FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HID] 15/01/2019 2.35 2.3 2.39 2.39 176.660 Bán
2 [HOSE.HID] 14/01/2019 2.43 2.32 2.43 2.43 133.640 Theo dõi
3 [HOSE.HID] 11/01/2019 2.41 2.41 2.45 2.44 29.430 Theo dõi
4 [HOSE.HID] 10/01/2019 2.47 2.42 2.47 2.45 31.910 Theo dõi
5 [HOSE.HID] 09/01/2019 2.46 2.45 2.48 2.47 74.080 Mua
6 [HOSE.HID] 08/01/2019 2.47 2.41 2.47 2.47 25.750 Mua
7 [HOSE.HID] 07/01/2019 2.45 2.45 2.47 2.47 19.950 Mua
8 [HOSE.HID] 04/01/2019 2.4 2.39 2.45 2.45 31.200 Mua
9 [HOSE.HID] 03/01/2019 2.47 2.4 2.47 2.45 6.140 Mua
10 [HOSE.HID] 02/01/2019 2.47 2.45 2.5 2.47 14.560 Theo dõi
11 [HOSE.HID] 28/12/2018 2.4 2.4 2.45 2.45 870 Theo dõi
12 [HOSE.HID] 27/12/2018 2.43 2.43 2.46 2.45 52.300 Theo dõi
13 [HOSE.HID] 26/12/2018 2.44 2.37 2.44 2.43 4.930 Bán
14 [HOSE.HID] 25/12/2018 2.45 2.36 2.45 2.43 36.880 Bán
15 [HOSE.HID] 24/12/2018 2.45 2.41 2.46 2.46 20.340 Theo dõi
16 [HOSE.HID] 21/12/2018 2.51 2.4 2.51 2.45 18.510 Theo dõi
17 [HOSE.HID] 20/12/2018 2.42 2.39 2.44 2.39 67.020 Bán
18 [HOSE.HID] 19/12/2018 2.45 2.42 2.47 2.45 38.080 Bán
19 [HOSE.HID] 18/12/2018 2.47 2.43 2.48 2.45 37.600 Bán
20 [HOSE.HID] 17/12/2018 2.44 2.42 2.47 2.47 10.820 Bán