FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HMC] 14/11/2018 14.3 14.2 14.3 14.2 5.610 Bán
2 [HOSE.HMC] 13/11/2018 14.3 14.3 14.5 14.5 3.100 Mua
3 [HOSE.HMC] 12/11/2018 14.4 14.4 14.4 14.4 510 Bán
4 [HOSE.HMC] 09/11/2018 14.5 14.35 14.5 14.4 30.730 Bán
5 [HOSE.HMC] 08/11/2018 14.45 14.45 14.5 14.5 43.670 Mua
6 [HOSE.HMC] 07/11/2018 14.4 14.4 14.45 14.45 1.050 Bán
7 [HOSE.HMC] 06/11/2018 14.4 14.3 14.4 14.4 240 Theo dõi
8 [HOSE.HMC] 05/11/2018 14.45 14.3 14.45 14.45 460 Theo dõi
9 [HOSE.HMC] 02/11/2018 14.65 14 14.7 14.45 29.650 Theo dõi
10 [HOSE.HMC] 01/11/2018 14.3 14.3 14.3 14.3 100 Theo dõi
11 [HOSE.HMC] 31/10/2018 14.55 14.25 14.7 14.65 14.410 Mua
12 [HOSE.HMC] 30/10/2018 14.2 14.2 14.55 14.55 1.710 Mua
13 [HOSE.HMC] 29/10/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 1.020 Mua
14 [HOSE.HMC] 26/10/2018 14.2 14.2 14.6 14.6 5.140 Mua
15 [HOSE.HMC] 25/10/2018 14.3 14.2 14.45 14.45 44.210 Mua
16 [HOSE.HMC] 24/10/2018 14.5 14.3 14.6 14.6 5.570 Mua
17 [HOSE.HMC] 23/10/2018 14.75 14.25 14.75 14.25 5.260 Mua
18 [HOSE.HMC] 22/10/2018 14.7 14.5 14.75 14.6 32.940 Mua
19 [HOSE.HMC] 19/10/2018 14.2 14.2 14.45 14.45 6.010 Mua
20 [HOSE.HMC] 18/10/2018 14.5 14.2 14.5 14.25 550 Mua