FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HHS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HHS] 17/07/2018 3.65 3.61 3.69 3.67 291.570 Bán
2 [HOSE.HHS] 16/07/2018 3.7 3.6 3.75 3.6 773.390 Bán
3 [HOSE.HHS] 13/07/2018 3.68 3.61 3.71 3.65 446.830 Bán
4 [HOSE.HHS] 12/07/2018 3.64 3.58 3.7 3.64 462.190 Bán
5 [HOSE.HHS] 11/07/2018 3.71 3.58 3.76 3.63 718.940 Bán
6 [HOSE.HHS] 10/07/2018 3.73 3.72 3.79 3.74 357.850 Bán
7 [HOSE.HHS] 09/07/2018 3.7 3.7 3.8 3.7 670.380 Bán
8 [HOSE.HHS] 06/07/2018 3.6 3.51 3.7 3.68 614.350 Bán
9 [HOSE.HHS] 05/07/2018 3.7 3.51 3.77 3.51 685.580 Bán
10 [HOSE.HHS] 04/07/2018 3.71 3.69 3.84 3.7 801.520 Bán
11 [HOSE.HHS] 03/07/2018 3.84 3.7 3.89 3.71 968.960 Bán
12 [HOSE.HHS] 02/07/2018 3.97 3.83 4 3.84 943.070 Bán
13 [HOSE.HHS] 29/06/2018 4 3.97 4.05 3.97 382.330 Theo dõi
14 [HOSE.HHS] 28/06/2018 4.05 4 4.1 4 437.010 Theo dõi
15 [HOSE.HHS] 27/06/2018 3.98 3.98 4.15 4.05 1.681.990 Theo dõi
16 [HOSE.HHS] 26/06/2018 3.91 3.89 3.95 3.95 427.750 Bán
17 [HOSE.HHS] 25/06/2018 3.92 3.92 4 3.93 499.580 Bán
18 [HOSE.HHS] 22/06/2018 3.88 3.87 3.92 3.91 591.170 Bán
19 [HOSE.HHS] 21/06/2018 3.93 3.88 3.95 3.89 479.790 Bán
20 [HOSE.HHS] 20/06/2018 3.86 3.86 3.95 3.9 594.080 Bán