FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HID] 14/11/2018 2.6 2.58 2.65 2.6 26.360 Bán
2 [HOSE.HID] 13/11/2018 2.69 2.59 2.69 2.62 63.320 Bán
3 [HOSE.HID] 12/11/2018 2.63 2.62 2.68 2.67 21.410 Bán
4 [HOSE.HID] 09/11/2018 2.7 2.65 2.7 2.7 42.350 Bán
5 [HOSE.HID] 08/11/2018 2.66 2.65 2.7 2.7 55.970 Bán
6 [HOSE.HID] 07/11/2018 2.78 2.68 2.78 2.7 61.860 Bán
7 [HOSE.HID] 06/11/2018 2.74 2.7 2.78 2.78 81.180 Bán
8 [HOSE.HID] 05/11/2018 2.7 2.66 2.75 2.71 15.880 Bán
9 [HOSE.HID] 02/11/2018 2.74 2.7 2.83 2.7 60.950 Bán
10 [HOSE.HID] 01/11/2018 2.85 2.69 2.85 2.8 41.930 Bán
11 [HOSE.HID] 31/10/2018 2.79 2.75 2.89 2.75 160.070 Bán
12 [HOSE.HID] 30/10/2018 2.9 2.71 2.9 2.79 51.550 Bán
13 [HOSE.HID] 29/10/2018 2.81 2.8 2.92 2.87 16.630 Bán
14 [HOSE.HID] 26/10/2018 2.92 2.74 2.92 2.82 46.200 Bán
15 [HOSE.HID] 25/10/2018 2.95 2.75 2.95 2.76 245.820 Bán
16 [HOSE.HID] 24/10/2018 3.04 2.83 3.18 2.95 169.990 Bán
17 [HOSE.HID] 23/10/2018 3.2 3.03 3.25 3.03 222.070 Bán
18 [HOSE.HID] 22/10/2018 3.29 3.15 3.35 3.25 224.120 Theo dõi
19 [HOSE.HID] 19/10/2018 3.39 3.2 3.39 3.25 124.000 Bán
20 [HOSE.HID] 18/10/2018 3.19 3.19 3.32 3.32 390.020 Theo dõi