FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HLG] 19/11/2018 7.91 7.91 9.09 9.09 550 Mua
2 [HOSE.HLG] 09/11/2018 8.1 8.1 8.5 8.5 20 Bán
3 [HOSE.HLG] 08/11/2018 9.09 8 9.09 8.5 30 Bán
4 [HOSE.HLG] 07/11/2018 8.5 8.5 8.5 8.5 1.000 Theo dõi
5 [HOSE.HLG] 06/11/2018 8.8 8.8 8.8 8.8 540 Mua
6 [HOSE.HLG] 01/11/2018 8.8 8.8 8.8 8.8 10 Mua
7 [HOSE.HLG] 31/10/2018 8.5 8.5 8.5 8.5 10 Theo dõi
8 [HOSE.HLG] 30/10/2018 8.28 8.28 8.28 8.28 500 Theo dõi
9 [HOSE.HLG] 29/10/2018 8.88 8.88 8.89 8.89 500 Mua
10 [HOSE.HLG] 26/10/2018 8.94 8.94 8.94 8.94 20 Mua
11 [HOSE.HLG] 25/10/2018 7.79 7.79 8.94 8.94 1.510 Mua
12 [HOSE.HLG] 24/10/2018 8.37 8.37 8.37 8.37 10 Bán
13 [HOSE.HLG] 23/10/2018 8.99 8.99 8.99 8.99 10 Mua
14 [HOSE.HLG] 22/10/2018 8.6 8.6 9 9 420 Mua
15 [HOSE.HLG] 19/10/2018 7.54 7.54 8.49 8.49 20 Bán
16 [HOSE.HLG] 18/10/2018 8.1 8.1 8.1 8.1 230 Bán
17 [HOSE.HLG] 17/10/2018 8.1 8.1 8.1 8.1 40 Bán
18 [HOSE.HLG] 16/10/2018 7.61 7.61 8.52 8.52 20 Bán
19 [HOSE.HLG] 15/10/2018 8.62 8 8.62 8 12.590 Bán
20 [HOSE.HLG] 12/10/2018 8.64 8.12 8.64 8.59 100 Bán