FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HID] 22/08/2019 2.02 1.95 2.02 2.01 42.930 Theo dõi
2 [HOSE.HID] 21/08/2019 2.02 1.98 2.02 1.98 55.510 Bán
3 [HOSE.HID] 20/08/2019 2.03 1.97 2.03 2 11.070 Bán
4 [HOSE.HID] 19/08/2019 2 1.95 2 1.96 62.110 Bán
5 [HOSE.HID] 16/08/2019 2.02 2 2.02 2 20.870 Bán
6 [HOSE.HID] 15/08/2019 2.02 1.96 2.02 2.02 25.260 Theo dõi
7 [HOSE.HID] 14/08/2019 2.03 2 2.03 2.02 19.970 Bán
8 [HOSE.HID] 13/08/2019 2.05 2.02 2.05 2.02 4.880 Bán
9 [HOSE.HID] 12/08/2019 2.05 2 2.05 2 27.350 Bán
10 [HOSE.HID] 09/08/2019 2.06 2 2.1 2.05 60.260 Bán
11 [HOSE.HID] 08/08/2019 2 2 2.05 2 53.060 Bán
12 [HOSE.HID] 07/08/2019 2.05 2 2.07 2 49.100 Bán
13 [HOSE.HID] 06/08/2019 2.05 2.01 2.09 2.06 84.590 Bán
14 [HOSE.HID] 05/08/2019 2.05 2.05 2.08 2.08 4.250 Bán
15 [HOSE.HID] 02/08/2019 2.08 2.05 2.09 2.08 28.240 Bán
16 [HOSE.HID] 01/08/2019 2.09 2.05 2.09 2.08 13.300 Bán
17 [HOSE.HID] 31/07/2019 2.14 2 2.14 2 33.510 Bán
18 [HOSE.HID] 30/07/2019 2.1 2.09 2.14 2.09 30.450 Bán
19 [HOSE.HID] 29/07/2019 2.14 2.1 2.22 2.1 8.000 Bán
20 [HOSE.HID] 26/07/2019 2.15 2.05 2.15 2.14 98.290 Bán