FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HII
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HII] 18/10/2018 15.9 15.6 15.9 15.6 122.790 Bán
2 [HOSE.HII] 17/10/2018 15.75 15.7 16 15.75 85.790 Bán
3 [HOSE.HII] 16/10/2018 16 15.5 16 15.7 143.430 Bán
4 [HOSE.HII] 15/10/2018 16.35 15.65 16.35 15.65 85.520 Bán
5 [HOSE.HII] 12/10/2018 14.3 14.3 15.8 15.6 93.260 Bán
6 [HOSE.HII] 11/10/2018 15.35 15.35 16.4 15.35 121.990 Bán
7 [HOSE.HII] 10/10/2018 16.7 16.3 16.7 16.5 117.130 Theo dõi
8 [HOSE.HII] 09/10/2018 16.6 16.3 16.65 16.6 121.970 Theo dõi
9 [HOSE.HII] 08/10/2018 16.75 16.35 16.75 16.5 152.400 Theo dõi
10 [HOSE.HII] 05/10/2018 16.85 16.5 16.85 16.75 153.950 Mua
11 [HOSE.HII] 04/10/2018 16.9 16.5 16.9 16.7 144.090 Mua
12 [HOSE.HII] 03/10/2018 17 16.5 17.1 16.8 152.070 Mua
13 [HOSE.HII] 02/10/2018 17 16.8 17.15 16.95 171.120 Mua
14 [HOSE.HII] 01/10/2018 17.2 16.75 17.2 16.9 151.650 Mua
15 [HOSE.HII] 28/09/2018 17.1 16.9 17.1 17 156.470 Mua
16 [HOSE.HII] 27/09/2018 16.5 16.5 17.2 16.8 136.770 Mua
17 [HOSE.HII] 26/09/2018 16.35 16.35 16.5 16.35 155.070 Bán
18 [HOSE.HII] 25/09/2018 16.35 16.3 16.5 16.35 146.670 Bán
19 [HOSE.HII] 24/09/2018 16.75 16.3 16.75 16.45 37.580 Theo dõi
20 [HOSE.HII] 21/09/2018 16.6 16.2 16.6 16.45 178.660 Bán