FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.HMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.HMC] 25/05/2018 12.2 12 12.8 12.2 5.690 Bán
2 [HOSE.HMC] 24/05/2018 12.5 12 12.65 12.5 41.810 Bán
3 [HOSE.HMC] 23/05/2018 12.6 12.3 12.65 12.45 20.700 Bán
4 [HOSE.HMC] 22/05/2018 12.8 12.45 12.8 12.6 25.330 Bán
5 [HOSE.HMC] 21/05/2018 12.85 12.65 12.85 12.8 14.620 Bán
6 [HOSE.HMC] 18/05/2018 13 12.55 13 12.8 33.700 Bán
7 [HOSE.HMC] 17/05/2018 13.15 12.8 13.2 12.8 9.320 Bán
8 [HOSE.HMC] 16/05/2018 12.8 12.7 13.7 12.85 40.840 Bán
9 [HOSE.HMC] 15/05/2018 14.2 13.05 14.2 13.1 54.760 Bán
10 [HOSE.HMC] 14/05/2018 14.25 13.9 14.6 14 21.490 Bán
11 [HOSE.HMC] 11/05/2018 17.7 17.3 17.85 17.8 57.730 Mua
12 [HOSE.HMC] 10/05/2018 17.4 17.35 18.1 17.85 56.850 Mua
13 [HOSE.HMC] 09/05/2018 17.2 17.2 17.6 17.4 20.660 Mua
14 [HOSE.HMC] 08/05/2018 17 17 17.8 17.2 172.060 Theo dõi
15 [HOSE.HMC] 07/05/2018 18.4 17.6 18.4 18.25 58.900 Mua
16 [HOSE.HMC] 04/05/2018 18.95 18.05 19 18.3 28.200 Mua
17 [HOSE.HMC] 03/05/2018 18.5 18.4 18.8 18.8 164.880 Quá mua
18 [HOSE.HMC] 02/05/2018 17.8 17 17.9 17.8 128.140 Mua
19 [HOSE.HMC] 27/04/2018 17.5 16.75 17.5 16.85 18.620 Mua
20 [HOSE.HMC] 26/04/2018 17 17 17.95 17.2 78.120 Mua