FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HLG] 22/03/2019 8.37 8.37 8.37 8.37 60 Bán
2 [HOSE.HLG] 21/03/2019 8.37 8.37 8.99 8.99 280 Mua
3 [HOSE.HLG] 20/03/2019 8.4 8.4 8.99 8.99 950 Mua
4 [HOSE.HLG] 19/03/2019 8.99 8.99 8.99 8.99 2.930 Mua
5 [HOSE.HLG] 18/03/2019 8.37 8.37 9 9 110 Mua
6 [HOSE.HLG] 14/03/2019 8.4 8.4 9 9 210 Bán
7 [HOSE.HLG] 12/03/2019 8.37 8.37 9 9 520 Theo dõi
8 [HOSE.HLG] 08/03/2019 8.9 8.9 9 9 20 Theo dõi
9 [HOSE.HLG] 07/03/2019 8.28 8.28 9.19 9.19 520 Mua
10 [HOSE.HLG] 06/03/2019 8.9 8.9 8.9 8.9 10 Bán
11 [HOSE.HLG] 05/03/2019 8.37 8.37 9.4 9 1.210 Theo dõi
12 [HOSE.HLG] 04/03/2019 9 9 9 9 10 Theo dõi
13 [HOSE.HLG] 01/03/2019 8.5 8.5 8.5 8.5 310 Bán
14 [HOSE.HLG] 28/02/2019 9.29 8.1 9.29 9 2.020 Theo dõi
15 [HOSE.HLG] 27/02/2019 8.7 8.7 8.7 8.7 50 Theo dõi
16 [HOSE.HLG] 25/02/2019 9.3 9.3 9.3 9.3 10 Mua
17 [HOSE.HLG] 22/02/2019 9.1 9 9.1 9 40 Mua
18 [HOSE.HLG] 21/02/2019 9 9 9.35 9.35 130 Mua
19 [HOSE.HLG] 15/02/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 10 Mua
20 [HOSE.HLG] 13/02/2019 9.45 9.45 9.45 9.45 10 Mua