 Mua
8 [HOSE.HHS] 09/11/2018 4.18 4.1 4.2 4.12 915.330 Mua
9 [HOSE.HHS] 08/11/2018 4.25 4.18 4.31 4.18 2.661.150 Mua
10 [HOSE.HHS] 07/11/2018 4.22 4.16 4.24 4.2 598.340 Mua
11 [HOSE.HHS] 06/11/2018 4.28 4.22 4.28 4.22 502.100 Mua
12 [HOSE.HHS] 05/11/2018 4.17 4.13 4.33 4.27 1.883.040 Mua
13 [HOSE.HHS] 02/11/2018 4.19 4.14 4.2 4.16 1.290.140 Mua
14 [HOSE.HHS] 01/11/2018 4.28 4.12 4.28 4.13 984.010 Mua
15 [HOSE.HHS] 31/10/2018 4.34 4.2 4.35 4.26 2.428.040 Mua
16 [HOSE.HHS] 30/10/2018 4.05 3.95 4.28 4.2 2.013.580 Mua
17 [HOSE.HHS] 29/10/2018 4.03 3.96 4.08 4.01 492.780 Theo dõi
18 [HOSE.HHS] 26/10/2018 3.9 3.9 4.08 4.03 1.405.770 Theo dõi
19 [HOSE.HHS] 25/10/2018 3.72 3.7 3.87 3.87 840.730 Bán
20 [HOSE.HHS] 24/10/2018 3.87 3.86 3.95 3.87 468.590 Bán