FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HLG] 25/05/2018 9.03 9.03 9.03 9.03 20 Bán
2 [HOSE.HLG] 24/05/2018 9.69 9.69 9.69 9.69 2.000 Mua
3 [HOSE.HLG] 21/05/2018 9.7 9.07 9.7 9.69 1.020 Mua
4 [HOSE.HLG] 18/05/2018 9.7 9.7 9.7 9.7 100 Mua
5 [HOSE.HLG] 16/05/2018 9.7 9.7 9.7 9.7 10 Theo dõi
6 [HOSE.HLG] 15/05/2018 9.49 8.8 9.49 9.47 70 Bán
7 [HOSE.HLG] 14/05/2018 9.25 8.61 9.88 9.39 140 Bán
8 [HOSE.HLG] 11/05/2018 9.05 9.03 9.3 9.25 200 Bán
9 [HOSE.HLG] 07/05/2018 9.04 9.03 9.7 9.7 110 Theo dõi
10 [HOSE.HLG] 04/05/2018 9.7 9.7 9.7 9.7 10 Theo dõi
11 [HOSE.HLG] 03/05/2018 9 9 9.67 9.67 920 Bán
12 [HOSE.HLG] 02/05/2018 9.7 9.04 10.3 9.04 110 Bán
13 [HOSE.HLG] 27/04/2018 9.06 9.06 9.7 9.7 2.010 Bán
14 [HOSE.HLG] 23/04/2018 9.85 9.7 9.85 9.7 38.990 Bán
15 [HOSE.HLG] 20/04/2018 9.04 9.04 9.85 9.8 6.340 Mua
16 [HOSE.HLG] 19/04/2018 9.7 9.7 9.85 9.7 35.040 Bán
17 [HOSE.HLG] 18/04/2018 9.07 9.07 9.75 9.7 6.170 Bán
18 [HOSE.HLG] 17/04/2018 9.8 9.75 9.8 9.75 39.280 Theo dõi
19 [HOSE.HLG] 16/04/2018 9.7 9.7 9.75 9.75 23.000 Theo dõi
20 [HOSE.HLG] 13/04/2018 9.7 9.7 9.75 9.75 30.310 Mua