FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HID] 16/05/2019 2.47 2.38 2.47 2.44 28.710 Bán
2 [HOSE.HID] 15/05/2019 2.35 2.35 2.44 2.44 3.470 Bán
3 [HOSE.HID] 14/05/2019 2.42 2.3 2.42 2.42 58.040 Bán
4 [HOSE.HID] 13/05/2019 2.43 2.4 2.48 2.42 6.520 Bán
5 [HOSE.HID] 10/05/2019 2.45 2.38 2.45 2.42 25.320 Bán
6 [HOSE.HID] 09/05/2019 2.4 2.37 2.4 2.38 106.190 Bán
7 [HOSE.HID] 08/05/2019 2.36 2.36 2.5 2.36 79.010 Bán
8 [HOSE.HID] 07/05/2019 2.4 2.39 2.48 2.48 32.340 Bán
9 [HOSE.HID] 06/05/2019 2.51 2.42 2.6 2.42 82.660 Bán
10 [HOSE.HID] 03/05/2019 2.66 2.51 2.66 2.51 44.740 Bán
11 [HOSE.HID] 02/05/2019 2.68 2.62 2.68 2.64 56.590 Bán
12 [HOSE.HID] 26/04/2019 2.7 2.66 2.7 2.68 35.040 Theo dõi
13 [HOSE.HID] 25/04/2019 2.62 2.6 2.68 2.65 47.380 Bán
14 [HOSE.HID] 24/04/2019 2.6 2.6 2.7 2.62 2.990 Bán
15 [HOSE.HID] 23/04/2019 2.66 2.66 2.7 2.7 85.640 Mua
16 [HOSE.HID] 22/04/2019 2.72 2.67 2.72 2.69 166.910 Theo dõi
17 [HOSE.HID] 19/04/2019 2.68 2.67 2.73 2.72 152.680 Mua
18 [HOSE.HID] 18/04/2019 2.72 2.68 2.72 2.69 35.090 Mua
19 [HOSE.HID] 17/04/2019 2.62 2.62 2.71 2.69 89.420 Mua
20 [HOSE.HID] 16/04/2019 2.71 2.62 2.72 2.68 83.220 Theo dõi