FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HII
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HII] 22/03/2019 14.9 14.8 14.95 14.8 236.130 Bán
2 [HOSE.HII] 21/03/2019 14.8 14.75 15 14.8 287.210 Bán
3 [HOSE.HII] 20/03/2019 14.8 14.7 14.9 14.75 195.040 Theo dõi
4 [HOSE.HII] 19/03/2019 14.95 14.75 15.05 14.8 214.380 Theo dõi
5 [HOSE.HII] 18/03/2019 15.05 14.95 15.3 14.95 256.060 Mua
6 [HOSE.HII] 15/03/2019 15.15 14.9 15.2 15 207.980 Mua
7 [HOSE.HII] 14/03/2019 15 14.95 15.25 15.15 401.190 Mua
8 [HOSE.HII] 13/03/2019 15.2 14.95 15.2 14.95 265.710 Mua
9 [HOSE.HII] 12/03/2019 15 14.95 15.15 15.15 415.260 Mua
10 [HOSE.HII] 11/03/2019 14.8 14.7 15 14.9 327.320 Mua
11 [HOSE.HII] 08/03/2019 15 14.6 15.1 14.65 250.870 Mua
12 [HOSE.HII] 07/03/2019 15.25 15.05 15.5 15.05 375.430 Mua
13 [HOSE.HII] 06/03/2019 15.25 14.9 15.5 15.35 382.830 Mua
14 [HOSE.HII] 05/03/2019 15.1 15.1 15.55 15.2 489.950 Mua
15 [HOSE.HII] 04/03/2019 14 14 14.95 14.95 525.290 Mua
16 [HOSE.HII] 01/03/2019 13.9 13.75 14.2 14 205.960 Theo dõi
17 [HOSE.HII] 28/02/2019 13.95 13.7 13.95 13.9 116.110 Theo dõi
18 [HOSE.HII] 27/02/2019 13.9 13.7 13.95 13.95 114.260 Theo dõi
19 [HOSE.HII] 26/02/2019 13.95 13.7 14 13.9 125.830 Bán
20 [HOSE.HII] 25/02/2019 13.9 13.7 13.95 13.95 112.950 Theo dõi