FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HLG] 15/12/2017 11.75 11.5 11.95 11.75 6.270 Mua
2 [HOSE.HLG] 14/12/2017 11.7 11.7 11.75 11.75 190 Mua
3 [HOSE.HLG] 13/12/2017 11.8 11.8 11.8 11.8 1.160 Mua
4 [HOSE.HLG] 12/12/2017 11.85 11.7 11.85 11.7 2.630 Mua
5 [HOSE.HLG] 11/12/2017 11.5 11.3 11.95 11.8 57.560 Mua
6 [HOSE.HLG] 08/12/2017 10.55 10.5 11.5 11.2 8.810 Mua
7 [HOSE.HLG] 07/12/2017 11.2 11.2 11.2 11.2 5.040 Mua
8 [HOSE.HLG] 06/12/2017 11.25 11.2 11.95 11.95 2.610 Mua
9 [HOSE.HLG] 05/12/2017 11.8 11.1 12.2 12 8.780 Mua
10 [HOSE.HLG] 04/12/2017 10.9 10.9 11.85 11.85 19.340 Mua
11 [HOSE.HLG] 01/12/2017 10.1 10.1 11.1 11.1 20 Mua
12 [HOSE.HLG] 30/11/2017 10.05 10.05 10.7 10.7 7.520 Mua
13 [HOSE.HLG] 29/11/2017 10.7 10.3 10.7 10.7 3.020 Mua
14 [HOSE.HLG] 28/11/2017 10.2 10.2 10.7 10.3 6.770 Mua
15 [HOSE.HLG] 27/11/2017 10.2 10 10.5 10 59.010 Mua
16 [HOSE.HLG] 24/11/2017 10.1 10.1 10.2 10.2 1.010 Mua
17 [HOSE.HLG] 23/11/2017 10 9.7 10.1 10.1 43.170 Mua
18 [HOSE.HLG] 22/11/2017 9.8 9.8 9.8 9.8 5.000 Theo dõi
19 [HOSE.HLG] 21/11/2017 9.7 9.6 9.9 9.7 13.700 Theo dõi
20 [HOSE.HLG] 20/11/2017 9.9 9.7 10 9.8 10.020 Theo dõi