FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HID] 23/03/2018 3.52 3.46 3.58 3.5 103.580 Bán
2 [HOSE.HID] 22/03/2018 3.6 3.52 3.6 3.53 60.940 Bán
3 [HOSE.HID] 21/03/2018 3.51 3.51 3.69 3.6 67.460 Bán
4 [HOSE.HID] 20/03/2018 3.6 3.51 3.61 3.51 199.420 Bán
5 [HOSE.HID] 19/03/2018 3.69 3.6 3.7 3.6 156.720 Bán
6 [HOSE.HID] 16/03/2018 3.71 3.67 3.72 3.71 79.180 Bán
7 [HOSE.HID] 15/03/2018 3.74 3.66 3.74 3.72 267.960 Bán
8 [HOSE.HID] 14/03/2018 3.56 3.56 3.74 3.72 281.100 Bán
9 [HOSE.HID] 13/03/2018 3.58 3.51 3.69 3.6 65.540 Bán
10 [HOSE.HID] 12/03/2018 3.58 3.5 3.67 3.58 89.530 Theo dõi
11 [HOSE.HID] 09/03/2018 3.95 3.8 3.95 3.81 117.190 Theo dõi
12 [HOSE.HID] 08/03/2018 3.95 3.88 3.98 3.9 139.870 Mua
13 [HOSE.HID] 07/03/2018 3.83 3.8 4.09 3.95 463.620 Mua
14 [HOSE.HID] 06/03/2018 3.82 3.73 3.83 3.83 112.150 Mua
15 [HOSE.HID] 05/03/2018 3.86 3.82 3.9 3.83 115.040 Mua
16 [HOSE.HID] 02/03/2018 3.73 3.7 3.88 3.82 82.690 Mua
17 [HOSE.HID] 01/03/2018 3.7 3.68 3.7 3.69 39.240 Bán
18 [HOSE.HID] 28/02/2018 3.75 3.6 3.75 3.69 60.190 Bán
19 [HOSE.HID] 27/02/2018 3.73 3.67 3.75 3.69 49.490 Bán
20 [HOSE.HID] 26/02/2018 3.8 3.7 3.88 3.73 142.940 Bán