FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HMC] 25/06/2019 15.4 15.25 15.6 15.25 10.240 Theo dõi
2 [HOSE.HMC] 24/06/2019 15.5 15.3 15.9 15.9 4.830 Mua
3 [HOSE.HMC] 21/06/2019 16.45 15.9 16.45 15.9 13.410 Mua
4 [HOSE.HMC] 20/06/2019 15.1 15.1 16.15 15.9 171.360 Mua
5 [HOSE.HMC] 19/06/2019 15.1 14.95 15.2 15.1 41.480 Mua
6 [HOSE.HMC] 18/06/2019 14.8 14.8 15.1 14.9 16.660 Mua
7 [HOSE.HMC] 17/06/2019 14.7 14.6 15 14.8 5.740 Mua
8 [HOSE.HMC] 14/06/2019 14.85 14.6 14.85 14.6 63.950 Mua
9 [HOSE.HMC] 13/06/2019 14.45 14.4 14.6 14.6 17.100 Mua
10 [HOSE.HMC] 12/06/2019 14.5 14.4 14.5 14.4 7.410 Theo dõi
11 [HOSE.HMC] 11/06/2019 14.55 14.45 14.65 14.45 10.130 Theo dõi
12 [HOSE.HMC] 10/06/2019 14.7 14.2 14.7 14.5 9.420 Theo dõi
13 [HOSE.HMC] 07/06/2019 14.4 14.4 15.2 14.6 23.260 Mua
14 [HOSE.HMC] 06/06/2019 14.5 14.4 14.75 14.75 9.010 Mua
15 [HOSE.HMC] 05/06/2019 14.8 14.75 14.9 14.8 2.480 Theo dõi
16 [HOSE.HMC] 04/06/2019 14.65 14.65 15 14.8 24.970 Theo dõi
17 [HOSE.HMC] 03/06/2019 14.1 14 14.7 14.5 33.410 Bán
18 [HOSE.HMC] 31/05/2019 13.95 13.95 14.3 14.1 16.430 Bán
19 [HOSE.HMC] 30/05/2019 13.75 13.75 13.95 13.95 17.590 Bán
20 [HOSE.HMC] 29/05/2019 13.85 13.6 13.85 13.8 19.400 Quá bán