FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HLG] 13/07/2018 10.2 10.2 10.2 10.2 10 Mua
2 [HOSE.HLG] 11/07/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 100 Theo dõi
3 [HOSE.HLG] 10/07/2018 10.25 10.25 10.25 10.25 1.000 Mua
4 [HOSE.HLG] 09/07/2018 10.1 10.1 10.25 10.25 20 Mua
5 [HOSE.HLG] 26/06/2018 9.7 9.7 9.7 9.7 10 Theo dõi
6 [HOSE.HLG] 25/06/2018 9.16 9.16 9.79 9.16 1.570 Bán
7 [HOSE.HLG] 21/06/2018 9.84 9.84 9.84 9.84 10 Mua
8 [HOSE.HLG] 20/06/2018 9.21 9.21 9.21 9.21 30 Bán
9 [HOSE.HLG] 15/06/2018 8.82 8.82 9.9 9.9 490 Mua
10 [HOSE.HLG] 14/06/2018 8.82 8.82 10.1 9.48 330 Bán
11 [HOSE.HLG] 08/06/2018 8.24 8.24 9.48 9.48 240 Bán
12 [HOSE.HLG] 07/06/2018 8.85 8.84 8.86 8.86 440 Bán
13 [HOSE.HLG] 06/06/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 150 Theo dõi
14 [HOSE.HLG] 05/06/2018 10.2 10.2 10.2 10.2 10 Mua
15 [HOSE.HLG] 31/05/2018 9.6 9.58 9.6 9.58 60 Theo dõi
16 [HOSE.HLG] 29/05/2018 9.95 9.95 10.3 10.3 500 Mua
17 [HOSE.HLG] 28/05/2018 9.65 9.65 9.65 9.65 10 Mua
18 [HOSE.HLG] 25/05/2018 9.03 9.03 9.03 9.03 20 Bán
19 [HOSE.HLG] 24/05/2018 9.69 9.69 9.69 9.69 2.000 Mua
20 [HOSE.HLG] 21/05/2018 9.7 9.07 9.7 9.69 1.020 Mua