FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HID] 25/05/2018 2.96 2.92 3.02 2.92 231.360 Bán
2 [HOSE.HID] 24/05/2018 3.07 2.95 3.08 2.99 6.910 Theo dõi
3 [HOSE.HID] 23/05/2018 3 2.95 3 2.99 65.750 Theo dõi
4 [HOSE.HID] 22/05/2018 3.01 2.92 3.16 2.97 115.280 Theo dõi
5 [HOSE.HID] 21/05/2018 3.01 2.92 3.02 3.01 42.620 Theo dõi
6 [HOSE.HID] 18/05/2018 3.02 3 3.04 3.01 105.700 Theo dõi
7 [HOSE.HID] 17/05/2018 3 2.96 3.02 3.02 97.330 Mua
8 [HOSE.HID] 16/05/2018 3.03 2.99 3.03 3.01 84.350 Mua
9 [HOSE.HID] 15/05/2018 3.07 3.01 3.07 3.03 46.510 Theo dõi
10 [HOSE.HID] 14/05/2018 3.06 3.02 3.09 3.05 79.140 Theo dõi
11 [HOSE.HID] 10/05/2018 2.99 2.97 3 2.99 108.520 Theo dõi
12 [HOSE.HID] 09/05/2018 2.98 2.94 2.99 2.99 39.120 Theo dõi
13 [HOSE.HID] 08/05/2018 2.92 2.92 2.98 2.98 70.820 Theo dõi
14 [HOSE.HID] 07/05/2018 2.95 2.9 2.98 2.96 78.360 Bán
15 [HOSE.HID] 04/05/2018 2.91 2.86 2.99 2.94 28.090 Bán
16 [HOSE.HID] 03/05/2018 3 2.8 3 2.95 129.380 Bán
17 [HOSE.HID] 02/05/2018 2.99 2.93 3 2.99 48.560 Bán
18 [HOSE.HID] 27/04/2018 3 2.98 3.02 3 64.290 Bán
19 [HOSE.HID] 26/04/2018 3 2.9 3.05 3 79.520 Bán
20 [HOSE.HID] 24/04/2018 2.99 2.99 3.14 3.03 187.870 Theo dõi