FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HID] 17/07/2018 2.78 2.62 2.78 2.78 85.470 Theo dõi
2 [HOSE.HID] 16/07/2018 2.76 2.7 2.8 2.76 125.320 Theo dõi
3 [HOSE.HID] 13/07/2018 2.62 2.62 2.67 2.67 38.150 Bán
4 [HOSE.HID] 12/07/2018 2.66 2.6 2.69 2.66 61.470 Bán
5 [HOSE.HID] 11/07/2018 2.68 2.63 2.74 2.65 73.960 Bán
6 [HOSE.HID] 10/07/2018 2.75 2.61 2.75 2.7 69.690 Bán
7 [HOSE.HID] 09/07/2018 2.68 2.68 2.79 2.69 14.440 Bán
8 [HOSE.HID] 06/07/2018 2.65 2.65 2.74 2.73 25.020 Bán
9 [HOSE.HID] 05/07/2018 2.7 2.65 2.78 2.68 38.490 Bán
10 [HOSE.HID] 04/07/2018 2.87 2.69 2.88 2.7 120.920 Bán
11 [HOSE.HID] 03/07/2018 2.8 2.69 2.9 2.7 175.170 Bán
12 [HOSE.HID] 02/07/2018 2.96 2.8 2.96 2.85 49.160 Bán
13 [HOSE.HID] 29/06/2018 2.98 2.9 2.98 2.9 27.090 Bán
14 [HOSE.HID] 28/06/2018 2.93 2.9 2.99 2.93 45.970 Bán
15 [HOSE.HID] 27/06/2018 3.05 2.91 3.05 2.99 37.730 Bán
16 [HOSE.HID] 26/06/2018 2.95 2.91 2.98 2.93 48.720 Bán
17 [HOSE.HID] 25/06/2018 3.09 2.97 3.09 2.98 39.220 Bán
18 [HOSE.HID] 22/06/2018 3 2.94 3 3 40.000 Bán
19 [HOSE.HID] 21/06/2018 2.93 2.93 3 3 19.330 Bán
20 [HOSE.HID] 20/06/2018 3.02 2.88 3.02 3 38.780 Bán