FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HII
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HII] 14/12/2018 14.95 14.8 15.05 14.95 166.430 Theo dõi
2 [HOSE.HII] 13/12/2018 15 14.8 15.15 15 287.010 Theo dõi
3 [HOSE.HII] 12/12/2018 14.8 14.7 15.05 15 242.100 Theo dõi
4 [HOSE.HII] 11/12/2018 14.95 14.6 15.2 14.8 276.120 Bán
5 [HOSE.HII] 10/12/2018 14.95 14.95 15.2 14.95 149.920 Bán
6 [HOSE.HII] 07/12/2018 14.95 14.9 15 14.95 143.470 Bán
7 [HOSE.HII] 06/12/2018 15 14.7 15.25 14.95 155.340 Theo dõi
8 [HOSE.HII] 05/12/2018 14.85 14.75 15 15 150.700 Theo dõi
9 [HOSE.HII] 04/12/2018 15 14.8 15.05 14.9 151.460 Theo dõi
10 [HOSE.HII] 03/12/2018 14.95 14.9 15.05 15 156.170 Theo dõi
11 [HOSE.HII] 29/11/2018 15.25 15 15.3 15.05 142.620 Theo dõi
12 [HOSE.HII] 28/11/2018 15.35 15.15 15.35 15.25 149.210 Mua
13 [HOSE.HII] 27/11/2018 15.35 15.1 15.45 15.35 140.090 Mua
14 [HOSE.HII] 26/11/2018 15.3 15.25 15.45 15.35 125.060 Mua
15 [HOSE.HII] 23/11/2018 15.25 15.2 15.5 15.3 157.530 Mua
16 [HOSE.HII] 22/11/2018 14.9 14.85 15.7 15.25 369.110 Mua
17 [HOSE.HII] 21/11/2018 14.85 14.7 14.95 14.9 119.090 Theo dõi
18 [HOSE.HII] 20/11/2018 14.85 14.75 14.9 14.9 123.950 Bán
19 [HOSE.HII] 19/11/2018 14.85 14.8 14.9 14.85 112.980 Bán
20 [HOSE.HII] 16/11/2018 14.8 14.7 14.85 14.85 152.860 Bán