FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HMC] 15/01/2019 15.95 15.95 16.7 16.6 123.170 Quá mua
2 [HOSE.HMC] 14/01/2019 14.8 14.8 15.75 15.75 143.930 Mua
3 [HOSE.HMC] 11/01/2019 14.6 14.5 14.8 14.75 147.880 Mua
4 [HOSE.HMC] 10/01/2019 14.65 14.5 15 14.6 118.360 Mua
5 [HOSE.HMC] 09/01/2019 14.5 14.5 14.8 14.75 8.150 Mua
6 [HOSE.HMC] 08/01/2019 14.5 14.35 14.6 14.45 19.200 Theo dõi
7 [HOSE.HMC] 07/01/2019 14.35 14.35 14.5 14.5 7.530 Mua
8 [HOSE.HMC] 04/01/2019 14.45 14.3 14.45 14.45 11.050 Theo dõi
9 [HOSE.HMC] 03/01/2019 14.3 14.3 14.4 14.4 1.500 Theo dõi
10 [HOSE.HMC] 02/01/2019 14.6 14.3 14.5 14.5 7.000 Mua
11 [HOSE.HMC] 28/12/2018 14.5 14.5 14.6 14.6 8.100 Mua
12 [HOSE.HMC] 27/12/2018 14.45 14.4 14.6 14.55 8.300 Mua
13 [HOSE.HMC] 26/12/2018 14.45 14.3 14.5 14.4 30.150 Theo dõi
14 [HOSE.HMC] 25/12/2018 13.55 13.55 14.45 14.4 7.500 Theo dõi
15 [HOSE.HMC] 24/12/2018 14.55 14.4 14.55 14.4 6.520 Theo dõi
16 [HOSE.HMC] 21/12/2018 14.3 14.3 14.55 14.55 3.950 Mua
17 [HOSE.HMC] 20/12/2018 14.3 14.25 14.5 14.5 10.910 Mua
18 [HOSE.HMC] 19/12/2018 14.3 14.25 14.5 14.5 4.000 Mua
19 [HOSE.HMC] 18/12/2018 14.3 14.25 14.4 14.4 6.760 Bán
20 [HOSE.HMC] 17/12/2018 14.3 14.3 14.45 14.4 1.400 Theo dõi