FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HLG] 20/09/2018 8.62 8.13 8.62 8.62 3.440 Bán
2 [HOSE.HLG] 19/09/2018 9.18 8.05 9.18 8.06 11.330 Bán
3 [HOSE.HLG] 18/09/2018 8.65 8.65 9.1 8.65 1.230 Bán
4 [HOSE.HLG] 17/09/2018 8.65 8.4 9.63 9.29 270 Mua
5 [HOSE.HLG] 14/09/2018 8.65 8.65 9 9 170 Bán
6 [HOSE.HLG] 13/09/2018 9.29 9.29 9.29 9.29 10 Mua
7 [HOSE.HLG] 12/09/2018 8.6 8.52 9.3 9 2.110 Bán
8 [HOSE.HLG] 06/09/2018 9.16 9.16 9.16 9.16 50 Theo dõi
9 [HOSE.HLG] 04/09/2018 9.1 9.1 9.1 9.1 10 Bán
10 [HOSE.HLG] 31/08/2018 9.14 8.52 9.14 9.14 40 Bán
11 [HOSE.HLG] 30/08/2018 9.29 8.55 9.29 8.55 20 Bán
12 [HOSE.HLG] 29/08/2018 9.02 9.02 9.02 9.02 50 Bán
13 [HOSE.HLG] 27/08/2018 9 9 9.38 9 930 Bán
14 [HOSE.HLG] 24/08/2018 9.25 9.25 9.39 9.39 40 Theo dõi
15 [HOSE.HLG] 23/08/2018 9.09 9.09 9.25 9.25 120 Bán
16 [HOSE.HLG] 22/08/2018 9.1 9.1 9.1 9.1 10.100 Bán
17 [HOSE.HLG] 21/08/2018 9.22 9.22 9.22 9.22 100 Bán
18 [HOSE.HLG] 20/08/2018 8.62 8.62 9.22 9.22 60 Bán
19 [HOSE.HLG] 17/08/2018 8.65 8.65 9.25 9.25 20 Bán
20 [HOSE.HLG] 16/08/2018 9.3 9.25 9.3 9.25 110 Bán