FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HLG] 23/03/2018 9.17 9.17 9.6 9.48 13.050 Theo dõi
2 [HOSE.HLG] 22/03/2018 8.98 8.98 9.17 9.17 11.690 Bán
3 [HOSE.HLG] 21/03/2018 8.64 7.55 8.64 8.59 83.080 Bán
4 [HOSE.HLG] 20/03/2018 8.65 8.05 8.65 8.1 38.760 Bán
5 [HOSE.HLG] 19/03/2018 9.4 8.65 9.4 8.65 28.180 Bán
6 [HOSE.HLG] 16/03/2018 10 9.3 9.99 9.3 21.710 Theo dõi
7 [HOSE.HLG] 15/03/2018 9.8 9.8 10 10 110 Mua
8 [HOSE.HLG] 13/03/2018 9.87 9.8 10.4 10.4 10.640 Mua
9 [HOSE.HLG] 12/03/2018 9.89 9.6 9.88 9.88 1.110 Mua
10 [HOSE.HLG] 09/03/2018 9.32 9.32 9.89 9.89 450 Mua
11 [HOSE.HLG] 08/03/2018 9.4 9.4 9.4 9.4 10 Bán
12 [HOSE.HLG] 07/03/2018 9.31 9.31 9.94 9.94 3.040 Theo dõi
13 [HOSE.HLG] 06/03/2018 9.4 9.1 9.69 9.69 15.570 Theo dõi
14 [HOSE.HLG] 05/03/2018 9.7 9.7 9.7 9.7 650 Theo dõi
15 [HOSE.HLG] 02/03/2018 9.5 9.5 9.7 9.6 330 Bán
16 [HOSE.HLG] 01/03/2018 9.4 9.4 9.7 9.7 1.010 Bán
17 [HOSE.HLG] 28/02/2018 9.1 9.1 9.7 9.7 20 Bán
18 [HOSE.HLG] 27/02/2018 9.5 9 9.6 9.6 2.620 Bán
19 [HOSE.HLG] 26/02/2018 10 9.5 10 9.5 4.110 Quá bán
20 [HOSE.HLG] 23/02/2018 9.6 9.51 10.25 9.52 1.590 Quá bán