FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HMC] 13/07/2018 12.2 11.9 12.25 11.9 6.570 Bán
2 [HOSE.HMC] 12/07/2018 12 11.9 12.1 12.1 5.500 Theo dõi
3 [HOSE.HMC] 11/07/2018 11.95 11.7 12 12 4.110 Theo dõi
4 [HOSE.HMC] 10/07/2018 12 12 12.5 12 360 Theo dõi
5 [HOSE.HMC] 09/07/2018 12.1 12 12.3 12 6.660 Theo dõi
6 [HOSE.HMC] 06/07/2018 11.65 11.5 12.1 12.1 20.610 Theo dõi
7 [HOSE.HMC] 05/07/2018 11.9 11.7 11.9 11.7 44.220 Bán
8 [HOSE.HMC] 04/07/2018 11.7 11.65 12.2 12.1 78.710 Bán
9 [HOSE.HMC] 03/07/2018 11.9 11.7 12.05 11.9 31.030 Bán
10 [HOSE.HMC] 02/07/2018 12.1 11.7 12.1 11.8 65.400 Bán
11 [HOSE.HMC] 29/06/2018 12.2 12.2 12.35 12.35 14.680 Theo dõi
12 [HOSE.HMC] 28/06/2018 12 11.75 12.2 12.2 14.100 Bán
13 [HOSE.HMC] 27/06/2018 12.3 11.6 12.4 12.4 18.420 Theo dõi
14 [HOSE.HMC] 26/06/2018 12.25 12.1 12.3 12.3 420 Theo dõi
15 [HOSE.HMC] 25/06/2018 12.3 12.3 12.3 12.3 1.970 Theo dõi
16 [HOSE.HMC] 22/06/2018 12.3 12.15 12.3 12.3 3.130 Bán
17 [HOSE.HMC] 21/06/2018 12.65 12 12.65 12.3 13.260 Bán
18 [HOSE.HMC] 20/06/2018 12.35 12.1 12.35 12.2 740 Bán
19 [HOSE.HMC] 19/06/2018 12.55 11.9 12.55 12.2 19.660 Bán
20 [HOSE.HMC] 18/06/2018 12.4 12 12.6 12.3 13.980 Bán