FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HLG] 03/01/2019 7.98 7.98 7.98 7.98 10 Bán
2 [HOSE.HLG] 02/01/2019 7.18 7.46 7.46 7.46 10 Bán
3 [HOSE.HLG] 28/12/2018 6.8 6.8 7.18 7.18 1.360 Bán
4 [HOSE.HLG] 27/12/2018 8 7.31 8.39 7.31 50 Bán
5 [HOSE.HLG] 25/12/2018 8.44 7.85 8.99 7.85 1.250 Bán
6 [HOSE.HLG] 24/12/2018 7.97 7.97 8.44 8.44 20 Bán
7 [HOSE.HLG] 20/12/2018 7.97 7.97 7.97 7.97 50 Bán
8 [HOSE.HLG] 19/12/2018 7.9 7.44 8.56 8.56 10.140 Theo dõi
9 [HOSE.HLG] 17/12/2018 7.74 7.74 8 8 7.290 Theo dõi
10 [HOSE.HLG] 14/12/2018 8.32 8.32 8.32 8.32 350 Theo dõi
11 [HOSE.HLG] 13/12/2018 8.94 8.94 8.94 8.94 50 Mua
12 [HOSE.HLG] 12/12/2018 9.61 9.61 9.61 9.61 10 Mua
13 [HOSE.HLG] 11/12/2018 8.99 8.99 9.61 9.61 70 Mua
14 [HOSE.HLG] 10/12/2018 8.7 8.07 8.99 8.99 1.290 Mua
15 [HOSE.HLG] 06/12/2018 9 8.67 9 8.67 90 Bán
16 [HOSE.HLG] 05/12/2018 8.46 8.46 8.46 8.46 460 Theo dõi
17 [HOSE.HLG] 22/11/2018 9.09 9.09 9.09 9.09 30 Mua
18 [HOSE.HLG] 19/11/2018 7.91 7.91 9.09 9.09 550 Mua
19 [HOSE.HLG] 09/11/2018 8.1 8.1 8.5 8.5 20 Bán
20 [HOSE.HLG] 08/11/2018 9.09 8 9.09 8.5 30 Bán