FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HLG] 13/06/2019 7.8 7.8 7.8 7.8 1.120 Bán
2 [HOSE.HLG] 11/06/2019 8.2 8.2 8.25 8.25 2.110 Mua
3 [HOSE.HLG] 07/06/2019 8 8 8.25 8.25 10.050 Theo dõi
4 [HOSE.HLG] 06/06/2019 7.67 7.67 8.28 8.28 5.610 Theo dõi
5 [HOSE.HLG] 30/05/2019 8.24 8.24 8.24 8.24 38.410 Theo dõi
6 [HOSE.HLG] 29/05/2019 8.24 8.24 8.24 8.24 2.000 Theo dõi
7 [HOSE.HLG] 28/05/2019 8.24 8.24 8.28 8.24 30.010 Theo dõi
8 [HOSE.HLG] 27/05/2019 8.24 8.24 8.24 8.24 2.370 Bán
9 [HOSE.HLG] 24/05/2019 8.23 8.23 8.24 8.24 60 Bán
10 [HOSE.HLG] 22/05/2019 8.24 8 8.24 8.24 10.020 Bán
11 [HOSE.HLG] 21/05/2019 8.24 8.23 8.25 8.24 26.210 Bán
12 [HOSE.HLG] 20/05/2019 8.24 8.24 8.24 8.24 7.200 Bán
13 [HOSE.HLG] 17/05/2019 8.25 7.68 8.25 8.24 3.210 Bán
14 [HOSE.HLG] 16/05/2019 8.28 8 8.28 8.25 6.040 Bán
15 [HOSE.HLG] 15/05/2019 8.2 8.2 8.28 8.28 40.000 Bán
16 [HOSE.HLG] 14/05/2019 7.75 7.75 8.28 8.28 60 Bán
17 [HOSE.HLG] 13/05/2019 8.29 8.29 8.29 8.29 40 Bán
18 [HOSE.HLG] 07/05/2019 8.29 8.29 8.29 8.29 100 Bán
19 [HOSE.HLG] 06/05/2019 8.1 7.8 8.29 8.29 29.850 Bán
20 [HOSE.HLG] 03/05/2019 8.1 8.1 8.1 8.1 410 Bán